fbpx
วิกิพีเดีย

สถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว

สถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว (ลาว: ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ, ชื่อย่อ: ທຊລ) เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติในการกำกับของรัฐบาลลาว นับเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศภาคพื้นดินเพียงแห่งเดียวในประเทศลาว

สถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว
ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ
สะถานีโทละพาบแห่งซาดลาว
ประเทศ ลาว
พื้นที่แพร่ภาพ ประเทศลาว
ประเทศไทย
เครือข่ายสถานีโทรทัศน์/สถานีวิทยุ
คำขวัญໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ຂ່າວສານ ສາລະບັນເທີງສຳລັບທ່ານ
โทละพาบแห่งซาดลาว แหล่งความฮู้ข่าวสาน สาละบันเทีงสำลับท่าน
(โทรทัศน์แห่งชาติลาว แหล่งความรู้ข่าวสาร สาระบันเทิงสำหรับคุณ)
แบบรายการ
ระบบภาพ576i(LNTV-1)
1080i(LNTV-3 HD)
ความเป็นเจ้าของ
เจ้าของกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว ประเทศลาว
ลิงก์
เว็บไซต์www.lntv.gov.la
ออกอากาศ
ภาคพื้นดิน
แอนะล็อกช่อง 9 (วีเอชเอฟ) (LNTV1)
ช่อง 33 (ยูเอชเอฟ) (LNTV3)
ทีวีดาวเทียม
ดาวเทียมลาวแซท 5
(ประเทศลาว)
3410 V 3200 3/4 (LNTV1)
3414 V 3200 3/4 (LNTV3)

ประวัติ

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศลาวเป็นหน่วยงานสื่อสารมวลชนในการกำกับของรัฐบาลลาว ขึ้นตรงกับกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว เริ่มแพร่ภาพเป็นครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ด้วยระบบวีเอชเอฟ จากสถานีแม่ข่าย นครหลวงเวียงจันทน์ โดยในยุคแรกออกอากาศทางช่อง 8

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2536 สถานีฯ ก็ได้ขอความร่วมมือกับรัฐบาลไทย และรับการอนุมัติให้นำคลื่นความถี่ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยมาออกอากาศทางช่อง 9 ของสถานีฯ และในปีเดียวกัน สถานีฯ ก็ได้รับเงินทุนสนับสนุนสำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีฯ แห่งใหม่จากรัฐบาลญี่ปุ่นและเวียดนาม

ส่วนตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ เป็นรูปวงกลม ภายในเป็นภาพพระธาตุหลวงอยู่กลางรูป และที่ปลายยอดมีคลื่นกระจายสัญญาณออกอากาศจากปลายยอด จำนวน 4 เส้น ทั้งหมดอยู่ในวงกลมสีน้ำเงิน ขอบรอบนอกแบ่งเป็นสองสี คือครึ่งบนเป็นสีแดง มีข้อความภาษาลาวระบุว่า ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ (โทละพาบแห่งซาดลาว) และครึ่งล่างเป็นสีเขียว มีข้อความภาษาอังกฤษระบุว่า LAO NATIONAL TELEVISION หรือ ข้อความภาษาฝรั่งเศสระบุว่า TELEVISION NATIONALE LAO

การออกอากาศ

สถานีฯ ออกอากาศจากสถานีแม่ข่าย นครหลวงเวียงจันทน์ ปัจจุบันมีการแพร่ภาพออกอากาศ จำนวน 2 ช่องรายการ ดังต่อไปนี้

  • ช่อง ສທລ.1 หรือ ທຊລ.1 ออกอากาศด้วยระบบวีเอชเอฟ ทางช่อง 9 ด้วยกำลังส่งภาพ 10 กิโลวัตต์ และกำลังส่งเสียง 2 กิโลวัตต์ และทางดาวเทียม ไทยคม 5 ด้วยความถี่ 3408/V/2916 ตลอด 18 ชั่วโมง เปิดสถานีเวลา 5.00 น. - 23.00 น. นำเสนอรายการข่าวสาร สาระความรู้ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของรัฐ รายการโทรทัศน์หลายประเภท และการถ่ายทอดสดต่าง ๆ เช่น ถ่ายทอดสดการประชุมสภาแห่งชาติ ถ่ายทอดสดพิธีการสำคัญต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา เป็นต้น เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2526
  • ช่อง ສທລ.3 หรือ ທຊລ.3 ออกอากาศในประเทศลาวด้วยระบบยูเอชเอฟ ทางช่อง 33 ด้วยกำลังส่งภาพ 10 กิโลวัตต์ และกำลังส่งเสียง 5 กิโลวัตต์ และทางดาวเทียม ไทยคม-5 ความถี่ 3438/V/2915 ตลอด 24 ชั่วโมง นำเสนอรายการประเภทบันเทิง ปกิณกะบันเทิง ดนตรี ละครโทรทัศน์ของประเทศไทย ภาพยนตร์ลาว ไทย และต่างประเทศ เช่นรายการ เช้าวันเสา และรายการออกอากาศซ้ำจาก ສທລ.1 เป็นต้น เริ่มออกอากาศเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ช่อง ສທລ.3 มีสถานีถ่ายทอดระยะสั้นในชุมชนคนลาวในประเทศไทยด้วยระบบยูเอชเอฟ ช่อง ສທລ.3 เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งที่สองของประเทศลาว และเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของลาวที่ออกอากาศภาคพื้นดินในต่างประเทศ

เครือข่ายในส่วนภูมิภาค

สถานีเครือข่ายเหล่านี้มีที่ตั้งเป็นแห่งเดียวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในแต่ละภูมิภาคด้วย

สถานีส่วนภูมิภาคจะผลิตรายการสรุปข่าวสารในภูมิภาคนั้นๆ ออกอากาศผ่านทาง ทชล.1 ตามเวลาทีแต่ละสถานีตกลงกันไว้

อ้างอิง

  • สถานีโทละพาบแห่งชาดลาว (ลาว)
  • Lao National Television (LNTV) จากเว็บไซต์ประวัติวัฒนธรรม (อังกฤษ)

สถาน, โทรท, ศน, แห, งชาต, ลาว, ลาว, ສະຖານ, ໂທລະພາບແຫ, ງຊາດລາວ, อย, ທຊລ, เป, นสถาน, โทรท, ศน, แห, งชาต, ในการกำก, บของร, ฐบาลลาว, บเป, นสถาน, โทรท, ศน, ออกอากาศภาคพ, นด, นเพ, ยงแห, งเด, ยวในประเทศลาวສະຖານ, ໂທລະພາບແຫ, ງຊາດລາວ, สะถาน, โทละพาบแห, งซาดลาวประเทศลาวพ. sthaniothrthsnaehngchatilaw law ສະຖານ ໂທລະພາບແຫ ງຊາດລາວ chuxyx ທຊລ epnsthaniothrthsnaehngchatiinkarkakbkhxngrthballaw nbepnsthaniothrthsnthixxkxakasphakhphundinephiyngaehngediywinpraethslawsthaniothrthsnaehngchatilawສະຖານ ໂທລະພາບແຫ ງຊາດລາວ sathaniothlaphabaehngsadlawpraethslawphunthiaephrphaphpraethslaw praethsithyekhruxkhaysthaniothrthsn sthaniwithyukhakhwyໂທລະພາບແຫ ງຊາດລາວ ແຫ ງຄວາມຮ ຂ າວສານ ສາລະບ ນເທ ງສຳລ ບທ ານ othlaphabaehngsadlaw aehlngkhwamhukhawsan salabnethingsalbthan othrthsnaehngchatilaw aehlngkhwamrukhawsar sarabnethingsahrbkhun aebbraykarrabbphaph576i LNTV 1 1080i LNTV 3 HD khwamepnecakhxngecakhxngkrathrwngaethlngkhaw wthnthrrm aelathxngethiyw praethslawlingkewbistwww wbr lntv wbr gov wbr laxxkxakasphakhphundinaexnalxkchxng 9 wiexchexf LNTV1 chxng 33 yuexchexf LNTV3 thiwidawethiymdawethiymlawaesth 5 praethslaw 3410 V 3200 3 4 LNTV1 3414 V 3200 3 4 LNTV3 enuxha 1 prawti 1 1 karxxkxakas 1 2 ekhruxkhayinswnphumiphakh 2 xangxingprawti aekikhsthaniothrthsnaehngpraethslawepnhnwyngansuxsarmwlchninkarkakbkhxngrthballaw khuntrngkbkrathrwngaethlngkhaw wthnthrrm aelathxngethiyw erimaephrphaphepnkhrngaerk emuxwnphvhsbdithi 1 thnwakhm ph s 2526 dwyrabbwiexchexf caksthaniaemkhay nkhrhlwngewiyngcnthn odyinyukhaerkxxkxakasthangchxng 8txma inpi ph s 2536 sthani kidkhxkhwamrwmmuxkbrthbalithy aelarbkarxnumtiihnakhlunkhwamthikhxngsthaniothrthsninpraethsithymaxxkxakasthangchxng 9 khxngsthani aelainpiediywkn sthani kidrbenginthunsnbsnunsahrbkxsrangxakharthithakarsthani aehngihmcakrthbalyipunaelaewiydnamswntrasylksnkhxngsthani epnrupwngklm phayinepnphaphphrathatuhlwngxyuklangrup aelathiplayyxdmikhlunkracaysyyanxxkxakascakplayyxd canwn 4 esn thnghmdxyuinwngklmsinaengin khxbrxbnxkaebngepnsxngsi khuxkhrungbnepnsiaedng mikhxkhwamphasalawrabuwa ໂທລະພາບແຫ ງຊາດລາວ othlaphabaehngsadlaw aelakhrunglangepnsiekhiyw mikhxkhwamphasaxngkvsrabuwa LAO NATIONAL TELEVISION hrux khxkhwamphasafrngessrabuwa TELEVISION NATIONALE LAO karxxkxakas aekikh sthani xxkxakascaksthaniaemkhay nkhrhlwngewiyngcnthn pccubnmikaraephrphaphxxkxakas canwn 2 chxngraykar dngtxipni chxng ສທລ 1 hrux ທຊລ 1 xxkxakasdwyrabbwiexchexf thangchxng 9 dwykalngsngphaph 10 kiolwtt aelakalngsngesiyng 2 kiolwtt aelathangdawethiym ithykhm 5 dwykhwamthi 3408 V 2916 tlxd 18 chwomng epidsthaniewla 5 00 n 23 00 n naesnxraykarkhawsar sarakhwamru karprachasmphnthkhawsarkhxngrth raykarothrthsnhlaypraephth aelakarthaythxdsdtang echn thaythxdsdkarprachumsphaaehngchati thaythxdsdphithikarsakhytang rwmthungkarthaythxdsdkarxxkrangwlslakkhxngbristhrthwisahkichwyphthna epntn erimxxkxakasemuxwnthi 1 thnwakhm ph s 2526 chxng ສທລ 3 hrux ທຊລ 3 xxkxakasinpraethslawdwyrabbyuexchexf thangchxng 33 dwykalngsngphaph 10 kiolwtt aelakalngsngesiyng 5 kiolwtt aelathangdawethiym ithykhm 5 khwamthi 3438 V 2915 tlxd 24 chwomng naesnxraykarpraephthbnething pkinkabnething dntri lakhrothrthsnkhxngpraethsithy phaphyntrlaw ithy aelatangpraeths echnraykar echawnesa aelaraykarxxkxakassacak ສທລ 1 epntn erimxxkxakasemux 1 tulakhm ph s 2537 chxng ສທລ 3 misthanithaythxdrayasninchumchnkhnlawinpraethsithydwyrabbyuexchexf chxng ສທລ 3 epnsthaniothrthsnaehngthisxngkhxngpraethslaw aelaepnsthaniothrthsnaehngaerkkhxnglawthixxkxakasphakhphundinintangpraethsekhruxkhayinswnphumiphakh aekikh sthaniekhruxkhayehlanimithitngepnaehngediywkbsthaniwithyukracayesiyngaehngchatilawinaetlaphumiphakhdwysthaniswnphumiphakhcaphlitraykarsrupkhawsarinphumiphakhnn xxkxakasphanthang thchl 1 tamewlathiaetlasthanitklngkniw aekhwngxttapux xxkxakasthangchxng 7 aekhwnghlwngphrabang xxkxakasthangchxng 6 aekhwngbxaekw xxkxakasthangchxng 5 aekhwngxudmis xxkxakasthangchxng 8 aekhwngbxlikhais xxkxakasthangchxng 8 aekhwngphngsali xxkxakasthangchxng 7 aekhwngcapaskdi xxkxakasthangchxng 11 aekhwngsalawn xxkxakasthangchxng 5 aekhwnghwphn xxkxakasthangchxng 8 aekhwngsuwrrnekht xxkxakasthangchxng 12 aekhwngkhamwn xxkxakasthangchxng 6 aekhwngichyburi xxkxakasthangchxng 8 aekhwnghlwngnatha xxkxakasthangchxng 9 aekhwngechiyngkhwang xxkxakasthangchxng 8 aekhwngeskxng xxkxakasthangchxng 9xangxing aekikhsthaniothlaphabaehngchadlaw law Lao National Television LNTV cakewbistprawtiwthnthrrm xngkvs ekhathungcak https th wikipedia org w index php title sthaniothrthsnaehngchatilaw amp oldid 9124526, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม