fbpx
วิกิพีเดีย

หินตะกอน

หินตะกอน (อังกฤษ: sedimentary rock) คือ หินที่เกิดจากการตกตะกอนของเม็ดแร่ที่ได้จากการผุพังของหินชนิดใดก็ได้ที่ผิวโลก และถูกพัดพาไปโดย น้ำ ลม หรือธารน้ำแข็ง แล้วจับตัวกันแข็งเป็นหิน หรือ เกิดจากการตกตะกอนทางเคมีของสารละลายจากในน้ำ ในลำธาร ทะเล หรือมหาสมุทร เนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีหรือการระเหยของน้ำ ที่อุณหภูมิปกติบนผิวโลก ลักษณะเด่นของหินตะกอน คือ การเกิดเป็นชั้นหลายๆชั้น อาจมีซากดึกดำบรรพ์ หรือแสดงลักษณะโครงสร้างของการตกตะกอนตามลำดับอายุ

ภาพหินโผล่ของชั้นหินตะกอน 2 ชนิด คือชั้นหินปูนวางซ้อนทับชั้นหินดินดานปนปูน ณ ที่ราบสูงคัมเบอร์แลนด์ รัฐเทนเนสซี

การเรียกชื่อ

เนื่องจากลักษณะที่หินตะกอนในประเทศไทยเรามักแสดงลักษณะชั้น (bed) เนื่องจากการตกตะกอนให้เห็นเด่นชัด จึงทำให้ในอดีตมีหลายท่านเรียกชื่อหินตะกอนเหล่านี้อีกอย่างหนึ่งว่า "หินชั้น" แต่ในปัจจุบันพบว่าการเรียกชื่อหินตะกอนว่าหินชั้นนั้น ไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไร ในทั่วไปนี้ให้ใช้ชื่อ "หินตะกอน" ในการเรียกชื่อหินตะกอนแทนคำว่า หินชั้น

ประเภทของหินตะกอน

นักธรณีวิทยาจำแนกหินตะกอนตามลักษณะการเกิดออกเป็น 3 กลุ่มคือ

 • หินตะกอนอนุภาค (Clastic rocks)
  • หินกรวดมน (Conglomerate) เป็นหินเนื้อหยาบเกิดจากตะกอนซึ่งเป็นหิน กรวด ทราย ที่ถูกกระแสน้ำพัดพามาอยู่รวมกันแล้วแข็งตัว สารละลายในน้ำใต้ดินทำตัวเป็นซิเมนต์ประสานให้อนุภาคใหญ่เล็กเหล่านี้ เกาะตัวกันเป็นก้อนหิน
  • หินทราย (Sandstone) เป็นหินตะกอนเนื้อละเอียดปานกลาง เกิดจากการทับถมตัวของทรายเป็นระยะเวลานาน มีองค์ประกอบหลักเป็นแร่ควอรตซ์ คนโบราณใช้หินทรายแกะสลัก สร้างปราสาท และทำหินลับมีด
  • หินดินดาน (Shale) เป็นหินตะกอนเนื้อละเอียดมาก เนื่องจากประกอบด้วยอนุภาคทรายแป้งและอนุภาคดินเหนียวทับถมกันเป็นชั้นบาง ๆ ขนานกัน เมื่อทุบหินจะแตกตัวตามรอยชั้น (ฟอสซิลมีอยู่ในหินดินดาน) ดินเหนียวที่เกิดดินดานใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา
 • หินตะกอนเคมี (Chemical sedimentary rocks)
  • หินปูน (Limestone) เป็นหินตะกอนคาร์บอเนต เกิดจากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนตในท้องทะเล ทั้งจากสารอนินทรีย์ และซากสิ่งมีชีวิต เช่น ปะการัง และกระดองของสัตว์ทะเล ซึ่งถับถมกันภายใต้ความกดดันและตกผลึกใหม่เป็นแร่แคลไซต์จึงทำปฏิกิริยากับกรด หินปูนใช้ทำเป็นปูนซิเมนต์ และใช้ในการก่อสร้าง
  • หินเชิร์ต (Chert) หินตะกอนเนื้อแน่นแข็ง เกิดจากการตกผลึกใหม่ เนื่องจากน้ำพาสารละลายซิลิกาเข้าไปแล้วระเหยออก ทำให้เกิดผลึกซิลิกาแทนที่เนื้อหินเดิม หินเชิร์ตมักเกิดขึ้นใต้ท้องทะเล เนื่องจากแพลงตอนที่มีเปลือกเป็นซิลิกาตายลง เปลือกของมันจะจมลงทับถมกัน หินเชิร์ตจึงปะปนอยู่ในหินปูน
 • หินตะกอนอินทรีย์ (Organic sedimentary rocks)
  • ถ่านหิน (Coal) เกิดจากการทับถมของซากพืชที่ยังไม่เน่าเปื่อยไปหมดเนื่องจากสภาวะออกซิเจนต่ำ สภาวะเช่นนี้เกิดตามห้วยหนองคลองบึง ในแถบภูมิอากาศแบบเส้นศูนย์สูตร การทับถมทำให้เกิดการแรงกดดันที่จะระเหยขับไล่น้ำและสารละลายอื่น ๆ ออกไป ยิ่งมีปริมาณคาร์บอนมากขึ้นถ่านหินจะยิ่งมีสีดำ เริ่มจาก พีต เป็นถ่านหินคุณภาพต่ำ ลิกไนต์ (Lignite) เป็นถ่านหินคุณภาพปานกลาง มีมากที่เหมืองแม่เมาะ จ. ลำปาง บิทูมินัส เป็นถ่านหินมีคุณภาพดีกว่าลิกไนต์ แอนทราไซต์ (Anthracite) เป็นถ่านหินคุณภาพสูง ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมี ซับบิทูมินัส เป็นถ่านหินที่มีคุณภาพอยู่ระหว่างลิกไนต์กับบิทูมินัส ซึ่งพบได้ในประเทศไทยเท่านั้น

นตะกอน, งก, ามภาษา, ในบทความน, ไว, ให, านและผ, วมแก, ไขบทความศ, กษาเพ, มเต, มโดยสะดวก, เน, องจากว, เด, ยภาษาไทยย, งไม, บทความด, งกล, าว, กระน, ควรร, บสร, างเป, นบทความโดยเร, วท, ดบทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มกา. lingkkhamphasa inbthkhwamni miiwihphuxanaelaphurwmaekikhbthkhwamsuksaephimetimodysadwk enuxngcakwikiphiediyphasaithyyngimmibthkhwamdngklaw krann khwrribsrangepnbthkhwamodyerwthisudbthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir hintakxn xngkvs sedimentary rock khux hinthiekidcakkartktakxnkhxngemdaerthiidcakkarphuphngkhxnghinchnididkidthiphiwolk aelathukphdphaipody na lm hruxtharnaaekhng aelwcbtwknaekhngepnhin hrux ekidcakkartktakxnthangekhmikhxngsarlalaycakinna inlathar thael hruxmhasmuthr enuxngcakptikiriyathangekhmihruxkarraehykhxngna thixunhphumipktibnphiwolk lksnaednkhxnghintakxn khux karekidepnchnhlaychn xacmisakdukdabrrph hruxaesdnglksnaokhrngsrangkhxngkartktakxntamladbxayuphaphhinophlkhxngchnhintakxn 2 chnid khuxchnhinpunwangsxnthbchnhindindanpnpun n thirabsungkhmebxraelnd rthethnenssikareriykchux aekikhenuxngcaklksnathihintakxninpraethsithyeramkaesdnglksnachn bed enuxngcakkartktakxnihehnednchd cungthaihinxditmihlaythaneriykchuxhintakxnehlanixikxyanghnungwa hinchn aetinpccubnphbwakareriykchuxhintakxnwahinchnnn imkhxyepnthiniymskethair inthwipniihichchux hintakxn inkareriykchuxhintakxnaethnkhawa hinchnpraephthkhxnghintakxn aekikhnkthrniwithyacaaenkhintakxntamlksnakarekidxxkepn 3 klumkhux hintakxnxnuphakh Clastic rocks hinkrwdmn Conglomerate epnhinenuxhyabekidcaktakxnsungepnhin krwd thray thithukkraaesnaphdphamaxyurwmknaelwaekhngtw sarlalayinnaitdinthatwepnsiemntprasanihxnuphakhihyelkehlani ekaatwknepnkxnhin hinthray Sandstone epnhintakxnenuxlaexiydpanklang ekidcakkarthbthmtwkhxngthrayepnrayaewlanan mixngkhprakxbhlkepnaerkhwxrts khnobranichhinthrayaekaslk srangprasath aelathahinlbmid hindindan Shale epnhintakxnenuxlaexiydmak enuxngcakprakxbdwyxnuphakhthrayaepngaelaxnuphakhdinehniywthbthmknepnchnbang khnankn emuxthubhincaaetktwtamrxychn fxssilmixyuinhindindan dinehniywthiekiddindanichthaekhruxngpndinepha hintakxnekhmi Chemical sedimentary rocks hinpun Limestone epnhintakxnkharbxent ekidcakkarthbthmkhxngtakxnkharbxentinthxngthael thngcaksarxninthriy aelasaksingmichiwit echn pakarng aelakradxngkhxngstwthael sungthbthmknphayitkhwamkddnaelatkphlukihmepnaeraekhlistcungthaptikiriyakbkrd hinpunichthaepnpunsiemnt aelaichinkarkxsrang hinechirt Chert hintakxnenuxaennaekhng ekidcakkartkphlukihm enuxngcaknaphasarlalaysilikaekhaipaelwraehyxxk thaihekidphluksilikaaethnthienuxhinedim hinechirtmkekidkhunitthxngthael enuxngcakaephlngtxnthimiepluxkepnsilikataylng epluxkkhxngmncacmlngthbthmkn hinechirtcungpapnxyuinhinpun hintakxnxinthriy Organic sedimentary rocks thanhin Coal ekidcakkarthbthmkhxngsakphuchthiyngimenaepuxyiphmdenuxngcaksphawaxxksiecnta sphawaechnniekidtamhwyhnxngkhlxngbung inaethbphumixakasaebbesnsunysutr karthbthmthaihekidkaraerngkddnthicaraehykhbilnaaelasarlalayxun xxkip yingmiprimankharbxnmakkhunthanhincayingmisida erimcak phit epnthanhinkhunphaphta likint Lignite epnthanhinkhunphaphpanklang mimakthiehmuxngaememaa c lapang bithumins epnthanhinmikhunphaphdikwalikint aexnthraist Anthracite epnthanhinkhunphaphsung txngnaekhacaktangpraeths nxkcakniyngmi sbbithumins epnthanhinthimikhunphaphxyurahwanglikintkbbithumins sungphbidinpraethsithyethannekhathungcak https th wikipedia org w index php title hintakxn amp oldid 9270939, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม