fbpx
วิกิพีเดีย

ทิวเขานครศรีธรรมราช

ทิวเขานครศรีธรรมราช มีลักษณะตั้งเป็นแกนกลางของคาบสมุทรไทย (ภาคใต้ตอนกลาง) ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเริ่มจากเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพงัน เกาะสมุย เกาะกะเต็น และมีบางส่วน ที่จมลงไปในทะเล เรียกส่วนนี้ว่า ช่องแคบสมุย โดยมาโผล่ขึ้นที่อำเภอดอนสัก เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอขนอม เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง โดยทิวเขาที่ผ่านเขตจังหวัดพัทลุงและตรัง ถือเป็นที่กั้นเขตแดนระหว่าง 2 จังหวัดนี้ มักเรียกอีกชื่อว่า "ทิวเขาบรรทัด" จากนั้น แนวทิวเขาทอดยาวลงไปยังเขตแดนระหว่างจังหวัดสตูลกับประเทศมาเลเซีย โดยบรรจบกับทิวเขาสันกาลาคีรีที่ภูเขาซีนา จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นเขตแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับมาเลเซีย มีความยาวประมาณ 460 กิโลเมตร

ทิวเขานครศรีธรรมราช
เขาหลวง, เขาบรรทัด
ยอดเขาหลวง
จุดสูงสุด
ยอดเขาหลวง
ความสูง
เหนือระดับน้ำทะเล
1,835 เมตร (6,020 ฟุต)
ข้อมูลเชิงขนาด
ยาว460 กม. (286 ไมล์) NW/SE
กว้าง40 กม. (25 ไมล์) NE/SW
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ประเทศ ไทย
เทือกเขาทิวเขาตะนาวศรี
ติดต่อกับไทย-มาเลเซีย
ข้อมูลทางธรณีวิทยา
อายุหินยุคเพอร์เมียน, ยุคไทรแอสซิก
ประเภทหินหินแกรนิต, หินปูน
เขาอกทะลุ จังหวัดพัทลุง เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขานครศรีธรรมราช

ภูมิศาสตร์

ทิวเขานครศรีธรรมราช เป็นทิวเขาขนาดใหญ่ที่อยู่ทางตะวันออกของทิวเขาภูเก็ต และเป็นแกนของคาบสมุทรมลายูต่อลงไปอีกแนวหนึ่ง ทิวเขานี้กั้นที่ราบสุราษฎร์ไว้ตอนกลาง โดยมีภูเขาลูกโดดๆ แทรกอยู่เป็นตอนๆ มีความสูง 200-600 เมตร มีเขาพนมเบญจา สูง 1,404 เมตร เป็นเขาหินแกรนิต ที่มีทิศทางทอดตัวจากเหนือไปใต้ จากริมฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยไปสุดยังฝั่งทะเลด้านตะวันตก เริ่มจากเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี จรดทางใต้เชื่อมต่อกับทิวเขาสันกาลาคีรี ทางตอนเหนือของเทอกเขานครศรีธรรมราชมียอดสูงหลายยอด ที่มีความสูงมากกว่า 1,000 เมตร ส่วนตอนกลาง และตอนใต้ยอดไม่สูงนัก ส่วนที่ยื่นลงไปในทะเลของทิวเขานี้อยู่ทางตอนเหนือ ได้แก่ เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพงัน และหมู่เกาะน้อยใหญ่ต่างๆ ทิวเขานครศรีธรรมราชมียอดเขาที่สำคัญและยอดเขาสูงสุด ได้แก่ เขาหลวง อยู่ในเขตอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สูง 1,835 เมตร ยอดเขาฝามี อยู่ในเขตอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สูง 1,654 เมตร เขาหนอง อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี สูง 1,530 เมตร เขาบรรทัด อยู่ในเขตจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง สูง 1,350 เมตร เขาเหมน อยู่ในเขตอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สูง 1,309 เมตร เขาเจ็ดยอด อยู่ในจังหวัดพัทลุง สูง 1,200 เมตร เขาสอยดาว อยู่ในเขตจังหวัดตรัง สูง 993 เมตร เขาซีนา อยู่ในเขตจังหวัดสตูล สูง 740 เมตร แนวทิวเขานครศรีธรรมราชเป็นทิวเขาที่ใหญ่ที่สุดและยาวที่สุดในภาคใต้ โดยมียอดเขาหลวงซึ่งมีความสูงประมาณ 1,835 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของแนวทิวเขาและสูงที่สุดในเขตภาคใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปรียบเสมือนเป็นหลังคาสีเขียวของภาคใต้ เพราะมีสภาพเป็นป่าดงดิบชื้นและป่าดิบเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและของโลก

ทิวเขานี้มีแม่ที่สำคัญได้แก่ตาปี ไหลสู่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยาว 230 กิโลเมตร ตรัง ไหลสู่ทะเลอันดามันที่จังหวัดตรัง มีความยาว 175 กิโลเมตร ปากพนัง ไหลลงสู่อ่าวนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความยาว 146 กิโลเมตร กลาย ไหลลงสู่อ่าวไทย มีความยาว 80 กิโลเมตร

ยอดเขาต่างๆ ในทิวเขานครศรีธรรมราช ได้แก่ - ยอดเขาหลวง สูง 1,835 เมตร อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช (ยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช) - ยอดเขาฝามี สูง 1,654 เมตร อ.พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช - ยอดเขาพรหมโลก สูง 1,631 เมตร อ.พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช - ยอดเขาตาฝัน สูง 1,550 เมตร จ. นครศรีธรรมราช - ยอดเขาหนอง สูง 1,530 เมตร จ. สุราษฎร์ธานี (ยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี) - ยอดเขานันใหญ่ สูง 1,438 เมตร อ.นบพิตำ จ. นครศรีธรรมราช - ยอดเขานัน (ยอดเขาหกพู) สูง 1,410 เมตร อ.นบพิตำ จ. นครศรีธรรมราช - ยอดเขาสันเย็น สูง 1,366 เมตร อ.นบพิตำ จ. นครศรีธรรมราช - ยอดเขาบรรทัด สูง 1,350 เมตร จ.ตรัง/จ.พัทลุง - ยอดเขาเหมน (เขาพระสุเมรุ) สูง 1,307 เมตร อ.ช้างกลาง/อ.นาบอน จ. นครศรีธรรมราช - ยอดเขาคีโหมด สูง 1,303 เมตร อ.สิชล จ. นครศรีธรรมราช - ยอดเขาเต่า สูง 1,200 เมตร อ.นบพิตำ จ. นครศรีธรรมราช - ยอดเขาเจ็ดยอด สูง 1,200 เมตร อ. กงหรา จ. พัทลุง - ยอดเขาญวนเฒ่า สูง 1,090 เมตร จ. สุราษฎร์ธานี - ยอดเขาสอยดาว สูง 993 เมตร จ. ตรัง - ยอดเขารามโรม สูง 985 เมตร อ.ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช - ยอดเขาโตนงาช้าง สูง 932 เมตร อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา - ยอดเขาหินแท่าน สูง 887 เมตร อ.ป่าพะยอม จ. พัทลุง - ยอดเขานาง สูง 881 เมตร อ.สิชล จ. นครศรีธรรมราช - ยอดเขาหลวง สูง 814 เมตร อ.ขนอม/อ.สิชล จ. นครศรีธรรมราช - ยอดเขาแก้ว สูง 800 เมตร อ.รัตภูมิ จ. สงขลา - ยอดเขาซีนา (ยอดเขาจีน) สูง 740 เมตร อ. เมือง จ. สตูล (ยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสตูล)

แม่น้ำกลาย

แม่น้ำกลาย เป็นแม่น้ำสายสำคัญในตอนเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้นน้ำก่อกำเนิดมาจากผืนป่าบนทิวเขานครศรีธรรมราชในเขตป่ากรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง และเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ของ 2 อำเภอ ประกอบด้วย ตำบลนบพิตำ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ กับ ตำบลตลิ่งชัน ตำบลกลาย และไหลออกสู่อ่าวไทยที่ ตำบลสระแก้ว ของอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความยาวประมาณ 80 กิโลมเตร

อ้างอิง

  • ทิวเขานครศรีธรรมราช
  • ทิวเขานครศรีธรรมราช

ดูเพิ่ม

วเขานครศร, ธรรมราช, บทความน, งต, องการเพ, มแหล, งอ, างอ, งเพ, อพ, จน, ความถ, กต, อง, ณสามารถพ, ฒนาบทความน, ได, โดยเพ, มแหล, งอ, างอ, งตามสมควร, เน, อหาท, ขาดแหล, งอ, างอ, งอาจถ, กลบออก, กษณะต, งเป, นแกนกลางของคาบสม, ทรไทย, ภาคใต, ตอนกลาง, ทอดต, วในแนวเหน, ใต, . bthkhwamniyngtxngkarephimaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxng khunsamarthphthnabthkhwamniidodyephimaehlngxangxingtamsmkhwr enuxhathikhadaehlngxangxingxacthuklbxxkthiwekhankhrsrithrrmrach milksnatngepnaeknklangkhxngkhabsmuthrithy phakhittxnklang thxdtwinaenwehnux it odyerimcakekaatang incnghwdsurasdrthani khux ekaaeta ekaanangywn ekaaphngn ekaasmuy ekaakaetn aelamibangswn thicmlngipinthael eriykswnniwa chxngaekhbsmuy odymaophlkhunthixaephxdxnsk ekhtcnghwdsurasdrthaniaelaxaephxkhnxm ekhtcnghwdnkhrsrithrrmrach cnghwdphthlung cnghwdtrng odythiwekhathiphanekhtcnghwdphthlungaelatrng thuxepnthiknekhtaednrahwang 2 cnghwdni mkeriykxikchuxwa thiwekhabrrthd caknn aenwthiwekhathxdyawlngipyngekhtaednrahwangcnghwdstulkbpraethsmaelesiy odybrrcbkbthiwekhasnkalakhirithiphuekhasina cnghwdstul sungepnekhtaednthrrmchatirahwangithykbmaelesiy mikhwamyawpraman 460 kiolemtrthiwekhankhrsrithrrmrachekhahlwng ekhabrrthdyxdekhahlwngcudsungsudyxdekhahlwngkhwamsungehnuxradbnathael1 835 emtr 6 020 fut khxmulechingkhnadyaw460 km 286 iml NW SEkwang40 km 25 iml NE SWkhxmulthangphumisastrpraeths ithyethuxkekhathiwekhatanawsritidtxkbithy maelesiykhxmulthangthrniwithyaxayuhinyukhephxremiyn yukhithraexssikpraephthhinhinaekrnit hinpunekhaxkthalu cnghwdphthlung epnswnhnungkhxngthiwekhankhrsrithrrmrach enuxha 1 phumisastr 1 1 aemnaklay 2 xangxing 3 duephimphumisastr aekikhthiwekhankhrsrithrrmrach epnthiwekhakhnadihythixyuthangtawnxxkkhxngthiwekhaphuekt aelaepnaeknkhxngkhabsmuthrmlayutxlngipxikaenwhnung thiwekhaniknthirabsurasdriwtxnklang odymiphuekhalukodd aethrkxyuepntxn mikhwamsung 200 600 emtr miekhaphnmebyca sung 1 404 emtr epnekhahinaekrnit thimithisthangthxdtwcakehnuxipit cakrimfngthaeldanxawithyipsudyngfngthaeldantawntk erimcakekaaeta c surasdrthani crdthangitechuxmtxkbthiwekhasnkalakhiri thangtxnehnuxkhxngethxkekhankhrsrithrrmrachmiyxdsunghlayyxd thimikhwamsungmakkwa 1 000 emtr swntxnklang aelatxnityxdimsungnk swnthiyunlngipinthaelkhxngthiwekhanixyuthangtxnehnux idaek ekaaeta ekaasmuy ekaaphngn aelahmuekaanxyihytang thiwekhankhrsrithrrmrachmiyxdekhathisakhyaelayxdekhasungsud idaek ekhahlwng xyuinekhtxaephxlanska cnghwdnkhrsrithrrmrach sung 1 835 emtr yxdekhafami xyuinekhtxaephxphrhmkhiri cnghwdnkhrsrithrrmrach sung 1 654 emtr ekhahnxng xyuinekhtcnghwdsurasdrthani sung 1 530 emtr ekhabrrthd xyuinekhtcnghwdtrngaelacnghwdphthlung sung 1 350 emtr ekhaehmn xyuinekhtxaephxchwang cnghwdnkhrsrithrrmrach sung 1 309 emtr ekhaecdyxd xyuincnghwdphthlung sung 1 200 emtr ekhasxydaw xyuinekhtcnghwdtrng sung 993 emtr ekhasina xyuinekhtcnghwdstul sung 740 emtr aenwthiwekhankhrsrithrrmrachepnthiwekhathiihythisudaelayawthisudinphakhit odymiyxdekhahlwngsungmikhwamsungpraman 1 835 emtrcakradbnathael epnyxdekhathisungthisudkhxngaenwthiwekhaaelasungthisudinekhtphakhit tngxyuinphunthixaephxlanska cnghwdnkhrsrithrrmrach epriybesmuxnepnhlngkhasiekhiywkhxngphakhit ephraamisphaphepnpadngdibchunaelapadibekhathimikhwamxudmsmburnaelamikhwamhlakhlaythangchiwphaphmakthisudaehnghnungkhxngpraethsithyaelakhxngolkthiwekhanimiaemthisakhyidaektapi ihlsuxawbandxn cnghwdsurasdrthani mikhwamyaw 230 kiolemtr trng ihlsuthaelxndamnthicnghwdtrng mikhwamyaw 175 kiolemtr pakphnng ihllngsuxawnkhr cnghwdnkhrsrithrrmrach mikhwamyaw 146 kiolemtr klay ihllngsuxawithy mikhwamyaw 80 kiolemtryxdekhatang inthiwekhankhrsrithrrmrach idaek yxdekhahlwng sung 1 835 emtr x lanska c nkhrsrithrrmrach yxdekhathisungthisudincnghwdnkhrsrithrrmrach yxdekhafami sung 1 654 emtr x phrhmkhiri c nkhrsrithrrmrach yxdekhaphrhmolk sung 1 631 emtr x phrhmkhiri c nkhrsrithrrmrach yxdekhatafn sung 1 550 emtr c nkhrsrithrrmrach yxdekhahnxng sung 1 530 emtr c surasdrthani yxdekhathisungthisudincnghwdsurasdrthani yxdekhannihy sung 1 438 emtr x nbphita c nkhrsrithrrmrach yxdekhann yxdekhahkphu sung 1 410 emtr x nbphita c nkhrsrithrrmrach yxdekhasneyn sung 1 366 emtr x nbphita c nkhrsrithrrmrach yxdekhabrrthd sung 1 350 emtr c trng c phthlung yxdekhaehmn ekhaphrasuemru sung 1 307 emtr x changklang x nabxn c nkhrsrithrrmrach yxdekhakhiohmd sung 1 303 emtr x sichl c nkhrsrithrrmrach yxdekhaeta sung 1 200 emtr x nbphita c nkhrsrithrrmrach yxdekhaecdyxd sung 1 200 emtr x knghra c phthlung yxdekhaywnetha sung 1 090 emtr c surasdrthani yxdekhasxydaw sung 993 emtr c trng yxdekharamorm sung 985 emtr x rxnphibuly c nkhrsrithrrmrach yxdekhaotnngachang sung 932 emtr x hadihy c sngkhla yxdekhahinaethan sung 887 emtr x paphayxm c phthlung yxdekhanang sung 881 emtr x sichl c nkhrsrithrrmrach yxdekhahlwng sung 814 emtr x khnxm x sichl c nkhrsrithrrmrach yxdekhaaekw sung 800 emtr x rtphumi c sngkhla yxdekhasina yxdekhacin sung 740 emtr x emuxng c stul yxdekhathisungthisudincnghwdstul aemnaklay aekikh aemnaklay epnaemnasaysakhyintxnehnuxkhxngcnghwdnkhrsrithrrmrach tnnakxkaenidmacakphunpabnthiwekhankhrsrithrrmrachinekhtpakrungching xuthyanaehngchatiekhahlwng aelaekhtxuthyanaehngchatiekhann incnghwdnkhrsrithrrmrach khrxbkhlumphunthi 5 tabl khxng 2 xaephx prakxbdwy tablnbphita tablkrungching xaephxnbphita kb tabltlingchn tablklay aelaihlxxksuxawithythi tablsraaekw khxngxaephxthasala cnghwdnkhrsrithrrmrach mikhwamyawpraman 80 kiolmetrxangxing aekikhthiwekhankhrsrithrrmrach thiwekhankhrsrithrrmrachduephim aekikhxuthyanaehngchatiekhahlwng xuthyanaehngchatiekhann xuthyanaehngchatiitrmeyn xuthyanaehngchatinatkoyng xuthyanaehngchatinatksikhid xuthyanaehngchatithaelbnekhathungcak https th wikipedia org w index php title thiwekhankhrsrithrrmrach amp oldid 8726742 aemnaklay, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม