fbpx
วิกิพีเดีย

พารัลแลกซ์

พารัลแลกซ์ (อังกฤษ: Parallax) คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งปรากฏ หรือความแตกต่างของตำแหน่งของวัตถุเมื่อมองผ่านมุมมองที่แตกต่างกัน สามารถวัดได้จากมุมของความเอียงระหว่างเส้นสังเกตทั้งสองเส้น คำนี้มีที่มาจากภาษากรีก παράλλαξις (parallaxis) หมายถึง "การเปลี่ยนแปลง"

ภาพจำลองอย่างง่ายของการเกิดพารัลแลกซ์ของวัตถุกับฉากหลังที่อยู่ห่างออกไปเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งของผู้สังเกต เมื่อมองจาก "มุมมอง A" วัตถุจะอยู่หน้าฉากหลังสีน้ำเงิน แต่เมื่อเปลี่ยนไปเป็น "มุมมอง B" วัตถุจะไปปรากฏอยู่ข้างหน้าฉากหลังสีแดงแทน
ภาพเคลื่อนไหวแสดงตัวอย่างของพารัลแลกซ์ เมื่อผู้สังเกตเคลื่อนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง วัตถุที่อยู่ไกลกว่าจะดูเหมือนเคลื่อนที่ช้ากว่าวัตถุที่อยู่ใกล้ๆ

วัตถุที่อยู่ใกล้ผู้สังเกตจะมีพารัลแลกซ์มากกว่าวัตถุที่อยู่ไกล พารัลแลกซ์จึงสามารถใช้ในการประเมินระยะห่างได้ด้วย ในทางดาราศาสตร์ พารัลแลกซ์เป็นกระบวนการทางตรงทางเดียวที่สามารถใช้ในการประเมินระยะห่างของวัตถุ (คือดาวฤกษ์) ที่อยู่พ้นออกไปจากระบบสุริยะได้ ดาวเทียมฮิปปาร์คอสได้ใช้เทคนิคนี้ในการสังเกตการณ์ดาวฤกษ์ใกล้เคียงแล้วกว่า 100,000 ดวง นี่เป็นวิธีพื้นฐานในการตรวจวัดวัตถุห่างไกลในทางดาราศาสตร์ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า บันไดระยะห่างของจักรวาล

ปรากฏการณ์พารัลแลกซ์ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อเครื่องมือสังเกตการณ์เชิงแสงหลายชนิด เช่น กล้องส่องทางไกล กล้องจุลทรรศน์ และกล้องแบบสะท้อนสองเลนส์ที่มองวัตถุจากมุมมองที่แตกต่างกันเล็กน้อย สัตว์หลายชนิดรวมถึงมนุษย์ มีตา 2 ตาที่เหลื่อมมุมสังเกตการณ์กันเล็กน้อย เพื่อให้สามารถใช้ปรากฏการณ์พารัลแลกซ์ในการประเมินความลึกของภาพได้ กระบวนการเช่นนี้เรียกชื่อว่า stereopsis

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. Shorter Oxford English Dictionary. 1968. "Mutual inclination of two lines meeting in an angle".
  2. "Parallax". Oxford English Dictionary (Second Edition ed.). 1989. "Astron. Apparent displacement, or difference in the apparent position, of an object, caused by actual change (or difference) of position of the point of observation; spec. the angular amount of such displacement or difference of position, being the angle contained between the two straight lines drawn to the object from the two different points of view, and constituting a measure of the distance of the object.".

แหล่งข้อมูลอื่น

พาร, ลแลกซ, งกฤษ, parallax, อล, กษณะการเปล, ยนแปลงตำแหน, งปรากฏ, หร, อความแตกต, างของตำแหน, งของว, ตถ, เม, อมองผ, านม, มมองท, แตกต, างก, สามารถว, ดได, จากม, มของความเอ, ยงระหว, างเส, นส, งเกตท, งสองเส, คำน, มาจากภาษากร, παράλλαξις, parallaxis, หมายถ, การเปล, ย. pharlaelks xngkvs Parallax khuxlksnakarepliynaeplngtaaehnngprakt hruxkhwamaetktangkhxngtaaehnngkhxngwtthuemuxmxngphanmummxngthiaetktangkn samarthwdidcakmumkhxngkhwamexiyngrahwangesnsngektthngsxngesn 1 2 khanimithimacakphasakrik paralla3is parallaxis hmaythung karepliynaeplng phaphcalxngxyangngaykhxngkarekidpharlaelkskhxngwtthukbchakhlngthixyuhangxxkipemuxepliyntaaehnngkhxngphusngekt emuxmxngcak mummxng A wtthucaxyuhnachakhlngsinaengin aetemuxepliynipepn mummxng B wtthucaippraktxyukhanghnachakhlngsiaedngaethn phaphekhluxnihwaesdngtwxyangkhxngpharlaelks emuxphusngektekhluxncakdanhnungipxikdanhnung wtthuthixyuiklkwacaduehmuxnekhluxnthichakwawtthuthixyuikl wtthuthixyuiklphusngektcamipharlaelksmakkwawtthuthixyuikl pharlaelkscungsamarthichinkarpraeminrayahangiddwy inthangdarasastr pharlaelksepnkrabwnkarthangtrngthangediywthisamarthichinkarpraeminrayahangkhxngwtthu khuxdawvks thixyuphnxxkipcakrabbsuriyaid dawethiymhipparkhxsidichethkhnikhniinkarsngektkarndawvksiklekhiyngaelwkwa 100 000 dwng niepnwithiphunthaninkartrwcwdwtthuhangiklinthangdarasastrdwyekhruxngmuxthieriykwa bnidrayahangkhxngckrwalpraktkarnpharlaelksthaihekidphlkhangekhiyngtxekhruxngmuxsngektkarnechingaesnghlaychnid echn klxngsxngthangikl klxngculthrrsn aelaklxngaebbsathxnsxngelnsthimxngwtthucakmummxngthiaetktangknelknxy stwhlaychnidrwmthungmnusy mita 2 tathiehluxmmumsngektkarnknelknxy ephuxihsamarthichpraktkarnpharlaelksinkarpraeminkhwamlukkhxngphaphid krabwnkarechnnieriykchuxwa stereopsisduephim aekikhtrioknmitixangxing aekikh Shorter Oxford English Dictionary 1968 Mutual inclination of two lines meeting in an angle Parallax Oxford English Dictionary Second Edition ed 1989 Astron Apparent displacement or difference in the apparent position of an object caused by actual change or difference of position of the point of observation spec the angular amount of such displacement or difference of position being the angle contained between the two straight lines drawn to the object from the two different points of view and constituting a measure of the distance of the object aehlngkhxmulxun aekikhInstructions for having background images on a web page use parallax effects What is parallax Archived 2009 01 29 thi ewyaebkaemchchinekhathungcak https th wikipedia org w index php title pharlaelks amp oldid 9654520, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม