fbpx
วิกิพีเดีย

ไมโครซอฟต์ เอกซ์เซล

"Excel" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เอกซ์เซล

ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล (อังกฤษ: Microsoft Excel) เป็นโปรแกรมประเภทตารางการคำนวณ (สเปรดชีต) พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ และเป็นโปรแกรมหนึ่งในชุดไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ สำหรับจัดการและคำนวณข้อมูลในรูปแบบตาราง อีกทั้งสามารถจัดทำกราฟ แผนภูมิเพื่อแสดงผลข้อมูลได้ โดยเวอร์ชันล่าสุดคือ ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล 2016 (Microsoft Excel 2016) ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในด้านการการคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง รวมถึงฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ระดับสูง เช่น Modulo, ตรีโกณมิติ (Sin Cos Tan) ฟังก์ชันทางสถิติ เช่น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฟังก์ชันทางการเงิน เช่น การคิดค่าเสื่อมราคา, การคำนวณค่าปัจจุบัน ฟังก์ชันในการตัดต่อคำ เช่น Concatenate ฟังก์ชันในการค้นหาข้อมูล เช่น Lookup, vlookup และ hlookup สำหรับส่วนที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดของ ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล คือ การใช้งานในรูปแบบของฐานข้อมูล ซึ่งสามารถจัดการฐานข้อมูลที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก คือมีประมาณไม่เกิน 65,000 ตาราง ไม่ว่าจะเป็น ตัวกรอง, การเรียงลำดับข้อมูล (Sort) , คำนวณยอดรวม (Subtotal) และตารางไพวอต (Pivot Table) เป็นคำสั่งสำหรับสรุปข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ดูได้ง่าย สามารถหมุนเปลี่ยนตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถทำกราฟในแบบต่างๆ เช่น เส้นตรง วงกลม กราฟรูปแท่ง กราฟแท่งเทียนที่ใช้กับการวิเคราะห์หุ้นก็ทำได้ กราฟพื้นที่ สามารถทำกราฟต่างๆให้อยู่ในรูปแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ด้วย รวมถึงทำกราฟ 2 ชนิดในรูปเดียวกันได้ด้วย

ตัวอย่างกราฟ ที่สร้างจากเอกซ์เซล

คุณสมบัติและความสามารถ

 1. ความสามารถด้านการคำนวณ Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น รวมทั้งสูตรคำนวณด้านอื่น ๆ และจุดเด่นของการคำนวณคือ ผลลัพธ์ของการคำนวณจะเปลี่ยนแปลงตาม เมื่ออินพุตที่นำมาเปลี่ยนค่า ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนแปลงค่าผลการคำนวณใหม่
 2. ความสามารถด้านการใช้ฟังก์ชัน นอกจากการป้อนสูตรคูณทางคณิตศาสตร์แล้ว Excel ยังสามารถป้อนฟังก์ชันอื่น ๆ ได้อีก เช่น ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชันเกี่ยวกับการเงินหรือการตัดสินใจ
 3. ความสามารถในการสร้างกราฟ Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นกราฟได้ทันที มีรูปกราฟให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น กราฟแท่งแสดงยอดขายแต่ละเดือน กราฟวงกลมแสดงส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น
 4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟข้อมูลด้วยภาพสีและรูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและแยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 5. ความสามารถในการจัดเรียงลำดับ Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้
 6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ Excel สามารถพิมพ์งานทั้งข้อมูลและรูปภาพหรือกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน
 7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเว็บเพจเพื่อนำมาแสดงในโฮมเพจ

ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล วิวเวอร์

ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิวเวอร์ (อังกฤษ: Microsoft Excel Viewer) เป็นโปรแกรมสำหรับการแสดงผล แก้ไข และสั่งพิมพ์เอกสารที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล มีหลักการทำงานคล้ายกับ ไมโครซอฟท์ เวิร์ด วิวเวอร์ (อังกฤษ: Microsoft Word Viewer) ทำงานบนระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์

ความปลอดภัย

เนื่องจากไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล เป็นโปรแกรมสำนักงานที่มีผู้ใช้งานกว่า 30 ล้านผู้ใช้งาน จึงส่งผลให้มีความพยายามของนักเลงคอมพิวเตอร์หรือแฮกเกอร์ ในการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์หรือหนอนคอมพิวเตอร์ ผ่านทางการอาศัยการทำงานจากการเปิดไฟล์ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซลของผู้ใช้

แหล่งข้อมูลอื่น

 • xcelexperttraining.com
 • Excel 2007 videos
 • mrexcel.com
 • mvps.org

อ้างอิง

 1. Description of the Excel Viewer; ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft; เข้าถึงเมื่อ เมษายน 2557
 2. More Than 30 Million Users Make Microsoft Excel The World’s Most Popular Spreadsheet Program; ไมโครซอฟท์; เข้าถึงเมื่อ ธันวาคม 2560
 3. Keizer, Gregg. "Attackers exploit unpatched Excel vulnerability".; เข้าถึงเมื่อ ธันวาคม 2560


ไมโครซอฟต, เอกซ, เซล, excel, เปล, ยนทางมาท, สำหร, บความหมายอ, เอกซ, เซล, ไมโครซอฟท, เอ, กซ, เซล, งกฤษ, microsoft, excel, เป, นโปรแกรมประเภทตารางการคำนวณ, สเปรดช, ฒนาโดยบร, ทไมโครซอฟท, และเป, นโปรแกรมหน, งในช, ดไมโครซอฟท, ออฟฟ, สำหร, บจ, ดการและคำนวณข, อม, ลในร. Excel epliynthangmathini sahrbkhwamhmayxun duthi exksesl imokhrsxfth exksesl xngkvs Microsoft Excel epnopraekrmpraephthtarangkarkhanwn seprdchit phthnaodybristhimokhrsxfth aelaepnopraekrmhnunginchudimokhrsxfth xxffis sahrbcdkaraelakhanwnkhxmulinrupaebbtarang xikthngsamarthcdthakraf aephnphumiephuxaesdngphlkhxmulid odyewxrchnlasudkhux imokhrsxfth exksesl 2016 Microsoft Excel 2016 imokhrsxfth exksesl epnopraekrmthiidrbkhwamniymindankarkarkhanwnthangkhnitsastrodyichfngkchnphunthan bwk lb khun har ykkalng rwmthungfngkchnthangkhnitsastrradbsung echn Modulo trioknmiti Sin Cos Tan fngkchnthangsthiti echn khaebiyngebnmatrthan fngkchnthangkarengin echn karkhidkhaesuxmrakha karkhanwnkhapccubn fngkchninkartdtxkha echn Concatenate fngkchninkarkhnhakhxmul echn Lookup vlookup aela hlookup sahrbswnthithuxwaepnsingthieyiymyxdkhxng imokhrsxfth exksesl khux karichnganinrupaebbkhxngthankhxmul sungsamarthcdkarthankhxmulthimikhnadimihymak khuxmipramanimekin 65 000 tarang imwacaepn twkrxng kareriyngladbkhxmul Sort khanwnyxdrwm Subtotal aelatarangiphwxt Pivot Table epnkhasngsahrbsrupkhxmulihxyuinrupaebbthiduidngay samarthhmunepliyntamtxngkar nxkcakniyngsamarththakrafinaebbtang echn esntrng wngklm krafrupaethng krafaethngethiynthiichkbkarwiekhraahhunkthaid krafphunthi samarththakraftangihxyuinrupaebb 2 miti hrux 3 mitiiddwy rwmthungthakraf 2 chnidinrupediywkniddwyimokhrsxfth exkseslphuphthnaimokhrsxfthrunlasud 2016 16 0 4266 1003 winodws 2016 15 14 0 aemkhxinthxch rabbptibtikarimokhrsxfth winodws aemkhxinthxchpraephthopraekrmsankngansyyaxnuyatcakdsiththiewbistoffice microsoft comtwxyangkraf thisrangcakexksesl enuxha 1 khunsmbtiaelakhwamsamarth 2 imokhrsxfth exksesl wiwewxr 3 khwamplxdphy 4 aehlngkhxmulxun 5 xangxingkhunsmbtiaelakhwamsamarth aekikhkhwamsamarthdankarkhanwn Excel samarthpxnsutrkarkhanwnthangkhnitsastr echn bwk lb khun har epntn rwmthngsutrkhanwndanxun aelacudednkhxngkarkhanwnkhux phllphthkhxngkarkhanwncaepliynaeplngtam emuxxinphutthinamaepliynkha thaiheraimtxngesiyewlaepliynaeplngkhaphlkarkhanwnihm khwamsamarthdankarichfngkchn nxkcakkarpxnsutrkhunthangkhnitsastraelw Excel yngsamarthpxnfngkchnxun idxik echn fngkchnekiywkbtwxksr twelkh wnthi fngkchnekiywkbkarenginhruxkartdsinic khwamsamarthinkarsrangkraf Excel samarthnakhxmulthipxnlngintarangmasrangepnkrafidthnthi mirupkrafiheluxkichnganhlayrupaebbtamkhwamehmaasm echn krafaethngaesdngyxdkhayaetlaeduxn krafwngklmaesdngswnaebngkartlad epntn khwamsamarthinkartkaetngtarangkhxmul Excel samarthtkaetngtarangkhxmulhruxkrafkhxmuldwyphaphsiaelarupaebbtwxksrtang ephuxihekidkhwamswyngamaelaaeykaeyakhxmulidngaykhun khwamsamarthinkarcderiyngladb Excel samarthkhdeluxkechphaakhxmulthitxngkarmawiekhraahid khwamsamarthinkarphimphnganxxkthangekhruxngphimph Excel samarthphimphnganthngkhxmulaelarupphaphhruxkrafxxkthangekhruxngphimphidthnthi sungthaihngaytxkarsrangrayngan khwamsamarthinkaraeplngkhxmulintarangihepnewbephcephuxnamaaesdnginohmephcimokhrsxfth exksesl wiwewxr aekikhimokhrsxfth exksesl wiwewxr xngkvs Microsoft Excel Viewer epnopraekrmsahrbkaraesdngphl aekikh aelasngphimphexksarthisrangkhuncakopraekrmimokhrsxfth exksesl 1 mihlkkarthangankhlaykb imokhrsxfth ewird wiwewxr xngkvs Microsoft Word Viewer thanganbnrabbptibtikar imokhrsxfth winodwskhwamplxdphy aekikhenuxngcakimokhrsxfth exksesl epnopraekrmsanknganthimiphuichngankwa 30 lanphuichngan 2 cungsngphlihmikhwamphyayamkhxngnkelngkhxmphiwetxrhruxaehkekxr inkarocmtiekhruxngkhxmphiwetxrkhxngphuichdwyiwrskhxmphiwetxrhruxhnxnkhxmphiwetxr phanthangkarxasykarthangancakkarepidiflimokhrsxfth exkseslkhxngphuich 3 aehlngkhxmulxun aekikhxcelexperttraining com Excel 2007 videos mrexcel com mvps orgxangxing aekikh Description of the Excel Viewer faysnbsnunkhxng Microsoft ekhathungemux emsayn 2557 More Than 30 Million Users Make Microsoft Excel The World s Most Popular Spreadsheet Program imokhrsxfth ekhathungemux thnwakhm 2560 Keizer Gregg Attackers exploit unpatched Excel vulnerability ekhathungemux thnwakhm 2560 bthkhwamekiywkbsxftaewr hrux opraekrmkhxmphiwetxrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmul ekhathungcak https th wikipedia org w index php title imokhrsxft exksesl amp oldid 10523618, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม