fbpx
อะเลคซ, นดร, คอลช, อะเลคซ, นดร, คอลช, พฤศจ, กายน, ตามปฏ, นเก, พฤศจ, กายน, 1874, มภาพ, นธ, 1920, เป, นพลเร, อเอกแห, งจ, กรวรรด, สเซ, ยและน, กสำรวจข, วโลก, เป, นนายทหารประจำกองท, พเร, อจ, กรวรรด, สเซ, ยและได, วมต, อส, ในสงครามท, สำค, ญสองคร, งค, สงครามร, สเซ, นใ. xaelkhsndr khxlchkh xaelkhsndr khxlchkh 16 phvscikayn tamptithineka 4 phvscikayn kh s 1874 7 kumphaphnth kh s 1920 epnphleruxexkaehngckrwrrdirsesiyaelanksarwckhwolk epnnaythharpracakxngthpheruxckrwrrdirsesiyaelaidrwmtxsuinsngkhramthisakhysxngkhrngkhux sngkhramrsesiy yipunin kh s 1904 1905 aelasngkhramolkkhrngthihnung txmaekhaepnphunakhxngkhbwnkartxtanbxlechwikhhruxthiruckkninchux khbwnkarkhaw inrahwangsngkhramklangemuxngrsesiy sungidkxtngrthbalinisbieriyephuxtxtanrthbalkhxngelnintngaeteduxnphvscikayn kh s 1918 cnthungeduxnkumphaphnth kh s 1920 khxlchkherimtnxachiphaerkcakkarepnnksmuthrsastraelankxuthkwithyainkxngthpheruxckrwrrdirsesiy txmaekhaklayepnphunainkarsarwckhwolkxyuhlaykhrng odyidrbkarsnbsnuncakrachbnthitwithyasastrrsesiy ekaakhxlchkh sungtngxyuinthaelkhara idrbkartngchuxephuxepnekiyrtiaekekha inchwngsngkhramrsesiy yipun kh s 1904 1905 khxlchkhidmioxkasrwmtxsuinsngkhramaelaprasbkhwamsaercinyuththnawithiphxrtxaethxr emuxthunraebidkhxngeruxphikhatthixyuphayitkarbychakhxngekhaidcmeruxladtraewnthakasaokakhxngyipun phayhlngsngkhramsinsudlng khxlchkhklayepnhnunginphuprbprungkxngthpheruxrsesiyihmhlngcakkhwamesiyhayinrahwangsngkhram aelaidrbeluxnysepnnaythharesnathikarthwipaehngkxngthpherux xantx bthkhwamkhdsrrkxnhnani wladimir elnin klamenuxlayslaytw aeksmiskulthiekbthawr bthkhwamkhdsrrxun, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม