fbpx
วิกิพีเดีย

รังสีแกมมา

รังสีแกมมา (อังกฤษ: Gamma radiation หรือ Gamma ray) มีสัญลักษณ์เป็นตัวอักษรกรีกว่า γ เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่มีช่วงความยาวคลื่นสั้นกว่ารังสีเอกซ์ (X-ray) โดยมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 10-20 ถึง 10-22 หรือคลื่นที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 10-20 นั่นเอง รังสีแกมมามีความถี่สูงมาก ดังนั้นมันจึงประกอบด้วยโฟตอนพลังงานสูงหลายตัว รังสีแกมมาเป็นการแผ่รังสีแบบ ionization มันจึงมีอันตรายต่อชีวภาพ รังสีแกมมาถือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงที่สุดในบรรดาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ที่เหลือทั้งหมด การสลายให้รังสีแกมมาเป็นการสลายของนิวเคลียสของอะตอมในขณะที่มีการเปลี่ยนสถานะจากสถานะพลังงานสูงไปเป็นสถานะที่ต่ำกว่า แต่ก็อาจเกิดจากกระบวนการอื่น

การค้นพบ

การค้นพบรังสีแกมมา โดย พอล อูริช วิลลาร์ด (Paul Ulrich Villard) นักฟิสิกส์ฝรั่งเศส วิลลาร์ด ค้นพบรังสีแกมมาจากการศึกษากัมมันตภาพรังสีที่ออกมาจากเรเดียม ซึ่งถูกค้นพบมาก่อนแล้วว่าบางส่วนจะเบนไปทางหนึ่ง เมื่อผ่านสนามแม่เหล็กบางส่วนจะเบนไปอีกทางหนึ่ง กัมมันตภาพรังสีทั้งสองประเภทนี้ คือ รังสีแอลฟา และรังสีบีตา

รังสีแกมมากับปฏิกิริยานิวเคลียร์

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ คือปฏิกิริยาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงกับนิวเคลียสของอะตอม ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือการลด โปรตอนหรือนิวตรอนในนิวเคลียสของอะตอม เช่นปฏิกิริยานี้

 

จะเห็นได้ว่าโซเดียม ได้มีการรับนิวตรอนเข้าไป เมื่อนิวเคลียสเกิดความไม่เสถียร จึงเกิดการคายพลังงานออกมา และพลังงานที่คายออกมานั้น เมื่ออยู่ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้ว มันก็คือรังสีแกมมานั่นเอง

โดยทั่วไป รังสีแกมมาที่แผ่ออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมที่ไม่เสถียรนั้น มักจะมีค่าพลังงานที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของไอโซโทป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะประจำไอโซโทปนั้น ๆ

การประยุกต์ใช้งาน

ในปัจจุบันถึงแม้ว่ารังสีแกมมาจะไม่เป็นที่รู้จักและใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วไปในปัจจุบัน เหมือนอย่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ที่คนทั่วไปมักรู้จักกันดี เช่น คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ หรือแม้แต่รังสีเอกซ์ ที่มีความคล้ายคลึงกับรังสีแกมมาที่สุดแล้ว เนื่องจากการใช้ประโยชน์ของรังสีแกมมา ไม่ค่อยได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนเท่าไร ส่วนใหญ่มักจะใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แต่คุณสมบัติพิเศษของมันในเรื่องของพลังงานที่สูงกว่าคลื่นชนิดอื่น ๆ จึงทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เทคโนโลยีพันธุกรรม (Genetic Technology)

รังสีแกมมาใช้ในการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสิ่งมีชีวิต เพราะมันมีพลังงานสูง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับดีเอ็นเอ โดยปกติสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมีหน้าที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต เมื่อเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมจะทำให้เกิดหน่วยพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น สีของดอก รูปลักษณะของลำต้น ใบ เป็นต้น

กล้องโทรทัศน์รังสีแกมมา

เหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นบนเอกภพเช่นการชนกันของดวงดาวหรือหลุมดำ การระเบิดจะก่อให้เกิดรังสีแกมมาที่มีพลังงานสูงมากเดินทางข้ามอวกาศมายังโลกของเรา เนื่องจากชั้นบรรยากาศจะกรองเอารังสีแกมมาจากอวกาศออกไปจนหมดสิ้น รังสีแกมมาเหล่านั้นจึงไม่สามารถทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ได้ แต่ก็ทำให้การศึกษารังสีแกมมาที่เกิดจากเหตุการณ์บนอวกาศไม่สามารถทำได้เช่นกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษารังสีแกมมาที่มาจากอวกาศเหนือชั้นบรรยากาศเท่านั้น ดังนั้นกล้องโทรทัศน์รังสีแกมมาจำเป็นที่จะต้องติดตั้งอยู่บนดาวเทียมเท่านั้น

การถนอมอาหาร

เทคโนโลยีการถนอมอาหารนั้นมีหลากหลายวิธี โดยสาระสำคัญทั้งหมดอยู่ที่การพยายามฆ่าเชื้อโรคไปจากอาหารและ/หรือป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเจริญเติบโตอยู่ได้ โดยทั่วไปแล้วการใช้ความร้อนเป็นวิธีที่ธรรมดาสามัญและนับได้ว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างได้ผลมาก หากเพียงแต่การใช้ความร้อน เป็นการบีบบังคับว่าอาหารนั้นจำเป็นที่จะต้องสุกจึงจะถนอมไว้ได้ เพื่อตัดปัญหานี้ การใช้ฉายรังสีจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

เนื่องจากการฉายรังสีที่มีพลังงานสูง เช่นรังสีแกมมานี้ จะไปทำลายเซลล์สิ่งมีชีวิต ร่วมไปถึงสารพันธุกรรมต่าง ๆ ทำให้เซลล์สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ตาย โดยที่ไม่กระทบกระเทือนกับอาหาร ถึงแม้ว่าการดูดซึมรังสีของอาหารจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาเล็กน้อย แต่สิ่งนั้นก็ก่อให้เกิดความผิดเพี้ยนของรสชาติอาหารไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการฉายรังสีดูเหมือนจะเป็นหนทางที่ดีในการถนอมอาหาร แต่กลุ่มผู้บริโภคบางส่วนก็มีแนวคิดที่ว่าการฉายรังสีอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างกับอาหารแล้วทำให้เกิดสารที่เป็นพิษต่อร่างกายได้ จึงทำให้การใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าใดนัก

การแพทย์

ในทางการแพทย์ใช้รังสีแกมมาทำลายเซลล์มะเร็ง ใช้วินิจฉัยโรคในร่างกายของมนุษย์ หรือ ศึกษาการทำงานของต่อมไทรอยด์

งส, แกมมา, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, งกฤษ, gamma, radiation, หร. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir rngsiaekmma xngkvs Gamma radiation hrux Gamma ray misylksnepntwxksrkrikwa g epnkhlunaemehlkiffachnidhnung thimichwngkhwamyawkhlunsnkwarngsiexks X ray odymikhwamyawkhlunxyuinchwng 10 20 thung 10 22 hruxkhlunthimikhwamyawkhlunnxykwa 10 20 nnexng rngsiaekmmamikhwamthisungmak dngnnmncungprakxbdwyoftxnphlngngansunghlaytw rngsiaekmmaepnkaraephrngsiaebb ionization mncungmixntraytxchiwphaph rngsiaekmmathuxepnkhlunaemehlkiffathimiphlngngansungthisudinbrrdakhlunaemehlkiffachnidtang thiehluxthnghmd karslayihrngsiaekmmaepnkarslaykhxngniwekhliyskhxngxatxminkhnathimikarepliynsthanacaksthanaphlngngansungipepnsthanathitakwa aetkxacekidcakkrabwnkarxun enuxha 1 karkhnphb 2 rngsiaekmmakbptikiriyaniwekhliyr 3 karprayuktichngan 3 1 ethkhonolyiphnthukrrm Genetic Technology 3 2 klxngothrthsnrngsiaekmma 3 3 karthnxmxahar 3 4 karaephthykarkhnphb aekikhkarkhnphbrngsiaekmma ody phxl xurich willard Paul Ulrich Villard nkfisiksfrngess willard khnphbrngsiaekmmacakkarsuksakmmntphaphrngsithixxkmacakerediym sungthukkhnphbmakxnaelwwabangswncaebnipthanghnung emuxphansnamaemehlkbangswncaebnipxikthanghnung kmmntphaphrngsithngsxngpraephthni khux rngsiaexlfa aelarngsibitarngsiaekmmakbptikiriyaniwekhliyr aekikhptikiriyaniwekhliyr khuxptikiriyathiekidkhwamepliynaeplngkbniwekhliyskhxngxatxm imwacaepnkarephimhruxkarld oprtxnhruxniwtrxninniwekhliyskhxngxatxm echnptikiriyani 11 23 N a 0 1 n 11 24 N a g displaystyle 11 23 Na 0 1 n rightarrow 11 24 Na gamma dd caehnidwaosediym idmikarrbniwtrxnekhaip emuxniwekhliysekidkhwamimesthiyr cungekidkarkhayphlngnganxxkma aelaphlngnganthikhayxxkmann emuxxyuinrupkhlunaemehlkiffaaelw mnkkhuxrngsiaekmmannexngodythwip rngsiaekmmathiaephxxkmacakniwekhliyskhxngxatxmthiimesthiyrnn mkcamikhaphlngnganthiaetktangkniptamaetlachnidkhxngixosothp sungthuxepnkhunlksnapracaixosothpnn karprayuktichngan aekikhinpccubnthungaemwarngsiaekmmacaimepnthiruckaelaichnganxyangaephrhlaythwipinpccubn ehmuxnxyangkhlunaemehlkiffachnidxun thikhnthwipmkruckkndi echn khlunwithyu khlunimokhrewf hruxaemaetrngsiexks thimikhwamkhlaykhlungkbrngsiaekmmathisudaelw enuxngcakkarichpraoychnkhxngrngsiaekmma imkhxyidekhamamibthbathinchiwitpracawnkhxngphukhnethair swnihymkcaichinnganwicyaelaxutsahkrrmxun thiimkhxyepnthiruckxyangaephrhlay aetkhunsmbtiphiesskhxngmnineruxngkhxngphlngnganthisungkwakhlunchnidxun cungthaihsamarthichpraoychnidinngantang dngtxipni ethkhonolyiphnthukrrm Genetic Technology aekikh rngsiaekmmaichinkarehniywnaihekidkarklayphnthuinsingmichiwit ephraamnmiphlngngansung kxihekidkarepliynaeplngkbdiexnex odypktisarphnthukrrmkhxngsingmichiwitmihnathikhwbkhumlksnatang khxngsingmichiwit emuxesllthimikarepliynaeplngsarphnthukrrmcathaihekidhnwyphnthukrrmthiepliynaeplngip echn sikhxngdxk ruplksnakhxnglatn ib epntn klxngothrthsnrngsiaekmma aekikh ehtukarnbangxyangthiekidkhunbnexkphphechnkarchnknkhxngdwngdawhruxhlumda karraebidcakxihekidrngsiaekmmathimiphlngngansungmakedinthangkhamxwkasmayngolkkhxngera enuxngcakchnbrryakascakrxngexarngsiaekmmacakxwkasxxkipcnhmdsin rngsiaekmmaehlanncungimsamarththaxntraytxsingmichiwitbnolkniid aetkthaihkarsuksarngsiaekmmathiekidcakehtukarnbnxwkasimsamarththaidechnkn cungmikhwamcaepnthicatxngsuksarngsiaekmmathimacakxwkasehnuxchnbrryakasethann dngnnklxngothrthsnrngsiaekmmacaepnthicatxngtidtngxyubndawethiymethann karthnxmxahar aekikh ethkhonolyikarthnxmxaharnnmihlakhlaywithi odysarasakhythnghmdxyuthikarphyayamkhaechuxorkhipcakxaharaela hruxpxngknimihechuxorkhecriyetibotxyuid odythwipaelwkarichkhwamrxnepnwithithithrrmdasamyaelanbidwaepnwithithikhxnkhangidphlmak hakephiyngaetkarichkhwamrxn epnkarbibbngkhbwaxaharnncaepnthicatxngsukcungcathnxmiwid ephuxtdpyhani karichchayrngsicungepnthangeluxkthidikwaenuxngcakkarchayrngsithimiphlngngansung echnrngsiaekmmani caipthalayesllsingmichiwit rwmipthungsarphnthukrrmtang thaihesllsingmichiwittang tay odythiimkrathbkraethuxnkbxahar thungaemwakardudsumrngsikhxngxaharcathaihekidkhwamrxnkhunmaelknxy aetsingnnkkxihekidkhwamphidephiynkhxngrschatixaharipephiyngelknxyethannxyangirktamthungaemwakarchayrngsiduehmuxncaepnhnthangthidiinkarthnxmxahar aetklumphubriophkhbangswnkmiaenwkhidthiwakarchayrngsixacthaihekidptikiriyabangxyangkbxaharaelwthaihekidsarthiepnphistxrangkayid cungthaihkarichethkhonolyikarchayrngsiimepnthiaephrhlayethaidnk karaephthy aekikh inthangkaraephthyichrngsiaekmmathalayesllmaerng ichwinicchyorkhinrangkaykhxngmnusy hrux suksakarthangankhxngtxmithrxyd bthkhwamekiywkbfisiksniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy fisiksekhathungcak https th wikipedia org w index php title rngsiaekmma amp oldid 9012716, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม