fbpx
วิกิพีเดีย

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ (อังกฤษ: Physics, กรีก: φυσικός [phusikos], "เป็นธรรมชาติ" และ กรีก: φύσις [phusis], "ธรรมชาติ") เป็นวิทยาศาสตร์สาขาธรรมชาติที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสสาร เช่น การเคลื่อนที่ของสสาร นิสัยของสสารรวมถึงกาล-อวกาศ และเรื่องเกี่ยวกับพลังงานและแรง เช่น สนาม และคลื่น ฟิสิกส์เป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานที่สุดของวิทยาศาสตร์ โดยเป้าหมายคือการศึกษาว่า "จักรวาลทำงานอย่างไร"

ภาพ แสงเหนือแสงใต้ (Aurora Borealis) เหนือทะเลสาบแบร์ ใน อะแลสกา สหรัฐอเมริกา แสดงการแผ่รังสีของอนุภาคที่มีประจุ และ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ขณะเดินทางผ่านสนามแม่เหล็กโลก

ฟิสิกส์เป็นความรู้พื้นฐานที่นำไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต และเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ ตัวอย่างเช่น การนำความรู้พื้นฐานทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้า ไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ) อย่างแพร่หลาย หรือ การนำความรู้ทางอุณหพลศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ยิ่งไปกว่านั้นความรู้ทางฟิสิกส์บางอย่างอาจนำไปสู่การสร้างเครื่องมือใหม่ที่ใช้ในวิทยาศาสตร์สาขาอื่น เช่น การนำความรู้เรื่องกลศาสตร์ควอนตัม ไปใช้ในการพัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ใช้ในชีววิทยา เป็นต้น

นักฟิสิกส์ศึกษาธรรมชาติ ตั้งแต่สิ่งที่เล็กมาก เช่น อะตอม และ อนุภาคย่อย ไปจนถึงสิ่งที่มีขนาดใหญ่มหาศาล เช่น จักรวาล จึงกล่าวได้ว่า ฟิสิกส์ คือ ปรัชญาธรรมชาติเลยทีเดียว[ต้องการอ้างอิง]

ในบางครั้ง ฟิสิกส์ ถูกกล่าวว่าเป็น แก่นแท้ของวิทยาศาสตร์ (fundamental science) เนื่องจากสาขาอื่น ๆ ของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ชีววิทยา หรือ เคมี ต่างก็มองได้ว่าเป็น ระบบของวัตถุต่าง ๆ หลายชนิดที่เชื่อมโยงกัน โดยที่เราสามารถสามารถอธิบายและทำนายพฤติกรรมของระบบดังกล่าวได้ด้วยกฎต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ ยกตัวอย่างเช่น คุณสมบัติของสารเคมีต่าง ๆ สามารถพิจารณาได้จากคุณสมบัติของโมเลกุลที่ประกอบเป็นสารเคมีนั้น ๆ โดยคุณสมบัติของโมเลกุลดังกล่าว สามารถอธิบายและทำนายได้อย่างแม่นยำ โดยใช้ความรู้ฟิสิกส์สาขาต่าง ๆ เช่น กลศาสตร์ควอนตัม, อุณหพลศาสตร์ หรือ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น

ในปัจจุบัน วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่มีขอบเขตกว้างขวางและได้รับการพัฒนามาแล้วอย่างมาก งานวิจัยทางฟิสิกส์มักจะถูกแบ่งเป็นสาขาย่อย ๆ หลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น ฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์อะตอม-โมเลกุล-และทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์พลศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น-และเคออส และ ฟิสิกส์ของไหล (สาขาย่อยฟิสิกส์พลาสมาสำหรับงานวิจัยฟิวชั่น) นอกจากนี้ยังอาจแบ่งการทำงานของนักฟิสิกส์ออกได้อีกสองทาง คือ นักฟิสิกส์ที่ทำงานด้านทฤษฎี และนักฟิสิกส์ที่ทำงานทางด้านการทดลอง โดยที่งานของนักฟิสิกส์ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทฤษฎีใหม่ แก้ไขทฤษฎีเดิม หรืออธิบายการทดลองใหม่ ๆ ในขณะที่ งานการทดลองนั้นเกี่ยวข้องกับการทดสอบทฤษฎีที่นักฟิสิกส์ทฤษฎีสร้างขึ้น การตรวจทดสอบการทดลองที่เคยมีผู้ทดลองไว้ หรือแม้แต่ การพัฒนาการทดลองเพื่อหาสภาพทางกายภาพใหม่ ๆ

ทั้งนี้ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ภาคปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับขีดจำกัดของการสังเกต และประสิทธิภาพของเครื่องมือวัด ถ้าเทคโนโลยีของเครื่องมือวัดพัฒนามากขึ้น ข้อมูลที่ได้จะมีความละเอียดและถูกต้องมากขึ้น ทำให้ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ยิ่งขยายออกไป ข้อมูลที่ได้ใหม่ อาจไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ทฤษฎีและกฎที่มีอยู่เดิมทำนายไว้ ทำให้ต้องสร้างทฤษฏีใหม่ขึ้นมาเพื่อทำให้ความสามารถในการทำนายมีมากขึ้น

งานวิจัยทางฟิสิกส์

ฟิสิกส์เชิงทดลอง กับ ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี

งานวิจัยทางฟิสิกส์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่  ๆ ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้

ฟิสิกส์เชิงทดลอง (experimental physics)

คือการสังเกต, การทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบกฎของฟิสิกส์ที่มีอยู่ ว่าถูกต้องหรือไม่

ในปัจจุบันโฉมหน้าของการทดลองทางฟิสิกส์แตกต่างจากการทดลองของนักฟิสิกส์ในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมาก ในสมัยก่อนนับตั้งแต่กาลิเลโอเป็นต้นมา การทดลองเพื่อแสวงความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถพลิกโฉมความรู้เดิมที่มีอยู่อาจทำได้โดยการทดลองที่ไม่ซับซ้อนมากอาจดำเนินการทดลองได้โดยคนเพียงคนเดียว แม้กระทั่งช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1840 - 1900 ซึ่งเป็นช่วงบุกเบิกเรื่องแรงแม่เหล็กไฟฟ้าอุปกรณ์ของไมเคิล ฟาราเดย์ก็สามารถสร้างได้อย่างง่าย ๆ ด้วยตนเอง แม้กระทั่งอุปกรณ์ที่นำไปสู่การค้นพบอิเล็กตรอนซึ่งก็คือหลอดรังสีแคโทดก็ไม่ได้ซับซ้อนเมื่อเทียบกับหลอดภาพของจอคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบันการสร้างเครื่องมือเพื่อบุกเบิกพรมแดนใหม่ในฟิสิกส์ โดยเฉพาะในส่วนของวิชาฟิสิกส์อนุภาคและจักรวาลวิทยาเป็นเรื่องที่ สลับซับซ้อนมาก บางโครงการอย่าง Gravity Probe B[1] ซึ่งเป็นดาวเทียมทำหน้าที่ตรวจสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ก็ต้องใช้เวลาในการดำเนินโครงการถึง 40 กว่าปี (ตั้งแต่เสนอโครงการโดย Leonard Schiff เมื่อปี ค.ศ. 1961 ซึ่งเพิ่งจะได้ปล่อยดาวเทียมสู่วงโคจรเมื่อปี ค.ศ. 2004 ซึ่งตัว Schiff เองก็ถึงแก่กรรมไปก่อนหน้านั้นแล้ว) โครงการบางโครงการก็ต้องอาศัยการร่วมมือกันในระดับนานาชาติที่ต้องสนับสนุนทั้งกำลังคนและงบประมาณ เช่น โครงการเครื่องเร่งอนุภาค Large Hadron Collider (LHC) [2] ที่ CERN (เป็นศูนย์วิจัยที่ปรากฏในตอนต้นของนิยาย เทวากับซาตาน ของ แดน บราวน์) ก็ต้องใช้อุโมงค์ใต้ดินเป็นวงแหวนที่มีเส้นรอบวงถึง 27 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แพงเกินกว่าที่จะเป็นโครงการที่สร้างโดยประเทศเดียว ในการที่จะเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อสร้างการทดลองใหญ่โตที่แสนแพงเช่นนี้ต้องอาศัยความรู้ทางด้านฟิสิกส์เชิงทฤษฎีช่วยเป็นอย่างมาก หลายครั้งก่อนที่จะเสนอโครงการจะต้องมีการสร้างแบบจำลองที่ละเอียดและซับซ้อนเพื่อที่จะทำนายล่วงหน้าว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นจะวัดอะไรได้บ้างและผลการทดลองจะออกมาในลักษณะใด ตัวอย่างเช่น เครื่องเร่งอนุภาค LHC ก็ต้องมีการคำนวณมาก่อนว่ามวลของอนุภาคฮิกส์ ทำนายจากแบบจำลองSuper Symmetryจะอยู่ในระดับพลังงานใด จะตรวจวัดได้ไหมเป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่า มวลของอนุภาคฮิกส์ จากแบบจำลองต่าง ๆ ก็เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลาย ๆ ปรากฏการณ์ที่ฟิสิกส์ทฤษฎีทำทายไว้ล่วงหน้าให้ได้ก่อนสร้างเครื่องเร่งอนุภาคอย่าง LHC นั่นคือ นักฟิสิกส์ในปัจจุบันต้องมั่นใจถึงระดับหนึ่งว่าผลการทดลองจากโครงการต่าง ๆ จะต้องคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป

จากขนาดของข้อมูลที่ได้ในแต่ละการทดลองใหญ่ ๆ ในปัจจุบัน ทำให้นักฟิสิกส์ไม่สามารถทำอย่างสมัยก่อน เช่น Heinrich R. Hertz (ผู้ค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) ซึ่งสามารถทำการทดลอง นำผลการทดลองไปวิเคราะห์และสร้างทฤษฎีที่อธิบายได้ด้วยตนเองเพียงคนเดียว ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากการทดลองขนาดใหญ่ ๆ เช่น เครื่องเร่งอนุภาค หรือ ดาวเทียมสำรวจอวกาศต่าง ๆ ต้องอาศัยความร่วมมือกัน ของสถาบันวิจัยหลาย ๆ แห่งทั่วโลก ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกในปัจจุบันที่นักฟิสิกส์บางคนอาจอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งนับเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากก่อนที่นักฟิสิกส์เชิงทฤษฎี (ซึ่งโดยมากจะไม่ทราบรายละเอียดของวิธีการทดลอง) จะนำข้อมูลที่ย่อยแล้วไปตรวจสอบแบบจำลองที่ได้จากทฤษฎีเดิมที่มีอยู่ว่าสอดคล้องหรือแตกต่างอย่างไร ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงหรือค้นพบทฤษฎีฟิสิกส์ใหม่ในที่สุด

อย่างไรก็ดีกระแสหลักฟิสิกส์เชิงทดลองในปัจจุบันได้เปลี่ยนแนวทางจากการแสวงหาสุดเขตุแดนของทฤษฎีพื้นฐาน มาเป็นการนำเอาทฤษฎีพื้นฐานมาประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่สัมผัสได้ในชีวิตประจำวันมากกว่า ดังจะเห็นได้จากหัวข้อวิจัย Carbon nanotubes เป็นหัวข้อที่ได้รับการวิจัยอย่างกว้างขวาง และมีคนให้ความสนใจมากที่สุด เมื่อประเมินจาก h index [3] ในการทดลองที่มีขนาดย่อมลงมา เช่นในสาขาสสารควบแน่น หรือ นาโนเทคโนโลยี นักทดลองส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เองว่าเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ และในบางครั้งก็อาจเสนอแบบจำลองใหม่ได้เองด้วย หน้าที่ของนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีจะเป็นผู้เชื่อมโยงข้อเท็จจริงที่ได้จากในแต่ละการทดลองที่หลากหลายเข้าด้วยกัน และหาแบบจำลองหลักที่สามารถอธิบายการทดลองได้ครอบคลุมกว้างขวางที่สุด ซึ่งรวมถึงการทดลองใหม่ ๆ ที่จะตามมาในอนาคต

ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี (theoretical physics)

คือการสร้างแบบจำลองทางความคิดโดยหลักการทางคณิตศาสตร์ นำไปสู่การสร้างทฤษฎีทางฟิสิกส์ โดยมีการทดลองทดสอบความถูกต้องของทฤษฎีในภายหลัง

นักฟิสิกส์ในยุคปัจจุบัน หาได้ยากมากที่จะมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในฟิสิกส์ทั้งสองประเภท (โดยนักฟิสิกส์รุ่นหลังที่มีความสามารถสูงทั้งสองด้าน ที่พอจะยกตัวอย่างได้คือ เอนริโก แฟร์มี) ซึ่งตรงกันข้ามกับนักทฤษฎีเคมีหรือนักทฤษฎีชีววิทยาที่มักจะเก่งด้านทดลองด้วย


ทฤษฎี หัวข้อหลักในทฤษฎี หลักการที่สำคัญของทฤษฎี
กลศาสตร์ดั้งเดิม กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, กลศาสตร์แบบลากรางช์, กลศาสตร์แบบแฮมิลโตเนียน, ทฤษฎีเคออส, เวลา, การเคลื่อนที่, ความยาว, ความเร็ว, มวล, โมเมนตัม, แรง, พลังงาน, โมเมนตัมเชิงมุม, ทอร์ก, กฎการอนุรักษ์, การสั่นแบบฮาร์โมนิก, คลื่น, งาน, กำลัง,
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้า, แม่เหล็ก, สมการของแมกซ์เวลล์, แสง ประจุไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, สนามไฟฟ้า, สนามแม่เหล็ก, สนามแม่เหล็กไฟฟ้า, การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า, แม่เหล็กขั้วเดียว
อุณหพลศาสตร์ และ กลศาสตร์สถิติ เครื่องจักรความร้อน, ทฤษฎีจลน์ ค่าคงที่ของโบลทซ์มันน์, เอนโทรปี, พลังงานอิสระ, ความร้อน, พาร์ทิชันฟังก์ชัน, อุณหภูมิ
ทฤษฎีควอนตัม สมการเส้นปลายร่วม, สมการของชเรอดิงเงอร์, ทฤษฎีสนามควอนตัม แฮมิลโตเนียน, อนุภาคสมมูล, ค่าคงที่ของพลังค์, ควอนตัมเอนแทงเกิลเมนต์, การสั่นแบบควอนตัมฮาร์โมนิก, ฟังก์ชันคลื่น, พลังงานต่างศูนย์
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ, ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป โมเมนตัมที่สี่, กรอบอ้างอิงเฉื่อย, กาลอวกาศ, ความเร็วแสง, หลักแห่งความสมมูล, สมการสนามของไอน์สไตน์, ความโค้งของกาลอวกาศ, เทนเซอร์พลังงาน-โมเมนตัม, Schwarzschild metric, ตัวคูณลอเรนทซ์, หลุมดำ

สาขาหลักในฟิสิกส์

งานวิจัยฟิสิกส์ปัจจุบันแบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ ซึ่งศึกษาธรรมชาติในแง่มุมที่ต่างกัน ฟิสิกส์ของสารควบแน่น เป็นวิชาซึ่งศึกษาคุณสมบัติของสสารในชีวิตประจำวันเช่นของแข็งและของเหลวจากระดับอันตรกิริยาระหว่างอะตอมขึ้นมา และประเมินกันว่าเป็นสาขาที่กว้างขวางที่สุดของฟิสิกส์ปัจจุบัน สาขาฟิสิกส์อะตอม โมเลกุล และทัศนศาสตร์ศึกษาพฤติกรรมของอะตอมและโมเลกุล และรูปแบบที่แสงถูกดูดกลืนและปล่อยออกจากอะตอมและโมเลกุล ฟิสิกส์อนุภาค หรือที่รู้จักกันในชื่อฟิสิกส์พลังงานสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของอนุภาคระดับเล็กกว่าอะตอม เช่นอนุภาคพื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของสสารทั้งหมด ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ประยุกต์ใช้กฎทางฟิสิกส์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ ตั้งแต่ดวงอาทิตย์และวัตถุในระบบสุริยะไปจนถึงตัวเอกภพทั้งหมด

สาขา สาขาย่อย ทฤษฎีหลัก หลักการที่สำคัญ
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ จักรวาลวิทยา, วิทยาศาสตร์ของดวงดาว, ฟิสิกส์พลาสมา บิ๊กแบง, การพองตัวของจักรวาล, สัมพัทธภาพทั่วไป, กฎความโน้มถ่วงสากล หลุมดำ, รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล, กาแลคซี, ความโน้มถ่วง, คลื่นความโน้มถ่วง, ดาวเคราะห์, ระบบสุริยะ, ดาวฤกษ์
ฟิสิกส์อะตอม โมเลกุล และทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม, ฟิสิกส์โมเลกุล, ฟิสิกส์ทัศนศาสตร์, โฟตอนิกส์ ทฤษฎีควอนตัม,ทฤษฎีสนามควอนตัม, พลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัม อะตอม, การกระเจิง, รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า, เลเซอร์, โพลาไรเซชัน, เส้นสเปกตรัม
ฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค, ฟิสิกส์นิวเคลียร์ แบบจำลองมาตรฐาน, ทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่, ทฤษฎีเอ็ม อันตรกิริยาพื้นฐาน (อันตรกิริยาโน้มถ่วง, อันตรกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้า, อันตรกิริยานิวเคลียร์อย่างอ่อน, อันตรกิริยานิวเคลียร์อย่างแรง) , อนุภาคมูลฐาน, ปฏิยานุภาค, สปิน, การทำลายความสมมาตรแบบทั่วไป, ทฤษฎีสรรพสิ่ง, พลังงานสุญญากาศ
ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น ฟิสิกส์สถานะของแข็ง, ฟิสิกส์วัสดุ, ฟิสิกส์พอลิเมอร์ ทฤษฎีบีซีเอส, คลื่นบลอก, ก๊าซแฟร์มี, ของเหลวแฟร์มี, ทฤษฎีหลายวัตถุ สถานะ (ก๊าซ, ของเหลว, ของแข็ง, การควบแน่นโบซ-ไอน์สไตน์, ตัวนำยิ่งยวด, ของไหลยวดยิ่ง) , สภาพการนำไฟฟ้า, ความเป็นแม่เหล็ก, การจัดการตนเอง, สปิน, การทำลายความสมมาตรแบบทั่วไป

สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีสาขาวิจัยมากมายที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์และศาสตร์อื่นรวมกัน ตัวอย่างเช่น ชีวฟิสิกส์ เป็นสาขาที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับการศึกษาบทบาทของหลักการทางฟิสิกส์ในกระบวนการทางชีววิทยา

โสตศาสตร์ - ดาราศาสตร์ - ชีวฟิสิกส์ - ฟิสิกส์เชิงคำนวณ - อิเล็กทรอนิกส์ - วิศวกรรม - ธรณีฟิสิกส์ - วิทยาศาสตร์วัสดุ - คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ - ฟิสิกส์การแพทย์ - เคมีฟิสิกส์ - ฟิสิกส์ของคอมพิวเตอร์ - ควอนตัมเคมี - เทคโนโลยีสารสนเทศควอนตัม - พลศาสตร์ของพาหนะ

หัวข้อในฟิสิกส์

ดูเพิ่ม

อ้างอิง และ หมายเหตุ

 1. R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands (1963) , The Feynman Lectures on Physics, ISBN 0-201-02116-1 Hard-cover. vol. I p. I-2 ฟายน์มันเริ่มด้วยสมมุติฐานเกี่ยวกับอะตอม ในฐานะที่เป็นข้อความที่รวบรัดที่สุดในบรรดาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด: "ถ้า - ในโอกาสที่เกิดหายนะ - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดถูกทำลายไป และ ประโยคเดียวที่จะเหลือรอดไปยังเด็กรุ่นต่อไป... ประโยคอะไรที่สามารถจะรวมเอาข้อมูลที่มากที่สุดด้วยจำนวนคำที่น้อยที่สุด ผมเชื่อว่ามันคือ ... ประโยคที่ว่า ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นจากอะตอม -- อนุภาคเล็ก ๆ ที่เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ โดยไม่หยุดหย่อน ดึงดูดกันและกันเมื่อพวกมันมีระยะห่างกันเล็กน้อย แต่ผลักกันเมื่อถูกบีบอัดให้รวมอยู่ด้วยกัน "
 2. The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition, Copyright © 2006, Houghton Mifflin Company
 3. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

แหล่งข้อมูลอื่น

 • สมาคมฟิสิกส์ไทย
 • สมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • ไทยดิกชันนารี ฟิสิกส์ กลุ่มข่าวฟิสิกส์ทั่วไป ใน Usenet
 • sci.physics กลุ่มข่าวฟิสิกส์ทั่วไป ใน Usenet
 • เว็บบอร์ดวิทยาศาสตร์ไทย หมวดหมู่ ฟิสิกส์
 • Usenet Physics FAQ. แบบถาม-ตอบ รวบรวมโดย sci.physics และ กลุ่มข่าวเกี่ยวกับฟิสิกส์อื่น ๆ
 • World of Physics. ดิกชันนารีของคำศัพท์ทางฟิสิกส์
 • HyperPhysics. แหล่งค้นคว้าข้อมูลทางฟิสิกส์ที่จัดทำในรูปของบัตรความรู้
 • The Nobel Prize in Physics 1901-2000. เว็บไซต์ของ the Nobel Prize in Physics.
 • Physics.org. เว็บท่าที่ดำเนินการโดยInstitute of Physics.
 • เว็บไซต์ของ the American Institute of Physics
 • เว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนฟิสิกส์อเมริกัน
 • Physics Today - แหล่งข้อมูลข่าวและงานวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์
 • เว็บไซต์ของ ปีฟิสิกส์โลก พ.ศ. 2548 (World Year of Physics 2005)
 • เว็บไซต์ของสมาคมฟิสิกส์อเมริกา (American Physical Society)
 • The Skeptic's Guide to Physics

กส, งกฤษ, physics, กร, φυσικός, phusikos, เป, นธรรมชาต, และ, กร, φύσις, phusis, ธรรมชาต, เป, นว, ทยาศาสตร, สาขาธรรมชาต, กษาเก, ยวก, บเร, องสสาร, เช, การเคล, อนท, ของสสาร, ยของสสารรวมถ, งกาล, อวกาศ, และเร, องเก, ยวก, บพล, งงานและแรง, เช, สนาม, และคล, เป, นหน, ง. fisiks xngkvs Physics krik fysikos phusikos epnthrrmchati aela krik fysis phusis thrrmchati epnwithyasastrsakhathrrmchatithisuksaekiywkberuxngssar 1 echn karekhluxnthikhxngssar nisykhxngssarrwmthungkal xwkas aelaeruxngekiywkbphlngnganaelaaerng echn snam aelakhlun 2 3 fisiksepnhnunginwichaphunthanthisudkhxngwithyasastr odyepahmaykhuxkarsuksawa ckrwalthanganxyangir phaph aesngehnuxaesngit Aurora Borealis ehnuxthaelsabaebr in xaaelska shrthxemrika aesdngkaraephrngsikhxngxnuphakhthimipracu aela ekhluxnthidwykhwamerwsung khnaedinthangphansnamaemehlkolk fisiksepnkhwamruphunthanthinaipichinkarphthnaethkhonolyiekiywkbkarphlit aelaekhruxngichtang ephuxxanwykhwamsadwkaekmnusy twxyangechn karnakhwamruphunthanthangdanaemehlkiffa ipichinxupkrnxielkthrxnikstang othrthsn withyu khxmphiwetxr othrsphthmuxthux l xyangaephrhlay hrux karnakhwamruthangxunhphlsastripichinkarphthnaekhruxngckrklaelayanphahna yingipkwannkhwamruthangfisiksbangxyangxacnaipsukarsrangekhruxngmuxihmthiichinwithyasastrsakhaxun echn karnakhwamrueruxngklsastrkhwxntm ipichinkarphthnaklxngculthrrsnxielktrxnthiichinchiwwithya epntnnkfisikssuksathrrmchati tngaetsingthielkmak echn xatxm aela xnuphakhyxy ipcnthungsingthimikhnadihymhasal echn ckrwal cungklawidwa fisiks khux prchyathrrmchatielythiediyw txngkarxangxing inbangkhrng fisiks thukklawwaepn aeknaethkhxngwithyasastr fundamental science enuxngcaksakhaxun khxngwithyasastrthrrmchati echn chiwwithya hrux ekhmi tangkmxngidwaepn rabbkhxngwtthutang hlaychnidthiechuxmoyngkn odythierasamarthsamarthxthibayaelathanayphvtikrrmkhxngrabbdngklawiddwykdtang thangfisiks yktwxyangechn khunsmbtikhxngsarekhmitang samarthphicarnaidcakkhunsmbtikhxngomelkulthiprakxbepnsarekhminn odykhunsmbtikhxngomelkuldngklaw samarthxthibayaelathanayidxyangaemnya odyichkhwamrufisikssakhatang echn klsastrkhwxntm xunhphlsastr hrux thvsdiaemehlkiffa epntninpccubn wichafisiksepnwichathimikhxbekhtkwangkhwangaelaidrbkarphthnamaaelwxyangmak nganwicythangfisiksmkcathukaebngepnsakhayxy hlaysakha echn fisikskhxngssarkhwbaenn fisiksxnuphakh fisiksxatxm omelkul aelathsnsastr fisiksdarasastr fisiksphlsastrthiimepnechingesn aelaekhxxs aela fisikskhxngihl sakhayxyfisiksphlasmasahrbnganwicyfiwchn nxkcakniyngxacaebngkarthangankhxngnkfisiksxxkidxiksxngthang khux nkfisiksthithangandanthvsdi aelankfisiksthithanganthangdankarthdlxng odythingankhxngnkfisiksthvsdiekiywkhxngkbkarphthnathvsdiihm aekikhthvsdiedim hruxxthibaykarthdlxngihm inkhnathi ngankarthdlxngnnekiywkhxngkbkarthdsxbthvsdithinkfisiksthvsdisrangkhun kartrwcthdsxbkarthdlxngthiekhymiphuthdlxngiw hruxaemaet karphthnakarthdlxngephuxhasphaphthangkayphaphihm thngnikhxbekhtkhxngwichafisiksphakhptibti khunxyukbkhidcakdkhxngkarsngekt aelaprasiththiphaphkhxngekhruxngmuxwd thaethkhonolyikhxngekhruxngmuxwdphthnamakkhun khxmulthiidcamikhwamlaexiydaelathuktxngmakkhun thaihkhxbekhtkhxngwichafisiksyingkhyayxxkip khxmulthiidihm xacimsxdkhlxngkbsingthithvsdiaelakdthimixyuedimthanayiw thaihtxngsrangthvstiihmkhunmaephuxthaihkhwamsamarthinkarthanaymimakkhun enuxha 1 nganwicythangfisiks 1 1 fisiksechingthdlxng kb fisiksechingthvsdi 1 2 sakhahlkinfisiks 1 3 sakhathiekiywkhxng 2 hwkhxinfisiks 3 duephim 4 xangxing aela hmayehtu 5 aehlngkhxmulxunnganwicythangfisiks aekikhfisiksechingthdlxng kb fisiksechingthvsdi aekikh nganwicythangfisiksaebngxxkidepn 2 praephthihy thiaetktangknxyangchdecndngni fisiksechingthdlxng experimental physics khuxkarsngekt karthdlxng aelaekbrwbrwmkhxmul mawiekhraahephuxthdsxbkdkhxngfisiksthimixyu wathuktxnghruximinpccubnochmhnakhxngkarthdlxngthangfisiksaetktangcakkarthdlxngkhxngnkfisiksinxditemuxrxykwapithiaelwmak insmykxnnbtngaetkalieloxepntnma karthdlxngephuxaeswngkhwamruihm thisamarthphlikochmkhwamruedimthimixyuxacthaidodykarthdlxngthiimsbsxnmakxacdaeninkarthdlxngidodykhnephiyngkhnediyw aemkrathngchwngrahwangpi kh s 1840 1900 sungepnchwngbukebikeruxngaerngaemehlkiffaxupkrnkhxngimekhil faraedyksamarthsrangidxyangngay dwytnexng aemkrathngxupkrnthinaipsukarkhnphbxielktrxnsungkkhuxhlxdrngsiaekhothdkimidsbsxnemuxethiybkbhlxdphaphkhxngcxkhxmphiwetxrinpccubninyukhpccubnkarsrangekhruxngmuxephuxbukebikphrmaednihminfisiks odyechphaainswnkhxngwichafisiksxnuphakhaelackrwalwithyaepneruxngthi slbsbsxnmak bangokhrngkarxyang Gravity Probe B 1 sungepndawethiymthahnathitrwcsxbthvsdismphththphaphthwipkhxngixnsitnktxngichewlainkardaeninokhrngkarthung 40 kwapi tngaetesnxokhrngkarody Leonard Schiff emuxpi kh s 1961 sungephingcaidplxydawethiymsuwngokhcremuxpi kh s 2004 sungtw Schiff exngkthungaekkrrmipkxnhnannaelw okhrngkarbangokhrngkarktxngxasykarrwmmuxkninradbnanachatithitxngsnbsnunthngkalngkhnaelangbpraman echn okhrngkarekhruxngerngxnuphakh Large Hadron Collider LHC 2 thi CERN epnsunywicythipraktintxntnkhxngniyay ethwakbsatan khxng aedn brawn ktxngichxuomngkhitdinepnwngaehwnthimiesnrxbwngthung 27 kiolemtr sungepnethkhonolyithiaephngekinkwathicaepnokhrngkarthisrangodypraethsediyw inkarthicaesnxkhxxnumtiokhrngkarephuxsrangkarthdlxngihyotthiaesnaephngechnnitxngxasykhwamruthangdanfisiksechingthvsdichwyepnxyangmak hlaykhrngkxnthicaesnxokhrngkarcatxngmikarsrangaebbcalxngthilaexiydaelasbsxnephuxthicathanaylwnghnawaekhruxngmuxthisrangkhuncawdxairidbangaelaphlkarthdlxngcaxxkmainlksnaid twxyangechn ekhruxngerngxnuphakh LHC ktxngmikarkhanwnmakxnwamwlkhxngxnuphakhhiks thanaycakaebbcalxngSuper Symmetrycaxyuinradbphlngnganid catrwcwdidihmepntn sungaennxnwa mwlkhxngxnuphakhhiks cakaebbcalxngtang kepnephiynghnunginxikhlay praktkarnthifisiksthvsdithathayiwlwnghnaihidkxnsrangekhruxngerngxnuphakhxyang LHC nnkhux nkfisiksinpccubntxngmnicthungradbhnungwaphlkarthdlxngcakokhrngkartang catxngkhumkhakbenginthilngthunipcakkhnadkhxngkhxmulthiidinaetlakarthdlxngihy inpccubn thaihnkfisiksimsamarththaxyangsmykxn echn Heinrich R Hertz phukhnphbkhlunaemehlkiffa sungsamarththakarthdlxng naphlkarthdlxngipwiekhraahaelasrangthvsdithixthibayiddwytnexngephiyngkhnediyw inpccubnkarwiekhraahkhxmulthimacakkarthdlxngkhnadihy echn ekhruxngerngxnuphakh hrux dawethiymsarwcxwkastang txngxasykhwamrwmmuxkn khxngsthabnwicyhlay aehngthwolk dngnncungimicheruxngaeplkinpccubnthinkfisiksbangkhnxacxuthisewlathnghmdihkbkarwiekhraahkhxmuldwykhxmphiwetxrephiyngxyangediyw sungnbepnkhntxnthisakhymakkxnthinkfisiksechingthvsdi sungodymakcaimthrabraylaexiydkhxngwithikarthdlxng canakhxmulthiyxyaelwiptrwcsxbaebbcalxngthiidcakthvsdiedimthimixyuwasxdkhlxnghruxaetktangxyangir sungcanaipsukarprbprunghruxkhnphbthvsdifisiksihminthisudxyangirkdikraaeshlkfisiksechingthdlxnginpccubnidepliynaenwthangcakkaraeswnghasudekhtuaednkhxngthvsdiphunthan maepnkarnaexathvsdiphunthanmaprayuktepnethkhonolyithismphsidinchiwitpracawnmakkwa dngcaehnidcakhwkhxwicy Carbon nanotubes epnhwkhxthiidrbkarwicyxyangkwangkhwang aelamikhnihkhwamsnicmakthisud emuxpraemincak h index 3 inkarthdlxngthimikhnadyxmlngma echninsakhassarkhwbaenn hrux naonethkhonolyi nkthdlxngswnihysamarthwiekhraahkhxmulidexngwaepniptamthvsdihruxim aelainbangkhrngkxacesnxaebbcalxngihmidexngdwy hnathikhxngnkfisiksechingthvsdicaepnphuechuxmoyngkhxethccringthiidcakinaetlakarthdlxngthihlakhlayekhadwykn aelahaaebbcalxnghlkthisamarthxthibaykarthdlxngidkhrxbkhlumkwangkhwangthisud sungrwmthungkarthdlxngihm thicatammainxnakht fisiksechingthvsdi theoretical physics khuxkarsrangaebbcalxngthangkhwamkhidodyhlkkarthangkhnitsastr naipsukarsrangthvsdithangfisiks odymikarthdlxngthdsxbkhwamthuktxngkhxngthvsdiinphayhlngnkfisiksinyukhpccubn haidyakmakthicamikhwamchanayaelaechiywchayinfisiksthngsxngpraephth odynkfisiksrunhlngthimikhwamsamarthsungthngsxngdan thiphxcayktwxyangidkhux exnriok aefrmi sungtrngknkhamkbnkthvsdiekhmihruxnkthvsdichiwwithyathimkcaekngdanthdlxngdwy thvsdi hwkhxhlkinthvsdi hlkkarthisakhykhxngthvsdiklsastrdngedim kdkarekhluxnthikhxngniwtn klsastraebblakrangch klsastraebbaehmiloteniyn thvsdiekhxxs ewla karekhluxnthi khwamyaw khwamerw mwl omemntm aerng phlngngan omemntmechingmum thxrk kdkarxnurks karsnaebbharomnik khlun ngan kalng thvsdiaemehlkiffa iffasthit iffa aemehlk smkarkhxngaemksewll aesng pracuiffa kraaesiffa snamiffa snamaemehlk snamaemehlkiffa karaephrngsiaemehlkiffa aemehlkkhwediywxunhphlsastr aela klsastrsthiti ekhruxngckrkhwamrxn thvsdicln khakhngthikhxngoblthsmnn exnothrpi phlngnganxisra khwamrxn pharthichnfngkchn xunhphumithvsdikhwxntm smkaresnplayrwm smkarkhxngcherxdingengxr thvsdisnamkhwxntm aehmiloteniyn xnuphakhsmmul khakhngthikhxngphlngkh khwxntmexnaethngekilemnt karsnaebbkhwxntmharomnik fngkchnkhlun phlngngantangsunythvsdismphththphaph thvsdismphththphaphphiess thvsdismphththphaphthwip omemntmthisi krxbxangxingechuxy kalxwkas khwamerwaesng hlkaehngkhwamsmmul smkarsnamkhxngixnsitn khwamokhngkhxngkalxwkas ethnesxrphlngngan omemntm Schwarzschild metric twkhunlxernths hlumdasakhahlkinfisiks aekikh nganwicyfisikspccubnaebngyxyxxkepnsakhatang sungsuksathrrmchatiinaengmumthitangkn fisikskhxngsarkhwbaenn epnwichasungsuksakhunsmbtikhxngssarinchiwitpracawnechnkhxngaekhngaelakhxngehlwcakradbxntrkiriyarahwangxatxmkhunma aelapraeminknwaepnsakhathikwangkhwangthisudkhxngfisikspccubn sakhafisiksxatxm omelkul aelathsnsastrsuksaphvtikrrmkhxngxatxmaelaomelkul aelarupaebbthiaesngthukdudklunaelaplxyxxkcakxatxmaelaomelkul fisiksxnuphakh hruxthiruckkninchuxfisiksphlngngansung sungekiywkhxngkbkhunsmbtikhxngxnuphakhradbelkkwaxatxm echnxnuphakhphunthanthiepnswnprakxbphunthankhxngssarthnghmd fisiksdarasastrprayuktichkdthangfisiksephuxxthibaypraktkarnthangdarasastrtang tngaetdwngxathityaelawtthuinrabbsuriyaipcnthungtwexkphphthnghmd sakha sakhayxy thvsdihlk hlkkarthisakhyfisiksdarasastr ckrwalwithya withyasastrkhxngdwngdaw fisiksphlasma bikaebng karphxngtwkhxngckrwal smphththphaphthwip kdkhwamonmthwngsakl hlumda rngsiimokhrewfphunhlngkhxngckrwal kaaelkhsi khwamonmthwng khlunkhwamonmthwng dawekhraah rabbsuriya dawvksfisiksxatxm omelkul aelathsnsastr fisiksxatxm fisiksomelkul fisiksthsnsastr oftxniks thvsdikhwxntm thvsdisnamkhwxntm phlsastriffakhwxntm xatxm karkraecing rngsiaemehlkiffa elesxr ophlaireschn esnsepktrmfisiksxnuphakh fisikskhxngekhruxngerngxnuphakh fisiksniwekhliyr aebbcalxngmatrthan thvsdikarrwmaerngkhrngihy thvsdiexm xntrkiriyaphunthan xntrkiriyaonmthwng xntrkiriyaaemehlkiffa xntrkiriyaniwekhliyrxyangxxn xntrkiriyaniwekhliyrxyangaerng xnuphakhmulthan ptiyanuphakh spin karthalaykhwamsmmatraebbthwip thvsdisrrphsing phlngngansuyyakasfisikskhxngssarkhwbaenn fisikssthanakhxngaekhng fisikswsdu fisiksphxliemxr thvsdibisiexs khlunblxk kasaefrmi khxngehlwaefrmi thvsdihlaywtthu sthana kas khxngehlw khxngaekhng karkhwbaennobs ixnsitn twnayingywd khxngihlywdying sphaphkarnaiffa khwamepnaemehlk karcdkartnexng spin karthalaykhwamsmmatraebbthwipsakhathiekiywkhxng aekikh misakhawicymakmaythiekiywkhxngkbfisiksaelasastrxunrwmkn twxyangechn chiwfisiks epnsakhathihlakhlayaelaekiywkhxngkbkarsuksabthbathkhxnghlkkarthangfisiksinkrabwnkarthangchiwwithyaostsastr darasastr chiwfisiks fisiksechingkhanwn xielkthrxniks wiswkrrm thrnifisiks withyasastrwsdu khnitsastrfisiks fisikskaraephthy ekhmifisiks fisikskhxngkhxmphiwetxr khwxntmekhmi ethkhonolyisarsnethskhwxntm phlsastrkhxngphahnahwkhxinfisiks aekikhkarwd klsastr mwl aerng aela karekhluxnthi ngan aela phlngngan omemntm smbtikhxngssar kas khxngehlw khxngaekhng khxngihl khwamrxn xunhphlsastr khlun smbtikhxngkhlun esiyng aesng aemehlkiffa iffasthity kraaesiffa aemehlkiffa iffakraaesslb khlunaemehlkiffa niwekhliyrfisiks xatxm xielktrxn niwekhliyr kmmntphaphrngsiduephim aekikh fisiksprawtisastrkhxngfisiks nkfisiksthimichuxesiyng rangwloneblsakhafisiksxangxing aela hmayehtu aekikh R P Feynman R B Leighton M Sands 1963 The Feynman Lectures on Physics ISBN 0 201 02116 1 Hard cover vol I p I 2 faynmnerimdwysmmutithanekiywkbxatxm inthanathiepnkhxkhwamthirwbrdthisudinbrrdakhwamruthangwithyasastrthnghmd tha inoxkasthiekidhayna khwamruthangwithyasastrthnghmdthukthalayip aela praoykhediywthicaehluxrxdipyngedkruntxip praoykhxairthisamarthcarwmexakhxmulthimakthisuddwycanwnkhathinxythisud phmechuxwamnkhux praoykhthiwa thuksingthuksrangkhuncakxatxm xnuphakhelk thiekhluxnthiiprxb odyimhyudhyxn dungdudknaelaknemuxphwkmnmirayahangknelknxy aetphlkknemuxthukbibxdihrwmxyudwykn The American Heritage Dictionary of the English Language Fourth Edition Copyright c 2006 Houghton Mifflin Company phcnanukrm chbbrachbnthitysthan ph s 2542aehlngkhxmulxun aekikhsmakhmfisiksithy smakhmdarasastrithy ithydikchnnari fisiks klumkhawfisiksthwip in Usenet sci physics klumkhawfisiksthwip in Usenet ewbbxrdwithyasastrithy hmwdhmu fisiks Usenet Physics FAQ aebbtham txb rwbrwmody sci physics aela klumkhawekiywkbfisiksxun World of Physics dikchnnarikhxngkhasphththangfisiks HyperPhysics aehlngkhnkhwakhxmulthangfisiksthicdthainrupkhxngbtrkhwamru The Nobel Prize in Physics 1901 2000 ewbistkhxng the Nobel Prize in Physics Physics org ewbthathidaeninkarodyInstitute of Physics ewbistkhxng the American Institute of Physics ewbistkhxngsmakhmnkeriynfisiksxemrikn Physics Today aehlngkhxmulkhawaelanganwicyekiywkbfisiks ewbistkhxng pifisiksolk ph s 2548 World Year of Physics 2005 ewbistkhxngsmakhmfisiksxemrika American Physical Society The Skeptic s Guide to Physicsekhathungcak https th wikipedia org w index php title fisiks amp oldid 9471294, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม