fbpx
วิกิพีเดีย

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ (อักษรย่อ : ส.ว.ส.; อังกฤษ: Santi Wittayasan School) หรือเรียกอย่างย่อว่า สันติวิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเลย เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอผาขาว จังหวัดเลย อยู่ในสหวิทยาเขตวังภูผาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[2]

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
ที่ตั้ง
เลขที่ 25 หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข

ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญสุสิกโข ลภเตปัญญํ
(ผู้ศึกษาดี ย่อมมีปัญญา)
ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท
ผู้ก่อตั้งกรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษาเลย-หนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการนายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอน ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สี████ เทา-แดง
เพลงมาร์ชโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
เว็บไซต์http://www.santischool.ac.th

ประวัติ

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2522 ณ บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านพวยเด้ง ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 216 ไร่ 40 ตารางวา โดยการจัดตั้งโรงเรียนเริ่มตั้งแต่ปี 2519 แต่พึ่งได้รับการจัดตั้งในปี 2522 โดยในปี พ.ศ. 2519 ชาวบ้านตำบลโนนปอแดง ตำบลท่าช้างคล้อง และตำบลโนนป่าซาง มีแนวคิดในการขอจัดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลให้ลูกหลานได้เรียนใกล้บ้าน แต่ยังไม่มีข้อยุติเกี่ยวกับที่จัดตั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 สภาตำบลท่าช้างคล้องได้มีมติมอบที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านพวยเด้ง ซึ่งเดิมเป็นที่เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน ประมาณ 150 ไร่ และชาวบ้านช่วยกันบริจาคทรัพย์ แรงงานปรับสถานที่และก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงหลังกะสี ขนาด 2 ห้องเรียนหลังจากนั้นสภาตำบลท่าช้างคล้อง และตำบลโนนป่าซาง ได้ดำเนินการก่อตั้งเป็นโรงเรียนประจำตำบลท่าช้างคล้อง หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2522 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ทำการเปิดสอนระดับชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2522 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาลประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2522 และในปีนี้ นายประสิทธิ์ พจนธารี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ได้ขอรับบริจาคที่ดินเพิ่ม รวมเนื้อที่ทั้งหมด 216 ไร่ 40 ตารางวา[3][4]

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอผาขาวขึ้น โดยแยกการปกครองออกจากอำเภอภูกระดึง โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จึงตั้งขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอผาขาว ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 และเปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศตั้งเป็นอำเภอผาขาวขึ้น ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ตามที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลปฏิรูประบบการศึกษา ยุบกรมสามัญศึกษาและตั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จึงสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551–ปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ผ่านการประเมินและรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ( โรงเรียนดีใกล้บ้าน ) รุ่นที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552 และในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ก็ได้รับการคัดเลือกและประเมิณให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาแห่งที่ 2 ของจังหวัดเลย

ณ ปัจจุบัน โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ มีอาคารเรียน 3 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 3 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 1 หลัง มีนักเรียน 1,013 คน จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปัจจุบันมีนายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์[5]

สถานที่ภายในโรงเรียน

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารปฏิบัติการ 3 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง และสถานที่ต่างๆ ดังนี้[6]

 • หอประชุมโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
 • หอประชุมโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ (หลังใหม่)
 • อาคาร 1
 • อาคาร 2
 • อาคาร 3
 • อาคารหมวดคหกรรม
 • อาคารหมวดอุตสาหกรรม
 • อาคารหมวดเกษตรกรรม
 • อาคารโรงอาหาร
 • สนามฟุตบอล
 • ลานกิจกรรม

อ้างอิง

 1. จำนวนนักเรียน
 2. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
 3. ประวัติโรงเรียน
 4. ประวัติจาก สพฐ.
 5. ผู้อำนวยการ
 6. อาคารและสถานที่

แหล่งข้อมูลอื่น

 • เว็บไซต์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
 • เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สพฐ

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
โรงเร, ยนส, นต, ทยาสรรพ, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, กษรย, งกฤษ, . bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir orngeriynsntiwithyasrrph xksryx s w s xngkvs Santi Wittayasan School hruxeriykxyangyxwa sntiwithy epnorngeriynmthymsuksakhnadklangincnghwdely epidkareriynkarsxnchnmthymsuksatxntnaelachnmthymsuksatxnplayaebbshsuksa epnorngeriynpracaxaephxphakhaw cnghwdely xyuinshwithyaekhtwngphuphasngkdsanknganekhtphunthikarsuksamthymsuksaekht 19 sankngankhnakrrmkarkarsuksakhnphunthan krathrwngsuksathikar 2 orngeriynsntiwithyasrrphthitngelkhthi 25 hmuthi 12 bansntisukhtablthachangkhlxng xaephxphakhaw cnghwdely 42240 praethsithykhxmulpraephthorngeriynmthymsuksakhnadklangkhakhwysusikokh lphetpyy phusuksadi yxmmipyya sasnaphuththnikayethrwathphukxtngkrmsamysuksaekhtkarsuksaely hnxngbwlaphuphuxanwykarnayckrphngs aethlngknthphasaphasathimikareriynkarsxn phasaithy phasaxngkvssi etha aedngephlngmarchorngeriynsntiwithyasrrphewbisthttp www santischool ac th enuxha 1 prawti 2 sthanthiphayinorngeriyn 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunprawti aekikhorngeriynsntiwithyasrrph idcdtngkhunemuxwnthi 9 minakhm 2522 n briewnthidinsatharnpraoychnbanphwyedng pccubnmienuxthithnghmd 216 ir 40 tarangwa odykarcdtngorngeriynerimtngaetpi 2519 aetphungidrbkarcdtnginpi 2522 odyinpi ph s 2519 chawbantablonnpxaedng tablthachangkhlxng aelatablonnpasang miaenwkhidinkarkhxcdorngeriynmthymsuksapracatablihlukhlanideriyniklban aetyngimmikhxyutiekiywkbthicdtng txmainpi ph s 2521 sphatablthachangkhlxngidmimtimxbthidinsatharnpraoychnbanphwyedng sungedimepnthieliyngstwinorngeriyn praman 150 ir aelachawbanchwyknbricakhthrphy aerngnganprbsthanthiaelakxsrangxakharchwkhraw 1 hlng epnxakharimchnediyw hlngkhamunghlngkasi khnad 2 hxngeriynhlngcaknnsphatablthachangkhlxng aelatablonnpasang iddaeninkarkxtngepnorngeriynpracatablthachangkhlxng hlngcaknninpi ph s 2522 krmsamysuksaidxnumtiihorngeriynsntiwithyasrrph thakarepidsxnradbchnmthyasuksapithi 1 pikarsuksa 2522 tamprakaskrathrwngsuksathikar eruxng tngorngeriynrthbalprakas n wnthi 9 minakhm 2522 aelainpini nayprasiththi phcnthari rksakarintaaehnngkhruihy idkhxrbbricakhthidinephim rwmenuxthithnghmd 216 ir 40 tarangwa 3 4 enuxngcakkrathrwngmhadithyidprakastngkingxaephxphakhawkhun odyaeykkarpkkhrxngxxkcakxaephxphukradung orngeriynsntiwithyasrrph cungtngkhunxyukbkingxaephxphakhaw tngaetwnthi 15 kumphaphnth ph s 2531 aelaepliynsphaphepnorngeriynpracaxaephx txmakrathrwngmhadithy idprakastngepnxaephxphakhawkhun tngaetwnthi 4 phvscikayn ph s 2536 tamthitngorngeriynpccubn tngaetpikarsuksa 2537 epidsxntngaetchnmthymsuksapithi 1 6inpi ph s 2546 rthbalptiruprabbkarsuksa yubkrmsamysuksaaelatngsankngankhnakrrmkarkarsuksakhnphunthankhun orngeriynsntiwithyasrrph cungsngkdsankngankhnakrrmkarkarsuksakhnphunthanekharwmokhrngkarorngeriynaeknnacdkareriynrwm khxngsanknganekhtphunthikarsuksaelyekht 2 sankngankhnakrrmkarkarsuksakhnphunthan krathrwngsuksathikar tngaetpikarsuksa 2551 pccubn aelainpi ph s 2552 orngeriynsntiwithyasrrphphankarpraeminaelarbrxngepnorngeriyntnaebb 1 xaephx 1 orngeriyninfn orngeriyndiiklban runthi 2 caksankngankhnakrrmkarkarsuksakhnphunthan krathrwngsuksathikar emuxwnthi 25 knyayn ph s 2552 aelainpikarsuksa 2560 orngeriynsntiwithyasrrphkidrbkarkhdeluxkaelapraeminihepn sunykareriynrutamhlkprchyakhxngesrsthkicphxephiyngdankarsuksaaehngthi 2 khxngcnghwdelyn pccubn orngeriynsntiwithyasrrph mixakhareriyn 3 xakhar xakharptibtikar 3 hlng xakharchwkhraw 1 hlng hxprachumihychnediyw 1 hlng minkeriyn 1 013 khn cdepnorngeriynmthymsuksakhnadklang pccubnminayckrphngs aethlngknth epnphuxanwykarorngeriynsntiwithyasrrph 5 sthanthiphayinorngeriyn aekikhorngeriynsntiwithyasrrphmixakhareriyn 3 hlng xakharptibtikar 3 hlng xakharchwkhraw 1 hlng hxprachum 1 hlng aelasthanthitang dngni 6 hxprachumorngeriynsntiwithyasrrph hxprachumorngeriynsntiwithyasrrph hlngihm xakhar 1 xakhar 2 xakhar 3 xakharhmwdkhhkrrm xakharhmwdxutsahkrrm xakharhmwdekstrkrrm xakharorngxahar snamfutbxl lankickrrmxangxing aekikh canwnnkeriyn khxmulphunthanorngeriynsntiwithyasrrph prawtiorngeriyn prawticak sphth phuxanwykar xakharaelasthanthiaehlngkhxmulxun aekikhewbistorngeriynsntiwithyasrrph ewbistsanknganekhtphunthikarsuksamthymsuksaekht 19 sphthekhathungcak https th wikipedia org w index php title orngeriynsntiwithyasrrph amp oldid 9286510, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม