fbpx
วิกิพีเดีย

คณะนักบวชภิกขาจาร

คณะนักบวชภิกขาจาร (อังกฤษ: mendicant order) คือกลุ่มนักบวชที่ไม่ถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ (หรือครอบครองเฉพาะที่จำเป็น) ไม่ว่าเป็นการส่วนตัวหรือในนามองค์กร แต่อาศัยปัจจัยยังชีพจากฆราวาสหรือของที่ถูกทิ้งแล้ว และจาริกไปเรื่อย ๆ ไม่อาศัยประจำอยู่ที่แห่งใดโดยเฉพาะ นักบวชภิกขาจารในศาสนาพุทธคือพระภิกษุ ในศาสนาคริสต์คือไฟรเออร์ ในศาสนาฮินดูคือสันนยาสิน

ศาสนาพุทธ

ดูบทความหลักที่: ภิกษุ

ภิกขุ (บาลี) หรือ ภิกษุ (สันสกฤต) แปลว่า ผู้ภิกขาจาร พระพุทธเจ้าทรงเริ่มใช้คำนี้เพื่อหมายถึงนักบวชชายในพระพุทธศาสนา เพราะภิกษุต้องถือวัตรภิกขาจาร ไม่ได้ประกอบอาชีพจึงไม่มีรายได้ และต้องเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารที่คฤหัสถ์นำมาถวาย ในสมัยแรกยังไม่มีการตั้งวัด พระภิกษุจึงจาริกไปตามป่าเขา โคนไม้ หรืออาศัยในที่กูฏาคารซึ่งเป็นที่พักสาธารณะ แม้มีการตั้งอารามแล้ว เช่น วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดเชตวันมหาวิหาร ภิกษุสมัยนั้นปกติยังคงเน้นการจาริกเพื่อปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระศาสนา

ศาสนาคริสต์

ดูบทความหลักที่: ไฟรเออร์

คณะนักบวชภิกขาจารในศาสนาคริสต์เป็นคณะนักบวชคาทอลิกประเภทหนึ่ง มีต้นกำเนิดมาจากนักบุญสำคัญ 2 ท่าน คือ นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีผู้ก่อตั้งคณะฟรันซิสกัน และนักบุญดอมินิกผู้ก่อตั้งคณะดอมินิกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อปฏิรูปคริสตจักรให้หันกลับมาเน้นพันธกิจตามพระวรสาร คือ การประกาศข่าวดี การใช้ชีวิตแบบยากจน ถ่อมตน นักบวชภิกขาจารเหล่านี้เรียกว่าไฟรเออร์

ในสมัยกลาง มีคณะนักบวชภิกขาจารดั้งเดิมอยู่ 4 คณะ คือ

 • คณะฟรันซิสกัน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าคณะภราดาน้อย มีสมญานามว่าไฟรเออร์ชุดเทา ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1209
 • คณะคาร์เมไลท์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าคณะภราดาพระนางมารีย์พรหมจารีแห่งภูเขาคาร์แมล มีฉายาว่าไฟรเออร์ชุดขาว ก่อตั้งราว ค.ศ. 1206-1214
 • คณะดอมินิกัน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าคณะนักเทศน์ มีฉายาว่าไฟรเออร์ชุดดำ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1215
 • คณะผู้รับใช้ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าคณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1233 โดยนักบุญเจ็ดองค์แห่งฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี
 • คณะออกัสติเนียน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าคณะฤๅษีแห่งนักบุญออกัสติน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1244-1256

ในสภาสังคายนาลียงครั้งที่สอง ได้มีมติยอมรับ 5 คณะข้างต้นนี้ว่าเป็น "คณะนักบวชภิกขาจารใหญ่" แล้วปราบปรามคณะอื่น ๆ ต่อมาสภาสังคายนาแห่งเทรนต์ได้ผ่อนคลายมาตรการนี้ลง ได้อนุญาตให้ไฟรเออร์ทั้งหลายถือครองทรัพย์สินได้เหมือนพวกนักพรต ยกเว้นเฉพาะไฟรเออร์คณะฟรันซิสกันและคณะกาปูชิน คณะนักบวชภิกขาจารใหม่ได้แก่

 • คณะพระตรีเอกภาพ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1193
 • คณะเมอร์เซดาเรียน (คณะพระนางมารีย์พรหมจารีแห่งเมตตาธรรม) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1218
 • คณะมินิม (คณะฤๅษีแห่งนักบุญฟรานซิสแห่งปาโอลา) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1436
 • คณะภราดาน้อยกาปูชิน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1525
 • คณะคาร์เมไลท์ไม่สวมรองเท้า ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1593

อ้างอิง

 •   "Mendicant Friars". สารานุกรมคาทอลิก. New York: Robert Appleton Company. 1913.
 1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 96

คณะน, กบวชภ, กขาจาร, งกฤษ, mendicant, order, อกล, มน, กบวชท, ไม, อครองกรรมส, ทธ, ในทร, พย, นใด, หร, อครอบครองเฉพาะท, จำเป, ไม, าเป, นการส, วนต, วหร, อในนามองค, กร, แต, อาศ, ยป, จจ, ยย, งช, พจากฆราวาสหร, อของท, กท, งแล, และจาร, กไปเร, อย, ไม, อาศ, ยประจำอย, แห,. khnankbwchphikkhacar xngkvs mendicant order khuxklumnkbwchthiimthuxkhrxngkrrmsiththiinthrphysinid hruxkhrxbkhrxngechphaathicaepn imwaepnkarswntwhruxinnamxngkhkr aetxasypccyyngchiphcakkhrawashruxkhxngthithukthingaelw aelacarikiperuxy imxasypracaxyuthiaehngidodyechphaa nkbwchphikkhacarinsasnaphuththkhuxphraphiksu insasnakhristkhuxifrexxr insasnahindukhuxsnnyasinsasnaphuthth aekikhdubthkhwamhlkthi phiksu phikkhu bali hrux phiksu snskvt aeplwa phuphikkhacar 1 phraphuththecathrngerimichkhaniephuxhmaythungnkbwchchayinphraphuththsasna ephraaphiksutxngthuxwtrphikkhacar imidprakxbxachiphcungimmirayid aelatxngeliyngchiwitdwyxaharthikhvhsthnamathway insmyaerkyngimmikartngwd phraphiksucungcarikiptampaekha okhnim hruxxasyinthikutakharsungepnthiphksatharna aemmikartngxaramaelw echn wdewluwnmhawihar wdechtwnmhawihar phiksusmynnpktiyngkhngennkarcarikephuxptibtithrrmaelaephyaephphrasasnasasnakhrist aekikhdubthkhwamhlkthi ifrexxr khnankbwchphikkhacarinsasnakhristepnkhnankbwchkhathxlikpraephthhnung mitnkaenidmacaknkbuysakhy 2 than khux nkbuyfrngsisaehngxssisiphukxtngkhnafrnsiskn aelankbuydxminikphukxtngkhnadxminikn odymicudprasngkhephuxptirupkhristckrihhnklbmaennphnthkictamphrawrsar khux karprakaskhawdi karichchiwitaebbyakcn thxmtn nkbwchphikkhacarehlanieriykwaifrexxrinsmyklang mikhnankbwchphikkhacardngedimxyu 4 khna khux khnafrnsiskn michuxxyangepnthangkarwakhnaphradanxy mismyanamwaifrexxrchudetha kxtngemuxpi kh s 1209 khnakharemilth michuxxyangepnthangkarwakhnaphradaphranangmariyphrhmcariaehngphuekhakharaeml michayawaifrexxrchudkhaw kxtngraw kh s 1206 1214 khnadxminikn michuxxyangepnthangkarwakhnankethsn michayawaifrexxrchudda kxtngemuxpi kh s 1215 khnaphurbich michuxxyangepnthangkarwakhnaphurbichphraaemmariy kxtngemuxpi kh s 1233 odynkbuyecdxngkhaehngflxerns praethsxitali khnaxxkstieniyn michuxxyangepnthangkarwakhnavisiaehngnkbuyxxkstin kxtngemuxpi kh s 1244 1256insphasngkhaynaliyngkhrngthisxng idmimtiyxmrb 5 khnakhangtnniwaepn khnankbwchphikkhacarihy aelwprabpramkhnaxun txmasphasngkhaynaaehngethrntidphxnkhlaymatrkarnilng idxnuyatihifrexxrthnghlaythuxkhrxngthrphysinidehmuxnphwknkphrt ykewnechphaaifrexxrkhnafrnsisknaelakhnakapuchin khnankbwchphikkhacarihmidaek khnaphratriexkphaph kxtngemuxpi kh s 1193 khnaemxresdaeriyn khnaphranangmariyphrhmcariaehngemttathrrm kxtngemuxpi kh s 1218 khnaminim khnavisiaehngnkbuyfransisaehngpaoxla kxtngemuxpi kh s 1436 khnaphradanxykapuchin kxtngemuxpi kh s 1525 khnakharemilthimswmrxngetha kxtngemuxpi kh s 1593xangxing aekikh Mendicant Friars saranukrmkhathxlik New York Robert Appleton Company 1913 rachbnthitysthan phcnanukrmsphthsasnasakl xngkvs ithy chbbrachbnthitysthan phimphkhrngthi 3 rachbnthitysthan 2552 hna 96ekhathungcak https th wikipedia org w index php title khnankbwchphikkhacar amp oldid 6766560, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม