fbpx
วิกิพีเดีย

ชีวิตอารามวาสี

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ชีวิตอารามวาสีแบบศาสนาคริสต์

ชีวิตอารามวาสี (อังกฤษ: monasticism) มาจากภาษากรีก “μοναχός” - “monachos” ที่มีรากมาจากคำว่า “monos” ที่แปลว่า “สันโดษ” หรือ “ผู้เดียว” หมายถึงวิถีชีวิตทางศาสนาที่นักบวชเน้นสละชีวิตทางโลกเพื่ออุทิศตนอย่างเต็มตัวในทางธรรม คำนี้ที่มาจากภาษากรีกโบราณและอาจเกี่ยวกับภิกษุซึ่งเป็นนักพรตในพุทธศาสนา

อารามเซนต์แคเธอริน เขาไซนายในอียิปต์ ก่อตั้งราวระหว่าง ค.ศ. 527 ถึง ค.ศ. 565

ในคริสต์ศาสนา บุรุษที่ใช้ชีวิตอารามวาสีเรียกว่านักพรต ถ้าเป็นหญิงก็เรียกว่านักพรตหญิง นักพรตทั้งชายและหญิงจะเรียกโดยรวมว่าอารามิกชน (monastics)

ศาสนาอื่นต่างก็มีชีวิตอารามวาสีเป็นของตนเองโดยเฉพาะในศาสนาพุทธ และรวมทั้งลัทธิเต๋า ศาสนาฮินดู และศาสนาเชน แต่รายละเอียดของแต่ละระบบของแต่ละศาสนาหรือแต่ละนิกายก็แตกต่างจากกันมาก

ชีวิตอารามวาสีแบบพุทธศาสนา

ดูบทความหลักที่: อรัญวาสี และ วิปัสสนาธุระ

คณะสงฆ์คือคณะนักพรตที่เป็นพระภิกษุและภิกษุณีที่พระพุทธเจ้าทรงก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 2500 ปีมาแล้ว แนววิถีแบบอรัญวาสีนี้ได้พัฒนามากจากลัทธิของดาบสที่แพร่หลายอยู่ก่อนซึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยศึกษามาตั้งแต่ก่อนบำเพ็ญทุกรกิริยา (คือเมื่อศึกษาในสำนักอาฬารดาบสและอุทกดาบส) ในช่วงแรกพระสงฆ์มักใช้ชีวิตอย่างฤๅษีหรืออาศัยอยู่โดดเดี่ยวเป็นปกติ ถือครองทรัพย์สินน้อยที่สุดคือเพียงเครื่องอัฐบริขารและยังชีพด้วยปัจจัยที่ชาวบ้านถวายให้ ลูกศิษย์ที่เป็นฆราวาสก็ต้องจัดหาภัตตาหารในแต่ละวันและกุฏิง่าย ๆ ให้ท่านเมื่อท่านต้องการ

 
ภิกษุในธิเบต

ภายหลังการเสด็จดับขันธปรินิพพาน คณะสงฆ์เริ่มพัฒนามาเป็นคณะนักพรตแบบอยู่รวมกลุ่ม (cenobite) โดยสันนิษฐานว่ามีต้นเค้ามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาในอารามตลอดหน้าฝน จนค่อย ๆ พัฒนามาเป็นการอยู่ประจำรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนนักปฏิบัติ พระวินัยที่ภิกษุและภิกษุณีรักษากันซึ่งเรียกว่า "ปาฏิโมกข์" ก็แสดงถึงระเบียบในการดำรงชีวิตร่วมกันเป็นชุมชนในอาราม จำนวนสิกขาบทของภิกษุและภิกษุณีก็แตกต่างกัน ในนิกายเถรวาทภิกษุต้องรักษาสิกขาบท 227 ข้อ ส่วนภิกษุณีต้องรักษามากกว่าเป็น 311 ข้อ

ชีวิตอารามวาสีแบบพุทธศาสนาได้แพร่หลายจากอินเดียไปยังตะวันออกกลางและโลกตะวันตกด้วย ปรากฏว่าวิถีชีวิตแบบนี้ได้มีส่วนส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ แม้แต่ชีวิตอารามวาสีแบบศาสนาคริสต์เมื่อได้แพร่มาถึงดินแดนที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเคยส่งสมณทูตมาก็ยังเจริญรอยตามแนวทางนี้

คณะสงฆ์ประกอบด้วยภิกษุบริษัทและภิกษุณีบริษัท โดยในระยะแรกยังมีเฉพาะภิกษุเท่านั้น ภิกษุณีเกิดภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้าประทานพระอนุญาตให้พระนางปชาบดีโคตมีและเจ้าหญิงศากยะอื่นรับอุปสมบทได้

ทั้งภิกษุและภิกษุณีต้องรับบทบาทหลายอย่าง ประการแรกและสำคัญที่สุดคือการรักษาพระธรรมวินัย (ปัจจุบันเรียกว่าพระพุทธศาสนา) ต้องเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตให้แก่ฆราวาส และเป็น "นาบุญ" เพื่อให้เหล่าอุบาสกและอุบาสิกาในศาสนาได้มีโอกาสทำบุญ ในทางกลับกันเพื่อประโยชน์ของฆราวาส พระสงฆ์ต้องถือวัตรเคร่งครัดในการศึกษาพระธรรม เจริญสมาธิ และรักษาสุจริตธรรม

ก่อนบวชเป็นภิกษุ (ภาษาบาลีเรียกว่าภิกขุ) กุลบุตรต้องได้บวชเป็นสามเณรมาก่อน ซึ่งส่วนมากสามเณรจะบรรพชากันตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ตามปกติก็จะไม่น้อยกว่าอายุ 8 ปี สามเณรต้องรักษาศีล 10 ข้อ ส่วนการอุปสมบทซึ่งใช้เรียกการบวชเป็นภิกษุจะทำได้เมื่ออายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป กรณีภิกษุณีก็มีขั้นตอนอย่างเดียวกันแต่จะต้องใช้เวลาเป็นสามเณรีนานถึง 5 ปี

สิกขาบทของภิกษุและภิกษุณีจะเน้นให้ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สละทางโลกหรือเป็นพรตนิยม โดยเฉพาะการเว้นจากเพศสัมพันธ์ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของพระวินัย

ชีวิตอารามวาสีแบบคริสต์ศาสนา

ชีวิตอารามวาสีในคริสต์ศาสนามาจากคำว่า “นักพรต” และ “อาราม” ที่มีระบบแตกต่างจากกันเป็นหลายแบบ ชีวิตอารามวาสีก่อตั้งขึ้นไม่นานหลังจากการเริ่มต้นของคริสต์ศาสนาตามตัวอย่างและปรัชญาที่กล่าวถึงในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่แต่ยังมิได้ระบุแยกเป็นสถาบันต่างหากในพระคัมภีร์ ต่อมาชีวิตอารามวาสีจึงได้มีการก่อตั้งบทบัญญัติเป็นวินัยนักบวช (religious rules) ในหมู่ผู้ติดตามเช่นวินัยของนักบุญบาซิล (Rule of St Basil) หรือวินัยของนักบุญเบเนดิกต์ ในสมัยปัจจุบันกฎหมายศาสนจักรของบางนิกายอาจจะระบุรูปแบบการใช้ชีวิตนักพรต

อารามในคริสต์ศาสนาเป็นวิถีชีวิตที่อุทิศให้แก่พระเจ้าเพื่อการบรรลุชีวิตนิรันดร์ (eternal life) ระหว่างการเทศนาบนภูเขาในหัวข้อพระพรมหัศจรรย์ (Beatitudes) หรือการดำเนินชีวิตตามกฎของพระเจ้า พระเยซูทรงเทศนาต่อกลุ่มชนที่มาฟังให้ “เป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดา...ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ” (แม็ทธิว 5:48) และทรงกล่าวเชิญชวนอัครทูตของพระองค์ให้ปฏิญาณความเป็นโสดโดยตรัสว่า “ผู้ที่กระทำตัวเองให้เป็นขันทีเพราะเห็นแก่อาณาจักรแห่งสวรรค์ก็มี ใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิด” (แม็ทธิว 19:12) และเมื่อทรงถูกถามว่าจะต้องทำอย่างใดนอกจากปฏิบัติตามพระบัญญัติที่จะทำให้ “บรรลุชีวิตนิรันดร์” พระองค์ก็ทรงแนะว่าให้สละทรัพย์สมบัติและใช้ชีวิตอย่างสมถะ (แม็ทธิว 19:16-22, มาร์ค 10:17-22 และ ลูค 18:18-23)

ในพันธสัญญาใหม่ก็เริ่มมีหลักฐานที่กล่าวถึงการใช้ชีวิตนักพรต โดยการตระเวนช่วยเหลือแม่หม้ายและสตรี ในซีเรียและต่อมาในอียิปต์ผู้นับถือคริสต์ศาสนาบางคนก็มีความรู้สึกว่าได้รับพระกระแสเรียกให้ใช้ชีวิตอย่างสันโดษเพื่อเพิ่มความศรัทธาและเข้าถึงพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นโดยการออกไปใช้ชีวิตอย่างสันโดษกลางทะเลทราย นักบุญอะทาเนเชียสแห่งอะเล็กซานเดรียกล่าวถึงนักบุญแอนโทนีอธิการว่าเป็นนักพรตองค์แรก ๆ ที่ออกไปใช้ชีวิตอย่าง “นักพรตฤๅษี” (Hermit monk) และทำให้ชีวิตอารามวาสีเป็นที่แพร่หลายในอียิปต์ ชีวิตอารามวาสีแพร่หลายทั่วไปในตะวันออกกลางมาจนกระทั่งเมื่อความนิยมในการนับถือคริสต์ศาสนาในซีเรียมาลดถอยลงในยุคกลาง

เมื่อผู้ประสงค์จะใช้ชีวิตอย่างสันโดษเริ่มรวมตัวเข้าด้วยกันมากขึ้น ความจำเป็นในการที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ในชุมนุมนักบวชก็เพิ่มมากขึ้น ราวปี ค.ศ. 318 นักบุญปาโคมิอุส (Pachomius) ก็เริ่มจัดกลุ่มผู้ติดตามที่กลายมาเป็นอารามแบบหมู่คณะต่อมา ซึ่งเรียกว่าคณะนักบวชอารามิก (monastic order) ไม่นานนักก็มีการก่อตั้งสถาบันอื่นๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกันทั่วไปในทะเลทรายในอียิปต์และทางตะวันออกของจักรวรรดิโรมัน ชีวิตอารามวาสีในตะวันออกกลางที่เป็นที่รู้จักกันดีก็ได้แก่:

 • อารามเซนต์แอนโทนี ซึ่งเป็นชีวิตอารามวาสีที่เก่าแก่ที่สุดของคริสต์ศาสนาในโลก
 • อารามของนักบุญมาร์ ออว์จิน (Mar Awgin) ก่อตั้งบนเขาอิซลาเหนือนิซิบิสในเมโสโปเตเมีย ราว ค.ศ. 350 ที่กลายมาเป็นชีวิตอารามวาสีแบบคณะที่เผยแพร่ไปยังเมโสโปเตเมีย เปอร์เชีย อาร์มีเนีย จอร์เจีย และแม้แต่อินเดียและจีน
 • อารามของนักบุญซับบาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ (St. Sabbas the Sanctified) ผู้ก่อตั้งกลุ่มนักพรตในทะเลทรายจูเดียนเป็นอารามไม่ไกลจากเบธเลเฮม (ค.ศ. 483) ที่ถือกันว่าเป็นอารามแม่ของอารามทั้งหลานในคริสตจักรอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์
 • อารามนักบุญแคเธอริน เขาไซนาย (Saint Catherine's Monastery, Mount Sinai) ก่อตั้งระหว่าง ค.ศ. 527 ถึง ค.ศ. 565 ในทะเลทรายไซนายตามพระราชโองการของจักรพรรดิจัสติเนียนที่ 1

ทางตะวันตกการวิวัฒนาการของชีวิตอารามวาสีที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวินัยของชุมชนอารามได้รับการบันทึกเป็นตัวอักษร วินัยที่เชื่อกันว่าเป็นกฎแรกที่มีการบันทึกคือวินัยของนักบุญเบซิลแต่เวลาที่เขียนไม่เป็นที่ทราบแน่นอน เชื่อกันว่าวินัยของนักบุญเบซิลเป็นวินัยที่เป็นพื้นฐานของวินัยของนักบุญเบเนดิกต์ที่เขียนโดยนักบุญเบเนดิกต์แห่งเนอร์เซียเพื่อใช้ในอารามที่มอนเตคัสซิโนในอิตาลีราวปี ค.ศ. 529 และใช้ในคณะเบเนดิกตินซึ่งเป็นคณะนักบวชอารามิกที่ท่านตั้งขึ้น วินัยฉบับนี้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายที่สุดในยุคกลางของยุโรป ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันก็มีวินัยของนักบุญออกัสตินโดยนักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป แต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาอันสั้น เมื่อมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ก็มีคณะนักบวชคาทอลิกใหม่ ๆ ก่อตั้งขึ้นอีกหลายคณะ เช่น คณะฟรันซิสกัน คณะคาร์เมไลท์ และคณะดอมินิกัน แต่คณะเหล่านี้เลือกที่จะตั้งอารามในเมืองแทนที่จะไปตั้งห่างไกลจากชุมชน

ชีวิตอารามวาสีในคริสต์ศาสนาก็ยังวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้แม้แต่ในโปรเตสแตนต์ในสหรัฐอเมริกา

อ้างอิง

 1. สมชัย พิทยาพงษ์พร, บาทหลวง, พัฒนาการวิถีชีวิตจิตคริสตชน, นครปฐม: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม, 2551, หน้า 27
 2. บัญญัติศัพท์, สำนักมิสซังกรุงเทพ, หน้า 21
 3. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Monasticism [1]
 4. What is a bhikkhu?
 5. The Bhikkhuni question
 6. Holy Zone for Christ. พระวรสารนักบุญมัทธิว 5
 7. Holy Zone for Christ. พระวรสารนักบุญมัทธิว 19
 8. Holy Zone for Christ. พระวรสารนักบุญมัทธิว 19
 9. Holy Zone for Christ. พระวรสารนักบุญมาระโก 10
 10. Holy Zone for Christ. พระวรสารนักบุญลูกา 18

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

 • Links to Coptic Orthodox Monasteries of Egypt and the world
 • Historyfish.net: texts and articles regarding the Western Christian monastic tradition.
 • Abbot Gasquet's English Monastic Life. Full Text + Illustrations.
 • Public Domain Photochrom photographs, Abbeys, Cathedrals, Holy Sites and the Holy Land.
 • History of Monasticism
 • Monasticism Immaculate Heart of Mary's Hermitage
 • "Woman" – The correct perspective for the monastic – An eastern point of view
 • Korean Franciscan Brotherhood 2008-06-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 • Orthodox Monasticism Saint Anthony's Greek Orthodox Monastery

ตอารามวาส, สำหร, บความหมายอ, แบบศาสนาคร, สต, บทความน, างอ, งคร, สต, กราช, คร, สต, ทศวรรษ, คร, สต, ศตวรรษ, งเป, นสาระสำค, ญของเน, อหา, งกฤษ, monasticism, มาจากภาษากร, μοναχός, monachos, รากมาจากคำว, monos, แปลว, นโดษ, หร, เด, ยว, หมายถ, งว, ตทางศาสนาท, กบวชเน, . sahrbkhwamhmayxun duthi chiwitxaramwasiaebbsasnakhrist bthkhwamnixangxingkhristskrach khristthswrrs khriststwrrs sungepnsarasakhykhxngenuxha chiwitxaramwasi 1 2 xngkvs monasticism 3 macakphasakrik monaxos monachos thimirakmacakkhawa monos thiaeplwa snods hrux phuediyw hmaythungwithichiwitthangsasnathinkbwchennslachiwitthangolkephuxxuthistnxyangetmtwinthangthrrm khanithimacakphasakrikobranaelaxacekiywkbphiksusungepnnkphrtinphuththsasnaxaramesntaekhethxrin ekhaisnayinxiyipt kxtngrawrahwang kh s 527 thung kh s 565 inkhristsasna burusthiichchiwitxaramwasieriykwankphrt thaepnhyingkeriykwankphrthying nkphrtthngchayaelahyingcaeriykodyrwmwaxaramikchn monastics sasnaxuntangkmichiwitxaramwasiepnkhxngtnexngodyechphaainsasnaphuthth aelarwmthnglththieta sasnahindu aelasasnaechn aetraylaexiydkhxngaetlarabbkhxngaetlasasnahruxaetlanikaykaetktangcakknmak enuxha 1 chiwitxaramwasiaebbphuththsasna 2 chiwitxaramwasiaebbkhristsasna 3 xangxing 4 duephim 5 aehlngkhxmulxunchiwitxaramwasiaebbphuththsasna aekikhdubthkhwamhlkthi xrywasi aela wipssnathura khnasngkhkhuxkhnankphrtthiepnphraphiksuaelaphiksunithiphraphuththecathrngkxtngkhunemuxkwa 2500 pimaaelw aenwwithiaebbxrywasiniidphthnamakcaklththikhxngdabsthiaephrhlayxyukxnsungphraphuththecaidekhysuksamatngaetkxnbaephythukrkiriya khuxemuxsuksainsankxalardabsaelaxuthkdabs inchwngaerkphrasngkhmkichchiwitxyangvisihruxxasyxyuoddediywepnpkti thuxkhrxngthrphysinnxythisudkhuxephiyngekhruxngxthbrikharaelayngchiphdwypccythichawbanthwayih 4 luksisythiepnkhrawasktxngcdhaphttaharinaetlawnaelakutingay ihthanemuxthantxngkar 4 phiksuinthiebt phayhlngkaresdcdbkhnthpriniphphan khnasngkherimphthnamaepnkhnankphrtaebbxyurwmklum cenobite odysnnisthanwamitnekhamatngaetsmyphuththkalthiphraphuththecaihphrasngkhxyucaphrrsainxaramtlxdhnafn cnkhxy phthnamaepnkarxyupracarwmklumknepnchumchnnkptibti phrawinythiphiksuaelaphiksunirksaknsungeriykwa patiomkkh kaesdngthungraebiybinkardarngchiwitrwmknepnchumchninxaram canwnsikkhabthkhxngphiksuaelaphiksunikaetktangkn innikayethrwathphiksutxngrksasikkhabth 227 khx swnphiksunitxngrksamakkwaepn 311 khx 5 chiwitxaramwasiaebbphuththsasnaidaephrhlaycakxinediyipyngtawnxxkklangaelaolktawntkdwy praktwawithichiwitaebbniidmiswnsngesrimihprachachnxanxxkekhiynid aemaetchiwitxaramwasiaebbsasnakhristemuxidaephrmathungdinaednthiphraecaxoskmharachthrngekhysngsmnthutmakyngecriyrxytamaenwthangnikhnasngkhprakxbdwyphiksubristhaelaphiksunibristh odyinrayaaerkyngmiechphaaphiksuethann phiksuniekidphayhlngemuxphraphuththecaprathanphraxnuyatihphranangpchabdiokhtmiaelaecahyingsakyaxunrbxupsmbthidthngphiksuaelaphiksunitxngrbbthbathhlayxyang prakaraerkaelasakhythisudkhuxkarrksaphrathrrmwiny pccubneriykwaphraphuththsasna txngepnaebbxyanginkardarngchiwitihaekkhrawas aelaepn nabuy ephuxihehlaxubaskaelaxubasikainsasnaidmioxkasthabuy inthangklbknephuxpraoychnkhxngkhrawas phrasngkhtxngthuxwtrekhrngkhrdinkarsuksaphrathrrm ecriysmathi aelarksasucritthrrm 4 kxnbwchepnphiksu phasabalieriykwaphikkhu kulbutrtxngidbwchepnsamenrmakxn sungswnmaksamenrcabrrphchakntngaetxayuyngnxy aettampktikcaimnxykwaxayu 8 pi samenrtxngrksasil 10 khx swnkarxupsmbthsungicheriykkarbwchepnphiksucathaidemuxxayutngaet 20 pikhunip krniphiksunikmikhntxnxyangediywknaetcatxngichewlaepnsamenrinanthung 5 pisikkhabthkhxngphiksuaelaphiksunicaennihichchiwitthieriybngay slathangolkhruxepnphrtniym odyechphaakarewncakephssmphnththuxwaepnphunthansakhykhxngphrawinychiwitxaramwasiaebbkhristsasna aekikhdubthkhwamhlkthi chiwitxaramwasiaebbsasnakhrist chiwitxaramwasiinkhristsasnamacakkhawa nkphrt aela xaram thimirabbaetktangcakknepnhlayaebb chiwitxaramwasikxtngkhunimnanhlngcakkarerimtnkhxngkhristsasnatamtwxyangaelaprchyathiklawthunginphnthsyyaedimaelaphnthsyyaihmaetyngmiidrabuaeykepnsthabntanghakinphrakhmphir txmachiwitxaramwasicungidmikarkxtngbthbyytiepnwinynkbwch religious rules inhmuphutidtamechnwinykhxngnkbuybasil Rule of St Basil hruxwinykhxngnkbuyebendikt insmypccubnkdhmaysasnckrkhxngbangnikayxaccaraburupaebbkarichchiwitnkphrtxaraminkhristsasnaepnwithichiwitthixuthisihaekphraecaephuxkarbrrluchiwitnirndr eternal life rahwangkarethsnabnphuekhainhwkhxphraphrmhscrry Beatitudes hruxkardaeninchiwittamkdkhxngphraeca phraeysuthrngethsnatxklumchnthimafngih epnkhndirxbkhxb ehmuxnxyangphrabida phuthrngsthitinswrrkhepnphudirxbkhxb aemththiw 5 48 6 aelathrngklawechiychwnxkhrthutkhxngphraxngkhihptiyankhwamepnosdodytrswa phuthikrathatwexngihepnkhnthiephraaehnaekxanackraehngswrrkhkmi ikhrthuxidkihthuxexaethid aemththiw 19 12 7 aelaemuxthrngthukthamwacatxngthaxyangidnxkcakptibtitamphrabyytithicathaih brrluchiwitnirndr phraxngkhkthrngaenawaihslathrphysmbtiaelaichchiwitxyangsmtha aemththiw 19 16 22 8 markh 10 17 22 9 aela lukh 18 18 23 10 inphnthsyyaihmkerimmihlkthanthiklawthungkarichchiwitnkphrt odykartraewnchwyehluxaemhmayaelastri insieriyaelatxmainxiyiptphunbthuxkhristsasnabangkhnkmikhwamrusukwaidrbphrakraaeseriykihichchiwitxyangsnodsephuxephimkhwamsrththaaelaekhathungphraecaidmakyingkhunodykarxxkipichchiwitxyangsnodsklangthaelthray nkbuyxathaenechiysaehngxaelksanedriyklawthungnkbuyaexnothnixthikarwaepnnkphrtxngkhaerk thixxkipichchiwitxyang nkphrtvisi Hermit monk aelathaihchiwitxaramwasiepnthiaephrhlayinxiyipt chiwitxaramwasiaephrhlaythwipintawnxxkklangmacnkrathngemuxkhwamniyminkarnbthuxkhristsasnainsieriymaldthxylnginyukhklangemuxphuprasngkhcaichchiwitxyangsnodserimrwmtwekhadwyknmakkhun khwamcaepninkarthicatxngmikdeknthinchumnumnkbwchkephimmakkhun rawpi kh s 318 nkbuypaokhmixus Pachomius kerimcdklumphutidtamthiklaymaepnxaramaebbhmukhnatxma sungeriykwakhnankbwchxaramik monastic order imnannkkmikarkxtngsthabnxun inlksnakhlaykhlungknthwipinthaelthrayinxiyiptaelathangtawnxxkkhxngckrwrrdiormn chiwitxaramwasiintawnxxkklangthiepnthiruckkndikidaek xaramesntaexnothni sungepnchiwitxaramwasithiekaaekthisudkhxngkhristsasnainolk xaramkhxngnkbuymar xxwcin Mar Awgin kxtngbnekhaxislaehnuxnisibisinemosopetemiy raw kh s 350 thiklaymaepnchiwitxaramwasiaebbkhnathiephyaephripyngemosopetemiy epxrechiy xarmieniy cxreciy aelaaemaetxinediyaelacin xaramkhxngnkbuysbbasphuskdisiththi St Sabbas the Sanctified phukxtngklumnkphrtinthaelthraycuediynepnxaramimiklcakebthelehm kh s 483 thithuxknwaepnxaramaemkhxngxaramthnghlaninkhristckrxisetirnxxrothdxks xaramnkbuyaekhethxrin ekhaisnay Saint Catherine s Monastery Mount Sinai kxtngrahwang kh s 527 thung kh s 565 inthaelthrayisnaytamphrarachoxngkarkhxngckrphrrdicstieniynthi 1 dd thangtawntkkarwiwthnakarkhxngchiwitxaramwasithisakhythisudekidkhunemuxwinykhxngchumchnxaramidrbkarbnthukepntwxksr winythiechuxknwaepnkdaerkthimikarbnthukkhuxwinykhxngnkbuyebsilaetewlathiekhiynimepnthithrabaennxn echuxknwawinykhxngnkbuyebsilepnwinythiepnphunthankhxngwinykhxngnkbuyebendiktthiekhiynodynkbuyebendiktaehngenxresiyephuxichinxaramthimxnetkhssioninxitalirawpi kh s 529 aelaichinkhnaebendiktinsungepnkhnankbwchxaramikthithantngkhun winychbbniepnthiniymknxyangaephrhlaythisudinyukhklangkhxngyuorp inchwngrayaewlaiklekhiyngknkmiwinykhxngnkbuyxxkstinodynkbuyxxkstinaehnghipop aetkepnephiyngrayaewlaxnsn emuxmathungkhriststwrrsthi 12 kmikhnankbwchkhathxlikihm kxtngkhunxikhlaykhna echn khnafrnsiskn khnakharemilth aelakhnadxminikn aetkhnaehlanieluxkthicatngxaraminemuxngaethnthicaiptnghangiklcakchumchnchiwitxaramwasiinkhristsasnakyngwiwthnakareruxymacnthungpccubnniaemaetinopretsaetntinshrthxemrikaxangxing aekikh smchy phithyaphngsphr bathhlwng phthnakarwithichiwitcitkhristchn nkhrpthm sunysngesrimaelaphthnanganwichakar withyalyaesngthrrm 2551 hna 27 byytisphth sankmissngkrungethph hna 21 CATHOLIC ENCYCLOPEDIA Monasticism 1 4 0 4 1 4 2 What is a bhikkhu The Bhikkhuni question Holy Zone for Christ phrawrsarnkbuymththiw 5 Holy Zone for Christ phrawrsarnkbuymththiw 19 Holy Zone for Christ phrawrsarnkbuymththiw 19 Holy Zone for Christ phrawrsarnkbuymaraok 10 Holy Zone for Christ phrawrsarnkbuyluka 18duephim aekikhxaram chiwitxaramwasiaebbsasnakhrist aexbbiyaehlngkhxmulxun aekikhLinks to Coptic Orthodox Monasteries of Egypt and the world Historyfish net texts and articles regarding the Western Christian monastic tradition Abbot Gasquet s English Monastic Life Full Text Illustrations Public Domain Photochrom photographs Abbeys Cathedrals Holy Sites and the Holy Land History of Monasticism Monasticism Immaculate Heart of Mary s Hermitage Woman The correct perspective for the monastic An eastern point of view Korean Franciscan Brotherhood Archived 2008 06 05 thi ewyaebkaemchchin Orthodox Monasticism Saint Anthony s Greek Orthodox Monastery bthkhwamekiywkbsasnaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy sasnaekhathungcak https th wikipedia org w index php title chiwitxaramwasi amp oldid 9564822, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม