fbpx
วิกิพีเดีย

พระยาเทพอรชุน (เจ๊ก จารุจินดา)

พลโท พลเรือตรี พระยาเทพอรชุน (เจ๊ก จารุจินดา) (29 กรกฎาคม 2395-5 สิงหาคม 2456) อดีตองคมนตรี อดีตปลัดทูลฉลอง กระทรวงกลาโหม อดีตปลัดทูลฉลอง กระทรวงทหารเรือ อดีตข้าหลวงเทศาภิบาล มณฑลปราจีนบุรี อดีตข้าหลวงเทศาภิบาล มณฑลราชบุรี

พระยาเทพอรชุน
เกิด29 กรกฎาคม พ.ศ. 2395
เสียชีวิต5 สิงหาคม พ.ศ. 2456 (61 ปี)
ชั้นยศ พลโท
พลเรือตรี

ประวัติ

พระยาเทพอรชุนเกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2395 มีนามเดิมว่า เจ๊ก เป็นบุตรชายของ พระยาเพชรพิไชย (ทองจีน) กับ คุณหญิงเย็น (สกุลเดิม เกตุทัต) มีพี่น้องร่วมมารดาทั้งสิ้น 10 คนและพี่น้องต่างมารดาอีก 1 คนโดยท่านมีน้องชายร่วมมารดาเดียวกันที่สำคัญท่านหนึ่งคือ เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦๅชัย (พร จารุจินดา)

ในปี พ.ศ. 2405 ขณะอายุได้ 10 ปีบิดาได้จ้างครูมาสอนภาษาไทยที่บ้าน พร้อมกับเล่าเรียนการช่างทองในสำนักของบิดา ต่อมาในปี พ.ศ. 2409 ขณะอายุได้ 14 ปีได้เข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษ

จากนั้นในปี พ.ศ. 2412 อันตรงกับรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ไปฝึกทวนหัวง้าวหลังม้าที่สำนักของ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์ เป็นคู่ทวนคู่ง้าวคู่กับ หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร (ซึ่งต่อมาคือ เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร)) พระโอรสของ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์ ฝึกหัดอยู่ 10 เดือนจึงได้ออกแสดงภายในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระเมรุ ท้องสนามหลวง โดยได้แสดงทุกวันตลอดงาน

จากนั้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2413 จึงได้เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และเจริญก้าวหน้าในราชการตามลำดับ

โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2416 ท่านได้กราบถวายบังคมลาเพื่อเข้าพิธีอุปสมบทที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยมี สมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทฺธสิริ) เจ้าอาวาสรูปแรกของ วัดโสมนัสวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดราชบพิธเป็นพระกรรมาวาจาจารย์ และ พระสาสนโสภณ (สา) (ต่อมาคือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว)) เจ้าอาวาสรูปแรกของ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอนุศาสนาจารย์ บวชได้ 1 พรรษาก็ลาสิกขาบทเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ปีเดียวกันแล้วกลับเข้ารับราชการตามเดิม

ด้านชีวิตครอบครัวพระยาเทพอรชุนมีภรรยาทั้งสิ้น 4 คนคือ

 • คุณหญิงสาย มีบุตรธิดา 3 คน
 • คุณอบเชย ไม่มีบุตรธิดา
 • คุณชื่น ไม่มีบุตรธิดา
 • หม่อมหลวงจวง มีธิดา 1 คน

พระยาเทพอรชุนถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรควัณโรคเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2456 สิริอายุได้ 61 ปี

ยศทหารและบรรดาศักดิ์

 • สิบเอก
 • จมื่นวิชิตไชยศักดาวุธ
 • พ.ศ. 2428 พระวรเดชศักดาวุธ ถือศักดินา ๑๕๐๐[1]
 • 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 พันเอก[2]
 • 7 กันยายน พ.ศ. 2435 พลจัตวา[3]
 • 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2435 พระยาวรเดชศักดาวุธ ถือศักดินา ๓๐๐๐[4]
 • 21 กันยายน พ.ศ. 2441 พลตรี[5]
 • 1 สิงหาคม พ.ศ. 2444 พลโท[6]
 • 30 มกราคม พ.ศ. 2444 พระยาเทพอรชุน วิบูลย์เสนานุกูลกิจ วิสิฐภักดี พิริยพาหะ[7]
 • 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 พลเรือตรี[8]

ตำแหน่ง

 • พ.ศ. 2431 ผู้บังคับการกองทหารม้า[9]
 • 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 ยกกระบัตรทัพบกใหญ่[10]
 • 20 มีนาคม พ.ศ. 2435 องคมนตรี[11]
 • 24 มกราคม พ.ศ. 2437 รัฐมนตรี[12]
 • 23 มิถุนายน พ.ศ. 2439 กรรมการตรวจตัดสินที่นาในจังหวัดหมู่คลองบริษัท[13]
 • 1 มิถุนายน พ.ศ. 2440 ข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการ มณฑลปราจีนบุรี[14]
 • 2 มิถุนายน พ.ศ. 2440 กราบถวายบังคมลาไปรับราชการตามตำแหน่ง[15]
 • 11 เมษายน พ.ศ. 2441 ราชองครักษ์พิเศษ[16]
 • 22 สิงหาคม พ.ศ. 2442 ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี[17]
 • 1 กันยายน พ.ศ. 2442 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท[18]
 • 30 มกราคม พ.ศ. 2444 ปลัดทูลฉลองกระทรวงกลาโหม[19]
 • 23 ธันวาคม พ.ศ. 2453 ปลัดทูลฉลองกระทรวงทหารเรือ[20]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. สัญญาบัตรปีระกาสัปตศก
 2. พระราชทานสัญญาบัตรทหาร
 3. พระราชทานสัญญาบัตรทหาร
 4. พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง
 5. พระราชทานสัญญาบัตรทหาร
 6. พระราชทานสัญญาบัตรทหารบก
 7. พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง
 8. พระราชทานสัญญาบัตรทหารเรือ
 9. ประกาศกรมยุทธนาธิการ
 10. ประกาศกรมยุทธนาธิการ (หน้า ๑๖๙)
 11. ตั้งองคมนตรี
 12. พระราชดำรัสในการเปิดประชุมรัฐมนตรีสภา
 13. แจ้งความเปิดศาลกรรมการตรวจตัดสินที่นาในจังหวัดหมู่คลองบริษัท
 14. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย
 15. ข้าราชการกราบถวายบังคมลา
 16. รายนามผู้ที่เป็นราชองครักษ์
 17. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย
 18. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย
 19. พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง
 20. แจ้งความกระทรวงทหารเรือ
 21. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๓๕๓)
 22. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๔๐๕)
 23. ถวายบังคมพระบรมรูป และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๓๐๖)
 24. พระราชทานเหรียญราชินี
 25. พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
 26. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 27. พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 4 (หน้า ๕๖๘)
 28. พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบันฝ่ายหน้า (หน้า ๑๐๑๓)
 29. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๒๔๐๒)

พระยาเทพอรช, เจ, จาร, นดา, พลโท, พลเร, อตร, กรกฎาคม, 2395, งหาคม, 2456, อด, ตองคมนตร, อด, ตปล, ดท, ลฉลอง, กระทรวงกลาโหม, อด, ตปล, ดท, ลฉลอง, กระทรวงทหารเร, อด, ตข, าหลวงเทศาภ, บาล, มณฑลปราจ, นบ, อด, ตข, าหลวงเทศาภ, บาล, มณฑลราชบ, พระยาเทพอรช, นเก, ด29, กรกฎาคม. phloth phleruxtri phrayaethphxrchun eck carucinda 29 krkdakhm 2395 5 singhakhm 2456 xditxngkhmntri xditpldthulchlxng krathrwngklaohm xditpldthulchlxng krathrwngthharerux xditkhahlwngethsaphibal mnthlpracinburi xditkhahlwngethsaphibal mnthlrachburiphrayaethphxrchunekid29 krkdakhm ph s 2395esiychiwit5 singhakhm ph s 2456 61 pi chnysphloth phleruxtri enuxha 1 prawti 2 ysthharaelabrrdaskdi 3 taaehnng 4 ekhruxngrachxisriyaphrn 5 xangxingprawti aekikhphrayaethphxrchunekidemuxwnthi 29 krkdakhm ph s 2395 minamedimwa eck epnbutrchaykhxng phrayaephchrphiichy thxngcin kb khunhyingeyn skuledim ektutht miphinxngrwmmardathngsin 10 khnaelaphinxngtangmardaxik 1 khnodythanminxngchayrwmmardaediywknthisakhythanhnungkhux ecaphrayasurbdinthrsurinthrlichy phr carucinda inpi ph s 2405 khnaxayuid 10 pibidaidcangkhrumasxnphasaithythiban phrxmkbelaeriynkarchangthxnginsankkhxngbida txmainpi ph s 2409 khnaxayuid 14 piidekhathwaytwepnmhadelkwiesscaknninpi ph s 2412 xntrngkbrchsmykhxng phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw oprdekla ihipfukthwnhwngawhlngmathisankkhxng phrawrwngsethx phraxngkhecasinghnathrachdurngkhvththi epnkhuthwnkhungawkhukb hmxmrachwngshlan kuychr sungtxmakhux ecaphrayaethewsrwngswiwthn hmxmrachwngshlan kuychr phraoxrskhxng phrawrwngsethx phraxngkhecasinghnathrachdurngkhvththi fukhdxyu 10 eduxncungidxxkaesdngphayinnganthwayphraephlingphrabrmsphkhxng phrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw thiphraemru thxngsnamhlwng odyidaesdngthukwntlxdngancaknnineduxnemsayn ph s 2413 cungidekharbrachkarepnthharmhadelkrksaphraxngkhaelaecriykawhnainrachkartamladbodyineduxnmithunayn ph s 2416 thanidkrabthwaybngkhmlaephuxekhaphithixupsmbththi wdrachbphithsthitmhasimaramrachwrwihar odymi smedcphrawnrtn thb phuth thsiri ecaxawasrupaerkkhxng wdosmnswihar epnphraxupchchay phrawrwngsethx phraxngkhecaphraxrunniphakhunakr thi smedcphraphuthacary ecaxawasrupaerkkhxngwdrachbphithepnphrakrrmawacacary aela phrasasnosphn sa txmakhux smedcphraxriywngsakhtyan sa pus sethow ecaxawasrupaerkkhxng wdrachpradisthsthitmhasimaramrachwrwihar epnphraxnusasnacary bwchid 1 phrrsaklasikkhabthemuxwnthi 19 tulakhm piediywknaelwklbekharbrachkartamedimdanchiwitkhrxbkhrwphrayaethphxrchunmiphrryathngsin 4 khnkhux khunhyingsay mibutrthida 3 khn khunxbechy immibutrthida khunchun immibutrthida hmxmhlwngcwng mithida 1 khnphrayaethphxrchunthungaekxnickrrmdwyorkhwnorkhemuxwnthi 5 singhakhm ph s 2456 sirixayuid 61 piysthharaelabrrdaskdi aekikhsibexk cmunwichitichyskdawuth ph s 2428 phrawredchskdawuth thuxskdina 1500 1 6 krkdakhm ph s 2431 phnexk 2 7 knyayn ph s 2435 phlctwa 3 25 phvscikayn ph s 2435 phrayawredchskdawuth thuxskdina 3000 4 21 knyayn ph s 2441 phltri 5 1 singhakhm ph s 2444 phloth 6 30 mkrakhm ph s 2444 phrayaethphxrchun wibulyesnanukulkic wisithphkdi phiriyphaha 7 11 phvsphakhm ph s 2447 phleruxtri 8 taaehnng aekikhph s 2431 phubngkhbkarkxngthharma 9 31 krkdakhm ph s 2433 ykkrabtrthphbkihy 10 20 minakhm ph s 2435 xngkhmntri 11 24 mkrakhm ph s 2437 rthmntri 12 23 mithunayn ph s 2439 krrmkartrwctdsinthinaincnghwdhmukhlxngbristh 13 1 mithunayn ph s 2440 khahlwngethsaphibalsaercrachkar mnthlpracinburi 14 2 mithunayn ph s 2440 krabthwaybngkhmlaiprbrachkartamtaaehnng 15 11 emsayn ph s 2441 rachxngkhrksphiess 16 22 singhakhm ph s 2442 khahlwngethsaphibalmnthlrachburi 17 1 knyayn ph s 2442 efathullaxxngthuliphrabath 18 30 mkrakhm ph s 2444 pldthulchlxngkrathrwngklaohm 19 23 thnwakhm ph s 2453 pldthulchlxngkrathrwngthharerux 20 ekhruxngrachxisriyaphrn aekikhph s 2435 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnthi 4 cturthaphrnchangephuxk c ch 21 ph s 2436 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnthi 2 thwitiyaphrnmngkudithy th m 22 ph s 2438 ekhruxngrachxisriyaphrnculcxmekla chnthi 2 thutiyculcxmekla th c fayhna 23 ph s 2441 ehriyyrachini s ph 24 ph s 2442 ehriyyckrphrrdimala r c ph 25 ph s 2444 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnthi 1 prathmaphrnmngkudithy p m 26 ph s 2447 ehriyyrtnaphrn rchkalthi 4 chnthi 5 m p r 5 27 ph s 2451 ehriyyrtnaphrn rchkalthi 5 chnthi 3 c p r 3 28 ph s 2453 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnthi 1 prathmaphrnchangephuxk p ch 29 xangxing aekikh syyabtrpirakasptsk phrarachthansyyabtrthhar phrarachthansyyabtrthhar phrarachthansyyabtrkhunnang phrarachthansyyabtrthhar phrarachthansyyabtrthharbk phrarachthansyyabtrkhunnang phrarachthansyyabtrthharerux prakaskrmyuththnathikar prakaskrmyuththnathikar hna 169 tngxngkhmntri phrarachdarsinkarepidprachumrthmntrispha aecngkhwamepidsalkrrmkartrwctdsinthinaincnghwdhmukhlxngbristh aecngkhwamkrathrwngmhadithy kharachkarkrabthwaybngkhmla raynamphuthiepnrachxngkhrks aecngkhwamkrathrwngmhadithy aecngkhwamkrathrwngmhadithy phrarachthansyyabtrkhunnang aecngkhwamkrathrwngthharerux phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn hna 353 phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn hna 405 thwaybngkhmphrabrmrup aelaphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn hna 306 phrarachthanehriyyrachini phrarachthanehriyyckrphrrdimala phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn phrarachthanehriyyrtnaphrnrchkalthi 4 hna 568 phrarachthanehriyyrtnaphrn rchkalpccubnfayhna hna 1013 phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn hna 2402 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phrayaethphxrchun eck carucinda amp oldid 9019619, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม