สนับสนุน
www.wiki3.th-th.nina.az
kilafutbxlinoxlimpik xngkvs Football at the Summer Olympics karaekhngkhnfutbxloxlimpikerimkhunkhrngaerkinoxlimpikvdurxn 1900 odykahndihnkkilamacaknkfutbxlsmkhreln erimaerkxngkvsidehriyythxnginpi 1900 1908 aela 1912 hlngcaknnkimidehriyythxngxikely hngkariekhykhrxngehriyythxngpi 1964 aela 1968 odythasthitichnarwd 18 nd xurukwykepnxikthimthichnasxngkhrngtidtxkninpi 1924 aela 1928 inpi 1996 incieriysamarthkhrxngehriyythxngid swnfutbxlhyinginkilaoxlimpikerimmikhuninpi 1996 thishrthxemrika aelaecaphaphkidkhrxngehriyythxngepnpraethsaerkkilafutbxlinoxlimpikvdurxnsylksnkilafutbxlhnwynganfifaraykar2 chay 1 hying 1 karaekhngkhn1896 1900 1904 1908 1912 1920 1924 1928 1932 1936 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024phuthiidrbehriyyrangwl inpi 1992 khnakrrmkaroxlimpiksaklxnuyatihnkkilaxachiphlngaekhngkhninkilaoxlimpikid dngnnkilafutbxlcungepliynkdihnkkilaxachiphlngelnid odymikhxbngkhbwa thimchaycatxngmixayutakwa 23 pi aelaxnuyatihaetlathimmiphuelnthixayuekinid 3 khnethanncakcanwnraychuxphueln 18 khn thisngma swnfutbxlhyingmikdbngkhbwa phuelntxngmixayuimtakwa 16 pi sungtangcakraykarradbemecxrinnamthimchati thiimcakdxayu epnrupaebbradbkungeyawchninnamthimchati enuxha 1 rabbkaraekhngkhn 2 snamkaraekhngkhn 3 karaekhngkhninaetlapi 4 thimfutbxlthiphanekharxbinoxlimpikvdurxn 4 1 thimchay 4 2 thimhying 5 canwnthimfutbxlthisamarthidekharwminoxlimpikvdurxn 5 1 karaekhngkhnkhxngthimchay 5 2 karaekhngkhnkhxngthimhying 6 phlkaraekhngkhnkhxngthimfutbxlthiphanekharxbinoxlimpikvdurxn 6 1 thimchay 6 2 khwamsaerckhxngthimchay 6 3 thimhying 6 4 khwamsaerckhxngthimhying 7 khwamsaercinkilafutbxlinoxlimpikvdurxn 7 1 thimchay 7 2 thimhying 7 3 thnghmd 8 xangxing 9 aehlngkhxmulxunrabbkaraekhngkhnaekthimchay aebngepn 4 klum klumla 4 thim odyexaxndb 1 aela 2 khxngaetlaklum phanekharxbtxip thimhying aebngepn 3 klum klumla 4 thim odyexaxndb 1 aela 2 khxngaetlaklum aelaxndb 3 xik 2 thim thidithisudin 4 klum phanekharxbtxip canwnndthiaekhngkhn thimchay 32 nd thimhying 26 ndsnamkaraekhngkhnaekecaphaphoxlimpikekms emuxng snam nbsp exethns 1896 imidcdkaraekhngkhnfutbxl nbsp paris 1900 paris wilaodrmaewngesn nbsp esnthluys 1904 esnthluys missuri fransis nbsp lxndxn 1908 lxndxn snamkilaiwtsiti nbsp stxkohlm 1912 stxkohlm snamkilaoxlimpikstxkohlm snamkilarasunda ethrnebirk xirxkhephrs nbsp aexntewirp 1920 aexntewirp snamkilaoxlimpik snamkilabukhskaraexs brsesls snamkila stad edx aexl yueniyn exsthi killus eknt snamkilaeklmokh xarina nbsp paris 1924 paris snamkilaoxlimpik okhlxmebiy stadebekeyx stad edx paris esnt xuxn stad ephxrching winesntnun nbsp xmsetxrdm 1928 xmsetxrdm snamkilaoxlimpik snamkilaaehriexl nbsp lxsaexneclis 1932 imidcdkaraekhngkhnfutbxl nbsp ebxrlin 1936 ebxrlin snamkilaoxlimpik ophssetediym ethiykaetn mxmesntsetediym charlxtethnebirk aehrtha ebexses phark nbsp lxndxn 1948 lxndxn snamkilaexmiphrewmbliy iwtharteln thxtnm eslehistphark khristlpark ekhrewnkhxtthic fulm kriffinphark ebrnthfxrd xaresnxlsetediym ihbri linnordsetediym xilfxrd snamkrinphxndord wxlaethmsotw aechmpepiynhill dlwich ibrthtn okldsotn phxrtsmth aefrttnphark nbsp ehlsingki 1952 ehlsingki oxlimpiksetediym snamfutbxlthuloln thwrkhu kuphichtasetediym thameper ratinasetediym lahti khisapuyota kxtka kxtkasetediym nbsp emlebirn 1956 emlebirn snamkhrikektemlebirn oxlimpikpharksetediym nbsp orm 1960 orm stadioxflaminiox flxerns stadioxkhxmmaeml krxsestot stadioxkhxmmaeml liwxron stadioxxaednsa ephskara stadioxxaedriytiok lakwila stadioxkhxmmaeml enepils stadioxfukhxrikhxsta nbsp otekiyw 1964 otekiyw naothnaloxlimpiksetediym snamxnusrnecachaychichibu okhmasawasetediym oxmiya snamfutbxloxmiya oyokhama snamfutbxlmitsusawa nbsp emksioksiti 1968 emksioksiti xsetka pwybla exstacixukhxlthimxkh kwdalacara exstadioxhalisok lixxng exstadioxlixxng nbsp miwnik 1972 miwnik oxlimpiksetediym xxksburk orsesnontsetediym xinkxlstadth xiexswi setediym ereknsbwrk cnthrsetediym nuermebirk stalinkhasetediym psesa snamkilaedfs nbsp mxnthrixxl 1976 mxnthrixxl oxlimpiksetediym echxrbrukh minisobsetediym othrxnot wasitisetediym xxttawa aelnddawnsetediym nbsp mxsok 1980 mxsok lucnikisetediym idnaomsetediym elninkrad khirxfsetediym ekhiyf riphbliknsetediym minsk dinaomsetediym nbsp lxsaexneclis 1984 aephsadina aekhlifxreniy orsobwl bxstn aemssachuests harwardsetediym aexnaenoplis aemriaelnd nawi mariy khxmb malinaelnd setediym saetnfxrd aekhlifxreniy saetnfxrdsetediym nbsp osl 1988 osl osloxlimpiksetediym thngaedmunsetediym pusan pusansetediym aethku aethkusetediym edcxn edcxnsetediym kwangcu kwangcusetediym nbsp baresolna 1992 baresolna kmnxw exstadikurenya exlprt sabaedll exstadikurenya onwakhiyuxxta saraoksa exstadi laormaerda baelnesiy exstadioxhluyskhasonwa nbsp aextaelnta 1996 exethns cxreciy sanfxrdsetediym xxraelnod flxrida echethsobw ebxrmingaehm aexlaaebma lieciyefild imxami flxrida imxamioxernobw wxchingtn di si orebirt exf ekhnendi emomeriyl setediym nbsp sidniy 2000 sidniy oxlimpiksetediym sidniyfutbxlsetediym brisebn snamkhrikektbrisebn aexdield hanmark aekhnebxrra brussetediym emlebirn snamkhrikektemlebirn nbsp exethns 2004 exethns exethnsoxlimpiksetediym khairskhakhissetediym pathrs aephmepholphxnniesiyokasetediym owlxs aephnethssalioksetediym ethssaolniki khapssxklioxsetediym ehxrakhlixxn pankvtioxsetediym nbsp pkking 2008 pkking snamkilaaehngchatipkking ewxrekxrsetediym ethiyncin ethiyncin oxlimpik esnetxr setediym esiyngih esiyngihsetediym chinhwngeta chinghwngeta oxlimpik spxrts esnetxr setediym esinhyang snamkilaoxlimpikesinhyang nbsp lxndxn 2012 lxndxn ewmbliysetediym klasokw aehmpednphark khardiff mileleniymsetediym okhewnthri siti xxf okhewnthri setediym aemnechsetxr oxldaethrffxrd niwkhasesilxaphxnithn esntecmsphark nbsp rioxedcaenor 2016 rioxedcaenor exstacixudumarakanng exstariox oxlilimpik ocexat aehndaelnd esaepalu okhrinethiyns xarina brasieliy snamkilaaehngchatimaen karingcha slwadxr xaernafngchinxwa ohrisxnthi snammienyera maenas xaernadaxamaoseniy nbsp otekiyw 2020 otekiyw oxlimpiksetediym otekiywsetediym oyokhama snamkilananachatioyokhama istama istamasetediym 2002 miyangi miyangisetediym spopaora spopaoraodmkaraekhngkhninaetlapiaekpraephth 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 pi thimchay X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 thimhying X X X X X X X 7thimfutbxlthiphanekharxbinoxlimpikvdurxnaekthimchayaek yufa chati 00 04 08 12 20 24 28 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 pi nbsp xxsetriy 6 2 11 5 4 nbsp eblarus 10 1 nbsp ebleyiym 3 1 15 5 4 5 nbsp blaekeriy 10 17 3 5 2 5 nbsp echkekiy 14 1 nbsp echoksolwaekiy 9 9 2 9 1 aebngxxkepnsolwaekiyaelasatharnrthechk 5 nbsp ednmark 2 2 10 3 5 2 6 13 8 9 nbsp eyxrmnitawnxxk 1 3 3 1 2 rwmpraethskbeyxrmnitawntk 4 nbsp exsoteniy 17 1 nbsp finaelnd 4 9 14 9 4 nbsp frngess 2 5 4 5 9 5 17 9 7 5 1 5 13 13 nbsp eyxrmni 2 7 5 6 4 9 5 5 3 2 9 10 nbsp shrachxanackr 1 1 1 11 6 4 17 5 8 5 10 nbsp kris 13 17 15 3 nbsp hngkari 5 13 9 1 3 1 1 2 16 9 nbsp ixraelnd 7 17 2 nbsp xisraexl twaethncakosnexechiy ekharwmmaaelw 2 khrng 2 nbsp xitali 8 5 6 3 1 5 9 4 4 4 5 12 5 3 5 15 nbsp ltewiy 16 1 nbsp lithweniy 17 1 nbsp lkesmebirk 12 11 9 9 9 9 6 nbsp enethxraelnd 3 3 3 4 9 9 17 7 8 nbsp nxrewy 9 7 3 14 10 5 nbsp opaelnd 17 4 9 10 1 2 2 7 nbsp oprtueks 5 4 14 6 4 nbsp ormaeniy 14 17 5 11 4 nbsp rsesiy 10 1 nbsp esxrebiy 12 1 nbsp esxrebiyaelamxnetenokr 16 aebngxxkepn 2 praeths 1 nbsp solwaekiy 13 1 nbsp shphaphosewiyt 9 1 3 3 3 1 aebngxxkepn 15 praeths 6 nbsp sepn 2 17 5 6 12 10 1 6 2 14 2 11 nbsp swiedn 4 11 6 3 9 1 3 6 6 15 10 nbsp switesxraelnd 2 9 13 3 nbsp turki 17 9 9 5 5 14 6 nbsp yuokslaewiy 9 17 9 2 2 2 1 6 4 3 10 aebngxxkepn 7 praeths 11 khxnembxl chati 00 04 08 12 20 24 28 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 pi nbsp xarecntina 2 7 10 8 2 1 1 11 10 9 nbsp brasil 5 6 9 13 13 4 2 2 3 7 3 2 1 1 14 nbsp chili 17 17 7 3 4 nbsp okhlxmebiy 10 11 11 14 6 5 nbsp parakwy 7 2 2 nbsp epru 5 11 2 nbsp xurukwy 1 1 9 3 nbsp ewensuexla 12 1 khxnkhaekhf chati 00 04 08 12 20 24 28 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 pi nbsp aekhnada 1 13 6 3 nbsp khxstarika 16 13 8 3 nbsp khiwba 11 7 2 nbsp exlslwadxr 15 1 nbsp kwetmala 8 10 16 3 nbsp hxndurs 10 16 7 4 14 5 nbsp emksiok 9 11 11 4 7 9 10 7 10 1 9 3 12 nbsp enethxraelndaexnthillis 14 aebngxxkepn 2 praeths 1 nbsp shrth 2 3 3 12 9 9 11 17 5 14 9 12 9 10 4 9 14 siexexf chati 00 04 08 12 20 24 28 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 pi nbsp aexlcieriy 8 14 2 nbsp aekhemxrun 11 1 8 3 nbsp xiyipt 8 8 4 9 11 9 12 4 8 12 8 8 12 nbsp oktdiwwr 6 7 2 nbsp kabxng 12 1 nbsp kana 7 12 16 3 8 9 6 nbsp kini 11 1 nbsp mali 5 1 nbsp omrxkok 13 8 12 15 16 10 11 7 nbsp incieriy 14 13 15 1 8 2 3 7 nbsp esenkl 6 1 nbsp aexfrikait 11 13 16 3 nbsp sudan 15 1 nbsp tuniesiy 15 13 14 12 4 nbsp aesmebiy 15 5 2 exexfsi chati 00 04 08 12 20 24 28 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 pi nbsp xfkanisthan 17 1 nbsp xxsetreliy twaethncakosnoxechiyeniy ekharwmmaaelw 6 khrng 11 12 2 nbsp cin 14 13 2 nbsp cinithep 9 11 16 3 nbsp xinediy 11 17 4 13 4 nbsp xinodniesiy 5 1 nbsp xihran 12 12 7 3 nbsp xirk 5 14 9 4 12 5 nbsp xisraexl 5 6 twaethncakosnyuorp ekharwmmaaelw 0 khrng 2 nbsp yipun 6 9 8 3 9 6 13 15 4 10 4 11 nbsp khuewt 6 16 12 3 nbsp maelesiy 10 1 nbsp phma 9 1 nbsp ekahliehnux 8 1 nbsp katar 15 8 2 nbsp saxudixaraebiy 16 15 15 3 nbsp ekahliit 5 14 11 11 11 9 6 10 3 5 5 11 nbsp sieriy 14 1 nbsp ithy 9 16 2 nbsp shrthxahrbexmierts 15 1 oxexfsi chati 00 04 08 12 20 24 28 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 pi nbsp xxsetreliy 5 7 4 13 15 7 twaethncakosnexechiy ekharwmmaaelw 2 khrng 6 nbsp fici 16 1 nbsp niwsiaelnd 14 16 6 3 rwm 3 2 5 11 14 22 17 16 18 25 11 16 14 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 thimhyingaek chati 96 00 04 08 12 16 20 pi nbsp xarecntina 11 1 nbsp xxsetreliy 7 5 7 4 4 nbsp brasil 4 4 2 2 6 4 6 7 nbsp aekhemxrun 12 1 nbsp aekhnada 8 3 3 1 4 nbsp chili 11 1 nbsp cin 2 5 9 5 8 10 6 nbsp okhlxmebiy 11 11 2 nbsp ednmark 8 1 nbsp frngess 4 6 3 nbsp eyxrmni 5 3 3 3 1 5 nbsp shrachxanackr 5 7 2 nbsp kris 10 1 nbsp yipun 7 7 4 2 8 5 nbsp emksiok 8 1 nbsp enethxraelnd 5 1 nbsp niwsiaelnd 10 8 9 12 4 nbsp incieriy 8 6 11 3 nbsp ekahliehnux 9 9 2 nbsp nxrewy 3 1 7 3 nbsp aexfrikait 10 10 2 nbsp swiedn 6 6 4 6 7 2 2 7 nbsp shrth 1 2 1 1 1 5 3 7 nbsp aesmebiy 9 1 nbsp simbbew 12 1 rwm 8 8 10 12 12 12 12canwnthimfutbxlthisamarthidekharwminoxlimpikvdurxnaekkaraekhngkhnkhxngthimchayaek okhwtainaetlaosnmidngni yuorp 4 exechiy 3 aexfrika 3 xemrikait 2 5 xemrikaehnux 2 5 oxechiyeniy 1 karaekhngkhnkhxngthimhyingaek okhwtainaetlaosnmidngni yuorp 3 aexfrika 2 exechiy 2 xemrikait 2 xemrikaehnux 2 oxechiyeniy 1phlkaraekhngkhnkhxngthimfutbxlthiphanekharxbinoxlimpikvdurxnaekthimchayaek khrngthi pi ecaphaph rxbchingchnaelis rxbchingthisam chnaelis phlkaraekhngkhn rxngchnaelis xndb 3 phlkaraekhngkhn xndb 4 1896 nbsp exethns imidcdkaraekhngkhnfutbxl 1 1900 raylaexiyd nbsp paris nbsp brietn xptnphark 4 nbsp frngess eklibfrxngaes nbsp ebleyiym yuaexlbi 4 enuxngcakekharwmkaraekhngkhnephiyngsamthim 2 1904 raylaexiyd nbsp esnthluys nbsp aekhnada klxt 5 nbsp shrth khrisetiynbrdedxskhxllic nbsp shrth esntorsaephrich 5 enuxngcakekharwmkaraekhngkhnephiyngsamthim 3 1908 raylaexiyd nbsp lxndxn nbsp brietn 2 0 nbsp ednmark nbsp enethxraelnd 2 0 nbsp swiedn 4 1912 raylaexiyd nbsp stxkohlm nbsp brietn 4 2 nbsp ednmark nbsp enethxraelnd 9 0 nbsp finaelnd 5 1920 raylaexiyd nbsp aexntewirp nbsp ebleyiym 6 nbsp sepn nbsp enethxraelnd 6 nbsp frngess 6 1924 raylaexiyd nbsp paris nbsp xurukwy 3 0 nbsp switesxraelnd nbsp swiedn 1 1 aet nbsp enethxraelnd karaekhngkhnihm 3 1 7 1928 raylaexiyd nbsp xmsetxrdm nbsp xurukwy 1 1 aet nbsp xarecntina nbsp xitali 11 3 nbsp xiyipt karaekhngkhnihm 2 1 1932 nbsp lxsaexneclis imidcdkaraekhngkhnfutbxl 8 1936 raylaexiyd nbsp ebxrlin nbsp xitali 2 1 aet nbsp xxsetriy nbsp nxrewy 3 2 nbsp opaelnd 9 1948 raylaexiyd nbsp lxndxn nbsp swiedn 3 1 nbsp yuokslaewiy nbsp ednmark 5 3 nbsp brietn 10 1952 raylaexiyd nbsp ehlsingki nbsp hngkari 2 0 nbsp yuokslaewiy nbsp swiedn 2 0 nbsp eyxrmni 11 1956 raylaexiyd nbsp emlebirn nbsp shphaphosewiyt 1 0 nbsp yuokslaewiy File flag alias 1946 30x27px border alt link blaekeriy 3 0 nbsp xinediy 12 1960 raylaexiyd nbsp orm nbsp yuokslaewiy 3 1 nbsp ednmark nbsp hngkari 2 1 nbsp xitali 13 1964 raylaexiyd nbsp otekiyw nbsp hngkari 2 1 nbsp echoksolwaekiy nbsp eyxrmni 1 3 1 nbsp shsatharnrthxahrb 14 1968 raylaexiyd nbsp emksioksiti nbsp hngkari 4 1 nbsp blaekeriy nbsp yipun 2 0 nbsp emksiok 15 1972 raylaexiyd nbsp miwnik nbsp opaelnd 2 1 nbsp hngkari nbsp eyxrmnitawnxxk nbsp shphaphosewiyt 2 2 7 aet 16 1976 raylaexiyd nbsp mxnthrixxl nbsp eyxrmnitawnxxk 3 1 nbsp opaelnd nbsp shphaphosewiyt 2 0 nbsp brasil 17 1980 raylaexiyd nbsp mxsok nbsp echoksolwaekiy 1 0 nbsp eyxrmnitawnxxk nbsp shphaphosewiyt 2 0 nbsp yuokslaewiy 18 1984 raylaexiyd nbsp lxsaexneclis nbsp frngess 2 0 nbsp brasil nbsp yuokslaewiy 2 1 nbsp xitali 19 1988 raylaexiyd nbsp osl nbsp shphaphosewiyt 2 1 aet nbsp brasil nbsp eyxrmnitawntk 3 0 nbsp xitali 20 1992 raylaexiyd nbsp baresolna nbsp sepn 3 2 nbsp opaelnd nbsp kana 1 0 nbsp xxsetreliy 21 1996 raylaexiyd nbsp aextaelnta nbsp incieriy 3 2 nbsp xarecntina nbsp brasil 5 0 nbsp oprtueks 22 2000 raylaexiyd nbsp sidniy nbsp aekhemxrun 2 2 asdet nbsp sepn nbsp chili 2 0 nbsp shrth 5 3 dwllukoths 23 2004 raylaexiyd nbsp exethns nbsp xarecntina 1 0 nbsp parakwy nbsp xitali 1 0 nbsp xirk 24 2008 raylaexiyd nbsp pkking nbsp xarecntina 1 0 nbsp incieriy nbsp brasil 3 0 nbsp ebleyiym 25 2012 raylaexiyd nbsp lxndxn nbsp emksiok 2 1 nbsp brasil nbsp ekahliit 2 0 nbsp yipun 26 2016 raylaexiyd nbsp rioxedcaenor nbsp brasil 1 1 txewlaphiess nbsp eyxrmni nbsp incieriy 3 2 nbsp hxndurs 5 4 dwllukoths 27 2020 raylaexiyd nbsp otekiyw nbsp brasil 2 1 txewlaphiess nbsp sepn nbsp emksiok 3 1 nbsp yipun hmayehtu karaekhngkhnxayutakwa 23 pi erimichinpi kh s 1992 aet after hlngtxewlaphiess asdet after ngdtxewlaphiess ewlaphiess khwamsaerckhxngthimchayaek thimchati chnaelis rxngchnaelis xndbsam xndbsi canwnehriyy nbsp hngkari 3 1952 1964 1968 1 1972 1 1960 5 nbsp brietnihy 3 1900 1908 1912 1 1948 3 nbsp brasil 2 2016 2020 3 1984 1988 2012 2 1996 2008 1 1976 7 nbsp xarecntina 2 2004 2008 2 1928 1996 4 img
สูงสุด