fbpx
วิกิพีเดีย

ภาษา

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ภาษา (แก้ความกำกวม)

ภาษา ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กิริยาอาการที่แสดงออกมาแล้วสามารถทำความเข้าใจกันได้ ในความหมายอย่างแคบ หมายถึง ภาษาในฐานะระบบที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน การศึกษาภาษามนุษย์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า ภาษาศาสตร์

นิยาม

คำว่า ภาษา ในภาษาไทยเป็นคำยืมมาจากภาษาสันสกฤต (สันสกฤต: भाषा) "ภาษา, คำพูด" ซึ่งมาจากรากภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม ว่า *bʰeh₂- "พูด, กล่าว" ทั้งนี้คำว่า ภาษา มีหลายความหมาย โดยอาจรวมถึงภาษาโปรแกรม ภาษาประดิษฐ์ ไปจนถึงรูปแบบของการสื่อสารในบริบทต่างๆ เช่น ภาษาราชการ ภาษาปาก ในที่นี้ ภาษา จะหมายถึงภาษามนุษย์ ซึ่งเป็นหัวข้อการศึกษาของภาษาศาสตร์เท่านั้น อย่างไรก็ดี แม้จะพิจารณาเพียงภาษามนุษย์ ก็ยังมีแง่มุมที่หลากหลาย ทำให้สามารถนิยามได้หลายแบบตามที่ผู้ศึกษาสนใจ อาทิ ความสามารถของมนุษย์ในการรับและใช้ระบบการสื่อสารต่าง ๆ กระบวนการทางปริชานในการสร้างถ้อยคำ และโครงสร้างของระบบการสื่อสารที่คนแต่ละกลุ่มใช้

ระบบภาษาและวจี

นิยามของภาษาในทางภาษาศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือการนิยามภาษาเป็นสองแง่มุมของแฟร์ดิน็อง เดอ โซซูร์ ได้แก่ ภาษาในฐานะ ระบบภาษา (ฝรั่งเศส: langue) อันหมายถึง ระบบการจับคู่เสียงหรือท่าทางกับความหมาย อันเป็นผลผลิตทางสังคมจากการใช้สัญญาณในรูปแบบเดียวกัน ระบบภาษาเหล่านี้มักตรงกับการพูดภาษาของกลุ่มคนต่าง ๆ เช่น ภาษาแสก ภาษาไทย ภาษาจีน อีกแง่หนึ่งคือ ภาษาในฐานะ วจี (ฝรั่งเศส: parole) คือ ลักษณะการใช้ระบบภาษาของบุคคลหนึ่ง ๆ ทั้งในแง่การใช้กฎจากระบบภาษามาสร้างถ้อยคำ และการทำงานของอวัยวะที่ใช้ผลิตถ้อยคำ

ลักษณ์เฉพาะของฮอกเกต

ภาษายังอาจกล่าวถึงได้ในฐานะความสามารถในการสื่อสารที่มนุษย์มี ชาร์ลส์ ฮอกเกต นักภาษาศาสตร์โครงสร้างชาวอเมริกัน ได้เสนอรายการลักษณ์เฉพาะของภาษามนุษย์ (อังกฤษ: design features of language) ซึ่งเป็นลักษณ์ที่ไม่พบในความสามารถในการสื่อสารของสัตว์อื่น หรือพบไม่ครบถ้วนทั้งรายการ โดยฮอกเกตได้ปรับแก้ข้อเสนอไว้หลายครั้งในช่วงปีคริสต์ทศวรรษที่ 1950 ถึง 1960 เริ่มจากเจ็ดลักษณ์ ไปจนถึง 16 ลักษณ์

ตัวอย่างของลักษณ์เหล่านี้ ได้แก่ ความเป็นสมมติ หมายถึง ความไม่สัมพันธ์กันระหว่างสัญญาณที่ใช้กับความหมาย เช่น คำว่า ไข่ ในภาษาไทย ไม่ได้มีอะไรในเสียง [kʰ, a, j] และเสียงวรรณยุกต์ต่ำ ที่บ่งบอกความเป็นไข่ ความเป็นสมมตินี้ยังสามารถสังเกตได้จากภาษาต่างๆ ซึ่งอาจใช้คำที่เสียงแทบจะไม่ตรงกันเลยบ่งบอกถึงสิ่งเดียวกัน เช่น [kʰàj] (ไทย), [ɛg] (อังกฤษ), [tamago] (ญี่ปุ่น) และการมีจุดประสงค์เฉพาะ หมายถึง ภาษามนุษย์สามารถใช้สื่อสารโดยเฉพาะ ไม่ได้มีผลกระทบทางกายภาพมากเท่าไรนัก เป็นต้น

ฮอกเกตเชื่อว่า ในหมู่สัตว์มีกระดูกสันหลัง มีลักษณ์บางลักษณ์ที่พบเฉพาะในมนุษย์เท่านั้น ลักษณ์ในกลุ่มนี้ คือ ความเป็นทวิลักษณ์ นั่นคือ ภาษามีส่วนประกอบที่ไม่มีความหมาย ได้แก่ หน่วยเสียง และส่วนที่มีความหมาย ได้แก่ คำที่ประกอบขึ้นจากส่วนที่ไม่มีความหมายนั้น การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม นั่นคือ ระบบภาษาไม่ได้กำหนดผ่านพันธุกรรม แต่เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผลิตภาวะ คือความสามารถในการผลิตถ้อยความใหม่ได้ไม่จำกัดและไม่ซ้ำกับที่เคยมีการผลิต และ ความไม่จำกัดเวลาและสถานที่คือความสามารถในการพูดถึงสิ่งที่ไม่ได้อยู่สถานที่ที่พูดและ/หรือเวลาที่พูดได้

ลักษณ์ของฮอกเกตส่วนมากจะสามารถพบได้ในการสื่อสารของสัตว์อื่น แต่ดูจะไม่มีสัตว์ชนิดใดที่มีครบทุกลักษณ์เช่นเดียวกับมนุษย์ ผึ้งน้ำหวานสามารถสื่อสารโดยการบินในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารถึงแหล่งน้ำหวานใหม่ๆ ได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำหวานดังกล่าว เนื่องจากถ้อยความไม่ซ้ำเดิมจึงถือว่ามีผลิตภาวะ และ ยังเป็นการสื่อสารที่ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ลิงไม่มีหางสามารถเรียนรู้ภาษามือที่ประกอบด้วยท่าทางที่ไม่มีความหมาย ประกอบเป็นสัญญะที่มีความหมายได้ ในขณะเดียวกัน นกร้องเพลง (Passeri) สามารถประกอบวลีของเพลงจากโน้ตแต่ละตัวที่ร้องได้เช่นเดียวกัน สัตว์ทั้งสองกลุ่มจึงอาจเรียกได้ว่ามีความสามารถในการใช้ระบบการสื่อสารที่มีความเป็นทวิลักษณ์

ระบบในปริชาน

อีกนิยามหนึ่งของภาษาคือในฐานะส่วนหนึ่งของระบบปริชานที่ทำให้มนุษย์สามารถใช้และรับระบบภาษาต่างๆ ได้ ภาษาในนิยามนี้เป็นที่สนใจของนักภาษาศาสตร์ในปัจจุบันหลายกลุ่ม รวมถึง นักไวยากรณ์เพิ่มพูน นักภาษาศาสตร์ปริชาน และนักภาษาศาสตร์จิตวิทยาโดยทั่วไป ภาษาในนิยามนี้มักกล่าวถึงควบคู่กับประเด็นสำคัญว่า ความสามารถที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดและทำให้มนุษย์สามารถรับภาษาได้โดยไม่ต้องมีผู้สอนโดยตรงนั้น เป็นความสามารถที่เฉพาะกับภาษาหรือไม่ นักภาษาศาสตร์ โนม ชอมสกี เรียกความรู้ที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดที่ว่านี้ว่าไวยากรณ์สากล และเชื่อว่ามนุษย์ไม่สามารถรับภาษาได้โดยขาดความรู้ที่เฉพาะกับภาษาดังกล่าว เพราะข้อมูลที่เด็กได้รับเมื่อรับภาษานั้นไม่เพียงพอต่อเรียนรู้ไวยากรณ์ของภาษา อย่างไรก็ตาม ข้ออ้างนี้ยังเป็นที่ถกเถียงในวงการและยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน


อ้างอิง

 1. "พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554". สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563. Check date values in: |access-date= (help)
 2. "Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary". Cologne Digital Sanskrit Dictionaries (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563. Check date values in: |access-date= (help)
 3. Scholz, Barbara C.; Pelletier, Francis Jeffrey; Pullum, Geoffrey K. (2015). "Philosophy of Linguistics". ใน Edward N. Zalta (บ.ก.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition) (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563. Check date values in: |access-date= (help)
 4. de Saussure, Ferdinand (1983). Roy Harris (บ.ก.). Course in General Linguistics. Open Court. pp. 29–32.
 5. Hockett, Charles F. (1958). "Man's Place in Nature". A Course in Modern Linguistics. New York: Macmillan. p. 569-585.
 6. Hockett, Charles F.; Altman, Thomas A. (1968). "A Note on Design Features". Animal Communication: Techniques of Study and Results of Research.
 7. Hockett, Charles F. (1960). "The Origin of Speech". Scientific American. Vol. 203 no. 3. pp. 90–94.
 8. Hockett, Charles F. (1977). "Logical Considerations in the Study of Animal Communication". The View from Language: Selected Essays. Athens: University of Georgia Press. pp. 152–153.
 9. Coleman, John S. (2006). "Design Features of Language". Encyclopedia of Language & Linguistics (2 ed.). pp. 471–475.
 10. Chomsky, Noam; Gallego, Ángel J.; Ott, Dennis (2019). "Generative Grammar and the Faculty of Language: Insights, Questions, and Challenges". Catalan Journal of Linguistics (Special Issue: Generative Syntax. Questions, Crossroads, and Challenges).
 11. Croft, William; Cruse, Alan (2004). "Introduction: What is Cognitive Linguistics". Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 1–4.
 12. Carroll, David (2008). "General Issues". Psychology of Language. Thomson Wadsworth. pp. 1–66.
 13. Cowie, Fiona (2008). "Innateness and Language". ใน Edward N. Zalta (บ.ก.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition).

ดูเพิ่ม

ภาษา, สำหร, บความหมายอ, แก, ความกำกวม, ในความหมายอย, างกว, าง, หมายถ, ยาอาการท, แสดงออกมาแล, วสามารถทำความเข, าใจก, นได, ในความหมายอย, างแคบ, หมายถ, ในฐานะระบบท, มน, ษย, ใช, อสารก, การศ, กษามน, ษย, วยว, การทางว, ทยาศาสตร, เร, ยกว, ศาสตร, เน, อหา, ยาม, ระบบและว. sahrbkhwamhmayxun duthi phasa aekkhwamkakwm phasa inkhwamhmayxyangkwang hmaythung kiriyaxakarthiaesdngxxkmaaelwsamarththakhwamekhaicknid 1 inkhwamhmayxyangaekhb hmaythung phasainthanarabbthimnusyichsuxsarkn karsuksaphasamnusydwywithikarthangwithyasastr eriykwa phasasastr enuxha 1 niyam 1 1 rabbphasaaelawci 1 2 lksnechphaakhxnghxkekt 1 3 rabbinprichan 2 xangxing 3 duephimniyam aekikhkhawa phasa inphasaithyepnkhayummacakphasasnskvt snskvt भ ष phasa khaphud 2 sungmacakrakphasaxinod yuorepiyndngedim wa bʰeh phud klaw thngnikhawa phasa mihlaykhwamhmay odyxacrwmthungphasaopraekrm phasapradisth ipcnthungrupaebbkhxngkarsuxsarinbribthtang echn phasarachkar phasapak inthini phasa cahmaythungphasamnusy sungepnhwkhxkarsuksakhxngphasasastrethann xyangirkdi aemcaphicarnaephiyngphasamnusy kyngmiaengmumthihlakhlay thaihsamarthniyamidhlayaebbtamthiphusuksasnic xathi khwamsamarthkhxngmnusyinkarrbaelaichrabbkarsuxsartang krabwnkarthangprichaninkarsrangthxykha aelaokhrngsrangkhxngrabbkarsuxsarthikhnaetlaklumich 3 rabbphasaaelawci aekikh niyamkhxngphasainthangphasasastrthiepnthiruckknxyangkwangkhwang khuxkarniyamphasaepnsxngaengmumkhxngaefrdinxng edx ossur idaek phasainthana rabbphasa frngess langue xnhmaythung rabbkarcbkhuesiynghruxthathangkbkhwamhmay xnepnphlphlitthangsngkhmcakkarichsyyaninrupaebbediywkn rabbphasaehlanimktrngkbkarphudphasakhxngklumkhntang echn phasaaesk phasaithy phasacin xikaenghnungkhux phasainthana wci frngess parole khux lksnakarichrabbphasakhxngbukhkhlhnung thnginaengkarichkdcakrabbphasamasrangthxykha aelakarthangankhxngxwywathiichphlitthxykha 4 lksnechphaakhxnghxkekt aekikh phasayngxacklawthungidinthanakhwamsamarthinkarsuxsarthimnusymi charls hxkekt nkphasasastrokhrngsrangchawxemrikn idesnxraykarlksnechphaakhxngphasamnusy xngkvs design features of language sungepnlksnthiimphbinkhwamsamarthinkarsuxsarkhxngstwxun hruxphbimkhrbthwnthngraykar odyhxkektidprbaekkhxesnxiwhlaykhrnginchwngpikhristthswrrsthi 1950 thung 1960 erimcakecdlksn 5 ipcnthung 16 lksn 6 twxyangkhxnglksnehlani idaek khwamepnsmmti hmaythung khwamimsmphnthknrahwangsyyanthiichkbkhwamhmay echn khawa ikh inphasaithy imidmixairinesiyng kʰ a j aelaesiyngwrrnyuktta thibngbxkkhwamepnikh khwamepnsmmtiniyngsamarthsngektidcakphasatang sungxacichkhathiesiyngaethbcaimtrngknelybngbxkthungsingediywkn echn kʰaj ithy ɛg xngkvs tamago yipun aelakarmicudprasngkhechphaa hmaythung phasamnusysamarthichsuxsarodyechphaa imidmiphlkrathbthangkayphaphmakethairnk epntnhxkektechuxwa inhmustwmikraduksnhlng milksnbanglksnthiphbechphaainmnusyethann 7 lksninklumni khux khwamepnthwilksn nnkhux phasamiswnprakxbthiimmikhwamhmay idaek hnwyesiyng aelaswnthimikhwamhmay idaek khathiprakxbkhuncakswnthiimmikhwamhmaynn 8 karthaythxdthangwthnthrrm nnkhux rabbphasaimidkahndphanphnthukrrm aeteriynruphankareriynruaelaptismphnththangsngkhm phlitphawa khuxkhwamsamarthinkarphlitthxykhwamihmidimcakdaelaimsakbthiekhymikarphlit aela khwamimcakdewlaaelasthanthikhuxkhwamsamarthinkarphudthungsingthiimidxyusthanthithiphudaela hruxewlathiphudidlksnkhxnghxkektswnmakcasamarthphbidinkarsuxsarkhxngstwxun aetducaimmistwchnididthimikhrbthuklksnechnediywkbmnusy phungnahwansamarthsuxsarodykarbininrupaebbtang ephuxsuxsarthungaehlngnahwanihm id odyimcaepncatxngxyuiklkbaehlngnahwandngklaw enuxngcakthxykhwamimsaedimcungthuxwamiphlitphawa aela yngepnkarsuxsarthiimcakdewlaaelasthanthi 5 lingimmihangsamartheriynruphasamuxthiprakxbdwythathangthiimmikhwamhmay prakxbepnsyyathimikhwamhmayid inkhnaediywkn nkrxngephlng Passeri samarthprakxbwlikhxngephlngcakontaetlatwthirxngidechnediywkn stwthngsxngklumcungxaceriykidwamikhwamsamarthinkarichrabbkarsuxsarthimikhwamepnthwilksn 9 rabbinprichan aekikh xikniyamhnungkhxngphasakhuxinthanaswnhnungkhxngrabbprichanthithaihmnusysamarthichaelarbrabbphasatang id phasainniyamniepnthisnickhxngnkphasasastrinpccubnhlayklum rwmthung nkiwyakrnephimphun 10 nkphasasastrprichan 11 aelankphasasastrcitwithyaodythwip 12 phasainniyamnimkklawthungkhwbkhukbpraednsakhywa khwamsamarththitidtwmnusymatngaetekidaelathaihmnusysamarthrbphasaidodyimtxngmiphusxnodytrngnn epnkhwamsamarththiechphaakbphasahruxim nkphasasastr onm chxmski eriykkhwamruthitidtwmatngaetkaenidthiwaniwaiwyakrnsakl aelaechuxwamnusyimsamarthrbphasaidodykhadkhwamruthiechphaakbphasadngklaw ephraakhxmulthiedkidrbemuxrbphasannimephiyngphxtxeriynruiwyakrnkhxngphasa xyangirktam khxxangniyngepnthithkethiynginwngkaraelayngimmikhxsrupthichdecn 13 xangxing aekikh phcnanukrmchbbrachbnthitysthan ph s 2554 sanknganrachbnthityspha subkhnemux 26 mithunayn ph s 2563 Check date values in access date help Monier Williams Sanskrit English Dictionary Cologne Digital Sanskrit Dictionaries phasaxngkvs subkhnemux 26 mithunayn ph s 2563 Check date values in access date help Scholz Barbara C Pelletier Francis Jeffrey Pullum Geoffrey K 2015 Philosophy of Linguistics in Edward N Zalta b k The Stanford Encyclopedia of Philosophy Summer 2020 Edition phasaxngkvs subkhnemux 26 mithunayn ph s 2563 Check date values in access date help de Saussure Ferdinand 1983 Roy Harris b k Course in General Linguistics Open Court pp 29 32 5 0 5 1 Hockett Charles F 1958 Man s Place in Nature A Course in Modern Linguistics New York Macmillan p 569 585 Hockett Charles F Altman Thomas A 1968 A Note on Design Features Animal Communication Techniques of Study and Results of Research Hockett Charles F 1960 The Origin of Speech Scientific American Vol 203 no 3 pp 90 94 Hockett Charles F 1977 Logical Considerations in the Study of Animal Communication The View from Language Selected Essays Athens University of Georgia Press pp 152 153 Coleman John S 2006 Design Features of Language Encyclopedia of Language amp Linguistics 2 ed pp 471 475 Chomsky Noam Gallego Angel J Ott Dennis 2019 Generative Grammar and the Faculty of Language Insights Questions and Challenges Catalan Journal of Linguistics Special Issue Generative Syntax Questions Crossroads and Challenges Croft William Cruse Alan 2004 Introduction What is Cognitive Linguistics Cognitive Linguistics Cambridge Cambridge University Press pp 1 4 Carroll David 2008 General Issues Psychology of Language Thomson Wadsworth pp 1 66 Cowie Fiona 2008 Innateness and Language in Edward N Zalta b k The Stanford Encyclopedia of Philosophy Fall 2017 Edition duephim aekikh phasaraychuxphasa raychuxphasaeriyngtamcanwnkhnphudkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb phasa bthkhwamekiywkbphasaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy phasaekhathungcak https th wikipedia org w index php title phasa amp oldid 9566356, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม