fbpx
วิกิพีเดีย

เอป

เอป
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: สมัยไมโอซีนสมัยโฮโลซีน
ชิมแปนซี (Pan troglodytes) เป็นเอปที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Mammalia
อันดับ: Primates
อันดับย่อย: Haplorrhini
อันดับฐาน: Simiiformes
อนุอันดับ: Catarrhini
วงศ์ใหญ่: Hominoidea
Gray, 1825
ชนิดต้นแบบ
Homo sapiens
Linnaeus, 1758
วงศ์

†Proconsulidae
†Afropithecidae
†Pliobatidae
†Dendropithecidae
Hylobatidae
Hominidae

เอป หรือ ลิงไม่มีหาง (อังกฤษ: ape) เป็นไพรเมตที่อยู่ในวงศ์ใหญ่ Hominoidea ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นอีก 2 วงศ์

เอป คือ ลิงที่ไม่มีหาง มีแขนที่ยาวกว่าลิงในวงศ์อื่น ๆ มีนิ้วที่ใช้ในการหยิบจับและใช้ประโยชน์คล้ายคลึงกับมนุษย์มากกว่าสัตว์ในอันดับลิงใด ๆ สามารถเดินตัวตรงได้ สันนิษฐานว่าเอปนั้นวิวัฒนาการมาจากลิงโลกเก่า

เอปในปัจจุบันมีเพียง 4 จำพวกเท่านั้น พบในทวีปแอฟริกา และเอเชียแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ชิมแปนซี กอริลลา อุรังอุตัง และชะนี

จากการศึกษาสารพันธุกรรมพบว่า กอริลลาและชิมแปนซีมีความใกล้ชิดทางสายวิวัฒนาการกับมนุษย์มากกว่าเอปที่พบในทวีปเอเชีย ซึ่งได้แก่ ชะนีและอุรังอุตัง ซึ่งมีจำนวนโครโมโซม 48 อัน ในขณะที่มนุษย์มี 46 อัน โดยเฉพาะชิมแปนซีนั้น มีหมู่โลหิตแบ่งได้เป็น A, B, O เช่นเดียวกับมนุษย์ และจากหลักฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุลพบว่าดีเอ็นเอของมนุษย์มีความคล้ายกันกับชิมแปนซีถึงร้อยละ 98.4 นอกจากนี้แล้วจากหลักฐานดังกล่าวยังทำให้สันนิษฐานได้ว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ วิวัฒนาการแยกจากลิงไม่มีหางเมื่อประมาณ 7.5-4 ล้านปีที่ผ่านมา ซึ่งลิงไม่มีหางจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดมากกว่าสัตว์จำพวกใด ๆ ในโลก

การจำแนก

วงศ์ย่อยและสกุล

อ้างอิง

  1. Hominoidea (อังกฤษ)
  2. วิวัฒนาการของมนุษย์
  3. ลิงและลิงไม่มีหาง, สารานุกรมภาพสำหรับเด็ก . พิมพ์ครั้งแรก . กรุงเทพฯ : 2523, หน้า394-398

แหล่งข้อมูลอื่น

เอป, วงเวลาท, ตอย, สม, ยไมโอซ, สม, ยโฮโลซ, นช, มแปนซ, troglodytes, เป, นท, ความใกล, เค, ยงก, บมน, ษย, มากท, ดการจำแนกช, นทางว, ทยาศาสตร, อาณาจ, กร, animaliaไฟล, chordataช, mammaliaอ, นด, primatesอ, นด, บย, อย, haplorrhiniอ, นด, บฐาน, simiiformesอน, นด, catarrh. expchwngewlathimichiwitxyu smyimoxsin smyoholsinchimaepnsi Pan troglodytes epnexpthimikhwamiklekhiyngkbmnusymakthisudkarcaaenkchnthangwithyasastrxanackr Animaliaiflm Chordatachn Mammaliaxndb Primatesxndbyxy Haplorrhinixndbthan Simiiformesxnuxndb Catarrhiniwngsihy Hominoidea Gray 1825chnidtnaebbHomo sapiensLinnaeus 1758wngs Proconsulidae Afropithecidae Pliobatidae DendropithecidaeHylobatidaeHominidae 1 exp hrux lingimmihang xngkvs ape epniphremtthixyuinwngsihy Hominoidea sungsamarthaebngxxkidepnxik 2 wngsexp khux lingthiimmihang miaekhnthiyawkwalinginwngsxun miniwthiichinkarhyibcbaelaichpraoychnkhlaykhlungkbmnusymakkwastwinxndblingid samarthedintwtrngid snnisthanwaexpnnwiwthnakarmacaklingolkekaexpinpccubnmiephiyng 4 caphwkethann phbinthwipaexfrika aelaexechiyaethbexechiyitaelaexechiytawnxxkechiyngit khux chimaepnsi kxrilla xurngxutng aelachanicakkarsuksasarphnthukrrmphbwa kxrillaaelachimaepnsimikhwamiklchidthangsaywiwthnakarkbmnusymakkwaexpthiphbinthwipexechiy sungidaek chaniaelaxurngxutng sungmicanwnokhromosm 48 xn inkhnathimnusymi 46 xn odyechphaachimaepnsinn mihmuolhitaebngidepn A B O echnediywkbmnusy aelacakhlkthanthangchiwwithyaradbomelkulphbwadiexnexkhxngmnusymikhwamkhlayknkbchimaepnsithungrxyla 98 4 nxkcakniaelwcakhlkthandngklawyngthaihsnnisthanidwabrrphburuskhxngmnusy wiwthnakaraeykcaklingimmihangemuxpraman 7 5 4 lanpithiphanma sunglingimmihangcdidwaepnstwthimikhwamechliywchladmakkwastwcaphwkid inolk 2 3 karcaaenk aekikhwngsyxyaelaskul Hylobatidae Hylobates Hoolock Nomascus SymphalangusHominidae Pongo Gorilla Homo Panxangxing aekikh Hominoidea xngkvs wiwthnakarkhxngmnusy lingaelalingimmihang saranukrmphaphsahrbedk phimphkhrngaerk krungethph 2523 hna394 398aehlngkhxmulxun aekikhwikispichismikhxmulphasaxngkvsekiywkb Hominoideaekhathungcak https th wikipedia org w index php title exp amp oldid 9220287, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม