fbpx
วิกิพีเดีย

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง (อังกฤษ: Vertebrates) สิ่งมีชีวิตประเภทนี้มีกระดูกสันหลังหรือไขสันหลัง สิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังเริ่มมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลาประมาณ 505 ล้านปี ในยุคแคมเบรียนกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่วงยุคแคมเบรียน โครงกระดูกของไขสันหลัง ถูกเรียกว่ากระดูกสันหลัง Vertebrate เป็นไฟลัมย่อยที่ใหญ่ที่สุดใน Chordates รวมทั้งยังมีสัตว์ที่คนรู้จักมากที่สุดอีกด้วย (ยกเว้นแมลง) ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (รวมทั้งมนุษย์) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังทั้งสิ้น ลักษณะเฉพาะของไฟลัมย่อยนี้คือระบบของกล้ามเนื้อจำนวนมาก เช่นเดียวกับระบบประสาทส่วนกลางที่ถูกวางในกระดูกสันหลังเป็นส่วน ๆ

สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่:
ยุคแคมเบรียน - ปัจจุบัน 525–0Ma
ตัวอย่างของสัตว์มีกระดูกสันหลัง: เสือโคร่งไซบีเรีย (เทเทรอพอด), ปลาปอดออสเตรเลีย (ปลากระดูกแข็ง), ปลาฉลามเสือ (ปลากระดูกอ่อน) และ ปลาแลมป์เพรย์แม่น้ำยุโรป (ปลาไม่มีขากรรไกร).
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: สัตว์
ไฟลัม: สัตว์มีแกนสันหลัง
เคลด: โอลแฟกทรีส
ไฟลัมย่อย: สัตว์มีกระดูกสันหลัง
J-B. Lamarck, 1801
การจัดกลุ่มแบบย่อ
  • ปลา (โดยรวมเททราพอด)
ชื่อพ้อง

Ossea Batsch, 1788

สัตว์มีกระดูกสันหลัง คือกระดูกสันหลังจะอยู่เป็นแนวยาวไปตามด้านหลังของสัตว์ กระดูกสันหลังจะต่อกันเป็นข้อ ๆ ยืดหยุ่น เคลื่อนไหวได้มีหน้าที่ช่วยพยุงร่างกายให้เป็นรูปร่างทรวดทรงอยู่ได้และยังช่วยป้องกันเส้นประสาทอีกด้วย สัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง นักวิทยาศาสตร์ยังแบ่งออกเป็น 5 พวกคือ

วิวัฒนาการ

จากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังพวกแรกคือออสตราโคเดิร์ม (ostracoderm) ซึ่งเป็นปลาไม่มีขากรรไกร ปัจจุบันสัตว์ในกลุ่มนี้ที่พบคือปลาปากกลม สัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆที่พบในลำดับถัดมาคือปลามีขากรรไกรพวกแรก เรียกพลาโคเดิร์ม (placoderm) ซึ่งวิวัฒนาการต่อมาเป็นปลากระดูกแข็งและปลากระดูกอ่อนในปัจจุบัน ต่อมาจึงเกิดสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตามลำดับ

การจัดจำแนก

อ้างอิง

  1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ Shu et al. 1999
  2. Peterson, Kevin J.; Cotton, James A.; Gehling, James G.; Pisani, Davide (27 April 2008). "The Ediacaran emergence of bilaterians: congruence between the genetic and the geological fossil records". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 363 (1496): 1435–1443. doi:10.1098/rstb.2007.2233. PMC 2614224. PMID 18192191.
  3. Nielsen, C. (July 2012). "The authorship of higher chordate taxa". Zoologica Scripta. 41 (4): 435–436. doi:10.1111/j.1463-6409.2012.00536.x.

แหล่งข้อมูลอื่น

  • Tree of Life
  • Tunicates and not cephalochordates are the closest living relatives of vertebrates
  • Vertebrate Pests chapter in United States Environmental Protection Agency and University of Florida/Institute of Food and Agricultural Sciences National Public Health Pesticide Applicator Training Manual
  • The Vertebrates
  • The Origin of Vertebrates Marc W. Kirschner, iBioSeminars, 2008.

ตว, กระด, กส, นหล, บทความน, องการการจ, ดหน, ดหมวดหม, ใส, งก, ภายใน, หร, อเก, บกวาดเน, อหา, ให, ณภาพด, ณสามารถปร, บปร, งแก, ไขบทความน, ได, และนำป, ายออก, จารณาใช, ายข, อความอ, นเพ, อช, ดข, อบกพร, อง, งกฤษ, vertebrates, งม, ตประเภทน, กระด, กส, นหล, งหร, อไขส, นห. bthkhwamnitxngkarkarcdhna cdhmwdhmu islingkphayin hruxekbkwadenuxha ihmikhunphaphdikhun khunsamarthprbprungaekikhbthkhwamniid aelanapayxxk phicarnaichpaykhxkhwamxunephuxchichdkhxbkphrxng stwmikraduksnhlng xngkvs Vertebrates singmichiwitpraephthnimikraduksnhlnghruxikhsnhlng singmichiwitthimikraduksnhlngerimmiwiwthnakarmaepnewlapraman 505 lanpi inyukhaekhmebriynklang sungepnswnhnungkhxngchwngyukhaekhmebriyn okhrngkradukkhxngikhsnhlng thukeriykwakraduksnhlng Vertebrate epniflmyxythiihythisudin Chordates rwmthngyngmistwthikhnruckmakthisudxikdwy ykewnaemlng pla stwsaethinnasaethinbk stweluxykhlan nk aelastweliynglukdwynm rwmthngmnusy epnsingmichiwitthimikraduksnhlngthngsin lksnaechphaakhxngiflmyxynikhuxrabbkhxngklamenuxcanwnmak echnediywkbrabbprasathswnklangthithukwanginkraduksnhlngepnswn stwmikraduksnhlngchwngewlathimichiwitxyu yukhaekhmebriyn pccubn 1 525 0Ma 2 PreYe Ye O S D C P T J K Pg Ntwxyangkhxngstwmikraduksnhlng esuxokhrngisbieriy ethethrxphxd plapxdxxsetreliy plakradukaekhng plachlamesux plakradukxxn aela plaaelmpephryaemnayuorp plaimmikhakrrikr karcaaenkchnthangwithyasastrxanackr stwiflm stwmiaeknsnhlngekhld oxlaefkthrisiflmyxy stwmikraduksnhlngJ B Lamarck 1801 3 karcdklumaebbyxpla odyrwmeththraphxd chuxphxngOssea Batsch 1788 3 stwmikraduksnhlng khuxkraduksnhlngcaxyuepnaenwyawiptamdanhlngkhxngstw kraduksnhlngcatxknepnkhx yudhyun ekhluxnihwidmihnathichwyphyungrangkayihepnruprangthrwdthrngxyuidaelayngchwypxngknesnprasathxikdwy stwphwkmikraduksnhlng nkwithyasastryngaebngxxkepn 5 phwkkhux stwphwkpla stwkhrungbkkhrungna stweluxykhlan stwpik stweliynglukdwynanmenuxha 1 wiwthnakar 2 karcdcaaenk 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunwiwthnakar aekikhcakhlkthanthangthrniwithyaphbwa stwmikraduksnhlngphwkaerkkhuxxxstraokhedirm ostracoderm sungepnplaimmikhakrrikr pccubnstwinklumnithiphbkhuxplapakklm stwmikraduksnhlngxunthiphbinladbthdmakhuxplamikhakrrikrphwkaerk eriykphlaokhedirm placoderm sungwiwthnakartxmaepnplakradukaekhngaelaplakradukxxninpccubn txmacungekidstwkhrungbkkhrungna stweluxykhlan nk aelastweliynglukdwynmtamladbkarcdcaaenk aekikhchnihyphisess sungepnstwmikraduksnhlngthiepnstwnahayicdwyehnguxk thiehnguxkmichxngihnaphanekhaxxk xacmiaephnaekhngpkkhlumhruxmiphiwhnngpid mikhribichekhluxnihwaelathrngtw mihwic 2 hxng esnprasathsmxng 10 khu pkkhlumtwdwyhnnghruxekld aebngidepn 3 chnkhux chnxaaebtha idaekplapakklm phbinekhthnaw imphbinpraethsithy chnkhxndrikithxxs idaekplakradukxxn okhrngsrangepnkradukxxnthnghmd echnplakraebn plachlam plachnak chnxxktixikithxxs idaekplakradukaekhng echn plamipxd plahmxeths pladuk chnihyetraopda miryangkhichinkarekhluxnihw 2 khu hwicmi 3 4 hxng hayicdwypxd aebngidepn 4 chnkhux chnaexmfiebiy idaekstwkhrungbkkhrungna echn kb khangkhk ekhiyd pad xungxang salaaemnedxr chnerpthieliy idaekstweluxykhlan echn eta taphabna tukaek kingka cingehln ngu craekh chnexwis idaekstwpik phwknktang chnaemmmaeliy idaekstweliynglukdwynm aebngidxikepn 2 chnyxy khux chnyxyoprotetheriy xxklukepnikh idaek tunpakepdaelaxikhidna chnyxyetheriy xxklukepntw idaekstweliynglukdwynmthiehluxechn cingoc khangkhaw nimekld kratay krarxk olmaxangxing aekikh xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux Shu et al 1999 Peterson Kevin J Cotton James A Gehling James G Pisani Davide 27 April 2008 The Ediacaran emergence of bilaterians congruence between the genetic and the geological fossil records Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences 363 1496 1435 1443 doi 10 1098 rstb 2007 2233 PMC 2614224 PMID 18192191 3 0 3 1 Nielsen C July 2012 The authorship of higher chordate taxa Zoologica Scripta 41 4 435 436 doi 10 1111 j 1463 6409 2012 00536 x aehlngkhxmulxun aekikhwikispichismikhxmulphasaxngkvsekiywkb VertebrataTree of Life Tunicates and not cephalochordates are the closest living relatives of vertebrates Vertebrate Pests chapter in United States Environmental Protection Agency and University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences National Public Health Pesticide Applicator Training Manual The Vertebrates The Origin of Vertebrates Marc W Kirschner iBioSeminars 2008 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title stwmikraduksnhlng amp oldid 9537526, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม