fbpx
วิกิพีเดีย

สัญกรณ์โอใหญ่

ในวิชาทฤษฎีความซับซ้อนและคณิตศาสตร์ สัญกรณ์โอใหญ่ (อังกฤษ: Big O notation) เป็นสัญกรณ์คณิตศาสตร์ที่ใช้บรรยายพฤติกรรมเชิงเส้นกำกับของฟังก์ชัน โดยระบุเป็นขนาด (magnitude) ของฟังก์ชันในพจน์ของฟังก์ชันอื่นที่โดยทั่วไปซับซ้อนน้อยกว่า สัญกรณ์โอใหญ่เป็นหนึ่งในสัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ หรืออาจเรียกว่า สัญกรณ์ของลันเดา หรือ สัญกรณ์ของบัคแมนน์-ลันเดา (ตั้งชื่อตามเอ็ดมุนด์ ลานเดาและเพาล์ บาคมันน์) สัญกรณ์โอใหญ่ใช้ในการเขียนเพื่อประมาณพจน์ในคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อธิบายความเร็วประมาณในการทำงานของโปรแกรมในกรณีต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก และใช้เพื่ออธิบายประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีหรือโครงสร้างข้อมูลนั้น ๆ

ตัวอย่างของสัญกรณ์โอใหญ่ โดย f(x) ∈ O(g(x)) ซึ่งหมายความว่ามี c > 0 (เช่น c = 1) และ x0 (เช่น x0 = 5) ที่ทำให้ f(x) < cg(x) เมื่อ x > x0

สัญกรณ์โอใหญ่ระบุลักษณะของฟังก์ชันตามอัตราการเติบโต ถึงแม้ฟังก์ชันจะต่างกัน แต่ถ้ามีอัตราการเติบโตเท่ากันก็จะมีสัญกรณ์โอใหญ่เท่ากัน สำหรับสัญกรณ์โอใหญ่แล้ว จะพิจารณาเฉพาะขอบเขตบนของอัตราการเติบโตของฟังก์ชัน อาทิฟังก์ชัน และ ล้วนมีอัตราการเติบโตน้อยกว่าหรือเท่ากับ นั่นคืออัตราการเติบโตของฟังก์ชัน เป็นขอบเขตบนของ และ จึงอาจกล่าวได้ว่า และ เป็นสมาชิกของเซตของฟังก์ชัน ในขณะที่สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับอื่น พิจารณาขอบเขตอื่น ๆ เช่นสัญกรณ์โอเมกาใหญ่พิจารณาขอบเขตล่างของอัตราการเติบโตของฟังก์ชันแทน

ประวัติ

แนวคิดของสัญกรณ์โอใหญ่ถูกคิดโดยนักทฤษฎีจำนวนที่ชื่อเพาล์ บาคมันน์ (Paul Bachmann) จากงานตีพิมพ์ของเขาที่ชื่อว่า Analytische Zahlentheorie (ทฤษฎีจำนวนวิเคราะห์) ในปี 1894 โดยครั้งนั้นยังไม่ได้ใช้ตัวสัญกรณ์โอใหญ่ สำหรับตัวสัญกรณ์โอใหญ่เองได้รับการใช้อย่างแพร่หลายโดยนักทฤษฎีจำนวนชาวเยอรมัน ที่มีชื่อว่า เอ็ดมุนด์ ลานเดา (Edmund Landau) ชื่อของเขาบางครั้งได้รับการยกย่องให้เป็นชื่อของสัญกรณ์โอใหญ่ว่าเป็น สัญกรณ์ของลานเดา (Landau notation) หรือ สัญกรณ์แบชมาน-ลานเดา (Bachmann-Landau notation) สำหรับตัวสัญกรณ์ที่เขียนเป็นรูปโอใหญ่นั้นได้แนวคิดมาจากคำว่า "order of" ซึ่งเดิมทีนั้นเขียนโดยใช้เป็นโอไมครอนใหญ่

นิยาม

อัตราการเติบโตของฟังก์ชันใดๆ มีค่าเป็นสัญกรณ์โอใหญ่ของอีกฟังก์ชันหนึ่งแล้ว แสดงว่าอัตราการเติบโตของฟังก์ชันใดๆนั้นจะโตน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราการเติบโตของฟังก์ชันดังกล่าว ดังนั้นจึงอาจนิยามได้ว่า

ให้   และ   เป็นฟังก์ชันบนจำนวนจริงใด ๆ แล้ว จะกล่าวว่า
  เมื่อ  
ก็ต่อเมื่อมีจำนวนจริง   และ   ค่าหนึ่งที่ทำให้   ทุกๆ  

อย่างไรก็ตาม นิยามนี้จำกัดเฉพาะกรณี   เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการอธิบายในกรณีที่   ดังนั้นจึงอาจใช้นิยามในอีกรูปแบบ ในการขยายไปถึงสัญกรณ์โอใหญ่กณิกนันต์ ซึ่งเป็นพิจารณาอัตราการเติบโตของฟังกชันรอบ ๆ จุด a ใด ๆ

ให้   และ   เป็นฟังก์ชันใด ๆ จะกล่าวว่า
  ขณะ x เข้าใกล้ a
ก็ต่อเมื่อ  

การขยายนิยามไปหลายตัวแปร

นิยามทั้งสองรูปแบบสามารถขยายไปหลายตัวแปรได้

ให้   และ   เป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรใด ๆ จะกล่าวได้ว่า
 
ก็ต่อเมื่อมีจำนวนจริง   และ   ค่าหนึ่งที่ทำให้   ทุก ๆ  

หรือในอีกนิยามที่พิจารณาอัตราการเติบโตของฟังก์ชันรอบๆพิกัด   ใดๆว่า

 
ก็ต่อเมื่อ  

ตัวอย่าง

  •   ทุกๆ   (หาได้จากการแก้อสมการ) เพราะฉะนั้น   ( )
  •   ทุกๆ   (หาได้จากการแก้อสมการ) เพราะฉะนั้น   ( )

หรือ

  •   เพราะฉะนั้น  
  •   เพราะฉะนั้น  

การใช้งาน

สัญกรณ์โอใหญ่มีการใช้ในสองกรณีด้วยกัน ได้แก่ กรณีเส้นกำกับอนันต์ และ กรณีเส้นกำกับกณิกนันต์ ความแตกต่างระหว่างสองกรณีนี้เป็นความแตกต่างในขั้นการประยุกต์ใช้ มิใช่ในขั้นหลักการ อย่างไรก็ตาม นิยามเชิงรูปนัยของ "โอใหญ่" นั้นเหมือนกันในทั้งสองกรณี มีเพียงลิมิตสำหรับอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันเท่านั้นที่แตกต่างกัน

กรณีเส้นกำกับอนันต์

สัญกรณ์โอใหญ่มีประโยชน์ในการใช้วิเคราะห์ขั้นตอนวิธี เพื่อหาประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี ตัวอย่างเช่น สมมติให้เวลา (หรือจำนวนขั้นตอน) ที่ใช้ในการแก้ปัญหาขนาด n มีฟังก์ชันเป็น  

เมื่อ n มีค่ามากขึ้น พจน์ n2 จะใหญ่ขึ้นครอบงำพจน์อื่น ๆ จนกระทั่งเราสามารถละเลยพจน์อื่น ๆ ได้ ยิ่งไปกว่านั้น สัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์จะขึ้นกับรายละเอียดปลีกย่อยของการนำขั้นตอนวิธีไปปฏิบัติ ตลอดจนฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการดำเนินการ ฉะนั้นจึงสามารถละเลยได้เช่นกัน สัญกรณ์โอใหญ่จะเก็บเฉพาะส่วนที่เหลือจากที่ละเลยได้ข้างต้น จึงเขียนได้ว่า

 

และกล่าวได้ว่า ขั้นตอนวิธีดังตัวอย่างนี้มีความซับซ้อนเชิงเวลาเป็นอันดับของ n2

กรณีเส้นกำกับกณิกนันต์

สัญกรณ์โอใหญ่ยังใช้เพื่อแสดงพจน์ของค่าคลาดเคลื่อนโดยประมาณในฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น

 

หมายความว่า เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ผลต่างของฟังก์ชัน  กับ   (หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นความคลาดเคลื่อนของสองฟังก์ชันนี้) จะมีอยู่ในสับเซตของ นั่นเอง หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า

 

คุณสมบัติ

การคูณ

การคูณด้วยค่าคงที่

ให้ k เป็นค่าคงที่ใดๆ ที่เป็นบวก

 
 

การซ้อนสัญกรณ์โอใหญ่

 

ให้ h (n) เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่ง

 

สัญกรณ์โอใหญ่มาตรฐานน้อยสุด

ในบางครั้งสัญกรณ์โอใหญ่อาจมีการครอบคลุมมากเกินไป เช่น   เป็นต้น จึงทำให้สำหรับฟังก์ชันใดๆ อาจอยู่ในเซตของสัญกรณ์โอใหญ่หลายค่า จึงมีการกำหนดรูปแบบฟังก์ชันอย่างง่าย ให้ตอบในรูปสัญกรณ์โอใหญ่มาตรฐานน้อยสุด กล่าวคือตอบในรูปแบบมาตรฐานที่เล็กที่สุด เรามักจะอนุโลมให้ใช้จากสัญลักษณ์เท่ากับ ( ) แทนสัญลักษณ์สมาชิก ( ) เมื่อใช้กับรูปสัญกรณ์โอใหญ่มาตรฐานน้อยสุดนี้ เช่น  

ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การทำงานที่มีสัญกรณ์โอใหญ่มาตรฐานน้อยสุดมีขนาดยิ่งเล็กเท่าใด แสดงว่าทำงานได้ยิ่งเร็วเท่านั้น

สัญกรณ์โอใหญ่มาตรฐานเรียงจากขนาดเล็กไปใหญ่ (ขนาดเล็กหมายถึงจะเป็นซับเซตของขนาดที่ใหญ่กว่า) ให้ m เป็นค่าคงที่ใดๆ ที่มากกว่าศูนย์ และ n เป็นโดเมนของฟังก์ชัน

สัญกรณ์โอใหญ่มาตรฐาน ชื่อฟังก์ชัน หมายเหตุ
  ค่าคงที่ ไม่ใช้ค่าคงที่อื่นในการแสดงสัญกรณ์ เช่นไม่มีการใช้ O (2)
  ลอการิทึม ลอการิทึมทุกฐานอยู่ในระดับเดียวกัน เพราะเปลี่ยนฐานได้โดยคูณค่าคงที่
  0<k<1 เอกซ์โพเนนเชียลฐานเศษส่วนแท้ ยิ่งค่าฐานมากยิ่งใหญ่
  โพลีลอการิทึม ยิ่งเลขชี้กำลังมากระดับยิ่งใหญ่
  ยกกำลังที่เป็นเศษส่วนแท้ (ติดราก) ยิ่งเลขชี้กำลังมากระดับยิ่งใหญ่
  เชิงเส้น จริงๆแล้วเป็นพหุนามรูปแบบหนึ่ง แยกมาเรียกเพราะใช้บ่อย
  พหุนาม ยิ่งเลขชี้กำลังมากระดับยิ่งใหญ่
  k>1 เอกซ์โพเนนเชียล ยิ่งค่าฐานมากยิ่งใหญ่
  แฟกทอเรียล อาจรวมถึงการเรียงลำดับสับเปลี่ยน (permutation)
  n ยกกำลัง n มีบางครั้งคนใช้ O (nn) แทน O (n!) แต่ที่จริง O (nn) ใหญ่กว่า O (n!) เล็กน้อย

บางครั้งเราจำเป็นต้องใช้การผสมโดยการคูณเช่น   เกิดจากการคูณระหว่างเชิงเส้นและลอการิทึมย่อมทำได้

สัญกรณ์อื่น

ญกรณ, โอใหญ, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, ในว, ชาทฤษฎ, ความซ, บซ, . bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir inwichathvsdikhwamsbsxnaelakhnitsastr sykrnoxihy xngkvs Big O notation epnsykrnkhnitsastrthiichbrryayphvtikrrmechingesnkakbkhxngfngkchn odyrabuepnkhnad magnitude khxngfngkchninphcnkhxngfngkchnxunthiodythwipsbsxnnxykwa sykrnoxihyepnhnunginsykrnechingesnkakb hruxxaceriykwa sykrnkhxnglneda hrux sykrnkhxngbkhaemnn lneda tngchuxtamexdmund lanedaaelaephal bakhmnn sykrnoxihyichinkarekhiynephuxpramanphcninkhnitsastr prayuktichinwithyakarkhxmphiwetxrephuxichxthibaykhwamerwpramaninkarthangankhxngopraekrminkrnitxngpramwlphlkhxmulcanwnmak aelaichephuxxthibayprasiththiphaphkhxngkhntxnwithihruxokhrngsrangkhxmulnn twxyangkhxngsykrnoxihy ody f x O g x sunghmaykhwamwami c gt 0 echn c 1 aela x0 echn x0 5 thithaih f x lt cg x emux x gt x0 sykrnoxihyrabulksnakhxngfngkchntamxtrakaretibot thungaemfngkchncatangkn aetthamixtrakaretibotethaknkcamisykrnoxihyethakn sahrbsykrnoxihyaelw caphicarnaechphaakhxbekhtbnkhxngxtrakaretibotkhxngfngkchn xathifngkchn n 2 n displaystyle n 2 n aela n 4 displaystyle n 4 lwnmixtrakaretibotnxykwahruxethakb n 2 displaystyle n 2 nnkhuxxtrakaretibotkhxngfngkchn n 2 displaystyle n 2 epnkhxbekhtbnkhxng n 2 n displaystyle n 2 n aela n 4 displaystyle n 4 cungxacklawidwa n 2 n displaystyle n 2 n aela n 4 displaystyle n 4 epnsmachikkhxngestkhxngfngkchn O n 2 displaystyle O n 2 inkhnathisykrnechingesnkakbxun phicarnakhxbekhtxun echnsykrnoxemkaihyphicarnakhxbekhtlangkhxngxtrakaretibotkhxngfngkchnaethn enuxha 1 prawti 2 niyam 2 1 karkhyayniyamiphlaytwaepr 3 twxyang 4 karichngan 4 1 krniesnkakbxnnt 4 2 krniesnkakbkniknnt 5 khunsmbti 5 1 karkhun 5 2 karkhundwykhakhngthi 5 3 karsxnsykrnoxihy 6 sykrnoxihymatrthannxysud 7 sykrnxunprawti aekikhaenwkhidkhxngsykrnoxihythukkhidodynkthvsdicanwnthichuxephal bakhmnn Paul Bachmann cakngantiphimphkhxngekhathichuxwa Analytische Zahlentheorie thvsdicanwnwiekhraah inpi 1894 odykhrngnnyngimidichtwsykrnoxihy sahrbtwsykrnoxihyexngidrbkarichxyangaephrhlayodynkthvsdicanwnchaweyxrmn thimichuxwa exdmund laneda Edmund Landau chuxkhxngekhabangkhrngidrbkarykyxngihepnchuxkhxngsykrnoxihywaepn sykrnkhxnglaneda Landau notation hrux sykrnaebchman laneda Bachmann Landau notation sahrbtwsykrnthiekhiynepnrupoxihynnidaenwkhidmacakkhawa order of sungedimthinnekhiynodyichepnoximkhrxnihyniyam aekikhxtrakaretibotkhxngfngkchnid mikhaepnsykrnoxihykhxngxikfngkchnhnungaelw aesdngwaxtrakaretibotkhxngfngkchnidnncaotnxykwahruxethakbxtrakaretibotkhxngfngkchndngklaw dngnncungxacniyamidwa ih f n displaystyle f n aela g n displaystyle g n epnfngkchnbncanwncringid aelw caklawwaf n O g n displaystyle f n in O g n emux n displaystyle n to infty dd ktxemuxmicanwncring c displaystyle c aela n 0 displaystyle n 0 khahnungthithaih f n c g n displaystyle f n leq c g n thuk n n 0 displaystyle n geq n 0 xyangirktam niyamnicakdechphaakrni n displaystyle n to infty ethann sungimephiyngphxtxkarxthibayinkrnithi n a displaystyle n to a dngnncungxacichniyaminxikrupaebb inkarkhyayipthungsykrnoxihykniknnt sungepnphicarnaxtrakaretibotkhxngfngkchnrxb cud a id ih f x displaystyle f x aela g x displaystyle g x epnfngkchnid caklawwaf x O g x displaystyle f x in O g x khna x ekhaikl a dd ktxemux lim x a f x g x 0 displaystyle lim x to a left frac f x g x right in 0 infty karkhyayniyamiphlaytwaepr aekikh niyamthngsxngrupaebbsamarthkhyayiphlaytwaeprid ih f a 0 a 1 a n displaystyle f a 0 a 1 ldots a n aela g a 0 a 1 a n displaystyle g a 0 a 1 ldots a n epnfngkchnhlaytwaeprid caklawidwaf a 0 a 1 a n O a 0 a 1 a n displaystyle f a 0 a 1 ldots a n in O a 0 a 1 ldots a n dd ktxemuxmicanwncring c displaystyle c aela n 0 displaystyle n 0 khahnungthithaih f a 0 a 1 a n c g a 0 a 1 a n displaystyle f a 0 a 1 ldots a n leq c g a 0 a 1 ldots a n thuk a 0 a 1 a n n 0 displaystyle a 0 a 1 ldots a n geq n 0 hruxinxikniyamthiphicarnaxtrakaretibotkhxngfngkchnrxbphikd k 0 k 1 k n displaystyle k 0 k 1 ldots k n idwa f a 0 a 1 a n O g a 0 a 1 a n displaystyle f a 0 a 1 ldots a n in O g a 0 a 1 ldots a n dd ktxemux lim a 0 a 1 a n k 0 k 1 k n f a 0 a 1 a n g a 0 a 1 a n 0 displaystyle lim a 0 a 1 ldots a n to k 0 k 1 ldots k n left frac f a 0 a 1 ldots a n g a 0 a 1 ldots a n right in 0 infty twxyang aekikhn 2 n 2 n 2 displaystyle n 2 n leq 2n 2 thuk n 1 displaystyle n geq 1 haidcakkaraekxsmkar ephraachann n 2 n O n 2 displaystyle n 2 n in O n 2 c 2 n 0 1 displaystyle c 2 n 0 1 n 2 4 2 n 2 displaystyle n 2 4 leq 2n 2 thuk n 2 displaystyle n geq 2 haidcakkaraekxsmkar ephraachann n 2 4 O n 2 displaystyle n 2 4 in O n 2 c 2 n 0 2 displaystyle c 2 n 0 2 hrux lim n n 2 n n 2 1 displaystyle lim n to infty frac n 2 n n 2 1 ephraachann n 2 n O n 2 displaystyle n 2 n in O n 2 lim n n 2 4 n 2 1 displaystyle lim n to infty frac n 2 4 n 2 1 ephraachann n 2 n O n 2 displaystyle n 2 n in O n 2 karichngan aekikhsykrnoxihymikarichinsxngkrnidwykn idaek krniesnkakbxnnt aela krniesnkakbkniknnt khwamaetktangrahwangsxngkrniniepnkhwamaetktanginkhnkarprayuktich miichinkhnhlkkar xyangirktam niyamechingrupnykhxng oxihy nnehmuxnkninthngsxngkrni miephiynglimitsahrbxarkiwemntkhxngfngkchnethannthiaetktangkn krniesnkakbxnnt aekikh sykrnoxihymipraoychninkarichwiekhraahkhntxnwithi ephuxhaprasiththiphaphkhxngkhntxnwithi twxyangechn smmtiihewla hruxcanwnkhntxn thiichinkaraekpyhakhnad n mifngkchnepn T n 4 n 2 2 n 2 displaystyle T n 4n 2 2n 2 emux n mikhamakkhun phcn n2 caihykhunkhrxbngaphcnxun cnkrathngerasamarthlaelyphcnxun id yingipkwann smprasiththikhxngaetlaphcncakhunkbraylaexiydplikyxykhxngkarnakhntxnwithiipptibti tlxdcnhardaewrthiichinkardaeninkar channcungsamarthlaelyidechnkn sykrnoxihycaekbechphaaswnthiehluxcakthilaelyidkhangtn cungekhiynidwa T n O n 2 displaystyle T n in O n 2 aelaklawidwa khntxnwithidngtwxyangnimikhwamsbsxnechingewlaepnxndbkhxng n2 krniesnkakbkniknnt aekikh sykrnoxihyyngichephuxaesdngphcnkhxngkhakhladekhluxnodypramaninfngkchnthangkhnitsastr twxyangechn e x 1 x x 2 2 O x 3 as x 0 displaystyle e x 1 x frac x 2 2 hbox O x 3 qquad hbox as x to 0 hmaykhwamwa emux x mikhaekhaiklsuny phltangkhxngfngkchne x displaystyle e x kb 1 x x 2 2 displaystyle 1 x x 2 2 hruxxacklawxiknyhnungwaepnkhwamkhladekhluxnkhxngsxngfngkchnni camixyuinsbestkhxngO x 3 displaystyle O x 3 nnexng hruxekhiynepnsylksnwa e x 1 x x 2 2 O x 3 as x 0 displaystyle left e x left 1 x frac x 2 2 right right in hbox O x 3 qquad hbox as x to 0 khunsmbti aekikhkarkhun aekikh karkhundwykhakhngthi aekikh ih k epnkhakhngthiid thiepnbwk O k g O g displaystyle O k cdot g O g f O g k f O g displaystyle f in O g Rightarrow k cdot f in O g karsxnsykrnoxihy aekikh f n O g n O f n O g n displaystyle f n in O g n implies O f n subset O g n ih h n epnxikfngkchnhnung O f n O g n O f h n O g h n displaystyle O f n in O g n implies O f h n subset O g h n sykrnoxihymatrthannxysud aekikhinbangkhrngsykrnoxihyxacmikarkhrxbkhlummakekinip echn O n 2 O n 3 displaystyle O n 2 subset O n 3 epntn cungthaihsahrbfngkchnid xacxyuinestkhxngsykrnoxihyhlaykha cungmikarkahndrupaebbfngkchnxyangngay ihtxbinrupsykrnoxihymatrthannxysud klawkhuxtxbinrupaebbmatrthanthielkthisud eramkcaxnuolmihichcaksylksnethakb displaystyle aethnsylksnsmachik displaystyle in emuxichkbrupsykrnoxihymatrthannxysudni echn n 2 4 O n 2 displaystyle n 2 4 O n 2 inthangwithyakarkhxmphiwetxr karthanganthimisykrnoxihymatrthannxysudmikhnadyingelkethaid aesdngwathanganidyingerwethannsykrnoxihymatrthaneriyngcakkhnadelkipihy khnadelkhmaythungcaepnsbestkhxngkhnadthiihykwa ih m epnkhakhngthiid thimakkwasuny aela n epnodemnkhxngfngkchn sykrnoxihymatrthan chuxfngkchn hmayehtuO 1 displaystyle O 1 khakhngthi imichkhakhngthixuninkaraesdngsykrn echnimmikarich O 2 O log n displaystyle O log n lxkarithum lxkarithumthukthanxyuinradbediywkn ephraaepliynthanidodykhunkhakhngthiO k n displaystyle O k n 0 lt k lt 1 exksophennechiylthanessswnaeth yingkhathanmakyingihyO log n m displaystyle O log n m ophlilxkarithum yingelkhchikalngmakradbyingihyO n k 0 lt k lt 1 displaystyle O n k 0 lt k lt 1 ykkalngthiepnessswnaeth tidrak yingelkhchikalngmakradbyingihyO n displaystyle O n echingesn cringaelwepnphhunamrupaebbhnung aeykmaeriykephraaichbxyO n k k gt 1 displaystyle O n k k gt 1 phhunam yingelkhchikalngmakradbyingihyO k n displaystyle O k n k gt 1 exksophennechiyl yingkhathanmakyingihyO n displaystyle O n aefkthxeriyl xacrwmthungkareriyngladbsbepliyn permutation O n n displaystyle O n n n ykkalng n mibangkhrngkhnich O nn aethn O n aetthicring O nn ihykwa O n elknxybangkhrngeracaepntxngichkarphsmodykarkhunechn O n l o g n displaystyle O nlogn ekidcakkarkhunrahwangechingesnaelalxkarithumyxmthaidsykrnxun aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidekhathungcak https th wikipedia org w index php title sykrnoxihy amp oldid 7002345, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม