fbpx
วิกิพีเดีย

ชุดตัวอักษรกรีก

ชุดตัวอักษรกรีก เป็นชุดของอักษรที่ใช้สำหรับเขียนภาษากรีก โดยมีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคคลาสสิก ประมาณ 357 ปีก่อนพุทธศักราช (ศตวรรษที่ 9 ก่อนคริสต์ศักราช) และยังคงใช้สืบต่อเรื่อยมา นับเป็นอักษรที่เก่าแก่ที่สุดแบบหนึ่งที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน ในสมัยกรีกโบราณนั้น อักษรกรีกยังใช้เขียนแทนจำนวนอีกด้วย ซึ่งในกรณีนี้จะเรียกว่าเลขกรีก ในทำนองเดียวกับเลขโรมัน ทุกวันนี้เราใช้อักษรกรีกเป็นสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ เป็นชื่อดาวฤกษ์ เป็นชื่อกลุ่มภราดรและกลุ่มภคินี และใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกมาก

ชุดตัวอักษรกรีก
ชนิดอักษร
ภาษาพูดกรีก
ช่วงยุคประมาณ 800 ปีก่อนคริสตกาล – ปัจจุบัน
ระบบแม่
ไฮเออโรกลีฟอียิปต์
ระบบลูก
ช่วงยูนิโคด
 • U+0370–U+03FF Greek and Coptic
 • U+1F00–U+1FFF Greek Extended
ISO 15924Grek
รายชื่ออักษรกรีก
อักษรกรีก
Αα แอลฟา Νν นิว
Ββ บีตา Ξξ ไซ
Γγ แกมมา Οο โอไมครอน
Δδ เดลตา Ππ พาย
Εε เอปไซลอน Ρρ โร
Ζζ ซีตา Σσς ซิกมา
Ηη อีตา Ττ เทา
Θθ ทีตา Υυ อิปไซลอน
Ι ι ℩ ไอโอตา Φφ ฟาย
Κκ แคปปา Χχ ไค
Λλ แลมดา Ψψ พไซ
Μμ มิว Ωω โอเมกา
ใกล้คลาสสิก
Ϝϝ เวา ϘϙϞϟ คอปปา
Ϻϻ แซน ͲͲϠϡ แซมไพ
Ϛϛ สติกมา Ͱͱ ฮีตา
Ϸϸ โช

เครื่องหมายเสริมอักษร

ประวัติ

อักษรกรีกนั้นปรับปรุงแก้ไขจากอักษรฟินิเชีย และยังได้เป็นจุดกำเนิดพัฒนาการของอักษรอื่น ๆ อีกหลายแบบ เช่น อักษรละติน (อักษรโรมัน) อักษรกลาโกลิติก อักษรคอปติก และอักษรซีริลลิก เป็นต้น อาจรวมถึงอักษรอาร์มีเนียด้วย

จากข้อเขียนของเฮโรโดตัสระบุว่าตัวอักษรเข้าสู่กรีซครั้งแรกโดยชาวฟินิเชียชื่อแคดมัส การเปลี่ยนแปลงของอักษรกรีกเมื่อเทียบกับอักษรฟินิเชีย คือการเพิ่มสัญลักษณ์แทนเสียงสระ ซึ่งได้แก่ อัลฟา เอฟซีลอน ไอโอตา โอไมครอน และอัฟซีลอน และเพิ่มพยัญชนะบางตัวเข้าไป ในช่วงแรกอักษรกรีกมีความหลากหลายมาก มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างกรีซตะวันตกหรือคัลเดียกับกรีซตะวันออกหรือไอโอนิก รัฐเอเธนส์กำหนดระบบการเขียนแบบไอโอนิกให้เป็นมาตรฐานเมื่อ พ.ศ. 140 ปัจจุบันอักษรกรีกเขียนจากซ้ายไปขวา แต่ในอดีตเคยเขียนจากขวาไปซ้าย

ใช้เขียน

รายชื่ออักษรกรีกและพัฒนาการ

ตัวอักษรที่ยังใช้อยู่

อักษร อักษรฟินิเชีย
ที่สอดคล้อง
ชื่อ ถอดรูปอักษรละติน เสียงอ่าน ค่าจำนวน
อังกฤษ ไทย กรีก
โบราณ
กรีก
ยุคกลาง
กรีก
สมัยใหม่
กรีก
โบราณ
กรีก
สมัยใหม่
กรีก
โบราณ
คลาสสิก
กรีก
สมัยใหม่
Α α   Aleph Alpha แอลฟา, อัลฟา ἄλφα άλφα a [a] [aː] [a] 1
Β β   Beth Beta บีตา, เบตา βῆτα βήτα b v [b] [v] 2
Γ γ   Gimel Gamma แกมมา γάμμα γάμμα
γάμα
g gh, g, j [ɡ] [ɣ], [ʝ] 3
Δ δ   Daleth Delta เดลตา δέλτα δέλτα d d, dh, th [d] [ð] 4
Ε ε   He Epsilon เอปไซลอน, เอปซิลอน ε ψιλόν έψιλον e [e] 5
Ζ ζ   Zayin Zeta ซีตา, เซตา ζῆτα ζήτα z [zd, dz, zː] (?) [z] 7
Η η   Heth Eta อีตา, เอตา ἦτα ήτα e, ē i [ɛː] [i] 8
Θ θ   Teth Theta ทีตา, ธีตา, เธตา θῆτα θήτα th [tʰ] [θ] 9
Ι ι ℩   Yodh Iota ไอโอตา ἰῶτα ιώτα
γιώτα
i [i] [iː] [i], [ʝ] 10
Κ κ   Kaph Kappa แคปปา κάππα κάππα
κάπα
k [k] [k], [c] 20
Λ λ   Lamedh Lamda, Lambda แลมดา, แลมบ์ดา λάβδα λάμβδα λάμδα
λάμβδα
l [l] 30
Μ μ   Mem Mu มิว μῦ μι
μυ
m [m] 40
Ν ν   Nun Nu นิว νῦ νι
νυ
n [n] 50
Ξ ξ   Samekh Xi ไซ, คไซ, ซี ξεῖ ξῖ ξι x x, ks [ks] 60
Ο ο   'Ayin Omicron โอไมครอน, โอมิครอน οὖ ὂ μικρόν όμικρον o [o] 70
Π π   Pe Pi พาย, ไพ πεῖ πῖ πι p [p] 80
Ρ ρ   Resh Rho โร ῥῶ ρω r
(ถ้าเป็น ใช้ rh)
r [r], [r̥] [r] 100
Σ σ ς   Sin Sigma ซิกมา σῖγμα σίγμα s [s] 200
Τ τ   Taw Tau เทา, ทาว ταῦ ταυ t [t] 300
Υ υ   Waw Upsilon อิปไซลอน, อุปซิลอน ὖ ψιλόν ύψιλον u, y y, v, f [ʉ(ː)], [y(ː)] [i] 400
Φ φ ยังสรุปไม่ได้ Phi ฟาย, ไฟ, ฟี φεῖ φῖ φι ph f [pʰ] [f] 500
Χ χ Chi ไค χεῖ χῖ χι ch ch, kh [kʰ] [x], [ç] 600
Ψ ψ Psi พไซ, ซี ψεῖ ψῖ ψι ps [ps] 700
Ω ω   'Ayin Omega โอเมกา ὦ μέγα ωμέγα o, ō o [ɔː] [o] 800

ตัวอักษรที่เลิกใช้แล้ว

อักษร อักษรฟินิเชีย
ที่สอดคล้อง
ชื่อ ถอดรูป
อักษรละติน
เสียงอ่าน ค่าจำนวน
อังกฤษ ไทย กรีก
ยุคกลาง
Ϝ ϝ
Ͷ ͷ (รูปอื่น)
  Waw Wau, Fau, Digamma เวา, วาว, ไดแกมมา δίγαμμα w [w] 6
Ϻ ϻ ยังสรุปไม่ได้ อาจเป็น
  Tsade (ตำแหน่ง)
  Sin (ชื่อ)
San แซน σάν s [s]
Ϙ ϙ
Ϟ ϟ (รูปอื่น)
  Qoph Koppa, Qoppa คอปปา κόππα q [k] ก่อน /u/, /o/ 90
Ͳ ͳ
Ϡ ϡ (รูปอื่น)
ยังสรุปไม่ได้ อาจเป็น
  Tsade
Sampi, Disigma แซมไพ, ไดซิกมา σαμπῖ ss อาจเป็นเสียงผสมเสียดแทรก
แต่ยังไม่ทราบแน่ชัด
มีการเสนอว่าเป็น [sː], [ks], [ts]
900
อักษร อักษรฟินิเชีย
ที่สอดคล้อง
ชื่อ ถอดรูป
อักษรละติน
เสียงอ่าน ค่าจำนวน
อังกฤษ ไทย กรีก
โบราณ
กรีก
ยุคกลาง
Ϛ ϛ (ไม่มี) Stigma สติกมา στίγμα st [st] 6
Ͱ ͱ   Heth Heta ฮีตา ἧτα h [h]
Ϸ ϸ ยังสรุปไม่ได้ อาจเป็น
  Tsade (ตำแหน่ง)
  Sin (ชื่อ)
Sho โช š อาจเป็นเสียงเสียดแทรก
แต่ยังไม่ทราบแน่ชัด
มีการเสนอว่าเป็น [ʃː]

ยูนิโคด

กรีกและคอปติก
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+037x Ͱ ͱ Ͳ ͳ ʹ ͵ Ͷ ͷ     ͺ ͻ ͼ ͽ ;  
U+038x         ΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί   Ό   Ύ Ώ
U+039x ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο
U+03Ax Π Ρ   Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί
U+03Bx ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο
U+03Cx π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ϗ
U+03Dx ϐ ϑ ϒ ϓ ϔ ϕ ϖ ϗ Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ Ϟ ϟ
U+03Ex Ϡ ϡ Ϣ ϣ Ϥ ϥ Ϧ ϧ Ϩ ϩ Ϫ ϫ Ϭ ϭ Ϯ ϯ
U+03Fx ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϶ Ϸ ϸ Ϲ Ϻ ϻ ϼ Ͻ Ͼ Ͽ


คอปติก
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2C8x
U+2C9x
U+2CAx
U+2CBx ⲿ
U+2CCx
U+2CDx
U+2CEx
U+2CFx           ⳿


กรีก ส่วนขยาย
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1F0x
U+1F1x        
U+1F2x
U+1F3x Ἷ
U+1F4x        
U+1F5x        
U+1F6x
U+1F7x    
U+1F8x
U+1F9x
U+1FAx
U+1FBx   ᾿
U+1FCx  
U+1FDx      
U+1FEx
U+1FFx        


อ้างอิง

 • อักษรกรีก (อังกฤษ)

แหล่งข้อมูลอื่น

 • U0370.pdf (อังกฤษ)
 • Wau (Digamma) (อังกฤษ)
 • Stigma (อังกฤษ)
 • Heta (อังกฤษ)
 • San (อังกฤษ)
 • Sho (อังกฤษ)
 • Koppa (อังกฤษ)
 • Sampi (Disigma) (อังกฤษ)
 • การอ่านอักษรกรีก มีไฟล์เสียงให้ฟัง
 1. Swiggers 1996.
 2. Johnston 2003, pp. 263–276.

ดต, วอ, กษรกร, เป, นช, ดของอ, กษรท, ใช, สำหร, บเข, ยนภาษากร, โดยม, ฒนาการมาต, งแต, คคลาสส, ประมาณ, อนพ, ทธศ, กราช, ศตวรรษท, อนคร, สต, กราช, และย, งคงใช, บต, อเร, อยมา, บเป, นอ, กษรท, เก, าแก, ดแบบหน, งท, งคงใช, อย, ในป, จจ, ในสม, ยกร, กโบราณน, กษรกร, กย, งใช, . chudtwxksrkrik epnchudkhxngxksrthiichsahrbekhiynphasakrik odymiphthnakarmatngaetyukhkhlassik praman 357 pikxnphuththskrach stwrrsthi 9 kxnkhristskrach aelayngkhngichsubtxeruxyma nbepnxksrthiekaaekthisudaebbhnungthiyngkhngichxyuinpccubn insmykrikobrannn xksrkrikyngichekhiynaethncanwnxikdwy sunginkrninicaeriykwaelkhkrik inthanxngediywkbelkhormn thukwnnieraichxksrkrikepnsylksnkhnitsastr epnchuxdawvks epnchuxklumphradraelaklumphkhini aelaichephuxwtthuprasngkhxun xikmakchudtwxksrkrikchnidxksrphasaphudkrikchwngyukhpraman 800 pikxnkhristkal pccubn 1 2 rabbaemihexxorklifxiyiptisnaydngedimfiniechiychudtwxksrkrikrabblukGothicklaoklitiksirillikkhxptikxarmieniyxitaliobranlatincxreciychwngyuniokhdU 0370 U 03FF Greek and CopticU 1F00 U 1FFF Greek ExtendedISO 15924GrekraychuxxksrkrikxksrkrikAa aexlfa Nn niwBb bita 33 isGg aekmma Oo oximkhrxnDd edlta Pp phayEe expislxn Rr orZz sita Sss sikmaHh xita Tt etha88 thita Yy xipislxnI i ixoxta Ff fayKk aekhppa Xx ikhLl aelmda PSps phisMm miw Ww oxemkaiklkhlassikϜϝ ewa ϘϙϞϟ khxppaϺϻ aesn ͲͲϠϡ aesmiphϚϛ stikma Ͱͱ hitaϷϸ ochekhruxnghmayesrimxksr enuxha 1 prawti 2 ichekhiyn 3 raychuxxksrkrikaelaphthnakar 3 1 twxksrthiyngichxyu 3 2 twxksrthielikichaelw 4 yuniokhd 5 xangxing 6 aehlngkhxmulxunprawtixksrkriknnprbprungaekikhcakxksrfiniechiy aelayngidepncudkaenidphthnakarkhxngxksrxun xikhlayaebb echn xksrlatin xksrormn xksrklaoklitik xksrkhxptik aelaxksrsirillik epntn xacrwmthungxksrxarmieniydwycakkhxekhiynkhxngehorodtsrabuwatwxksrekhasukriskhrngaerkodychawfiniechiychuxaekhdms karepliynaeplngkhxngxksrkrikemuxethiybkbxksrfiniechiy khuxkarephimsylksnaethnesiyngsra sungidaek xlfa exfsilxn ixoxta oximkhrxn aelaxfsilxn aelaephimphyychnabangtwekhaip inchwngaerkxksrkrikmikhwamhlakhlaymak mikhwamaetktangxyangchdecnrahwangkristawntkhruxkhlediykbkristawnxxkhruxixoxnik rthexethnskahndrabbkarekhiynaebbixoxnikihepnmatrthanemux ph s 140 pccubnxksrkrikekhiyncaksayipkhwa aetinxditekhyekhiyncakkhwaipsayichekhiynphasakrik phasanarbxn miphuphudthangtxnitkhxngfrngessemuxraw ph s 243 khmphiribebilphakhphasahibru phasaxahrbemuxraw ph s 1300 phasaturkiinhmuchawturkithinbthuxsasnakhristnikaykrikxxrthxdxks phasaxlebeniy emuxraw ph s 2043 phasaklumslawikit echnphasamasiodeniy phasakhxptik phasaniwebiyobranraychuxxksrkrikaelaphthnakartwxksrthiyngichxyu xksr xksrfiniechiythisxdkhlxng chux thxdrupxksrlatin esiyngxan khacanwnxngkvs ithy krikobran krikyukhklang kriksmyihm krikobran kriksmyihm krikobrankhlassik kriksmyihmA a Aleph Alpha aexlfa xlfa ἄlfa alfa a a aː a 1B b Beth Beta bita ebta bῆta bhta b v b v 2G g Gimel Gamma aekmma gamma gammagama g gh g j ɡ ɣ ʝ 3D d Daleth Delta edlta delta delta d d dh th d d 4E e He Epsilon expislxn expsilxn eἶ ἒ psilon epsilon e e 5Z z Zayin Zeta sita esta zῆta zhta z zd dz zː z 7H h Heth Eta xita exta ἦta hta e e i ɛː i 88 8 Teth Theta thita thita ethta 8ῆta 8hta th tʰ 8 9I i Yodh Iota ixoxta ἰῶta iwtagiwta i i iː i ʝ 10K k Kaph Kappa aekhppa kappa kappakapa k k k c 20L l Lamedh Lamda Lambda aelmda aelmbda labda lambda lamdalambda l l 30M m Mem Mu miw mῦ mimy m m 40N n Nun Nu niw nῦ niny n n 503 3 Samekh Xi is khis si 3eῖ 3ῖ 3i x x ks ks 60O o Ayin Omicron oximkhrxn oxmikhrxn oὖ ὂ mikron omikron o o 70P p Pe Pi phay iph peῖ pῖ pi p p 80R r Resh Rho or ῥῶ rw r thaepn ῥ ich rh r r r r 100S s s Sin Sigma sikma sῖgma sigma s s 200T t Taw Tau etha thaw taῦ tay t t 300Y y Waw Upsilon xipislxn xupsilxn ὖ ὖ psilon ypsilon u y y v f ʉ ː y ː i 400F f yngsrupimid Phi fay if fi feῖ fῖ fi ph f pʰ f 500X x Chi ikh xeῖ xῖ xi ch ch kh kʰ x c 600PS ps Psi phis si pseῖ psῖ psi ps ps 700W w Ayin Omega oxemka ὦ ὦ mega wmega o ō o ɔː o 800twxksrthielikichaelw xksr xksrfiniechiythisxdkhlxng chux thxdrupxksrlatin esiyngxan khacanwnxngkvs ithy krikyukhklangϜ ϝͶ ͷ rupxun Waw Wau Fau Digamma ewa waw idaekmma digamma w w 6Ϻ ϻ yngsrupimid xacepn Tsade taaehnng Sin chux San aesn san s s Ϙ ϙϞ ϟ rupxun Qoph Koppa Qoppa khxppa koppa q k kxn u o 90Ͳ ͳϠ ϡ rupxun yngsrupimid xacepn Tsade Sampi Disigma aesmiph idsikma sampῖ ss xacepnesiyngphsmesiydaethrkaetyngimthrabaenchdmikaresnxwaepn sː ks ts 900xksr xksrfiniechiythisxdkhlxng chux thxdrupxksrlatin esiyngxan khacanwnxngkvs ithy krikobran krikyukhklangϚ ϛ immi Stigma stikma stigma st st 6Ͱ ͱ Heth Heta hita ἧta h h Ϸ ϸ yngsrupimid xacepn Tsade taaehnng Sin chux Sho och s xacepnesiyngesiydaethrkaetyngimthrabaenchdmikaresnxwaepn ʃː yuniokhdkrikaelakhxptikUnicode org chart PDF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E FU 037x Ͱ ͱ Ͳ ͳ ʹ Ͷ ͷ ͺ ͻ ͼ ͽ U 038x A E H I O Y WU 039x i A B G D E Z H 8 I K L M N 3 OU 03Ax P R S T Y F X PS W I Y a e h iU 03Bx y a b g d e z h 8 i k l m n 3 oU 03Cx p r s s t y f x ps w i y o y w ϏU 03Dx ϐ ϑ ϒ ϓ ϔ ϕ ϖ ϗ Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ Ϟ ϟU 03Ex Ϡ ϡ Ϣ ϣ Ϥ ϥ Ϧ ϧ Ϩ ϩ Ϫ ϫ Ϭ ϭ Ϯ ϯU 03Fx ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ Ϸ ϸ Ϲ Ϻ ϻ ϼ Ͻ Ͼ Ͽ khxptikUnicode org chart PDF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E FU 2C8x Ⲁ ⲁ Ⲃ ⲃ Ⲅ ⲅ Ⲇ ⲇ Ⲉ ⲉ Ⲋ ⲋ Ⲍ ⲍ Ⲏ ⲏU 2C9x Ⲑ ⲑ Ⲓ ⲓ Ⲕ ⲕ Ⲗ ⲗ Ⲙ ⲙ Ⲛ ⲛ Ⲝ ⲝ Ⲟ ⲟU 2CAx Ⲡ ⲡ Ⲣ ⲣ Ⲥ ⲥ Ⲧ ⲧ Ⲩ ⲩ Ⲫ ⲫ Ⲭ ⲭ Ⲯ ⲯU 2CBx Ⲱ ⲱ Ⲳ ⲳ Ⲵ ⲵ Ⲷ ⲷ Ⲹ ⲹ Ⲻ ⲻ Ⲽ ⲽ Ⲿ ⲿU 2CCx Ⳁ ⳁ Ⳃ ⳃ Ⳅ ⳅ Ⳇ ⳇ Ⳉ ⳉ Ⳋ ⳋ Ⳍ ⳍ Ⳏ ⳏU 2CDx Ⳑ ⳑ Ⳓ ⳓ Ⳕ ⳕ Ⳗ ⳗ Ⳙ ⳙ Ⳛ ⳛ Ⳝ ⳝ Ⳟ ⳟU 2CEx Ⳡ ⳡ Ⳣ ⳣ ⳤ Ⳬ ⳬ Ⳮ ⳮ U 2CFx Ⳳ ⳳ krik swnkhyayUnicode org chart PDF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E FU 1F0x ἀ ἁ ἂ ἃ ἄ ἅ ἆ ἇ Ἀ Ἁ Ἂ Ἃ Ἄ Ἅ Ἆ ἏU 1F1x ἐ ἑ ἒ ἓ ἔ ἕ Ἐ Ἑ Ἒ Ἓ Ἔ Ἕ U 1F2x ἠ ἡ ἢ ἣ ἤ ἥ ἦ ἧ Ἠ Ἡ Ἢ Ἣ Ἤ Ἥ Ἦ ἯU 1F3x ἰ ἱ ἲ ἳ ἴ ἵ ἶ ἷ Ἰ Ἱ Ἲ Ἳ Ἴ Ἵ Ἶ ἿU 1F4x ὀ ὁ ὂ ὃ ὄ ὅ Ὀ Ὁ Ὂ Ὃ Ὄ Ὅ U 1F5x ὐ ὑ ὒ ὓ ὔ ὕ ὖ ὗ Ὑ Ὓ Ὕ ὟU 1F6x ὠ ὡ ὢ ὣ ὤ ὥ ὦ ὧ Ὠ Ὡ Ὢ Ὣ Ὤ Ὥ Ὦ ὯU 1F7x ὰ ά ὲ έ ὴ ή ὶ ί ὸ ό ὺ ύ ὼ ώ U 1F8x ᾀ ᾁ ᾂ ᾃ ᾄ ᾅ ᾆ ᾇ ᾈ ᾉ ᾊ ᾋ ᾌ ᾍ ᾎ ᾏU 1F9x ᾐ ᾑ ᾒ ᾓ ᾔ ᾕ ᾖ ᾗ ᾘ ᾙ ᾚ ᾛ ᾜ ᾝ ᾞ ᾟU 1FAx ᾠ ᾡ ᾢ ᾣ ᾤ ᾥ ᾦ ᾧ ᾨ ᾩ ᾪ ᾫ ᾬ ᾭ ᾮ ᾯU 1FBx ᾰ ᾱ ᾲ ᾳ ᾴ ᾶ ᾷ Ᾰ Ᾱ Ὰ Ά ᾼ ι U 1FCx ῂ ῃ ῄ ῆ ῇ Ὲ Έ Ὴ Ή ῌ U 1FDx ῐ ῑ ῒ ΐ ῖ ῗ Ῐ Ῑ Ὶ Ί U 1FEx ῠ ῡ ῢ ΰ ῤ ῥ ῦ ῧ Ῠ Ῡ Ὺ Ύ Ῥ U 1FFx ῲ ῳ ῴ ῶ ῷ Ὸ Ό Ὼ Ώ ῼ xangxingxksrkrik xngkvs aehlngkhxmulxunU0370 pdf xngkvs Wau Digamma xngkvs Stigma xngkvs Heta xngkvs San xngkvs Sho xngkvs Koppa xngkvs Sampi Disigma xngkvs karxanxksrkrik miiflesiyngihfng Swiggers 1996 Johnston 2003 pp 263 276 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title chudtwxksrkrik amp oldid 9012524, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม