fbpx
วิกิพีเดีย

อักษรละติน

อักษรละติน หรือ อักษรโรมัน เป็นระบบตัวเขียนแบบตัวอักษร สันนิษฐานว่าอักษรละตินมีที่มาจากอักษรคิวมี (Cumae alphabet) ซึ่งดัดแปลงมาจากอักษรกรีกอีกทอดหนึ่ง ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก โดยเฉพาะประเทศในยุโรปและอเมริกา และประเทศในเอเชียที่นำอักษรละตินมาใช้ในภายหลังเช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศเติร์กเมนิสถาน ประเทศทาจิกิสถาน ประเทศอาเซอร์ไบจาน ประเทศตุรกี และประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงการเขียนภาษาด้วยอักษรโรมัน (romanization) ในภาษาต่าง ๆ เช่น พินอิน (ภาษาจีน) หรือโรมาจิ (ภาษาญี่ปุ่น)

อักษรละติน
อักษรโรมัน
ชนิดอักษรสองขนาดที่ไม่บริสุทธิ์
ภาษาพูด
ช่วงยุค~700 ปี ก่อนคริสตกาล – ปัจจุบัน
ระบบแม่
ระบบลูกโดยทางอ้อม เช่นชุดตัวหนังสือพยางค์เชโรกีและYugtun script
ระบบพี่น้องซีริลลิก
อาร์มีเนีย
จอร์เจีย
คอปติก
รูน
ช่วงยูนิโคดดู Latin characters in Unicode
ISO 15924Latn
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทศาสตร์สัทอักษรสากล หากไม่มีการสนับสนุนเร็นเดอร์ที่เหมาะสม คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถาม กล่อง หรือสัญลักษณ์อื่นแทนอักขระยูนิโค้ด
อักษรละติน
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz

ประวัติ

อักษรละตินเริ่มแรกมี เพียง 21 ตัว ได้แก่ A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X โดยอักษร J U W Y Z ได้เพิ่มมาทีหลัง และ J เป็นอักษรตัวสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามา

จารึกอักษรละตินเก่าสุดมีอายุราว 57 ปีก่อนพุทธศักราช พัฒนามาจากชุดตัวอักษรอิทรัสคันเมื่อราว 100 ปีก่อนหน้านั้น อักษร Y และ Z นำมาจากอักษรกรีก เพื่อเขียนคำยืมจากภาษากรีก อักษรอื่นถูกเพิ่มเติมเข้ามาตามลำดับเวลา ที่กำหนด

 
แผนที่แสดงประเทศที่ใช้อักษรละติน สีเขียวเข้มคือประเทศที่ใช้เป็นทางการ สีเขียวอ่อนเป็นประเทศที่ใช้ร่วมกับอักษรอื่น

ยูนิโคด

ดูเพิ่มเติมที่: อักษรละติน/ผังยูนิโคด

อ้างอิง

  • อักษรละติน (อังกฤษ)

กษรละต, หร, กษรโรม, เป, นระบบต, วเข, ยนแบบต, วอ, กษร, นน, ษฐานว, าม, มาจากอ, กษรค, วม, cumae, alphabet, งด, ดแปลงมาจากอ, กษรกร, กอ, กทอดหน, ใช, นแพร, หลายท, ดในโลก, โดยเฉพาะประเทศในย, โรปและอเมร, กา, และประเทศในเอเช, ยท, นำมาใช, ในภายหล, งเช, ประเทศอ, นโดน, เซ. xksrlatin hrux xksrormn epnrabbtwekhiynaebbtwxksr snnisthanwaxksrlatinmithimacakxksrkhiwmi Cumae alphabet sungddaeplngmacakxksrkrikxikthxdhnung thiichknaephrhlaythisudinolk odyechphaapraethsinyuorpaelaxemrika aelapraethsinexechiythinaxksrlatinmaichinphayhlngechn praethsxinodniesiy praethsewiydnam praethsmaelesiy praethsetirkemnisthan praethsthacikisthan praethsxaesxribcan praethsturki aelapraethsfilippins rwmthungkarekhiynphasadwyxksrormn romanization inphasatang echn phinxin phasacin hruxormaci phasayipun xksrlatinxksrormnchnidxksrsxngkhnadthiimbrisuththiphasaphudphasainyuorptawntkswnihy sungrwmipthungphasalatinklumphasaetxrkikswnihy finon yukrik aelaEskimo Aleut languagesphasabaskklumphasaphxliniechiynphasaAfricanbangswn xxsotrniesiyn aelaxxsotrexechiytikchwngyukh 700 pi kxnkhristkal pccubnrabbaemihexxorklifxiyiptProto Sinaiticfiniechiykrikxitaliobranxksrlatinxksrormnrabblukodythangxxm echnchudtwhnngsuxphyangkhechorkiaelaYugtun scriptrabbphinxngsirillikxarmieniycxreciykhxptikrunchwngyuniokhddu Latin characters in UnicodeISO 15924Latnbthkhwamnimisylksnsthsastrsthxksrsakl hakimmikarsnbsnunernedxrthiehmaasm khunxacehnekhruxnghmaykhatham klxng hruxsylksnxunaethnxkkhrayuniokhdxksrlatinAa Bb Cc DdEe Ff Gg Hh Ii JjKk Ll Mm Nn Oo PpQq Rr Ss Tt Uu VvWw Xx Yy Zzprawti aekikhxksrlatinerimaerkmi ephiyng 21 tw idaek A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X odyxksr J U W Y Z idephimmathihlng aela J epnxksrtwsudthaythiephimekhamacarukxksrlatinekasudmixayuraw 57 pikxnphuththskrach phthnamacakchudtwxksrxithrskhnemuxraw 100 pikxnhnann xksr Y aela Z namacakxksrkrik ephuxekhiynkhayumcakphasakrik xksrxunthukephimetimekhamatamladbewla thikahnd aephnthiaesdngpraethsthiichxksrlatin siekhiywekhmkhuxpraethsthiichepnthangkar siekhiywxxnepnpraethsthiichrwmkbxksrxunyuniokhd aekikhduephimetimthi xksrlatin phngyuniokhdxangxing aekikhxksrlatin xngkvs ekhathungcak https th wikipedia org w index php title xksrlatin amp oldid 9533870, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม