สนับสนุน
www.wiki3.th-th.nina.az
trakulphasaxinod yuorepiyn hrux trakulphasaxinediy yuorp xngkvs Indo European languages prakxbdwyphasahlkaelaphasayxyrwm 443 phasa tamkarpramankhxng SIL thiphudodykhnpraman 3 phnlankhn sungrwmthungtrakulphasahlk khxngyuorp aelaexechiytawntk sungcdxyuintrakulihy phasapccubnthixyuintrakulihyni miechn phasaebngkxl phasaxngkvs phasafrngess phasaeyxrmn phasahindi phasaoprtueks phasarsesiy aelaphasasepn aetlaphasamikhnphudmakkwa 100 lankhn trakulphasaxinod yuorepiynphumiphakh aetedimichinphunthihlayswnkhxngexechiyaelaswnihykhxngyuorp pccubnichknthwolk miecakhxngphasapraman 3 2 phnlankhnkarcaaenk thangphasasastr hnungintrakulphasathimiphuphudmakthisudinolkphasadngedim xinod yuorepiyndngedimklumyxy aexlebeniy xanaoteliy xarmieniy bxlt slaf bxltaelaslaf ekhlt ecxraemnik rwmkrik xinod xiereniyn xinod xaryn xihran aelanuristhan xitalik rwmormans othaekheriyn klumphasathiepn twexiyng hmaykhwamwamiphasahlngehluxxyuephiyngphasaediywinklumphasann ekhruxnghmay aesdngklumphasasuyaelw td tr tbody table section prawtisastrkhwamepnipidkhxngtnkaenidrwmkhxngphasatang ehlani esnxepnkhrngaerkody sungidsngektehnkhwamehmuxnknrahwangphasathiekaaekthisud 4 phasathiruckinyukhnn khux phasalatin phasakrik phasasnskvt aelaphasaepxresiy karepriybethiybphasaehlani aelaphasaekaaekxun xyangmirabb ody snbsnunthvsdini inkhriststwrrsthi 19 nkwichakarekhyeriykphasaklumniwa phasaklumxinod ecxraemnik Indo Germanic hrux Aryan xyangirkdi emuxpraktchdecnwa khwamkhlaykhlungni mixyuinphasakhxngyuorpswnihy cungidepliynchuxihkhrxbkhlummakkhunepn xinod yuorepiyn Indo European twxyangechn mikhwamkhlaykhlungknxyangmakrahwangphasasnskvtkbphasayxykhxngphasalithweniyaelaphasaltewiythiphudinsmykxn phasabrrphburusthiepntnkaenid thiidsubsrangkhunmaihm eriykwaphasaxinod yuorepiyndngedim Proto Indo European PIE mikhxotaeyngekiywkbthitngthangphumisastrthiepnthinkaenid eriykwa xwrihmath Urheimat thitngthiepnipidmakthisudinpccubnkhuxthirabthangehnuxkhxngthaeldaaelathaelaekhsepiyn tamthvsdikhxng hruxxanaoteliy tamthvsdikhxng phuthisnbsnunthvsdikhxngekhxraeknskcatngxayukhxngphasatnkaenidepnpraman swnphuthisnbsnunthvsdikhxngthinkaenidinxanaoteliymkcakahndxayukhxngphasaniepnchwnghlayshswrrskxnhnani klumyxyklumyxytang khxngtrakulxinod yuorepiynrwmthung tamladbtamprawtisastrkhxngkarpraktkhrngaerk klumphasaxanaoteliy aekhnngthimihlkthanpraktekaaekthisud cakchwng suyaelw thiednthisudkhuxphasakhxnghititht klumphasaxinod xiereniyn rwmthungphasasnskvt mihlkthanprakttngaetshswrrsthi 2 kxnkhristkal phasaxewsta aelaphasaepxresiy phasakrik mihlkthanthiimsmburn cak ohemxr mixayuinchwng du klumphasaxitalik rwmthungphasalatin rwmthungphasathisubmacakphasani khuxklumphasaormans prakttngaetshswrrsthi 1 kxnkhristkal klumphasaekhlt khacaruk Gaulish mixayutngaet exksarphasaixrichobrancakkhriststwrrsthi 6 klumphasaecxraemnik rwmthungphasaxngkvs hlkthanthipraktkhrngaerkkhuxkhacarukxksrruncakpramankhriststwrrsthi 2 exksarthimieruxngrawthiekaaekthisudepn khriststwrrsthi 4 phasaxarmieniy mihlkthanprakttngaetkhriststwrrsthi 5 klumphasaothaekheriyn phasasuyaelwkhxng prakt 2 phasayxy mihlkthanprakttngaetkhriststwrrsthi 6 odypraman klumphasabxlt slaf rwmthungphasaklumbxltaelaphasaklumslaf klumphasaslafmihlkthanprakttngaetkhriststwrrsthi 6 exksarthiekaaekthisudepnphasaslawxnikkhristckreka khriststwrrsthi 9 klumphasabxltmihlkthanprakttngaetkhriststwrrsthi 14 phasaaexlebeniy mihlkthanprakttngaetkhriststwrrsthi 16 mikaresnxkhwamsmphnthkbphasaxillieriy edechiy hruxethrs nxkcak 10 aekhnngthiidklawiwaelw yngmiphasaxun thisuyaelwthirucknxymak suyaelw imsmburn khadwasmphnthkbphasaemssaepiyn mikaresnxkhwamsmphnthkbphasaaexlebeniybang suyaelw imsmburn iklekhiyngkbxitalik suyaelw imsmburn phasayngxanimxxk phasafrieciy phasasuyaelwkhxngobran imsmburn suyaelw imsmburn suyaelw imsmburn suyaelw imsmburn tamprakt iklekhiyngkbphasakrik phasafrieciyn aelaxaciklekhiyngkbphasaethrsdwy nxkcakni yngmiphasatrakulxinod yuorepiynxun thiimprakthlkthanid inpccubnxangxingNordhoff Sebastian Hammarstrom Harald Forkel Robert Haspelmath Martin b k 2013 Indo European Glottolog 2 2 Leipzig Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
สูงสุด