fbpx
วิกิพีเดีย

แอลฟา

บทความนี้เกี่ยวกับอักษรกรีก สำหรับความหมายอื่น ดูที่ แอลฟา (แก้ความกำกวม)

แอลฟา (อังกฤษ: alpha เสียงอ่าน /ˈælfə/, กรีก: άλφα, ตัวใหญ่ Α, 88ตัวเล็ก α) เป็นอักษรกรีกตัวที่ 1 และเป็นเลขกรีกที่มีค่าเท่ากับ 1 แอลฟามีที่มาจากอาเลฟ ซึ่งเป็นอักษรฟินิเชียและฮีบรู เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงวัวตัวผู้หรือผู้นำ นอกจากนี้แอลฟายังเป็นรากในการกำเนิดอักษรตัวอื่นด้วย เช่น เอ (A) ในภาษาละติน และ อา (А) ในอักษรซีริลลิกในภาษาอังกฤษ คำว่า "แอลฟา" ซึ่งเป็นคำนาม มีความหมายว่า "การเริ่มต้น" หรือ "อันดับแรก" (ในอนุกรมหรือลำดับ) ซึ่งสอดคล้องกับรากศัพท์ในภาษากรีก

แอลฟา
อักษรกรีก
Αα แอลฟา Νν นิว
Ββ บีตา Ξξ ไซ
Γγ แกมมา Οο โอไมครอน
Δδ เดลตา Ππ พาย
Εε เอปไซลอน Ρρ โร
Ζζ ซีตา Σσς ซิกมา
Ηη อีตา Ττ เทา
Θθ ทีตา Υυ อิปไซลอน
Ι ι ℩ ไอโอตา Φφ ฟาย
Κκ แคปปา Χχ ไค
Λλ แลมดา Ψψ พไซ
Μμ มิว Ωω โอเมกา
ใกล้คลาสสิก
Ϝϝ เวา ϘϙϞϟ คอปปา
Ϻϻ แซน ͲͲϠϡ แซมไพ
Ϛϛ สติกมา Ͱͱ ฮีตา
Ϸϸ โช

เครื่องหมายเสริมอักษร

การใช้งาน

ในภาษากรีกโบราณ แอลฟาใช้แทนเสียงสระ [a] สามารถแทนได้ทั้งเสียงสระอะ ([a]) และสระอา ([aː]) ในปัจจุบันเพื่อลดความสับสนตรงนี้ จึงได้มีการใส่สัญลักษณ์ไว้ด้านบนของแอลฟา โดย Ᾱᾱ แทนเสียงยาว และ Ᾰᾰ แทนเสียงสั้น

  • ὥρα = ὥρᾱ hōrā (โฮร่า) การสะกดในภาษากรีก: [hɔ́ːraː] "เวลา"
  • γλῶσσα = γλῶσσᾰ glôssa (กลอสสะ) การสะกดในภาษากรีก: [ɡlɔ̂ːssa] "ลิ้น"

ในภาษากรีกยุคใหม่ เสียงสั้นยาวของสระได้หายไป ทำให้ปัจจุบันสัญลักษณ์สัทศาสตร์ IPA ใช้เพียง [a]

อ้างอิงและเชิงอรรถ

  1. ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (สืบค้นคำว่า alpha)
  2. Chambers concise dictionary p.30 Allied Publishers, 2004 ISBN 9798186062363 Retrieved 2017-02-06
  3. Alpha - Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary

แอลฟา, บทความน, เก, ยวก, บอ, กษรกร, สำหร, บความหมายอ, แก, ความกำกวม, งกฤษ, alpha, เส, ยงอ, าน, กร, άλφα, วใหญ, 88ต, วเล, เป, นอ, กษรกร, กต, วท, และเป, นเลขกร, กท, าเท, าก, มาจากอาเลฟ, งเป, นอ, กษรฟ, เช, ยและฮ, บร, เป, นส, ญล, กษณ, อถ, งว, วต, วผ, หร, อผ, นำ, น. bthkhwamniekiywkbxksrkrik sahrbkhwamhmayxun duthi aexlfa aekkhwamkakwm aexlfa 1 xngkvs alpha esiyngxan ˈ ae l f e krik alfa twihy A 88twelk a epnxksrkriktwthi 1 aelaepnelkhkrikthimikhaethakb 1 aexlfamithimacakxaelf sungepnxksrfiniechiyaelahibru epnsylksnsuxthungwwtwphuhruxphuna 2 nxkcakniaexlfayngepnrakinkarkaenidxksrtwxundwy echn ex A inphasalatin aela xa A inxksrsirillikinphasaxngkvs khawa aexlfa sungepnkhanam mikhwamhmaywa karerimtn hrux xndbaerk inxnukrmhruxladb sungsxdkhlxngkbraksphthinphasakrik 3 aexlfaxksrkrikAa aexlfa Nn niwBb bita 33 isGg aekmma Oo oximkhrxnDd edlta Pp phayEe expislxn Rr orZz sita Sss sikmaHh xita Tt etha88 thita Yy xipislxnI i ixoxta Ff fayKk aekhppa Xx ikhLl aelmda PSps phisMm miw Ww oxemkaiklkhlassikϜϝ ewa ϘϙϞϟ khxppaϺϻ aesn ͲͲϠϡ aesmiphϚϛ stikma Ͱͱ hitaϷϸ ochekhruxnghmayesrimxksrkarichngan aekikhinphasakrikobran aexlfaichaethnesiyngsra a samarthaethnidthngesiyngsraxa a aelasraxa aː inpccubnephuxldkhwamsbsntrngni cungidmikarissylksniwdanbnkhxngaexlfa ody Ᾱᾱ aethnesiyngyaw aela Ᾰᾰ aethnesiyngsn ὥra ὥrᾱ hōra ohra karsakdinphasakrik hɔ ːraː ewla glῶssa glῶssᾰ glossa klxssa karsakdinphasakrik ɡlɔ ːssa lin inphasakrikyukhihm esiyngsnyawkhxngsraidhayip thaihpccubnsylksnsthsastr IPA ichephiyng a xangxingaelaechingxrrth aekikh sphthbyytirachbnthitysthan subkhnkhawa alpha Chambers concise dictionary p 30 Allied Publishers 2004 ISBN 9798186062363 Retrieved 2017 02 06 Alpha Definition and More from the Free Merriam Webster Dictionary bthkhwamekiywkbphasaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy phasaekhathungcak https th wikipedia org w index php title aexlfa amp oldid 9012548, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม