fbpx
วิกิพีเดีย

หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)

นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย ร.น. (22 มกราคม พ.ศ. 2438 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2508) มีชื่อจริงว่า บุง ศุภชลาศัย รองผู้บัญชาการทหารเรือ อธิบดีกรมพลศึกษาคนแรก เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง กรีฑาสถานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2481

นาวาเอก
หลวงศุภชลาศัย
(บุง ศุภชลาศัย)

ป.ม., ท.ช.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
2 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
นายกรัฐมนตรี แปลก พิบูลสงคราม
ก่อนหน้า หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์
(กระทรวงพาณิชย์)
ถัดไป สงวน จูฑะเตมีย์
ดำรงตำแหน่ง
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 8 เมษายน พ.ศ. 2491
นายกรัฐมนตรี ควง อภัยวงศ์
ก่อนหน้า ทองอินทร์ ภูริพัฒน์
ถัดไป พันเอก หม่อมสนิทวงศ์เสนี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 17 กันยายน พ.ศ. 2488
นายกรัฐมนตรี ควง อภัยวงศ์
ทวี บุณยเกตุ
ก่อนหน้า มังกร พรหมโยธี
ถัดไป ทวี บุณยเกตุ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
10 มีนาคม – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
นายกรัฐมนตรี แปลก พิบูลสงคราม
ก่อนหน้า พันเอก ประยูร ภมรมนตรี
ถัดไป เดือน บุนนาค
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487
ก่อนหน้า พันตรี วิลาศ โอสถานนท์
ถัดไป สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
ดำรงตำแหน่ง
21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
นายกรัฐมนตรี พระยาพหลพลพยุหเสนา
ก่อนหน้า สถาปนาตำแหน่ง
ถัดไป หลวงเดชสหกรณ์
รัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2476 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
นายกรัฐมนตรี พระยามโนปกรณนิติธาดา
พระยาพหลพลพยุหเสนา
รองผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
5 สิงหาคม พ.ศ. 2476 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2477
อธิบดีกรมพลศึกษา
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2477 – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
ก่อนหน้า พระยาประมวญวิชาพูล
(รักษาราชการ)
ถัดไป พระยาจินดารักษ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด บุง
22 มกราคม พ.ศ. 2438
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
เสียชีวิต 26 ตุลาคม พ.ศ. 2508 (70 ปี)
การเข้าร่วม
การเมืองอื่น
คณะราษฎร
บิดา เปี้ยว
มารดา พ่วง
คู่สมรส สวาสดิ์ หุวะนันท์
หม่อมเจ้าจารุพัตรา อาภากร
บุตร 5 คน
อาชีพ ทหารเรือ
นักการเมือง
ศาสนา พุทธ

ประวัติ

หลวงศุภชลาศัย เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2438 ณ ตำบลถนนพระอาทิตย์ อำเภอชนะสงคราม จังหวัดพระนคร เป็นบุตรนายเบี้ยวและนางพ่วง เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดชนะสงคราม, โรงเรียนวัดบวรนิเวศ และโรงเรียนวัดราชบูรณะ (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) จนจบชั้นมัธยมเมื่อ พ.ศ. 2454 และสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายเรือ เรียนเก่งถึงขั้นได้รับเกียรตินิยมของสถาบัน

การทำงาน

บุง ศุภชลาศัย เริ่มต้นชีวิตราชการทหารเรือ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2461 ประจำการบนเรือรบหลวง "สุครีพครองเมือง" ตำแหน่งสุดท้ายก่อนออกจากกองทัพเรือ คือรองผู้บัญชาการทหารเรือ ต่อมาในรัฐบาล พระยาพหลพลพยุหเสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้สถาปนากรมใหม่ขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 เพื่อจัดการงานด้านพลศึกษาของชาติ มี อำมาตย์เอกพระยาประมวลวิชาพูล (วงษ์ บุญ-หลง) รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดี จนกระทั่ง วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2477 นาวาโท หลวงศุภชลาศัย ร.น. (บุง ศุภชลาศัย) จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา คนแรกอย่างเป็นทางการ

หลวงศุภชลาศัย เป็นผู้วางรากฐานการพลศึกษาและกีฬานักเรียนเมืองไทยหลายประการ อาทิ การบรรจุหลักสูตรวิชาพลศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาทั่วประเทศ และสิ่งสำคัญ สำหรับชาวพลศึกษา คือการกำหนดสัญญลักษณ์ วงกลมห่วง 3 สี ประดิษฐานอยู่ใต้รูปพระพลบดี ซึ่งห่วงสีเหลืองแทนพุทธิศึกษา, ห่วงสีขาวแทนจริยศึกษา และห่วงสีเขียวแทนพลศึกษา โดยความหมายแห่งนัย คือบุคคลจะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และก่อประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองได้อย่างแท้จริงจะต้องมีความสมดุลระหว่าง ความรู้ ความประพฤติและพลานามัย ดังเช่นห่วงทั้ง 3 วง ที่วางทับกันอย่างมีเอกภาพ

หลวงศุภชลาศัย ได้ส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนของกรมพลศึกษา จัดให้มีการมอบเสื้อสามารถแก่นักกีฬาที่มีความยอดเยี่ยมทุกประเภท ก่อนจัดแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก และใน พ.ศ. 2479 จึงย้ายสนามแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ไปทำการแข่งขัน ณ สนามหลวง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2478 กรมพลศึกษา ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน เนื้อที่ 114 ไร่ 1 งาน 25.12 ตารางวา ตรงบริเวณที่เดิมเป็นวังวินเซอร์ ซึ่งเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ สร้างพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อจัดสร้างสนามกีฬาแห่งชาติ และได้ดำเนินการของบประมาณแผ่นดิน เพื่อใช้การจัดสร้างสนามกีฬา ใช้ชื่อว่า สนามกรีฑาสถาน (National Stadium) และโรงเรียนพลศึกษากลาง เริ่มงานตั้งแต่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 จวบจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2484

ในขณะที่สนามกรีฑาสถานยังสร้างไม่เสร็จ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2481 โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกรีฑาสถาน เป็นครั้งแรก

เมื่อ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 กรมพลศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อสนามกรีฑาสถาน เป็น สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เพื่อเป็นเกียรติแก่ หลวงศุภชลาศัย ปัจจุบัน นิยมเรียกสั้น ๆ เพียงว่า สนามศุภชลาศัย หรือ สนามกีฬาแห่งชาติ

ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2485 - 2487 นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย ร.น. ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หลวงศุภชลาศัย ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2508 ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 กรมพลศึกษา ได้ยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ท่านเป็น บุคคลพลศึกษาของชาติ สาขาการบริหารการพลศึกษา

บทบาททางการเมือง

หลวงศุภชลาศัย เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะราษฎร ผู้กระทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยถือเป็นนายทหารเรือที่มีอาวุโสสูงสุดของคณะราษฎร ด้วยอายุ 37 ปี ซึ่งในขณะนั้น หลวงศุภชลาศัย มียศเป็น นาวาตรี (น.ต.) ก่อนที่จะออกจากบ้านพักมา เป็นเพียงไม่กี่คนในบรรดาคณะราษฎรที่บอกความจริงแก่ครอบครัวว่าจะออกจากบ้านไปทำอะไร โดยบทบาทของหลวงศุภชลาศัย ก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียว พร้อมกับ เรือเอก สงวน รุจิราภา ได้เข้าพบกับ หลวงวิจักรกลยุทธ ซึ่งเป็นนายทหารบกคณะราษฎรเช่นเดียวกัน ถึงที่บ้านพัก เพื่อขอให้ปลอมแปลงลายเซ็นของ หลวงมนูญศาสตร์สาทร นายทหารเรือผู้ลงชื่อรับรองคำสั่งของผู้รั้งแม่ทัพเรือ เพื่อขออนุมัติคำสั่งให้นำเรือลงลาดตระเวณในลำน้ำเจ้าพระยา รวมทั้งสิ้น 11 ฉบับ อันเป็นส่วนการปฏิบัติการของฝ่ายทหารเรือ จากนั้นในเช้ามืดของวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หลวงศุภชลาศัยได้เป็นผู้ช่วยในการตัดสัญญาณโทรศัพท์และโทรเลขที่กองพันพาหนะทหารเรือ บริเวณท่าราชวรดิฐ ร่วมกับคณะราษฎรสายทหารเรือคนอื่น ๆ เพื่อมิให้มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยอื่นได้ และรวบรวมอาวุธปืนและกระสุนจำนวน 45,000 นัด ที่งัดจากกองพันฯ ข้ามฟากมา ก่อนจะลำเลียงสู่ลานพระบรมรูปทรงม้า ก่อนเวลา 06.00 น. อันเป็นจุดนัดหมายเพื่อรวบรวมกำลังทหารเรือ ก่อนที่กำลังทหารบกและพลเรือนจะมาสมบท จากนั้นเป็นผู้คุมกำลังเรือรบเข้าลาดตระเวนตามริมแม่น้ำเจ้าพระยา และทำการคุมที่ท่าน้ำวังบางขุนพรหม อันเป็นสถานที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้รักษาพระนคร มิให้หลบหนี และต่อมาได้รับหน้าที่เป็นผู้ถือหนังสืออัญเชิญ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่แปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล นิวัติยังพระนคร

หลวงศุภชลาศัย ได้เดินทางโดยเรือหลวงสุโขทัย ไปถึงพระราชวังไกลกังวลในเวลา 10.00 น. ในวันที่ 25 มิถุนายน โดยจอดเรือห่างจากชายฝั่งประมาณ 2,500 เมตร และลงเรือเล็กไป โดยสั่งแก่ทหารบนเรือว่า หากตนยังไม่กลับมาในเวลาที่เหมาะสม ให้ระดมยิงได้เลยโดยไม่ต้องห่วงตน เมื่อถึงฝั่ง หลวงศุภชลาศัยได้เข้าเฝ้าฯ แต่ทางพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิเสธ ด้วยทรงให้เหตผุลว่า เรือหลวงสุโขทัยนั้นคับแคบเกินไป ไม่สมกับพระเกียรติยศ ซึ่งทางหลวงศุภชลาศัยก็ได้ส่งโทรเลขกลับไปยังพระนคร ท้ายที่สุดการเสด็จนิวัติกลับพระนครของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเป็นทางรถไฟขบวนพิเศษ ที่ทางพระยาพหลพลพยุหเสนา ผู้รักษาพระนครและหัวหน้าคณะราษฎรจัดถวาย

รวมทั้งเคยได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดพระนคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500

ชีวิตครอบครัว

หลวงศุภชลาศัย สมรสกับ สวาสดิ์ หุวนันท์ และ หม่อมเจ้าจารุพัตรา อาภากร พระธิดาพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประสูติในหม่อมกิม อาภากร ณ อยุธยา (ธิดานายตั๊น ชุ่นเพียว)

หลวงศุภชลาศัย มีบุตรธิดากับหม่อมเจ้าจารุพัตรา อาภากร 5 คน ได้แก่

 • อาภา ศุภชลาศัย สมรสกับ หม่อมราชวงศ์สุทธิสวาสดิ์ กฤดากร
 • นาวาเอกภากร ศุภชลาศัย สมรสกับ อัจฉรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 • จารุพันธ์ ศุภชลาศัย สมรสกับ ดุษณี วสุธาร
 • พรศุภศรี ศุภชลาศัย สมรสกับ ศรีศักดิ์ จามรมาน
 • พัตราพร ศุภชลาศัย สมรสกับ ธนชัย จารุศร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 • จิรัฏฐ์ จันทะเสน, ประวัติหลวงศุภชลาศัย
 1. ประกาศ ย้ายนายทหารเรือ
 2. ประกาศ ตั้งอธิบดีกรมพลศึกษา
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๒ ราย)
 4. นายหนหวย. ทหารเรือปฏิวัติ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, พฤศจิกายน 2555 (พิมพ์ครั้งที่ 3). 124 หน้า. ISBN 9789740210252
 5. 2475 : ชะตาชาติ, สารคดี ทางทีพีบีเอส: 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
 6. 2475 ยุทธการยึดเมือง, สารคดีฉบับที่ 172: มิถุนายน 2542
 7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
 8. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ หม่อมเจ้าหญิง จงจิตรถนอม ดิศกุล. จดหมายถึงหญิงใหญ่ (ฉบับชำระใหม่). กรุงเทพ : สถาพรบุ๊คส์, 2551. ISBN 978-974-16-6535-8
 9. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๔๖ ง หน้า ๒๕๖๗, ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๖

หลวงศ, ภชลาศ, ภชลาศ, นาวาเอก, หลวงศ, ภชลาศ, มกราคม, 2438, ลาคม, 2508, อจร, งว, ภชลาศ, รองผ, ญชาการทหารเร, อธ, บด, กรมพลศ, กษาคนแรก, เป, นผ, ดำเน, นการจ, ดสร, าง, กร, ฑาสถานแห, งชาต, เม, 2481นาวาเอก, หลวงศ, ภชลาศ, ภชลาศ, ฐมนตร, าการกระทรวงอ, ตสาหกรรมดำรงตำแหน, . nawaexk hlwngsuphchlasy r n 22 mkrakhm ph s 2438 26 tulakhm ph s 2508 michuxcringwa bung suphchlasy rxngphubychakarthharerux xthibdikrmphlsuksakhnaerk epnphudaeninkarcdsrang krithasthanaehngchati emux ph s 2481nawaexk hlwngsuphchlasy bung suphchlasy p m th ch rthmntriwakarkrathrwngxutsahkrrmdarngtaaehnng 2 kumphaphnth 24 minakhm ph s 2489naykrthmntri aeplk phibulsngkhramkxnhna hmxmhlwngxudm snithwngs krathrwngphanichy thdip sngwn cuthaetmiydarngtaaehnng 11 phvscikayn ph s 2490 8 emsayn ph s 2491naykrthmntri khwng xphywngskxnhna thxngxinthr phuriphthnthdip phnexk hmxmsnithwngsesnirthmntriwakarkrathrwngmhadithydarngtaaehnng 2 singhakhm ph s 2487 17 knyayn ph s 2488naykrthmntri khwng xphywngsthwi bunyektukxnhna mngkr phrhmoythithdip thwi bunyekturthmntrichwywakarkrathrwngsuksathikardarngtaaehnng 10 minakhm 5 phvsphakhm ph s 2485naykrthmntri aeplk phibulsngkhramkxnhna phnexk prayur phmrmntrithdip eduxn bunnakhrthmntrichwywakarkrathrwngkhmnakhmdarngtaaehnng 5 phvsphakhm ph s 2485 2 singhakhm ph s 2487kxnhna phntri wilas oxsthannththdip sphrng ethphhsdin n xyuthyarthmntrichwywakarkrathrwngekstrathikardarngtaaehnng 21 thnwakhm ph s 2480 16 thnwakhm ph s 2481naykrthmntri phrayaphhlphlphyuhesnakxnhna sthapnataaehnngthdip hlwngedchshkrnrthmntridarngtaaehnng 1 emsayn ph s 2476 21 thnwakhm ph s 2480naykrthmntri phrayamonpkrnnitithadaphrayaphhlphlphyuhesnarxngphubychakarthhareruxdarngtaaehnng 5 singhakhm ph s 2476 31 minakhm ph s 2477xthibdikrmphlsuksadarngtaaehnng 1 emsayn ph s 2477 4 phvsphakhm ph s 2485kxnhna phrayapramwywichaphul rksarachkar thdip phrayacindarkskhxmulswnbukhkhlekid bung 22 mkrakhm ph s 2438cnghwdphrankhr praethssyamesiychiwit 26 tulakhm ph s 2508 70 pi karekharwm karemuxngxun khnarasdrbida epiywmarda phwngkhusmrs swasdi huwannth hmxmecacaruphtra xaphakrbutr 5 khnxachiph thhareruxnkkaremuxngsasna phuthth enuxha 1 prawti 2 karthangan 3 bthbaththangkaremuxng 4 chiwitkhrxbkhrw 5 ekhruxngrachxisriyaphrn 6 xangxingprawti aekikhhlwngsuphchlasy ekidemuxwnthi 22 mkrakhm ph s 2438 n tablthnnphraxathity xaephxchnasngkhram cnghwdphrankhr epnbutrnayebiywaelanangphwng eriynhnngsuxthiorngeriynwdchnasngkhram orngeriynwdbwrniews aelaorngeriynwdrachburna orngeriynswnkuhlabwithyaly cncbchnmthymemux ph s 2454 aelasxbkhdeluxkekhaorngeriynnayerux eriynekngthungkhnidrbekiyrtiniymkhxngsthabnkarthangan aekikhbung suphchlasy erimtnchiwitrachkarthharerux emuxpraman ph s 2461 pracakarbneruxrbhlwng sukhriphkhrxngemuxng taaehnngsudthaykxnxxkcakkxngthpherux khuxrxngphubychakarthharerux 1 txmainrthbal phrayaphhlphlphyuhesna krathrwngsuksathikar idsthapnakrmihmkhunemuxwnthi 9 thnwakhm ph s 2476 ephuxcdkarngandanphlsuksakhxngchati mi xamatyexkphrayapramwlwichaphul wngs buy hlng rksarachkarintaaehnngxthibdi cnkrathng wnthi 1 emsayn ph s 2477 nawaoth hlwngsuphchlasy r n bung suphchlasy cungidrbkaraetngtngihdarngtaaehnngxthibdikrmphlsuksa khnaerkxyangepnthangkar 2 hlwngsuphchlasy epnphuwangrakthankarphlsuksaaelakilankeriynemuxngithyhlayprakar xathi karbrrcuhlksutrwichaphlsuksa orngeriynfukhdkhruphlsuksathwpraeths aelasingsakhy sahrbchawphlsuksa khuxkarkahndsyylksn wngklmhwng 3 si pradisthanxyuitrupphraphlbdi sunghwngsiehluxngaethnphuththisuksa hwngsikhawaethncriysuksa aelahwngsiekhiywaethnphlsuksa odykhwamhmayaehngny khuxbukhkhlcamirangkaysmburnaekhngaerng aelakxpraoychnihkbchatibanemuxngidxyangaethcringcatxngmikhwamsmdulrahwang khwamru khwampraphvtiaelaphlanamy dngechnhwngthng 3 wng thiwangthbknxyangmiexkphaphhlwngsuphchlasy idsngesrimkaraekhngkhnkilankeriynkhxngkrmphlsuksa cdihmikarmxbesuxsamarthaeknkkilathimikhwamyxdeyiymthukpraephth kxncdaekhngkhnkilaprachachnthwpraethskhunepnkhrngaerk aelain ph s 2479 cungyaysnamaekhngkhnkilankeriynpracapi cakorngeriynswnkuhlabwithyaly ipthakaraekhngkhn n snamhlwngemuxwnthi 14 thnwakhm ph s 2478 krmphlsuksa idthasyyaechathidinkhxngculalngkrnmhawithyaly n tablwngihm xaephxpthumwn enuxthi 114 ir 1 ngan 25 12 tarangwa trngbriewnthiedimepnwngwinesxr sungepnwngthiphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwoprdekla srangphrarachthansmedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchirunhis syammkudrachkumar ephuxcdsrangsnamkilaaehngchati aelaiddaeninkarkhxngbpramanaephndin ephuxichkarcdsrangsnamkila ichchuxwa snamkrithasthan National Stadium aelaorngeriynphlsuksaklang erimngantngaet wnthi 10 kumphaphnth ph s 2480 cwbcnaelwesrcsmburn emux ph s 2484inkhnathisnamkrithasthanyngsrangimesrc krathrwngsuksathikaridcdkaraekhngkhnkilaprachachn pracapi ph s 2481 ody phrabathsmedcphraecaxyuhwxannthmhidl esdcphrarachdaeninepnprathanphithiepidkaraekhngkhn n snamkrithasthan epnkhrngaerkemux wnthi 4 phvsphakhm ph s 2485 krmphlsuksa idepliynchuxsnamkrithasthan epn snamsuphchlasykrithasthanaehngchati ephuxepnekiyrtiaek hlwngsuphchlasy pccubn niymeriyksn ephiyngwa snamsuphchlasy hrux snamkilaaehngchatichwngrahwangpi ph s 2485 2487 nawaexk hlwngsuphchlasy r n idrboprdekla aetngtngihepnrthmntrichwywakarkrathrwngsuksathikar aelarthmntriwakarkrathrwngmhadithy 3 hlwngsuphchlasy thungaekxnickrrmemuxwnthi 26 tulakhm ph s 2508 txmainpi ph s 2538 krmphlsuksa idykyxngaelaechidchuekiyrtiihthanepn bukhkhlphlsuksakhxngchati sakhakarbriharkarphlsuksabthbaththangkaremuxng aekikhhlwngsuphchlasy epnhnunginsmachikkhnarasdr phukrathakarepliynaeplngkarpkkhrxng ph s 2475 odythuxepnnaythhareruxthimixawuossungsudkhxngkhnarasdr dwyxayu 37 pi sunginkhnann hlwngsuphchlasy miysepn nawatri n t kxnthicaxxkcakbanphkma epnephiyngimkikhninbrrdakhnarasdrthibxkkhwamcringaekkhrxbkhrwwacaxxkcakbanipthaxair odybthbathkhxnghlwngsuphchlasy kxnhnannephiyngwnediyw phrxmkb eruxexk sngwn rucirapha idekhaphbkb hlwngwickrklyuthth sungepnnaythharbkkhnarasdrechnediywkn thungthibanphk ephuxkhxihplxmaeplnglayesnkhxng hlwngmnuysastrsathr naythhareruxphulngchuxrbrxngkhasngkhxngphurngaemthpherux ephuxkhxxnumtikhasngihnaeruxlngladtraewninlanaecaphraya rwmthngsin 11 chbb xnepnswnkarptibtikarkhxngfaythharerux caknninechamudkhxngwnthimikarepliynaeplngkarpkkhrxng hlwngsuphchlasyidepnphuchwyinkartdsyyanothrsphthaelaothrelkhthikxngphnphahnathharerux briewntharachwrdith rwmkbkhnarasdrsaythhareruxkhnxun ephuxmiihmikartidtxsuxsarkbhnwyxunid aelarwbrwmxawuthpunaelakrasuncanwn 45 000 nd thingdcakkxngphn khamfakma kxncalaeliyngsulanphrabrmrupthrngma kxnewla 06 00 n xnepncudndhmayephuxrwbrwmkalngthharerux kxnthikalngthharbkaelaphleruxncamasmbth 4 caknnepnphukhumkalngeruxrbekhaladtraewntamrimaemnaecaphraya aelathakarkhumthithanawngbangkhunphrhm xnepnsthanthiprathbkhxng smedcphraecabrmwngsethx ecafabriphtrsukhumphnthu krmphrankhrswrrkhwrphinit phurksaphrankhr miihhlbhni aelatxmaidrbhnathiepnphuthuxhnngsuxxyechiy phrabathsmedcphrapkeklaecaxyuhw thiaeprphrarachthanipprathb n phrarachwngiklkngwl niwtiyngphrankhr 5 hlwngsuphchlasy idedinthangodyeruxhlwngsuokhthy ipthungphrarachwngiklkngwlinewla 10 00 n inwnthi 25 mithunayn odycxderuxhangcakchayfngpraman 2 500 emtr aelalngeruxelkip odysngaekthharbneruxwa haktnyngimklbmainewlathiehmaasm ihradmyingidelyodyimtxnghwngtn emuxthungfng hlwngsuphchlasyidekhaefa aetthangphrabathsmedcphrapkeklaecaxyuhwthrngptiesth dwythrngihehtphulwa eruxhlwngsuokhthynnkhbaekhbekinip imsmkbphraekiyrtiys sungthanghlwngsuphchlasykidsngothrelkhklbipyngphrankhr thaythisudkaresdcniwtiklbphrankhrkhxngphrabathsmedcphrapkeklaecaxyuhw cungepnthangrthifkhbwnphiess thithangphrayaphhlphlphyuhesna phurksaphrankhraelahwhnakhnarasdrcdthway 6 rwmthngekhyidepnsmachiksphaphuaethnrasdr s s cnghwdphrankhr sngkdphrrkhprachathipty inkareluxktnginwnthi 15 thnwakhm ph s 2500 7 chiwitkhrxbkhrw aekikhhlwngsuphchlasy smrskb swasdi huwnnth aela hmxmecacaruphtra xaphakr 8 phrathidaphraxngkhihyinphraecabrmwngsethx krmhlwngchumphrekhtxudmskdi prasutiinhmxmkim xaphakr n xyuthya thidanaytn chunephiyw hlwngsuphchlasy mibutrthidakbhmxmecacaruphtra xaphakr 5 khn idaek 9 xapha suphchlasy smrskb hmxmrachwngssuththiswasdi kvdakr nawaexkphakr suphchlasy smrskb xcchra esniwngs n xyuthya caruphnth suphchlasy smrskb dusni wsuthar phrsuphsri suphchlasy smrskb sriskdi camrman phtraphr suphchlasy smrskb thnchy carusrekhruxngrachxisriyaphrn aekikhph s imprakt ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnthi 1 prathmaphrnmngkudithy p m ph s imprakt ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnthi 2 thwitiyaphrnchangephuxk th ch ph s 2496 ehriyylukesuxsdudi chnthi 1 10 ph s 2481 ehriyyrtnaphrn rchkalthi 8 chnthi 2 x p r 2 xangxing aekikhcirtth cnthaesn prawtihlwngsuphchlasy prakas yaynaythharerux prakas tngxthibdikrmphlsuksa phrabrmrachoxngkar prakas tngaelaaetngtngrthmntri canwn 22 ray nayhnhwy thhareruxptiwti krungethph sankphimphmtichn phvscikayn 2555 phimphkhrngthi 3 124 hna ISBN 9789740210252 2475 chatachati sarkhdi thangthiphibiexs 27 krkdakhm ph s 2555 2475 yuththkaryudemuxng sarkhdichbbthi 172 mithunayn 2542 prakaskrathrwngmhadithy eruxng phlkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrthwip ph s 2500 khrngthi 2 smedcphraecabrmwngsethx krmphrayadarngrachanuphaph aela hmxmecahying cngcitrthnxm diskul cdhmaythunghyingihy chbbcharaihm krungethph sthaphrbukhs 2551 ISBN 978 974 16 6535 8 kitiwthna ichynt pkmntri hmxmrachwngs sayphraolhitinphraphuththecahlwng krungethph diexmdi ph s 2551 290 hna ISBN 978 974 312 022 0 rachkiccanuebksa aecngkhwamkrathrwngsuksathikar eruxng phrarachthanehriyylukesuxsdudi elm 70 txnthi 46 ng hna 2567 14 krkdakhm 2496ekhathungcak https th wikipedia org w index php title hlwngsuphchlasy bung suphchlasy amp oldid 9478271, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม