fbpx
วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2539

พุทธศักราช 2539 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1996 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันจันทร์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีชวด อัฐศก จุลศักราช 1358 (วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)
1996 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2539
ปฏิทินเกรกอเรียน1996
MCMXCVI
Ab urbe condita2749
ปฏิทินอาร์มีเนีย1445
ԹՎ ՌՆԽԵ
ปฏิทินอัสซีเรีย6746
ปฏิทินบาไฮ152–153
ปฏิทินเบงกอล1403
ปฏิทินเบอร์เบอร์2946
ปีในรัชกาลอังกฤษ44 Eliz. 2 – 45 Eliz. 2
พุทธศักราช2540
ปฏิทินพม่า1358
ปฏิทินไบแซนไทน์7504–7505
ปฏิทินจีน乙亥(กุนธาตุไม้)
4692 หรือ 4632
    — ถึง —
丙子年 (ชวดธาตุไฟ)
4693 หรือ 4633
ปฏิทินคอปติก1712–1713
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3162
ปฏิทินเอธิโอเปีย1988–1989
ปฏิทินฮีบรู5756–5757
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต2052–2053
 - ศกสมวัต1918–1919
 - กลียุค5097–5098
ปฏิทินโฮโลซีน11996
ปฏิทินอิกโบ996–997
ปฏิทินอิหร่าน1374–1375
ปฏิทินอิสลาม1416–1417
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชเฮเซ 8
(平成8年)
ปฏิทินจูเช85
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4329
ปฏิทินหมินกั๋วROC 85
民國85年
เวลายูนิกซ์820454400–852076799

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

มกราคม

กุมภาพันธ์

  • 10 กุมภาพันธ์ – "ดีปบลู" คอมพิวเตอร์นักหมากรุก เอาชนะแกร์รี แคสพารอฟ นักหมากรุกรางวัลอินเตอร์แนชันแนลแกรนด์มาสเตอร์ และแชมป์โลกรายการเวิร์ลเชสส์แชมเปียนชิพ เป็นครั้งแรก
  • 16 กุมภาพันธ์ - กองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติโคลัมเบียลักพาตัวประกันชาวสหรัฐ 6 คน

มีนาคม

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ไม่ทราบวัน

วันเกิด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันถึงแก่กรรม

รางวัล

รางวัลโนเบล

2539, ทธศ, กราช, 2539, ตรงก, บป, คร, สต, กราช, 1996, เป, นป, อธ, กส, รท, นท, นแรกเป, นว, นจ, นทร, ตามปฏ, นเกรกอเร, ยน, และเป, นป, ชวด, ฐศก, ลศ, กราช, 1358, นท, เมษายน, เป, นว, นเถล, งศก, ศตวรรษ, 21ป, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 25421996, ในปฏ, นอ, นปฏ,. phuththskrach 2539 trngkbpikhristskrach 1996 epnpixthiksurthinthiwnaerkepnwncnthrtamptithinekrkxeriyn aelaepnpichwd xthsk culskrach 1358 wnthi 15 emsayn epnwnethlingsk stwrrs 19 20 21pi 2536 2537 2538 2539 2540 2541 25421996 inptithinxunptithinsuriykhtiithy2539ptithinekrkxeriyn1996MCMXCVIAb urbe condita2749ptithinxarmieniy1445ԹՎ ՌՆԽԵptithinxssieriy6746ptithinbaih152 153ptithinebngkxl1403ptithinebxrebxr2946piinrchkalxngkvs44 Eliz 2 45 Eliz 2phuththskrach2540ptithinphma1358ptithinibaesnithn7504 7505ptithincin乙亥年 kunthatuim 4692 hrux 4632 thung 丙子年 chwdthatuif 4693 hrux 4633ptithinkhxptik1712 1713ptithindiskhxrediy3162ptithinexthioxepiy1988 1989ptithinhibru5756 5757ptithinhindu wikrmsmwt2052 2053 sksmwt1918 1919 kliyukh5097 5098ptithinoholsin11996ptithinxikob996 997ptithinxihran1374 1375ptithinxislam1416 1417ptithinyipunskrachehes 8 平成8年 ptithincuech85ptithincueliynekrkxeriynlb 13 wnptithinekahli4329ptithinhminkwROC 85民國85年ewlayuniks820454400 852076799klxngni dukhuyaek enuxha 1 phunapraethsithy 2 ehtukarn 2 1 mkrakhm 2 2 kumphaphnth 2 3 minakhm 2 4 phvsphakhm 2 5 mithunayn 2 6 krkdakhm 2 7 singhakhm 2 8 tulakhm 2 9 phvscikayn 2 10 thnwakhm 2 11 imthrabwn 3 wnekid 3 1 mkrakhm 3 2 kumphaphnth 3 3 minakhm 3 4 emsayn 3 5 phvsphakhm 3 6 mithunayn 3 7 krkdakhm 3 8 singhakhm 3 9 knyayn 3 10 tulakhm 3 11 phvscikayn 3 12 thnwakhm 4 wnthungaekkrrm 5 rangwl 5 1 rangwloneblphunapraethsithy aekikhphramhakstriy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 9 mithunayn ph s 2489 13 tulakhm ph s 2559 naykrthmntri naybrrhar silpxacha 13 krkdakhm ph s 2538 24 phvscikayn ph s 2539 phlexk chwlit yngicyuthth 25 phvscikayn ph s 2539 8 phvscikayn ph s 2540 ehtukarn aekikhmkrakhm aekikh 8 mkrakhm smedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath aelasmedcphrarachiniosefiyaehngsepn esdcphrarachdaenininphithiplxyeruxhlwngckrinvebsrlngna n xueruxbasn emuxngefrorl aekhwnkaliesiy praethssepn 20 mkrakhm khbwnkarpapwxisralkphatwprakn 26 khn inbriewnxuthyanlxernta 31 mkrakhm smachikklumphykhkhthmilxiaelmkhwangraebidisthnakharklanginsrilngka miphuesiychiwit 90 khnkumphaphnth aekikh 10 kumphaphnth dipblu khxmphiwetxrnkhmakruk exachnaaekrri aekhspharxf nkhmakrukrangwlxinetxraenchnaenlaekrndmasetxr aelaaechmpolkraykarewirlechssaechmepiynchiph epnkhrngaerk 16 kumphaphnth kxngkalngpldplxyaehngchatiokhlmebiylkphatwpraknchawshrth 6 khnminakhm aekikh 4 minakhm ekidraebidthisunykarkhakhnadihyinkrungethlxawif xisraexl miphuesiychiwit 20 khn klumhamasxxkmaxangkhwamrbphidchxb 10 minakhm phrarachphithithwayphraephlingphrabrmsphsmedcphrasrinkhrinthrabrmrachchnni 23 minakhm li etnghuyidrbeluxktngepnprathanathibdiinkareluxktngodytrngkhrngaerkkhxngithwn 1 2 minakhm karprachumrthmntritangpraethsexechiy yuorp xaesm khrngthi 1 cdkhunthikrungethphmhankhrphvsphakhm aekikh 12 phvsphakhm nksuksathiprathwngrthbalsuharotthukyingesiychiwit 6 khnthimhawithyalytrisktiinkrungcakarta thaihekidkarclaclthirunaerngthisudincakartatamma 21 phvsphakhm suharotprakaslaxxkcaktaaehnngprathanathibdixinodniesiymithunayn aekikh 9 mithunayn smedcphrarachininathexlisaebththi 2 aehngshrachxanackr esdcphrarachdaenineyuxn rachxanackrithy phrxmdwy ecachayfilip dyukaehngexdinbara phrarachswami in phrarachphithichlxngsirirachsmbtikhrb 50 pi in phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch 25 mithunayn rthbrrthukechuxephlingraebidthiemuxngokhbar praethssaxudixaraebiy thaihthharshrthesiychiwit 9 naykrkdakhm aekikh 20 krkdakhm ekidehturaebidthisnambinnanachatitarraokna praethssepn 27 krkdakhm ehturaebidinesnethneniyl oxlimpik parkh ekidraebidrahwangkaraekhngkhnkilaoxlimpikinemuxngaextaelnta rthcxreciy shrthxemrika thaihmiphuesiychiwit 2 khn badecb 111 khn 28 krkdakhm phuchmkaraekhngkhneruxerwpracapithicdkhuninaemnaokhlmebiy phbmnusyekhnenewk sakmnusyyukhkxnprawtisastrodybngexiy inemuxngekhnenwik rthwxchingtn shrthxemrikasinghakhm aekikh 1 singhakhm ekidraebidbriewnbankhxngxarkhbichxpchawfrngessinemuxngoxran praethsaexlcieriy thaihxarkhbichxpaelakhnkhbrthesiychiwit snnisthanwaepnfimuxkhxngkxngkalngtidxawuthxislam 4 singhakhm smrks khasingh khwaehriyythxngmwysaklsmkhreln runefethxrewth inkaraekhngkhnkilaoxlimpikthiaextaelnta rthcxreciy shrthxemrika epnnkkilakhnaerkinithythiidehriyythxngoxlimpik 28 singhakhm ecafachaychals ecachayaehngewlsthrnghyakhadcakecahyingidxanatulakhm aekikh 1 tulakhm ekidkarlxbsngharkngsulekahliitthiemuxngwladiwxstxk praethsrsesiy 16 tulakhm karebiydesiydknkhxngaefnbxl 47 000 khn ephuxekhachmfutbxlolkrxbkhdeluxk rahwangkwetmalakbkhxstarikasungcdkhunthisnamfutbxlkhnad 36 000 thinnginkwetmalasiti thaihphuchmbangswntkcakxthcnthr aelakxihekidkhwamoklahl miphuesiychiwit 84 khn badecbmakkwa 180 khn 28 tulakhm smedcphrarachininathexlisaebththi 2 aehngshrachxanackr phrxmdwy ecachayfilip dyukaehngexdinbara esdcphrarachdaenineyuxn rachxanackrithy xyangepnthangkarinthanaphrarachxakhntukain phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch aela smedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath aelathuxepnkhrngaerkthismedcphrarachininathexlisaebththi 2 esdcphrarachdaenineyuxnepnkhrngthi 2 sungimekhyekidkhunmakxninprawtisastrkaresdcphrarachdaenineyuxntangpraethskhxngphraxngkhphvscikayn aekikh 1 phvscikayn sthapna mhawithyalythksin 7 phvscikayn xngkhkarnasasngyanmarsoklblesxreweyxrkhunsuxwkas 12 phvscikayn ekhruxngbinodysarsxnglachnkniklkrungniwedli praethsxinediy miphuesiychiwit 349 khn 23 phvscikayn ekhruxngbinodysarkhxngsaykarbinexthioxepiytkiklkbpraethskhxomorsinmhasmuthrxinediy hlngekidehtuciekhruxngbin thaihmiphuesiychiwit 127 khnthnwakhm aekikh 3 thnwakhm ekidehturaebidrthifitdininkrungparis miphuesiychiwithlaykhnaetimmiklumidxxkmaxangkhwamrbphidchxb 13 thnwakhm okhfi xnnn idrbeluxkepnelkhathikaraehngshprachachati 26 thnwakhm xnusyyawadwykartxtankaraeprsphaphepnthaelthrayerimmiphlbngkhbichimthrabwn aekikh khnphbthatuokhepxrniesiym smedcphrarachathibdieltsithi 3 aehngelosoth eswyrachsmbtiepnphramhakstriyaehngrachxanackrelosoth ecachayaexndruw dyukaehngyxrk thrnghyakb sarah dchechsaehngyxrk thungcathrnghyakhadaelw sarahyngkhngsamarthichys dchechsaehngyxrk id aetcaimmi ehxrrxylihens naphranamwnekid aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiekidinpi ph s 2539 mkrakhm aekikh 4 mkrakhm prita ichyrks nkaesdngchawithy 5 mkrakhm yanika thxngprayur nkaesdngaelaphithikrchawithy 15 mkrakhm nwsn phuphnthchsih nkaesdngchawithy thara thipha nkaesdngaelanayaebbchawithy icbw hidding nkaesdngchawithy 16 mkrakhm ecnni khim nkrxngchawekahliit 23 mkrakhm ruebn lxfts chik nkfutbxlchawxngkvskumphaphnth aekikh 8 kumphaphnth phalda thitawchira nkaesdngchawithy 27 kumphaphnth xngkhna wrrtnachy nkaesdngchawithyminakhm aekikh 4 minakhm thnnth caeriy nkrxngchawithy 13 minakhm phrphiphthn phthnesrsthannth nkaesdngchawithyemsayn aekikh 4 emsayn xxstin maohn nkrxngaelankaetngephlngchawxemrikn 6 emsayn thirphthr olhnnthn nkaesdngchawithy 12 emsayn ntthnicha dngwthnawnichy nkaesdngchawithyphvsphakhm aekikh 2 phvsphakhm echxprang xariykul nkrxngchawithy 5 phvsphakhm nphthr esiyngsmbuy nkaesdngaelanayaebbchawithymithunayn aekikh 1 mithunayn phngsthr sripinta nkaesdngchawithy 4 mithunayn emlda susri nkaesdngchawithy 11 mithunayn bnthita srinwlnd nkaesdngchawithykrkdakhm aekikh 1 krkdakhm thiphnari wirwthondm nkaesdngchawithy 4 krkdakhm xisya hxsuwrrn nkaesdngchawithy 10 krkdakhm mun kayxng nkaesdnghyingchawekahliit 18 krkdakhm khristha sngsaoxphas nkaesdngchawithy 21 krkdakhm kyyawir sxngemuxng nkaesdngchawithy 26 krkdakhm mukda nrinthrrks nkaesdngaelanangaebbchawithysinghakhm aekikh 15 singhakhm kvsnphumi phibulsngkhram nkaesdngchawithy 21 singhakhm ecnni fiolemna nkaesdngchawithyknyayn aekikh 3 knyayn kvsnsiri sukhswsdi nkaesdngchawithy 5 knyayn nththicha namwngs ekik siledxr yuthubebxrchawithy 16 knyayn xrnuch xunswsdi nkaesdngchawithy 17 knyayn chew yxng aec silpinchawekahliit 28 knyayn cuthartn xnusilp nkaesdngchawithytulakhm aekikh 1 tulakhm mthira tntiprasut nkaesdngchawithy 9 tulakhm wrnisth thawrwngs nkrxng nkaesdngchawithy 19 tulakhm yswrrthn thawapi nkaesdngchawithy 21 tulakhm khelxr ehh nkfutbxlchawithyphvscikayn aekikh 10 phvscikayn rnida etchsiththi nkaesdngchawithy 11 phvscikayn cnluka ekadion nkfutbxlchaweyxrmnechuxsayxitali milin dxkethiyn nkrxngchawithy 19 phvscikayn thiti mhaoytharks nkaesdngchawithy mintra xinthira nkrxnglukthungchawithythnwakhm aekikh 8 thnwakhm ckrin phuriphthn nkaesdngchawithy 11 thnwakhm kntthir pitithy nkrxngchawithy 18 thnwakhm ramnrngkh eswkwihari nkkilaethkhwnodchaythimchatiithy 20 thnwakhm aednxrun ramnrngkh nkaesdngaelankdntrichawithy 29 thnwakhm diaeln minentt nkaesdngaelankdntrichawxemriknwnthungaekkrrm aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiesiychiwitinpi ph s 2539 14 mkrakhm thrrmnuy thson nkdntrichawithy ekid ph s 2510 15 mkrakhm hlwngphxeksm ekhmok phrasngkhchawithy ekid 28 phvscikayn ph s 2455 1 kumphaphnth chna srixubl nkaesdngchawithy ekid 21 krkdakhm ph s 2475 21 kumphaphnth kaphl wchrphl nkhnngsuxphimphchawithy ekid 27 thnwakhm ph s 2462 11 emsayn aesngchy sunthrwthn xditphuxanwykarxngkhkarsuxsarmwlchnaehngpraethsithy ekid 12 mithunayn ph s 2486 2 mithunayn ichysiri eruxngkaycnesrsth nkkaremuxngchawithy ekid 14 mkrakhm ph s 2474 15 mithunayn exlla fithsecxrld nkrxngephlngaecschawxemrikn ekid 25 emsayn ph s 2460 29 mithunayn cirutm n nkhr nkaesdng nkrxng nayaebb chawithy ekid 8 knyayn ph s 2513 10 knyayn latifa xlsyyt nkekhiynchawxiyipt ekid 8 singhakhm ph s 2466 13 knyayn thuaephk chaekhxr aerpepxrchawxemrikn ekid 16 mithunayn ph s 2514 20 knyayn phxl aexrdich nkkhnitsastrchawhngkari ekid 26 minakhm ph s 2456 23 knyayn fucioka exf fucioxa nkwadkartunchawyipun ekid 1 thnwakhm ph s 2476 27 tulakhm erwt phuththinnthn nkrxng nkdntri oprdiwesxr ekid 5 knyayn ph s 2491 3 phvscikayn chxng ebaedl bxkasa ckrphrrdi ekid 22 kumphaphnth ph s 2464 20 thnwakhm kharl esaekn nkdarasastraelankekhiynchawxemrikn ekid 9 phvscikayn ph s 2477 rangwl aekikhrangwlonebl aekikh sakhaekhmi Robert Curl Sir Harold Kroto Richard Smalley sakhawrrnkrrm wiswawa simbxrska sakhasntiphaph karlxs filipep siemens ebol okhes ramxs xxrta sakhafisiks David Morris Lee Douglas D Osheroff Robert Coleman Richardson sakhasrirwithyahruxkaraephthy pietxr odehxrthi orlf exm singekhxrnaekl sakhaesrsthsastr James A Mirrlees William Vickreyekhathungcak https th wikipedia org w index php title ph s 2539 amp oldid 9528671, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม