สนับสนุน
www.wiki3.th-th.nina.az
phaphyntrsamarththaenginidcakhlayaehlng echn karchayinorngphaphyntr karkhayohmwidiox karkhaysiththiinkarxxkxakasphanthangothrthsnaelakarkhaysinkhacakphaphyntr xyangirktam rayidcakkarchayphaphyntrepntwchiwdhlksahrbnitysarkarkhainkarpraeminkhwamsaerckhxngphaphyntrswnihyephraaepnkhxmulthiekhathungidngaykwa emuxethiybkbyxdcahnaykhxngohmwidioxaelarakhakhxngsiththiinkarxxkxakas xikthngyngepnkarptibtitx knmatngaetinxdit odyinbthkhwamnicaprakxbdwytarangkhxngphaphyntrthithaenginsungsud eriyngladbthngcakcanwnenginthithaidaelamulkhathiaethcring tarangphaphyntrthithaenginsungsudinaetlapi esnewlakarepliynaeplngkhxngphaphyntrthithaenginsungsudaelaaefrnichsaelaphaphyntrchudthithaenginsungsud odytarangthnghmdthukcdxndbodytwelkhcakbxksxxffisthwolkepnskulengindxllarshrthaelaaesdngechphaarayidthimacakkarchayinorngphaphyntrethannwimanlxy Gone with the Wind kh s 1939 khrxngsthitiepnphaphyntrthithaenginsungthisudepnewlayisibhapi thahakprbtamenginefxaelwcaepnphaphyntrthithaenginsungthisudmakkwaeruxngid bthkhwamnixangxingkhristskrach khristthswrrs khriststwrrs sungepnsarasakhykhxngenuxha inxdit phaphyntraenwsngkhram ephlngaelaxingprawtisastr epnaenwphaphyntrthiidrbkhwamniymmakthisud aetinchwngstwrrsthiyisibexdepntnma phaphyntraefrnichsklayepnphaphyntrthithaenginiddithisud odyechphaaphaphyntraenwsuepxrhior miphaphyntrsiberuxngcak ckrwalphaphyntrmarewl thitidxndbphaphyntrthithaenginsungsud ody xewnecxrs ephdcsuk epnphaphyntrthithaenginsungsudxndbthisxngaelaphaphyntraenwsuepxrhiorthithaenginsungsud phaphyntrthiddaeplngmacakhnngsuxkartun xewnecxrs thnghmdsieruxngnntidxndbxyuinphaphyntrthithaenginsungsudyisibxndbaerk phaphyntrthiddaeplngcakhnngsuxkartunkhxngmarewlkhxmikseruxngxun kprasbkhwamsaercechnkn idaek sipedxr aemn aela X emn khnathi aebthaemn aela suepxraemn khxng disikhxmiks kthaenginiddi miphaphyntrcakphaphyntrchud star wxrs tidxndbhaeruxng khnathiphaphyntrcakphaphyntrchud aehrri phxtetxr curassikh pharkh aela ipherthsxxfedxaaekhribebiyn ktidxndbechnkn thungaemwacaepnphaphyntrswnihycaepnkarddaeplngcaktnchbbedimhruxphaphyntrphakhtx aetphaphyntrthithaenginsungsudxndbthihnung xwtar nnepnngantnchbb phaphyntraexniemchnkthaenginiddiechnkn odyechphaaphaphyntrcakdisniy idaek phcyphyaednkhasaprachinihima phcyphyprisnarachinihima nkhrstwmhasnuk aela edxailxxnkhing aelaphaphyntrthisrangihminrupaebbkhxmphiwetxraexniemchnkyngepnphaphyntraexniemchnthithaenginsungsud echnediywkbphaphyntrcakphiksar idaek rwmehlayxdkhnphithksolk 2 thxy stxri 3 thxy stxri 4 aela phcyphydxrikhilum nxkehnuxcakdisniyaelaphiksaraelw yngmiphaphyntraexniemchnchud misetxraesb rayekinphikd echrkh aela ixs exc thiprasbkhwamsaercechnkn inkhnathi phawaenginefx nnidthalaykhwamsaerckhxngphaphyntrswnihyinchwngthswrrs 1950 thung 1970 epnchwngthiphaphyntrchuderimtnkhunaelapccubnyngmikarsrangxyu idaek star wxrs suepxraemn ecms bxnd aela kxtsilla phaphyntrchudthngsichudnnyngxyuinxndbphaphyntrchudthithaenginsungsud phaphyntrekabangeruxngthaenginidnaphxickbmatrthanpccubn aetkimsamarthaekhngkhnkbphaphyntrinpccubnthirakhakhxngtwsungkhunid thahakprbxtraenginefxaelw phaphyntreruxng wimanlxy sungkhrxngsthitiepnphaphyntrthithaenginsungthisudepnewlayisibhapiaelaepnphaphyntrthithaenginsungthisud enuxha 1 phaphyntrthithaenginsungsud 2 phaphyntrthithaenginsungsudhlngkhidenginefxaelw 3 phaphyntrthithaenginsungsudinaetlapi 4 esnewlakhxngphaphyntrthaenginsungsud 5 aefrnichsaelaphaphyntrchudthithaenginsungsud 6 duephim 7 xangxing 7 1 aehlngkhxmulbxksxxffis 7 2 aehlngkhxmulaefrnichsaelaphaphyntrchud 7 3 brrnanukrm 8 aehlngkhxmulxunphaphyntrthithaenginsungsudaek nbsp xwtar phaphyntrthithaenginsungsud ekhiynbthaelakakbody ecms aekhemrxn phaphyntreruxng xwtar thukykihepnphaphyntrthithaenginsungsudinbxksxxffis odythaenginthwolkmakkwa 2 9 phnlandxllarshrth nbechphaacakkarchayinorngphaphyntrethann imrwmrayidcakkarkhayohmwidioxaelacakkarchaybnothrthsn sungxacepnswnsakhykhxngrayid thaexamarwmknaelw xacthaihimaenicwaphaphyntreruxngihnprasbkhwamsaercmakthisud phaphyntreruxng iththanikh thaengin 1 2 phnlandxllarshrth cakkarcahnayaelakarechawidioxethpaeladiwidi 1 sungxik 2 2 phnlandxllarshrth idmacakkarchayinorngphaphyntr khnathi xwtar thaengincakkarcahnaykhxngdiwidiaelabluery 345 landxllarshrth inxemrikaehnux 2 aelacahnayid 30 lanhnwythwolk 3 emuxrwmknaelw phaphyntrthngsxngeruxngthaenginmakkwa 3 phnlandxllarshrth rayidcakkarkhaysiththiinkarchayinothrthsn mkcaephimrayidcakedimpraman 20 25 4 iththanikh thaenginid 55 landxllarshrthcakkarkhaysiththiinkarchayinothrthsnihkb exnbisi aela exchbiox 1 khidepn 9 khxngrayidinxemrikaehnux phaphyntrnnthukichepnxsngharimthrphyechingphanichy ephraanxkcakcathaengincakkarchayinorngphaphyntraelw chuxkhxngphaphyntryngsamarthnaipddaeplngepnsuxtang 5 echn edxailxxnkhing 1994 thithaenginmakkwa 2 phnlandxllarshrthcakbxksxxffisaelaohmwidiox 1 aetethiybimidkbrayidcakkaraesdnglakhrewthithithaenginid 8 phnlandxllarshrththwolk 6 aelathaenginmakkwa 3 phnlandxllarshrthcakkarkhaysinkhacakphaphyntrdngklaw 7 khnathi 4 lxsing sathaolk khxngphiksar thaengincakkarchayinorngphaphyntrid 462 landxllarshrth thuxwakhxnkhangnxyemuxethiybkbphaphyntreruxngxun khxngphiksar 8 aetthaengincakkarkhaysinkhaidmakkwa 8 phnlandxllarshrthinchwng 5 pi hlngphaphyntrchayemuxpi kh s 2006 9 10 thxy stxri 3 epnphaphyntrkhxngphiksarthithaenginid 1 phnlandxllarshrth aetkhaysinkhathaenginidekuxb 1 hmunlandxllarshrth 11 intarangni phaphyntreriyngladbtamcanwnenginthithaidcakkarchayinorngphaphyntraelaxndbsungsudthiekhythaid miphaphyntrcanwnhkeruxngthithaenginidmakkwa 2 phnlandxllarshrth ody xwtar xyuxndbsungsud phaphyntrthnghmdekhychayinorngphaphyntr rwmthungkarchayihm instwrrsthi 21 aelaphaphyntrthiimidchayinchwngewlanicaimpraktintarang enuxngcakxtraenginefxkhxngrakhatw khnadprachakraelaaenwonmkarsuxtwnnimidnamaphicarna phunhlngsiekhiywaesdngthungphaphyntrthiyngekhachayxyuinorngphaphyntrthwolk phaphyntrthithaenginsungsud 12 xndb sungsud chux thaenginthwolk pi xangxing 1 1 xwtar 2 923 706 026 2009 1 2 2 1 xewnecxrs ephdcsuk 2 797 501 328 2019 3 4 3 3 xwtar withiaehngsayna 2 320 250 281 2022 5 6 4 1 iththanikh T 2 257 844 554 1997 7 8 5 3 star wxrs xubtikarnaehngphlng 2 068 223 624 2015 9 10 6 4 xewnecxrs mhasngkhramlangckrwal 2 048 359 754 2018 11 12 7 6 sipedxraemn on ewy ohm 1 921 847 111 2021 13 14 8 3 curassikh ewild 1 671 537 444 2015 15 16 9 7 edxailxxnkhing 1 656 943 394 2019 17 4 10 3 di xewnecxrs 1 518 815 515 2012 18 19 11 4 erw aerngthalunrk 7 1 515 341 399 2015 20 21 12 11 thxpkn maewxrikh 1 495 696 292 2022 22 23 13 10 phcyphyprisnarachinihima 1 450 026 933 2019 24 25 14 14 barbi 1 445 638 421 2023 26 27 15 5 xewnecxrs mhasukxltrxnthlmolk 1 402 809 540 2015 28 21 16 15 edxa suepxrmarioxbraethxrs mufwi 1 361 992 475 2023 29 30 17 9 aeblkh aephnethxr 1 347 280 838 2018 31 32 18 3 aehrri phxtetxrkbekhruxngrangymthut phakh 2 1 342 139 727 2011 33 34 19 9 star wxrs pcchimbthaehngecid 1 332 539 889 2017 35 36 20 12 curassikh ewild xanackrlmslay 1 308 473 425 2018 37 12 21 5 phcyphyaednkhasaprachinihima F 1 290 000 000 2013 38 39 22 10 ochmngamkbecachayxsur 1 263 521 126 2017 40 41 23 15 rwmehlayxdkhnphithksolk 2 1 242 805 359 2018 42 12 24 11 erw aerngthalunrk 8 F8 1 238 764 765 2017 43 41 25 5 ixrxnaemn 3 1 214 811 252 2013 44 45 26 10 mineniyn 1 159 444 662 2015 46 16 27 12 kptnxemrika sukhiorrahaolk 1 153 337 496 2016 47 48 28 20 xkhwaaemn ecasmuthr 1 148 528 393 2018 49 12 29 2 mhasngkhramchingphiphph 1 147 997 407 2003 50 51 30 24RK sipedxraemn far frxm ohm 1 131 927 996 2019 52 4 31 23RK kptn marewl 1 128 274 794 2019 53 54 32 5RK thransfxremxrs 3 1 123 794 079 2011 55 34 33 7 phlikrhsphikhatphykhkhray 007 1 108 569 499 2012 56 57 34 10 thransfxremxrs 4 mhawibtiyukhsuyphnthu 1 104 054 072 2014 58 59 35 7 aebthaemn xswinrttikalphngad 1 081 169 825 2012 60 61 36 31 ockekxr 1 074 458 282 2019 62 25 37 32 star wxrs kaenidihmskaywxlkhekxr 1 074 144 248 2019 63 25 38 30 thxy stxri 4 1 073 394 593 2019 64 4 39 4TS3 thxy stxri 3 1 066 970 811 2010 65 66 40 3 sngkhrampisacocrsldsyxngolk 1 066 179 747 2006 67 68 41 20 orkh wn tananstar wxrs 1 057 420 387 2016 69 70 42 34 xaladin 1 050 693 953 2019 71 4 43 2 star wxrs exphphiosd 1 physxnern 1 046 515 409 1999 72 8 44 6 phcyphylasaynaxmvtsudkhxbolk 1 045 713 802 2011 73 66 45 1 curassikh pharkh kaenidihmidonesar 1 037 535 230 1993 74 75 46 24 misetxraesb rayekinphikd 3 1 034 800 131 2017 76 41 47 22 phcyphydxrikhilum 1 028 570 942 2016 77 78 48 5 xlisinaednmhscrry 1 025 468 216 2010 79 80 49 24 nkhrstwmhasnuk 1 023 784 195 2016 81 48 50 14 edxa hxbbith karphcyphysudkhadkhid 1 017 030 651 2012 82 83 Tyxdthaenginrwmkhxng iththanikh thiewbist bxksxxffisomoc aela edxanmebxs nnimthuktxngthngkhu kxnkarchayihminpi 2023 yxdthaenginrwmkhxngthngsxngewbistnnsungekinkwatwelkhthiaethcring emuxpi 2019 bxksxxffisomocbnthukxyangthuktxngwa iththanikh thaengin 1 843 phnlandxllarshrthcakkarchaykhrngaerk 344 landxllarshrthcakkarchayihminrupaebbsammitiinpi 2012 aelaxik 692 000 dxllarshrthcakkarchayaebbcakdinpi 2017 rwmaelwthaengin 2 187 phnlandxllarshrth 13 hlngkarchayaebbcakdinpi 2020 bxksxxffisomocidephimengin 7 landxllarshrthihkbyxdthaenginrwmcakkarchaykhrngaerkxyangimthuktxng 14 playpi 2021 bxksxxffisomocidaekikhyxdthaenginrwmcakkarchaykhrngaerk aetephimtwelkh 7 landxllarshrthihkbyxdrwmcakkarchayihmthnginpi 2012 aela 2017 thaihyxdrwmephimxik 14 landxllarshrthepn 2 202 phnlandxllarshrthxyangimthuktxng 15 chwngtnpi 2023 bxksxxffisomocidaekikhyxdrwmsahrbkarchayihminpi 2017 thaihyxdthaenginrwmldlngmathi 2 195 phnlandxllarshrth aetyngkhngmikhxphidphladinyxdengincakkarchayihminpi 2012 16 edxanmebxsyngmitwelkhthiimthuktxngthibnthukiwsahrbyxdthaenginrwm edxanmebxsimidbnthukyxdthaengincakkarchayinaetlakhrng aetmiyxdthaenginrwmthibnthukepn 2 186 phnlandxllarshrthineduxnknyayn 2014 praman 1 843 phnlandxllarshrthsahrbkarchaykhrngaerkaela 343 6 landxllarshrthsahrbkarchayihminrupaebbsammiti 17 imkispdahtxma edxanmebxsnbyxdthaenginrwmephimkhunepn 2 208 phnlandxllarshrthodyimmikhaxthibay 18 Fbxksxxffisomoc hyudxpedtrayidthnghmdkhxng phcyphyaednkhasaprachinihima ipemuxeduxnsinghakhm kh s 2014 inkhnathiphaphyntrkalngchayxyu sungcanwnenginintarangidrwmkhxngpraethsxun thikalngchayxyucnthungplaypi kh s 2015 idaek yipun incieriy sepn shrachxanackraelaeyxrmni aetimrwmkhxngpraethsturki ixsaelnd brasilaelaxxsetreliy thithaenginidimkiaesndxllarshrth aelaphaphyntridchayxikkhrngthishrachxanackremuxeduxnthnwakhm kh s 2017 phrxmkb oxlafkbkarphcyphyxnhnawehnb sungthaenginid 1 655 398 dxllarshrth rwmcanwnenginthnghmdaelwpdessipxik 1 landxllarshrth ephuxchdechykhwamkhladekhluxnkhxngtwelkh F8inkrnikhxng erw aerngthalunrk 8 canwnenginnnnatwelkhmacak bxksxxffis aethnthicaepnaehlngkhxmulpkti kkhux bxksxxffisomoc hlngcakphbkhwamimpktiincanwntwelkhcakewbdngklaw canwnenginthithaidhlngekhachayldlngxyangmak echn rayidcakpraethsxarecntinasrangphlkrathbmakthisud thaihyxdthaenginthwolkldlng 19 RKmikarprbrayidkhxng mhasngkhramchingphiphph inpi kh s 2019 thaihxndbsungsudkhxng sipedxr aemn far frxm ohm kptn marewl aela thransfxremxrs 3 ldlngmahnungxndb tamthipraktinaehlngkhxmul TS3bxksxxffisomocidaekikhrayidphaphyntrkhxngphiksaremuxeduxnsinghakhm kh s 2016 sngphlihrayidkhxng thxy stxri 3 epliyncak 1 063 phnlandxllarshrth epn 1 067 phnlandxllarshrth 20 21 aelayngthaihxndbsungsudthiekhythaidcakxndbthi 5 epnxndbthi 4 ehnuxkwa sngkhrampisacocrsldsyxngolk hlngcakchaycbaelwphaphyntrthithaenginsungsudhlngkhidenginefxaelwaek nbsp xtraenginefxthwolkaetktangknip thaihkarprbxtraenginefxyungyak ephraaphlkrathbcakphawaenginefxthimimaxyangyawnan thaihkhatwekhachmphaphyntrnnephimkhunxyangchdecn raychuxkhxngphaphyntrthiimidxtraenginefxthaihphaphyntrthixxkchayphayhlngminahnkmakkhun 22 raychuxkhxngphaphyntrthiimidprbxtraenginefxmkphbinsuxthwip sungimmikhwamhmaythicanamaepriybethiybkbphaphyntrinpccubn ephraaphaphyntrehlannimekhypraktinraychuxkhxngphaphyntrthaenginsungsudely thungaemwainxditcaprasbkhwamsaercktam 23 ephuxchdechykarldkhaenginkhxngskulengin cungidmikarprbxtraenginefxbangswn aetkarprbnicaimsamarthaekpyhaniidthnghmd ephraarakhatwkbxtraenginefxnnimcaepntxngsmphnthkn yktwxyang inpi 1970 rakhatwphaphyntrxyuthi 1 55 dxllarshrth hrux praman 6 68 dxllarshrth inpi 2004 hlngkhidenginefx inpi 1980 rakhatwphaphyntrephimkhunepn 2 69 dxllarshrth aetwaldlngehlux 5 50 dxllarshrth inpi 2004 hlngkhidenginefx 24 rakhatwnnephimkhuninxtrathiaetktangkninaetlapraethsthwolk thaihkrabwnkarprbxtraenginefxnnyungyakmakkhun 22 xikhnungkhwamyungyakkhuxkarchayphaphyntrinhlakhlayrupaebbthaihkhatwaetktangkn yktwxyangechnphaphyntreruxng xwtar thichayinrupaebbsammitiaelaixaemks odyekuxbsxnginsamkhxngtwnnepnkhxngsammitidwykhatwechliy 10 dxllarshrth aelahnunginhknnepnkhxngixaemksdwykhatwechliy 14 50 dxllarshrth epriybethiybkbkhatwphaphyntrsxngmitiinpi 2010 odyechliyethakb 7 61 dxllarshrth 25 pccythangsngkhmaelaesrsthkicechnkarepliynaeplngkhxngprachakr 26 aelakaretibotkhxngtladtangpraeths 27 28 29 yngsngphltxcanwnphusuxtworngphaphyntr klumphuchmthimiphaphyntrbangeruxngkhaytwldrakhasahrbedk hruxthaenginidmakinemuxngihyephraarakhatwnnsungkwa 23 rabbkarwdkhwamsaerckhxngphaphyntrnnkhunxyukbrayidthiyngimidprbenginefx ephraainxditepnwithikarthaknmaodytlxdinxutsahkrrmphaphyntr rayrbcakbxksxxffisthukrwbrwmodyorngphaphyntraelasngklbipyngphucdcahnay aelwephyaephripyngsux 30 aeplngepnrabbtwaethnthinbyxdkhaytwmakkwarayidthietmipdwypyhaephraakhxmulthimixyusahrbphaphyntrekannkhuxyxdkhaythnghmd 26 inkhnathixutsahkrrmphaphyntrmikhwammungmnxyangmakinkarthakartladihkbphaphyntrthiphungchay rayidthiimidprbenginefxthuknamaichinaekhmepykartlad ephuxihphaphyntreruxngihmthiprasbkhwamsaercsamarththayxdkhayiderwkhunaelaidrbkarykyxngwaepn phaphyntryxdniymtlxdkal 24 31 dngnncungmiaerngcungicnxythicaepliynipichkarwiekhraahthimiprasiththiphaphmakkhuncakkartladhruxaemaetmummxngthinaechuxthux 30 aemcamikhwamyaklabakinkarprbtamxtraenginefxsungmikarphyayamthaxyuhlaykhrng karpramancanwnenginkhunxyukbdchnirakhaphubriophkhsungichinkarprbyxdenginthnghmd 31 aelaichxtraaelkepliyn aeplngrahwangkhaengintang sungthngkhuxacmiphlkrathbtxkarcdxndbkhxngtaranghlngprbenginefxni phaphyntreruxng wimanlxy chaykhrngaerkemuxpi 1939 odythwipthuxwaepnphaphyntrthiprasbkhwamsaercmakthisud sung bnthuksthitiolkkinenss idpramankarcanwnenginthithaidthwolkpraman 3 4 phnlandxllarshrth emuxpi 2014 sungkarpramankarcanwnenginkhxngphaphyntreruxngnimikhwamaetktangknxyangmak echn ecakhxngphaphyntr ethirnenxrexnetxrethnemnt idpramankariw 3 3 phnlandxllarshrth emuxpi 2007 32 karpramankarcakaehlnghnungrabuwapramankariwnxykwa 3 phnlandxllarshrth emuxpi 2010 33 aetcakxikaehlnghnungpramankariw 3 8 phnlandxllarshrth emuxpi 2006 34 khnathiphaphyntrkhuaekhngkhxng wimanlxy kkhux xwtar sung kinenss idcdxndbepnthisxngdwycanwnengin 3 phnlandxllarshrth rxnglngmakhux iththanikh dwycanwnenginekuxb 2 9 phnlandxllarshrth cakkarchaykhrngaerkthwolk inkhaenginkhxngpi 2010 33 phaphyntrthithaenginsungsudhlngkhidenginefxaelwthungpi 2022 35 Inf xndb chux thaenginthwolk 2022 pi 1 wimanlxy 4 192 000 000 1939 2 xwtar A1 3 824 000 000 2009 3 iththanikh 2 516 000 000 T 3 485 000 000 1997 4 star wxrs 3 443 000 000 1977 5 xewnecxrs ephdcsuk AE 3 165 000 000 2019 6 mntrkephlngswrrkh 2 884 000 000 1965 7 xi thi ephuxnrk 2 815 000 000 1982 8 byyti 10 prakar 2 665 000 000 1956 9 dxketxrchiwaok 2 526 000 000 1965 10 star wxrs xubtikarnaehngphlng TFA 2 491 000 000 2015 Infkarprbxtraenginefxnnich dchnirakhaphubriophkh sahrb praethsphthnaaelw sungephyaephrody kxngthunkarenginrahwangpraeths 36 odydchnininaipichkbcanwnenginthithaidintarangsungephyaephrody bnthuksthitiolkkinenss emuxpi 2014 twelkhintarangkhangtnkhuxcanwnengincakkarprbxtraenginefxthiekidkhuninpi 2014 aelwprbinthuk pinbcaknnepntnma A1karprbxtraenginefxkhxng xwtar rwmrayidcakkarchaykhrngaerkaelakarchaychbbphiessinpi 2010 aetimidrwmrayidcakkarchayihminpi 2020 aela 2021 37 Tkarprbxtraenginefxkhxng kinenss sahrb iththanikh nnephimkhunaekh 102 000 000 rahwanghnngsuxchbbemuxpi 2012 tiphimphemux 2011 kbchbbemuxpi 2015 ephimkhun 4 2 cakenginthnghmdthiprbenginefxaelwaelarayidcakkarchayihminrupaebbsammitiemuxpi 2012 nntkhlnip 35 38 intarangnirwmrayidcakkarchayihmemuxpi 2012 odythaenginid 343 550 770 aelaprbxtraenginefxodyichdchnikhxngpi 2014 iththanikh klbmachayihmemuxpi 2017 inoxkaskhrbrxb 20 pi thaenginid 691 642 aetimidrwmincanwnenginthiprbenginefxaelw 39 TFAkarprbxtraenginefxkhxng star wxrs xubtikarnaehngphlng ichdchnitngaet 2016 AEkarprbxtraenginefxkhxng xewnecxrs ephdcsuk ichdchnitngaet 2020phaphyntrthithaenginsungsudinaetlapiaekxphithansphth Distributor rentals twelkhinbxksxxffisthukraynganinrupaebbkhxngrayidthnghmdhruxinrupaebb distributor rentals odyechphaaphaphyntrekahlayeruxng aelamkcaekhaicphidwaepnrayidcakkarkhayohmwidiox khawa rentals khaecha khuxenginswnaebngthiihkbphucdcahnaythimacakkarchayphaphyntr nnkkhuxrayidcakbxksxxffisaetcanxykwaswnaebngthiihkborngphaphyntr 40 41 inxdit rakhakhxngkhaechannechliyxyuthipraman 30 40 emuxphucdcahnayepnecakhxngthurkicorngphaphyntr pramanhnunginsamkhxngrayidcacayihkbphucdcahnaykhxngphaphyntr 42 intladyukhpccubn khaechamikhwamaetktangknmak khunxyukbpccyhlayxyang aemwaphaphyntrcakkhayihykhaechacaechliyxyuthi 43 40 rsniymkhxngphuchmnnmikhwamhlakhlayinchwngstwrrsthi 20 inyukhphaphyntrengiyb phaphyntraenwsngkhramepnthiniymkhxngphuchm echn edxaebirthxxfxaenchn sngkhramklangemuxngxemrika edxaofrhxrsemnxxfdixaphxkhkhalips edxabikphaerd aela wings sngkhramolkkhrngthihnung thnghmd sungprasbkhwamsaercsungsudinpithichaykhxngaetlaerixng hlngphaphyntreruxng aenwrbdantawntk ehtukarnimepliynaeplng chayinpi kh s 1930 khwamniymerimesuxmlng phrxmkbkarpradisthphaphyntrthimiesiynginpi kh s 1927 phaphyntrdntriklayepnphaphyntrthiniymaethn sngektidcakpi kh s 1928 aela 1929 thiphaphyntrdntrikhrxngxndbsungsudinpinn aenwphaphyntrniidrbkhwamniymipcnthungchwngkhristthswrrs 1930 cnkrathng sngkhramolkkhrngthisxng iderimtnkhun phaphyntraenwsngkhramkklbmaidrbkhwamniymxikkhrng erimcak wimanlxy sngkhramklangemuxngxemrika inpi kh s 1939 aelacbthi edxaebseyiyrxxfexaexxrilfs sngkhramolkkhrngthisxng inpi kh s 1946 cakphaphyntreruxng aesmsnaexndedirla kh s 1949 idehncuderimtnkhxngaenwonmkarichthuninkarsrangchakxingprawtisastrmakkhun odyepnchakyukhormobranhruxekiywkbkhmphiribebil tlxdchwngkhristthswrrs 1950 orngphaphyntraekhngkhnkbothrthsnephuxaeyngphuchm 43 dwyphaphyntreruxng ormphinas edxaorb byytisibprakar ebnehxr aela spartakhs epnphaphyntrthithaenginsungsudinpithichaykhxngaetlaerixng kxncaerimhayiphlngprasbkhwamlmehlwcakkarichthuninkarsrangsung 44 khwamsaerckhxng iwtkhristmas aela mntrkthaelit inkhristthswrrs 1950 ehnsyyankhxngkarklbmakhxngphaphyntrdntriinkhristthswrrs 1960 dwyphaphyntreruxng ewsthisdstxri aemri pxppins busbarimthang mntrkephlngswrrkh aela busbahnaepn sungthnghmdxyuraychuxphaphyntrthiprasbkhwamsaercinyukhnn txmainkhristthswrrs 1970 erimehnrsniymkhxngphuchmepliynip odyniymphaphyntrthimiaenwkhidsung echn phaphyntrhkeruxngsungsrangodyim cxrc lukhs k stiewn spilebirk tidxndbsungsudinkhristthswrrs 1980 instwrrsthi 21 erimmikarmiphungphaaefrnichsaelakarddaeplngmakkhun thaihbxksxxffisthukkhrxbngaodyphaphyntrthimacakthrphysinthangpyyathimixyuaelw 45 nbsp phaphyntrthithaenginsungsudinpithichaynn mihkeruxngepnphaphyntrthikakbody stiewn spilebirk aelamisameruxngekhyepnphaphyntrthithaenginsungsud stiewn spilebirk epnphukakbthimiphaphyntrthithaenginsungsudinaetlapimakthisudthunghkeruxng idaekpi 1975 1981 1982 1984 1989 aela 1993 xndbthisxngkhux essil bi edxmill 1932 1947 1949 1952 aela 1956 kakbphaphyntrhaeruxng xndbthisamkhux wileliym iwelxr 1942 1946 1959 aela 1968 kb ecms aekhemrxn 1991 1997 2009 aela 2022 kakbphaphyntrsieruxng khnathi di dbebilyu kriffith 1915 1916 aela 1920 cxrc rxy hill 1966 1969 aela 1973 aela phinxngrusos 2016 2018 aela 2019 kakbkhnlasameruxng cxrc lukhs kakbphaphyntrsxngeruxnginpi 1977 aela 1999 aetthahnathiinthanathiepnphuxanwykarsrangaelaphuekhiynbthkhxngphaphyntrinpi 1980 1981 1983 1984 aela 1989 dwy raychuxphukakbthimiphaphyntrtidxndbsxngeruxng idaek aefrng lxyd khing widxr aefrngk khapra imekhil ekhxrtis liox aemkhkhariy xlefrd hitchkhxk edwid lin saetnliy khubrik kay aehmiltn imkh niokhls wileliym fridkhin pietxr aecksn kxr ewxrbinski aela imekhil eby swn emxrwin lirxy ekhn aexnakhin aela orebirt iws michuxepnphukakbediywhnungeruxngaelaepnphukakbrwmhnungeruxng aela cxhn fxrd epnphukakbrwmsxngeruxng phaphyntrdisniymkcaichphukakbrwmaelaphukakbhlaykhnepnthim idaek wilefrd aecksn aehmiltn luski ikhld ecornimi edwid aehnd ebn charpstin wufaekng irethxraemn aela bil orebirt thnghmdepnphukakbphaphyntrrwmxyangnxysxngeruxngintarang miphukakbecdkhnethannthimiphaphyntrthithaenginsungsudinaetlapitidtxkn idaek aemkhkhariy 1944 aela 1945 niokhls 1966 aela 1967 spilebirk 1981 aela 1982 aecksn 2002 aela 2003 ewxrbinski 2006 aela 2007 aela phinxngrusos 2018 aela 2019 karchaykhxngphaphyntrnn odyechphaaphaphyntrthichaychwngplaypi aelakarchayinpraethstang thiaetktangknthwolk phaphyntrhlayeruxngnnsamarththaenginidmakkwasxngpihruxmakkwann dngnncanwnenginthiphaphyntrthaidnnimidcakdaekhpithichayethann xikthngkimidcakdcanwnenginthithaidkcakchaykhrngaerkechnkn phaphyntrekahlayeruxngmikarchayihm odythathrabcanwnenginthithaidcakkarchaykhrngaerkkhxngphaphyntr canwnengindngklawcarabuxyuinwngelb ephraakhxmulthiimsmburn thaihimaenicwaphaphyntreruxngnnthaenginidethaihrknaen odypktiaelwintarangcaeriyngladbphaphyntrthithaenginsungsudinaetlapi inkrniekidkhwamkhdaeyngkninkarpramankarcanwnenginkhxngphaphyntrsxngeruxng canwnenginkhxngphaphyntrthngsxngeruxngnncaekbiw aelainkrnithiphaphyntrbangeruxngidrbkarchayihm phaphyntrthiekhythaenginsungsudinpinnkcaekbiwechnkn phunhlngsiekhiywaesdngphaphyntrthiyngekhachayxyuinorngphaphyntr phaphyntrthithaenginsungsudinaetlapithichay 46 47 48 pi chux thaenginthwolk thunsrang xangxing 1915 edxaebirthxxfxaenchn 50 000 000 100 000 000 20 000 000 R 5 200 000 R 110 000 84 85 86 1916 xinthxlelxerins 1 000 000 R IN 489 653 87 88 1917 khlioxphtra 500 000 R 300 000 87 1918 mikki 8 000 000 250 000 89 1919 edxamiraekhilaemn 3 000 000 R 120 000 90 1920 ewydawnxis 5 000 000 R 4 000 000 R 800 000 91 92 1921 edxaofrhxrsemnxxfdixaphxkhkhalips 5 000 000 R 4 000 000 R 600 000 800 000 93 1922 dklasaefraebngsxinorbinhud 2 500 000 R 930 042 78 94 95 1923 edxakhfewirdaewkekin 5 000 000 R 800 000 96 97 1924 edxasihxkh 3 000 000 R 700 000 96 1925 edxabikphaerd 18 000 000 22 000 000 R 6 131 000 R 382 000 98 99 100 ebn ehxr 10 738 000 R 9 386 000 R 3 967 000 101 102 1926 fxrehfewinseskh 2 600 000 R FH 150 000 91 103 1927 wings 3 600 000 R 2 000 000 91 104 105 1928 edxasingngingful 5 900 000 R 388 000 105 106 1929 edxabrxdewyemoldi 4 400 000 4 800 000 R 379 000 107 108 snniisdxph 3 500 000 R SS 600 000 109 110 1930 aenwrbtawntk ehtukarnimepliynaeplng 3 000 000 R 1 250 000 91 111 112 113 1931 aefrngeknsitn 12 000 000 R 1 400 000 R 250 000 114 115 sitiilths 5 000 000 R 1 607 351 116 1932 edxaisnxxfedxakhrxss 2 738 993 R 694 065 97 117 118 119 1933 khingkhxng 5 347 000 R 1 856 000 R 672 255 75 120 aexmonaexngecil 3 250 000 R 200 000 121 122 khawlekhd 3 000 000 4 000 000 R 1 116 000 92 112 chidnhimrxng 3 000 000 R 274 076 123 124 125 1934 edxaemxrriwiodw 2 608 000 R 1 605 000 126 118 xithaehpepndwnint 1 000 000 R ON 325 000 127 128 1935 miwtinixxnedxabawnti 4 460 000 R 1 905 000 118 1936 sanfransisok 6 044 000 R 5 273 000 R 1 300 000 126 118 1937 sonwiwthkbkhnaekhrathngecd 418 000 000 S7 8 500 000 R 1 488 423 129 130 1938 yukhanthethkhxithwithyu 5 000 000 R 1 200 000 131 132 1939 wimanlxy 390 525 192 402 352 579 32 000 000 R GW 3 900 000 4 250 000 133 134 135 136 137 1940 phinxkhkhiox 87 000 862 3 500 000 R 2 600 000 138 130 139 bumthawn 4 600 000 R 2 100 000 140 141 1941 esxrecntyxrkh 7 800 000 R 1 600 000 142 143 1942 kwangnxy aebmbi 267 997 843 3 449 353 R 1 700 000 2 000 000 144 145 146 n s miniewxr 8 878 000 R 1 344 000 147 148 1943 fxrhumedxaebllothlls 11 000 000 R 2 681 298 149 150 151 disxisdixarmi 9 555 586 44 R 1 400 000 152 153 151 1944 okxingmayewy 6 500 000 R 1 000 000 154 155 156 1945 mmaexndaedd 80 000 000 MD 22 000 000 R 65 000 157 edxaebllsxxfesntaemris 11 200 000 R 1 600 000 158 1946 sxngxxfedxaesath 65 000 000 3 300 000 R 2 125 000 159 160 161 edxaebseyiyrxxfexaexxrilfs 14 750 000 R 2 100 000 162 163 dulxinedxasn 10 000 000 R 5 255 000 154 164 1947 fxrexewxrexmebxr 8 000 000 R 6 375 000 109 164 xnkhxngekhxrd 7 500 000 R UN 4 200 000 165 166 1948 xisetxrphaehrd 5 918 134 R 2 500 000 156 167 edxaerdchus 5 000 000 R amp 0000000002000000000000 505 581 2 000 000 154 168 169 edxasenkhphit 4 100 000 R 3 800 000 170 171 1949 aesmsnaexndedirla 14 209 250 R 3 097 563 172 97 1950 sinedxerlla 263 591 415 20 000 000 7 800 000 R 2 200 000 173 174 175 khumthrphyosolmxn 10 050 000 R 2 258 000 176 1951 ormphinas 21 037 000 26 700 000 R 7 623 000 172 177 178 1952 disxissinirama 50 000 000 CI 1 000 000 179 180 lakhrstwbnluxolk 18 350 000 R GS 3 873 946 181 182 97 1953 pietxr aephn 145 000 000 7 000 000 R 3 000 000 4 000 000 183 184 edxaorb 25 000 000 26 100 000 R 4 100 000 185 186 178 1954 hnatangchiwit 24 500 000 5 300 000 R 1 000 000 187 177 iwtkhristmas 26 000 050 12 000 000 R 3 800 000 188 189 190 itthael 20000 oychn 25 000 134 6 800 000 8 000 000 R 4 500 000 9 000 000 191 192 154 193 1955 thramwykbixtub 187 000 000 6 500 000 R 4 000 000 194 154 195 siniramahxliedy 21 000 000 CI 2 000 000 196 197 misetxrorebirt 9 900 000 R 2 400 000 198 1956 byyti 10 prakar 90 066 230 R 122 700 000 55 200 000 R 13 270 000 97 199 200 1957 saphankhamaemnaaekhw 30 600 000 R 2 840 000 200 1958 mntrkthaelit 30 000 000 R 5 610 000 201 1959 ebnehxr 90 000 000 R 146 900 000 66 100 000 R 15 900 000 202 203 1960 khrxbkhrwaehngmhasmuthr 30 000 000 R 4 000 000 204 spartakhs 60 000 000 22 105 225 R 10 284 014 205 206 isokh 50 000 000 14 000 000 R 800 000 207 1961 thramwykbixdang 303 000 000 3 600 000 4 000 000 194 208 146 ewsthisdstxri 105 000 000 31 800 000 R 7 000 000 209 210 1962 lxernsaehngxaraebiy 77 324 852 69 995 385 13 800 000 211 212 phichittawntk 35 000 000 R 14 483 000 213 wnephdcsuk 33 200 000 R 8 600 000 210 212 1963 khlioxphtra 40 300 000 R 31 115 000 210 212 ephchchkhat 007 78 900 000 29 400 000 R 12 500 000 R 2 000 000 214 215 216 1964 busbarimthang 55 000 000 R 17 000 000 217 cxmmvtyu 007 124 900 000 46 000 000 R 3 000 000 214 216 aemri pxppins 44 000 000 50 000 000 R 5 200 000 218 217 1965 mntrkephlngswrrkh 286 214 076 114 600 000 R 8 000 000 219 210 1966 edxaibebil xinedxabikinning 25 325 000 R 18 000 000 206 220 haway 34 562 222 15 600 000 R 15 000 000 221 154 marhwic 33 736 689 14 500 000 R 7 613 000 222 154 223 1967 emakhlilukhmapa 378 000 000 23 800 000 R 3 900 000 4 000 000 194 224 225 146 phisrkaerngswath 85 000 000 R 3 100 000 226 227 1968 2001 cxmckrwal 141 000 000 190 000 000 21 900 000 R 10 300 000 228 210 busbahnaepn 80 000 000 100 000 000 8 800 000 229 230 1969 sxngsinghchatiixesux 152 308 525 37 100 000 R 6 600 000 231 210 227 1970 hakcarktxnglumkhawa esiyic 173 400 000 80 000 000 R 2 260 000 232 233 234 1971 muxprabephchrtdephchr 75 000 000 R 3 300 000 109 busbahakhu 49 400 000 R 100 000 000 45 100 000 R 9 000 000 235 236 007 ephchrphykhkhrach 116 000 000 45 700 000 R 7 200 000 214 215 1972 edxa kxdfaethxr 246 120 974 287 000 000 127 600 000 142 000 000 R 6 000 000 7 200 000 237 236 238 239 1973 hmxphiexksxrsist 441 408 815 112 300 000 R 10 000 000 240 241 242 243 sxngphuyingihy 115 000 000 R 5 500 000 244 245 1974 tuknrk 203 336 412 104 838 000 R 14 300 000 246 247 248 243 249 1975 cxws 476 512 065 193 700 000 R 9 000 000 250 251 252 1976 rxkhki 225 000 000 77 100 000 R 1 075 000 253 236 254 1977 star wxrs 775 398 007 530 000 000 SW 268 500 000 R 11 293 151 255 256 236 257 1978 kris 396 271 103 341 000 000 6 000 000 258 259 226 1979 007 phykhkhrayehnuxemkh 210 300 000 31 000 000 214 260 rxkhki 2 200 182 289 7 000 000 261 262 260 1980 starwxrs 2 547 969 004 413 562 607 SW 23 000 000 32 000 000 263 264 1981 khumthrphysudkhxbfa 389 925 971 321 866 000 353 988 025 18 000 000 22 800 000 265 1982 xi thi ephuxnrk 797 103 542 619 000 000 664 000 000 10 500 000 12 200 000 266 267 256 268 269 1983 starwxrs 3 chychnakhxngecid 482 366 101 385 845 197 SW 32 500 000 42 700 000 270 264 1984 khumthrphysudkhxbfa 2 txn thlmwiharecaaemkali 333 107 271 27 000 000 28 200 000 271 272 273 1985 ecaaewlahaxdit 389 225 789 381 109 762 19 000 000 22 000 000 274 275 1986 thxpkn faehnuxfa 356 830 601 345 000 000 14 000 000 19 000 000 276 277 272 1987 esnhmrna 320 145 905 14 000 000 278 272 1988 chaychuxernaemn 354 825 476 30 000 000 279 280 1989 khumthrphysudkhxbfa 3 txn sukxphiniharkhruesd 474 171 806 494 000 000 36 000 000 55 400 000 281 272 282 1990 wiyyan khwamrk khwamrusuk 505 870 681 505 702 588 22 000 000 283 272 1991 Khnehlk 2029 phakh 2 523 774 456 519 843 345 94 000 000 284 285 1992 xaladin 504 050 045 28 000 000 286 146 1993 curassikh pharkh kaenidihmidonesar 1 037 535 230 912 667 947 63 000 000 70 000 000 74 1994 edxailxxnkhing 968 511 805 763 455 561 45 000 000 79 300 000 287 1995 thxy stxri 373 554 033 364 873 776 30 000 000 288 289 day hard 3 aekhnidktayyak 366 101 666 70 000 000 290 291 1996 ixdi 4 sngkhramwndbolk 817 400 891 75 000 000 292 1997 iththanikh 2 257 844 554 1 843 373 318 200 000 000 7 1998 xarmaekddxn wnolkawinas 553 709 626 140 000 000 293 294 1999 star wxrs exphphiosd 1 physxnern 1 046 515 409 924 317 558 115 000 000 127 500 000 72 264 2000 faptibtikarsathanolk 2 546 388 105 100 000 000 125 000 000 295 272 2001 aehrri phxtetxrkbsilaxathrrph 1 006 968 171 974 755 371 125 000 000 296 2002 sukhxkhxykhukuphiphph 947 944 270 936 689 735 94 000 000 297 2003 mhasngkhramchingphiphph 1 147 633 833 1 140 682 011 94 000 000 50 2004 echrkh 2 932 395 557 928 965 305 150 000 000 298 2005 aehrri phxtetxrkbthwyxkhni 896 346 413 895 921 036 150 000 000 299 2006 sngkhrampisacocrsldsyxngolk 1 066 179 725 225 000 000 67 2007 phcyphylaocrsldsudkhxbolk 963 420 425 300 000 000 300 2008 aebthaemn xswinrttikal 1 006 234 167 997 039 412 185 000 000 301 2009 xwtar 2 922 917 914 2 743 577 587 237 000 000 1 2010 thxy stxri 3 1 066 969 703 200 000 000 65 2011 aehrri phxtetxrkbekhruxngrangymthut phakh 2 1 342 025 430 1 341 511 219 250 000 000 HP 33 2012 di xewnecxrs 1 518 812 988 220 000 000 18 2013 phcyphyaednkhasaprachinihima 1 290 000 000 1 287 000 000 150 000 000 38 2014 thransfxremxrs 4 mhawibtiyukhsuyphnthu 1 104 039 076 210 000 000 58 2015 star wxrs xubtikarnaehngphlng 2 068 223 624 245 000 000 9 2016 kptnxemrika sukhiorrahaolk 1 153 329 473 1 153 296 293 250 000 000 47 2017 star wxrs pcchimbthaehngecid 1 332 539 889 200 000 000 35 2018 xewnecxrs mhasngkhramlangckrwal 2 048 359 754 316 000 000 400 000 000 11 302 2019 xewnecxrs ephdcsuk 2 797 501 328 356 000 000 3 2020 dabphikhatxsur edxamufwi sukrthifsunirndr 506 523 013 15 750 000 303 2021 sipedxraemn on ewy ohm 1 916 306 995 1 901 232 550 200 000 000 13 49 2022 xwtar withiaehngsayna 2 320 250 281 350 000 000 460 000 000 5 304 305 2023 barbi 1 445 638 421 128 000 000 145 000 000 26 2024 dun phakhsxng 711 844 358 190 000 000 306 307 308 khnathirayidimidcakdaekhkarchaykhrngaerkethann canwnenginthithaidcakkarchaykhrngaerknncaxyuinwngelb xyuhlngcanwnenginthnghmd rayidechphaashrthaelaaekhnadaethann RDistributor rentals TBArxkartrwcsxb INimmiaehlngkhxmulthiihtwelkhthiaethcringkhxng 20 000 liksxnedxredxasi emuxpi kh s 1916 thungaemwa edxanmebxrs idrabuiw 8 000 000 dxllarshrth echphaainxemrikaehnux 50 xyangirktam twelkhnixacepntwelkhkhxngphaphyntrchuxediywknaetthaihmemux kh s 1954 sungthaenginid 8 000 000 dxllarshrth echphaainxemrikaehnux ehmuxnkn 51 FHbangaehlngkhxmulechn edxanmebxrs rabuwa xolmaxxfedxaesathsis epnphaphyntrthaenginsungsudkhxngpi thaenginid 3 landxllarshrth 52 xyangirktam immiaehlngkhxmulthiihtwelkhthiaethcringkhxngphaphyntrdngklaw sungimchdecnwacanwnenginniekiywkhxngknhruxim ephraathaepncanwnengincring nnxacthaihimephiyngaetepnphaphyntrthitharayidsungsudkhxngpi aetyngepnhnunginphaphyntrthitharayidsungsudkhxngphaphyntryukhengiybdwyaelathaepnechnnnkcaepneruxngphidpktisahrb xinethxrenchnnlomchnphikecxrxlmaaenk aela wairti caimmiphaphyntreruxngnixyuinraychux SSimaenicwatwelkhkhxng snniisdxph nnepnkhxngxemrikaehnuxhruxthwolk sungaehlngkhxmulxunrabuiwwathaenginid 2 landxllarshrth 53 sungxacbngchiidwatwelkhthisungkwannkhuxkhaechathwolk enuxngcakkhwamsbsnekiywkbtwelkhrahwangpraethsinchwngewlann 54 ONtwelkhkhxng xithaehpepndwnint imichtwaethnkhxngsaercthiaethcring ephraawaphaphyntrthukcdcahnayepnchudphrxmkbphaphyntrxiksxngohlkhxngokhlmebiyfilm thaihenginthithaidnnthukechliyxxkip miechnnnaelwenginthithaidxaccamakkwani 55 S7canwnengin 418 landxllarshrthcakphuchmsasm khxng sonwiwthkbkhnaekhrathngecd imrwmrayidcaknxkxemrikaehnux tngaet kh s 1987 epntnip GWyngimchdecnwa wimanlxy thaengincakkarchaykhrngaerkidethaihr bychirwmsmymkcarabuwaphaphyntrthaengin 32 landxllarshrth cakkarechainxemrikaehnuxaelatarangthaenginyxnhlngmkcakarxangtwelkhni xyangirktam miaenwonmwanikhuxtwelkhkhaechacakthwolk warsarkarkhacatrwcthankhxmulodyrbcaktwphucdcahnayexng sungepnphuthitxngkarcasngesrimphaphyntrthiprasbkhwamsaerc hruxodykarsarwcorngphaphyntraelasrangkarpramankar phucdcahnaymkcarayngankhaechacakthwolk enuxngcaktwelkhthisungkhunthaihphaphyntreruxngniprasbkhwamsaercmakkhun inkhnathikarpramankarthukcakdechphaakarthaengininxemrikaehnux dngnncungimicheruxngaeplkthikhaechacakthwolkaelaxemrikaehnuxcapapnkn hlngekidsngkhramolkkhrngthisxng tladtangpraethshlayaehngimidrbphaphyntrcakhxlliwud dngnncungklayepnaenwthangptibtimatrthaninkarraynganphlnganbxksxxffisinxemrikaehnux 54 ephuxihsxdkhlxngkbaenwthangihmni khaechakhxng wimanlxy inxemrikaehnuxcungidrbkaraekikhepn 21 landxllarshrthinpi kh s 1947 takwatwelkhkxnhnani 11 landxllarshrth 56 hlngkarchayihminpi kh s 1947 n pi kh s 1953 wairti raynganwaphaphyntrthaengin 26 landxllarshrth 57 cnthungpi kh s 1956 exmciexmraynganrayidsasminxemrikaehnuxthi 30 015 000 dxllarshrth aelarayrbcaktangpraeths 18 964 000 dxllarshrth cakkarchaysamkhrng 58 khaechathwolk 32 landxllarshrth cakkarchaykhrngaerknnsxdkhlxngkbtwelkhthiidrbkaraekikhaelwaelacakrayngankhxngtwelkhthwolk rabuwaphaphyntrthaenginid 21 landxllarshrthinxemrikaehnux aela 11 landxllarshrthintangpraethscakkarchaykhrngaerk aelathaenginephimxik 9 landxllarshrthinxemrikaehnux aelaxik 8 landxllarshrthintangpraethscakkarchaykhrngtx macnthungpi kh s 1956 MDmnaexndaedd pktiaelwimpraktxyuinraychux thaenginsung echnraychuxthiephyaephrody wairti enuxngcakphaphyntrcdcahnayodykhayxisra yingepnaenwexksphlxyethchn phaphyntrthimienuxhaekiywkbkhwamrunaernghruxeruxngephs 59 thukthakartladwaepn phaphyntrsngesrimsukhxnamythangephs Sex hygiene ephuxhlikeliyngkdhmayesnesxr karmipyhakb hlkkarsrangphaphyntr Motion Picture Production Code thaih mnaexndaedd thukpxngknimihmikarcdcahnayodythwip thukcakdihchayechphaaorngphaphyntrxisraaelaaebbidrfxin sungkprasbkhwamsaercaelachaytxenuxngcnthungchwngthswrrs 1970 kxnthisuxlamkekhamaaethnthi phaphyntrthaengin 2 landxllarshrth inplaypi 1947 thaengin 8 landxllarshrth inpi 1949 thaengin 22 landxllarshrth cakkhaechainpi 1956 aelathaenginthwolk 80 landxllarshrth thaihsamarthtidsibxndbaerkphaphyntrthithaenginthichayinchwngplaythswrrs 1940 aelatnthswws 1950 idimyak cakpramankarrayidrwmaelwkhadwasungthung 100 landxllarshrth UNchxpra aeknt idrabutwelkhkhxng xnkhxngekhxrd waepnrayidechphaainxemrikaehnux sungeruxngpktiinewlannthicasbsnrahwangrayidthwolkkbrayidechphaaxemrikaehnux aehlngkhxmulxunrabutwelkhkhxng fxrexewxrexmebxr 8 landxllarshrth aela Life with Father 6 5 landxllarshrth 60 waepnrayidcakthwolk sungepnipidwatwelkhkhxng xnkhxngekhxr nncaepnrayidcakthwolkdwy CItwelkhkhxngsiniramaaesdngthungrayidthnghmd ephraabristhsiniramaepnecakhxngorngphaphyntrcungimmikhaechasahrbphaphyntr thaihstudioxidrbenginetmcanwncakbxksxxffis imehmuxninkrnikhxngphaphyntreruxngxunthiphucdcahnaycaidrbenginnxykwakhrunghnungcakrayidthnghmd wairti inewlanncdxndbphaphyntrodyichkhaechainshrth phwkekhasrangsmmtithankhunsahrbkhaechakhxngphaphyntrsinirama ephuxichphunthaninkarepriybethiybkbphaphyntreruxngxun inkrni disxissinirama thaenginthwolk 50 landxllarshrth aelwprbepn 12 5 landxllarshrth sahrbkhaechainshrth sungkhidepn 25 khxngcanwnrayidthisiniramarayngan dngnnsutrkhxng wairti khux canwnrayidthnghmdldlngkhrunghnungcaidswnaebnginshrth aelwldxikkhrunghnungephuxcalxngtwelkhepnkhaecha thaihtwelkh khaecha khxng wairti mkcasakn sungimidbngbxkwakhwamcringaelwphaphyntreruxngnnthaenginidethaihr ephraaepntwelkhiwsahrbwiekhraahethann 61 phaphyntrsiniramathnghaeruxngrwmaelwthaengin 120 landxllarshrth thwolk 62 GSwairti idrabukhaechathwolkkhxng lakhrstwbnluxolk iwthipraman 18 35 landxllahshrth dwy 12 8 landxllarshrth macakshrth 51 hnungpihlngchay xyangirktam ebxrekhid idrabuiwaekh 15 landxllarshrth cnthungpi kh s 1962 epnipidwa twelkhkhxng ebxrekhid nn macakkhaechakhxngxemrikaehnuxaelarwmcakkarchayihminpi kh s 1954 aela kh s 1960 SWimrwmrayidcakchbbphiesspi 1997 aetrwmrayidcakkarchayihmkxnhnann HPichthunsrangrwmkb aehrri phxtetxrkbekhruxngrangymthut phakh 1esnewlakhxngphaphyntrthaenginsungsudaek nbsp edxaebirthxxfxaenchn epnphaphyntrthirierimethkhnikhtang thiyngkhngichxyuinphaphyntryukhpccubn klayepnphaphyntrthiprasbkhwamsaercsungsudinewlann miphaphyntrsibexderuxngkhrxngsthitiepnphaphyntrthaenginsungsud tngaet edxaebirthxxfxaenchn emux kh s 1915 thng edxaebirthxxfxaenchn aela wimanlxy khrxngsthititidtxknepnewlayisibhapi khnathiphaphyntrthikakbody stiewn spilebirk ekhyepnphaphyntrthaenginsungsudthungsamkhrngaelaphaphyntrkhxngecms aekhemrxn sxngkhrng ody spilebirk epnphukakbkhnaerkthithalaysthititwexngemuxphaphyntreruxng curassikh pharkh kaenidihmidonesar thaenginaesng xi thi ephuxnrk aela aekhemrxn kechnediywknemux xwtar thaenginaesng iththanikh aelainpi kh s 2019 xewnecxrs ephdcsuk klayepnphaphyntrphakhtxeruxngaerkthithaenginsungsud hyudkarkhrxngsthitisamsibhkpicakphaphyntrkhxngspilebirkaelaaekhemrxn xwtar klbmakhrxngtaaehnngedimxikkhrnghlngmikarchayihminpi kh s 2021 bangaehlngkhxmulxangwa edxabikphaehrd thukaethnthidwy edxaebirthxxfxaenchn aelwklayepnphaphyntrthaenginsungsud caknnkthukaethnthidwy soniwthkbkhnaekhrathngecd aelwkthuk wimanlxy chingtaaehnngipxyangrwderw 63 ehtuephraaimthrabcanwnenginthiaennxnkhxng edxaebirthxxfxaenchn aetcakbnthukinchwngewlann rabuwathaenginthwolk 5 2 landxllarshrth emuxpi kh s 1919 64 karchayrahwangpraethsthukeluxnxxkipephraasngkhramolkkhrngthi 1 cnthungchwngpi kh s 1920 phrxmkbkarchayihminshrth thaenginephimxik 10 landxllarshrth cakkarrayngankhxng wairti emuxpi kh s 1932 sungsxdkhlxngkbcanwnenginkxnhnani 65 aesdngwa wairti yngkhngmisthitikhxng edxaebirthxxfxaenchn sungthaenginmakkwa edxabikphaehrd 6 400 000 inrupaebbdisthribiwetxr ernethls distributor rentals thapramankarthuktxng soniwthkbkhnaekhrathngecd 8 500 000 66 khngthaenginimephiyngphxthicathasthiticakkarchaykhrngaerk 67 aemwacaepnphaphyntrthaenginsungsudthimiesiyngphud 68 aethnthi edxasingngingful 5 900 000 69 thungaemwacamiphuechiywchayidklawwaepnipimidelythi edxaebirthxxfxaenchn cathukaethnthidwyphaphyntryukhengiyb 70 thaepnxyangnnsthitikcatkipthiphaphyntreruxng ebn ehxr 9 386 000 khxngpi kh s 1925 tha edxaebirthxxfxaenchn thaenginnxykwaxyangminysakhythipramankariwebuxngtn 71 nxkehnuxcakrayidcakkarchaythwipaelw edxaebirthxxfxaenchn mikarchayinorngphaphyntrswntw somsraelaechphaainxngkhkrepncanwnmak sungimmikhxmulkhxngtwelkh 72 phaphyntrepnthiniymxyangmakhlngthukichepnekhruxngmuxinkarrbsmkhrkhxng khukhlksaekhln 73 aelamixyucudhnungthi wairti pramankarrayidiwthi 50 landxllarshrth 74 aemphayhlngcamikarthxnkarxangsiththi aetkyngidrbkarraynganxyangkwangkhwangaemwacaimidrbkaryunyn 64 inkhnathiepnthiyxmrbknodythwipwa wimanlxy yudsthitiphaphyntrthithaenginsungsudinkarepidtwkhrngaerk sungepneruxngcringinaengkhxngkarchaythwip aetwaimidthaenginaesng edxaebirthxxfxaenchn inthnthi aetkyngraynganwaepnphaphyntrthaenginsungsudcnthungthswrrsthi 1960 72 wimanlxy xacthukphaphyntreruxng byyti 10 prakar kh s 1956 thaenginaesnginchwngplaythswrrs 1960 dwycanwnkhaechathwolk 58 60 landxllarshrth 75 76 ethiybkb 59 landxllarshrthkhxng wimanlxy 77 thamikarxangsiththiwathaenginsungsudcring kepnaekhchwngewlasn ethann ephraa wimanlxy nnmikarchaysainpithdmaaelathaenginthung 67 landxllarshrth phaphyntreruxng ebnehxr kh s 1959 xaccayudsthiticak wimanlxy inchwngplaypi kh s 1961 sungthaengin 47 landxllarshrththwolk thakarpramannnaemnya 78 aelaphayinpi kh s 1963 ebnehxr tamhlng wimanlxy aekh 2 landxllarshrth dwyrayidcakkarchaythwolk 65 landxllarshrth 79 rwmaelwthaengin 66 landxllarshrth cakkarchaykhrngaerk 80 nbsp phaphyntrlamkpi kh s 1972 eruxng diphothrt miraynganwathaenginidmakthung 600 landxllarshrth sungxacepntwelkhthimacakkarfxkenginkhxngphwkxnthphal phaphyntreruxngxunthixangwathaenginsungsudkhux diphothrt phaphyntrlamkemuxpi kh s 1972 linda elifels epnphyantxkhnaxnukrrmkartulakarwuthisphaaehngshrthineruxngkhwamyutithrrmkhxngeyawchnwa phaphyntreruxngnithaengin 600 landxllarshrth inpi kh s 1984 81 twelkhniklayepnpraednthimikarphudthungxyangmak ephraathamnthuktxng phaphyntreruxngnicathaenginidmakkwa star wxrs aelaklayepnphaphyntrthithaenginsungsudinthswrrs 1970 khxotaeynghlkkhxngkartxtantwelkhnikhux phaphyntrimidkarchayinwngkwangmakphxthicathaenginipcnthungcanwnenginthiklawxang 82 immiikhrthrabthungcanwnenginthiaethcring aetcakkhaihkarinkarphicarnakhdikhxngrthbalklanginpi kh s 1976 hlngphaphyntrchaysipi rabuwaphaphyntrthaengin 25 landxllarshrth 83 orecxr xiebirt ihehtuphlwathiphaphyntrxacthaenginidmakthung 600 landxllarshrth inrupaebbkhxngthnbtr enuxngcakphwkmaefiyepnecakhxngorngphaphyntrsahrbphuihyswnihyinchwngewlani odycafxkrayidcakyaesphtidaelakarkhapraewniphanphwkekha dngnnxacthaihrayrbcakbxksxxffiscakphaphyntreruxngnisungekincring 84 edxaebirthxxfxaenchn wimanlxy edxa kxdfaethxr cxws star wxrs xi thi ephuxnrk aela xwtar phaphyntrdngklawthaenginephimkhunhlngcakmikarchayihm twelkhthibnthukiwidrwmrayidcakkarchaykhrngaerkaelarayidcakkarchayihmaelwcnthungcudthiphaphyntrnnesiytaaehnngip dngnnrayidthnghmdkhxng edxaebirthxxfxaenchn rwmrayidcakkarchayihmcnthungpi kh s 1940 rayidthnghmdkhxng star wxrs rwmrayidcakkarchayihminchwngplaythswrrs kh s 1970 aelatnthswrrs kh s 1980 aetimrwmrayidkhxngchbbphiessemuxpi kh s 1997 rayidthnghmdkhxng xi thi ephuxnrk idrwmrayidcakkarchayihmemuxpi kh s 1985 aetimrwmkhxngpi kh s 2002 rayidthnghmdkhxng xwtar rwmrayidkhxngchbbphiessemuxpi kh s 2010 thnghmd wimanlxy tidxndbsxngkhrng odysthitiinpi kh s 1940 macakkarthaengincakkarchaytngaetpi kh s 1939 1942 ordochw karchaythwip karchayinorngphaphyntrldrakha 85 phrxmkbrayidthnghmdcnthungkarchayihmcnthungpi kh s 1961 kxnthicaesiytaaehnngihkb mntrkephlngswrrkh inpi kh s 1966 swnsthitiinpi kh s 1971 hlngcakidtaaehnngkhunaelw rwmrayidcakchayihminpi kh s 1967 aela 1971 aetidrwmrayidhlngcakni edxa kxdfaethxr chayihminpi kh s 1973 hlngprasbkhwamsaercthi nganprakasphlrangwlxxskar khrngthi 45 aela cxws chayihminpi kh s 1976 aelarayidkhxngphaphyntrdngklawnacarwmcakkarchaynn mntrkephlngswrrkh edxa kxdfaethxr cxws curassikh pharkh kaenidihmidonesar aela iththanikh thaenginephimkhuncakkarchayihminpi kh s 1973 1997 1979 2012 aela 2013 tamladb aetimidrwmxyuintarangniephraawaphaphyntrdngklawesiytaaehnngthaenginsungsudipaelwkxnkarchayihm esnewlakhxngphaphyntrtharayidsungsud pithierim chux canwnenginsungsudthibnthukiw xangxing 1915 63 edxaebirthxxfxaenchn 5 200 000R 85 1940 15 000 000R 309 1940 32 wimanlxy 32 000 000R 135 1963 67 000 000R 310 1966 63 mntrkephlngswrrkh 114 600 000R 210 1971 63 wimanlxy 116 000 000R 311 1972 63 edxa kxdfaethxr 127 600 000 142 000 000R 236 312 1976 86 87 cxws 193 700 000R 251 1978 88 89 star wxrs 410 000 000 268 500 000R 313 236 1982 530 000 000 256 1983 90 xi thi ephuxnrk 619 000 000 664 000 000 256 268 1993 701 000 000 314 1993 63 curassikh pharkh kaenidihmidonesar 914 691 118 74 1998 91 iththanikh 1 843 201 268 7 2010 92 93 xwtar 2 743 577 587 1 2 788 416 135 2019 94 95 xewnecxrs ephdcsuk 2 797 501 328 3 2021 96 xwtar 2 847 397 339 1 2022 2 923 706 026 RDistributor rentals nbsp rwmcanwnengincakkarchayihm thaphaphyntreruxngidthaenginephimkhunkhnathiphaphyntrnnthuxkhrxngsthitixyu pithithaenginsungsudnncaepntwexiyngaefrnichsaelaphaphyntrchudthithaenginsungsudaekkxn kh s 2000 nnmiphaphyntrchud 7 chudethannthithaenginidmakkwa 1 phnlandxllarshrthinbxksxxffis idaek ecms bxnd 97 star wxrs 98 xinediyna ocns 99 rxkhki 100 101 102 aebthaemn 103 curassikh pharkh 104 aela star ethrkh 105 tngaetchwngepliynstwrrsepntnma canwnkhxngphaphyntrchudkephimmakkhun odymimakkwahasibphaphyntrchud imrwmphaphyntrediywthiidrbkhwamniymsung echn iththanikh aela nkhrstwmhasnuk 106 swnhnungmacakxtraenginefxaelakarkhyaykhxngtladthiepidkwangmakkhun aetyngrwmthungkarthihxlliwudsrangrupaebbkhxngphaphyntrchudihm echn karsrangphaphyntrthimacaknwniyaychuxdnghruxkarsrangtwlakhrihepnthicdca sungwithikarnimiaenwkhidthiwa phaphyntrthisrangcaksingphuchmmikhwamkhunekhyxyuaelw thaihsamarthkhayihkbphuchmehlannid eriykwaepnkar pre sold inxutsahkrrmphaphyntr 107 rupaebbaefrnichsinpccubnmiaenwkhidkhxngkarkhamfnghruxkarkhrxsoxewxr hmaythung epnkarnasingtang ineruxngaetng echntwlakhr sthanthi hruxckrwalkhxngeruxngaetngsxngeruxngepnxyangnxythiaetktangknmarwmxyuinbribthkhxngeruxngaetngerixngediyw 108 phlthitammakhxngkarkhrxsoxewxrkhuxthrphysinthangpyyaxacthukichodyaefrnichsmakkwahnungaefrnichs yktwxyang phaphyntreruxng aebthaemn patha suepxraemn aesngxrunaehngyutithrrm imephiyngaekhxyuinaefrnichs aebthaemn aela suepxraemn ethann aetxyuin ckrwalkhyaydisi dwy sungepn ckrwalrwm 109 ckrwalrwmthiprasbkhwamsaercmakthisudinsuxphaphyntrkhux ckrwalphaphyntrmarewl epnkarkhamfngrahwanghiorhlaykhnkhxng marewlkhxmiks sungthaengin 2 hmunlandxllarshrth phaphyntrchud star wxrs epnphaphyntrchudthisrangcakthrphysinchinediywthithaenginsungsud odythaenginmakkwa 1 hmunlandxllarshrth thungaemwaphaphyntrchud ecms bxnd khxngxixxn sunghakprbtamxtraenginefxaelw cathaenginmakkwa 1 9 hmunlandxllarshrth 111 aethakrwmrayidcakkarkhaysinkhaaelw star wxrs caepnthrphysinthithaenginmakthisud 112 khrxngsthitiolk kinenss epn aefrnichsthikhaysinkhacakphaphyntrthiprasbkhwamsaercmakthisud aelamimulkha 1 951 hmunlanpxndinpi kh s 2012 praman 3 hmunlandxllarshrth 113 114 ckrwalphaphyntrmarewl miphaphyntrthithaenginmakkwa 1 phnlandxllarshrth canwnsiberuxng phaphyntrchud xewnecxrs ofresn aela xwtar epnaefrnichsthiphaphyntrthukeruxngthaenginmakkwa 1 phnlandxllarshrth thungaemwa phaphyntrchud curassikh pharkh aela aeblkh aephnethxr thaenginechliymakkwa 1 phnlandxllarshrth txphaphyntr yngmiphaphyntrxyangnxyhnungeruxnginphaphyntrchudnnkalngchayxyu phaphyntrchudthithaenginsungsud duraylaexiydphaphyntrinaetlaphaphyntrchudidodykarkd khyay xndb chuxphaphyntrchud thaenginrwmthwolk canwn thaenginechliy phaphyntrthithaenginsungsud 1 ckrwalphaphyntrmarewlS 29 827 342 495 33 903 858 863 xewnecxrs ephdcsuk 2 797 501 328 dixinfinitisaka 22 587 862 370 23 982 080 973 xewnecxrs ephdcsuk 2 797 501 328 efssam 13 505 059 275 11 1 227 732 661 xewnecxrs ephdcsuk 2 797 501 328 1 xewnecxrs ephdcsuk 2019 2 797 501 328 2 xewnecxrs mhasngkhramlangckrwal 2018 2 048 359 754 3 aeblkh aephnethxr 2018 1 347 280 838 4 kptnxemrika sukhiorrahaolk 2016 1 153 337 496 5 sipedxraemn far frxm ohm 2019 1 131 927 996 6 kptn marewl 2019 1 128 274 794 7 sipedxraemn ohmkhmming 2017 880 166 924 8 rwmphnthunksuphithksckrwal 2 2017 863 756 051 9 thxr sukxwsanethpheca 2017 853 983 879 10 cxmewthmhakal 2016 677 796 076 11 aexnth aemn aela edxa wxsph 2018 622 674 139 efssxng 5 269 487 547 6 878 247 925 xewnecxrs mhasukxltrxnthlmolk 1 402 809 540 1 xewnecxrs mhasukxltrxnthlmolk 2015 1 402 809 540 2 ixrxnaemn 3 2013 1 214 811 252 3 rwmphnthunksuphithksckrwal 2014 773 350 147 4 kptnxemrika mccurachxhngkar 2014 714 421 503 5 thxr ethphecasayfaolkathmil 2013 644 783 140 6 mnusymdmhakal 2015 519 311 965 efshnung 3 813 212 481 6 635 535 414 di xewnecxrs 1 518 815 515 1 di xewnecxrs 2012 1 518 815 515 2 ixrxnaemn 2 2010 623 933 331 3 ixrxnaemn mhapraly khn ekraa ehlk 2008 585 796 247 4 thxr ethphecasayfa 2011 449 326 618 5 kptnxemrika xewnecxrthi 1 2011 370 569 774 6 mnusytwekhiywcxmphlng 2008 264 770 996 edxamltiewirssaka 7 033 446 635 10 703 344 664 sipedxraemn on ewy ohm 1 921 847 111 efssi 5 711 819 678 7 815 974 240 sipedxraemn on ewy ohm 1 921 847 111 1 sipedxraemn on ewy ohm 2021 1 921 847 111 2 cxmewthymhakal inmltiewirsmhaphy 2022 955 775 804 3 aeblkh aephnethxr wakhandacngecriy 2022 859 208 836 4 thxr dwyrkaelaxsni 2022 760 928 081 5 chang chi kbtananlbethnrings 2021 432 243 292 6 hiorphlngethpheca 2021 402 064 899 7 aeblkh wiodw 2021 379 751 655 efsha 1 527 763 514 3 509 254 505 rwmphnthunksuphithksckrwal 3 845 555 777 1 rwmphnthunksuphithksckrwal 3 2023 845 555 777 2 aexnth aemn aela edxa wxsph taluymitikhwxntm 2023 476 071 180 3 edxa marewls 2023 206 136 557 2 sipedxr aemn 10 616 317 141 14 758 308 367 sipedxraemn on ewy ohm 1 921 847 111 ckrwalphaphyntrmarewl 3 933 942 031 3 1 311 314 010 sipedxraemn on ewy ohm 1 921 847 111 1 on ewy ohm 2021 1 921 847 111 2 far frxm ohm 2019 1 131 927 996 3 ohmkhmming 2017 880 166 924 phaphyntrodyaesm irmi 2 512 301 347 3 837 433 782 ixaemngmum 3 894 983 373 1 ixaemngmum 3 2007 894 983 373 2 ixaemngmum 2002 821 708 551 3 ixaemngmum 2 2004 788 976 453 4 ixaemngmum exmixbi 2 hnwycarchnphithksckrwal khxmob 6 632 970 ckrwalsipedxraemnkhxngosni 1 630 708 521 4 407 677 130 ewnxm 856 085 151 1 ewnxm 2018 856 085 151 2 ewnxm sukxsuraedngeduxd 2021 506 863 592 3 mxrebiys 2022 167 460 961 4 madamewb 2024 100 298 817 phaphyntrodymark ewbb 1 466 912 986 2 733 456 493 di xaemsing sipedxraemn 757 930 663 1 di xaemsing sipedxraemn 2012 757 930 663 2 di xaemsing sipedxraemn 2 2014 708 982 323 ckrwal aemngmum 1 066 438 741 2 533 219 371 phngadkhamckrwalaemngmum 690 897 910 1 phngadkhamckrwalaemngmum 2023 690 897 910 2 phngadsuckrwal aemngmum 2018 375 540 831 siriskhrbrxb 100 piokhlmebiy 2024 6 013 515 3 star wxrs 10 343 937 416 12 861 994 785 star wxrs xubtikarnaehngphlng 2 068 223 624 mhakaphyskaywxlkhekxr 8 805 876 676 9 978 430 742 star wxrs xubtikarnaehngphlng 2 068 223 624 itrphakhtx 4 474 907 761 3 1 491 635 920 star wxrs xubtikarnaehngphlng 2 068 223 624 1 7 xubtikarnaehngphlng 2015 2 068 223 624 2 8 pcchimbthaehngecid 2017 1 332 539 889 3 9 kaenidihmskaywxlkhekxr 2019 1 074 144 248 itrphakhtn 2 544 668 505 3 848 222 835 star wxrs exphphiosd 1 physxnern 1 046 515 409 1 1 physxnern 1999 1 046 515 409 2 3 sithcharaaekhn 2005 848 754 768 3 2 kxngthphokhlnscuocm 2002 649 398 328 itrphakhedim 1 805 733 112 3 601 911 037 star wxrs exphphiosd 4 khwamhwngihm 775 398 007 1 4 khwamhwngihm 1977 775 398 007 2 5 ckrwrrdiexmiphrotklb 1980 547 969 004 3 6 karklbmakhxngecid 1983 482 366 101 tananstar wxrs 1 450 345 194 2 725 172 597 orkh wn tananstar wxrs 1 057 420 387 1 orkh wn 2016 1 057 420 387 2 han osol 2018 392 924 807 sngkhramokhln 2008 68 282 844 4 olkewthmntr 9 650 774 615 11 877 343 147 aehrri phxtetxrkbekhruxngrangymthut phakh 2 1 341 693 157 phaphyntrchudaehrri phxtetxr 7 776 718 872 8 972 089 859 ekhruxngrangymthut phakh 2 1 341 693 157 1 ekhruxngrangymthut phakh 2 2011 1 342 025 430 2 silaxathrrph 2001 1 006 968 171 3 ekhruxngrangymthut phakh 1 2010 976 941 486 4 phakhinkfiniks 2007 942 900 866 5 ecachayeluxdphsm 2009 934 394 929 6 thwyxkhni 2005 896 374 191 7 hxngaehngkhwamlb 2002 880 295 582 8 nkothsaehngxskhabn 2004 796 818 217 phaphyntrchudstwmhscrry 1 874 055 743 3 624 685 248 stwmhscrryaelathinthixyu 814 038 508 1 stwmhscrryaelathinthixyu 2016 814 038 508 2 xachyakrrmkhxngkrinedlwld 2018 654 855 901 3 khwamlbkhxngdmebildxr 2022 405 161 334 5 ecms bxnd 7 850 354 730 27 290 753 879 phlikrhsphikhatphykhkhray 007 1 108 561 013 srangodyxixxnoprdkchns 7 684 060 012 25 307 362 400 phlikrhsphikhatphykhkhray 007 1 108 561 013 aedeniyl ekhrk 3 965 982 268 5 793 196 454 phlikrhsphikhatphykhkhray 007 1 108 561 013 1 phlikrhsphikhatphykhkhray 007 2012 1 108 561 013 2 xngkhkrlbdbphykhkhray 2015 880 674 609 3 007 phykhkhrayfaewlamrna 2021 774 153 007 4 007 phykhkhrayedimphnrahaolk 2006 616 502 912 5 007 phykhkhraythwngaekhnrahaolk 2008 586 090 727 ephiyrs brxsaenn 1 479 008 618 4 369 752 155 day xnthethxr edy 007 phykhkhraythamrna 431 971 116 1 day xnthethxr edy 007 phykhkhraythamrna 2002 431 971 116 2 007 phykhkhraydbaephnkhrxngolk 1999 361 832 400 3 phykhkhray 007 rhslbthlayolk 1995 352 194 034 4 007 phykhkhrayimmiwntay 1997 333 011 068 orecxr mwr 1 187 000 000 7 169 571 429 007 phykhkhrayehnuxemkh 210 300 000 1 007 phykhkhrayehnuxemkh 1979 210 300 000 2 007 ecaadwngtaephchchkhat 1981 194 900 000 3 007 phykhkhraysudthirk 1977 185 400 000 4 007 ephchchkhatplahmukyks 1983 183 700 000 5 phykhkhmvtyu 007 1973 161 800 000 6 007 phykhkhrayphyaym 1985 152 400 000 7 007 ephchchkhatpunthxng 1974 98 500 000 chxn khxnenxri 621 500 000 6 103 583 333 thnedxrbxll 007 141 200 000 1 thnedxrbxll 007 1965 141 200 000 2 cxmmvtyu 007 1964 124 900 000 3 007 ephchrphykhkhrach 1971 116 000 000 4 cxmmhakal 007 1967 101 000 000 5 ephchchkhat 007 1963 78 900 000 6 phykhkhray 007 1962 59 500 000 thiomthi daltn 347 400 000 2 173 700 000 007 phykhkhsabdlay 190 111 813 1 007 phykhkhsabdlay 1987 191 200 000 2 007 rhssnghar 1989 156 200 000 cxrc laesnbi 82 000 000 1 82 000 000 007 yxdphykhkhrachini 82 000 000 1 007 yxdphykhkhrachini 1969 82 000 000 phykhkhehnuxphykhkh 1983 160 000 000 thieddecmsbxnd 007 1967 41 744 718 6 xewnecxrs 7 767 483 610 4 1 941 870 903 xewnecxrs ephdcsuk 2 797 501 328 1 ephdcsuk 2019 2 797 501 328 2 mhasngkhramlangckrwal 2018 2 048 359 754 3 di xewnecxrs 2012 1 518 812 988 4 mhasukxltrxnthlmolk 2015 1 402 809 540 7 erw aerngthalunrk 7 333 501 460 11 666 681 951 erw aerngthalunrk 7 1 515 341 399 tananthimsingmhakal 6 572 768 534 10 657 276 853 erw aerngthalunrk 7 1 515 341 399 1 erw aerngthalunrk 7 2015 1 515 341 399 2 erw aerngthalunrk 8 2017 F8 1 238 764 765 3 erw aerngthalunrk 6 2013 788 680 968 4 erw aerngthalunrk 9 2021 726 229 501 5 erw aerngthalunrk 10 2023 714 414 576 6 erw aerngthalunrk 5 2011 626 137 675 7 4 ykthimsing aerngthaluiml 2009 360 366 870 8 erwkhun 2 dbebilaerngthanrk 2003 236 350 661 9 erw aerngthalunrk 2001 207 517 509 10 singaehkphikdotekiyw 2006 158 964 610 hxbs amp chxw 2019 760 732 926 8 ckrwalkhyaydisiS 7 188 895 242 15 479 259 683 xkhwaaemn ecasmuthr 1 147 761 807 1 xkhwaaemn ecasmuthr 2018 1 148 528 393 2 aebthaemn patha suepxraemn aesngxrunaehngyutithrrm 2016 873 637 528 3 wnedxr wuaemn 2017 822 854 286 4 thimphlichiph mhawayray 2016 746 846 894 5 burusehlk suepxraemn 2013 668 045 518 6 cstis lik 2017 657 926 987 7 xkhwaaemn kbxanackrsabsuy 2023 434 381 226 8 aeblk xdm 2022 393 252 111 9 chaaesm 2019 365 971 656 10 edxa aeflch 2023 270 633 313 11 thimnkphula kbharliy khwinn phueridechid 2020 205 372 791 12 wnedxr wuaemn 1984 2020 169 601 036 13 edxa suyisd skhwxd 2021 168 717 425 14 chaaesm cudeduxdethpheca 2023 133 838 006 15 blu biethil 2023 129 288 072 9 aebthaemn 6 841 285 584 17 402 428 564 aebthaemn xswinrttikalphngad 1 084 439 099 phaphyntrodykhrisotefxr onaeln 2 460 928 367 3 820 309 456 aebthaemn xswinrttikalphngad 1 081 153 097 1 xswinrttikalphngad 2012 1 081 153 097 2 xswinrttikal 2008 1 006 102 277 3 bikins 2005 373 672 993 phaphyntrodythim ebxrtnaelaocexl chumaekxr 1 253 192 682 4 313 298 171 aebthaemn 411 556 825 1 aebthaemn 1989 411 556 825 2 fxrexfewxr sukcxmocrxmta 1995 336 567 531 3 riethirn txn sukmnusynkephnkwinkbnangaemwpa 1992 266 832 411 4 aebthaemn amp orbin 1997 238 235 915 ockekxr 2019 1 074 251 311 aebthaemn patha suepxraemn aesngxrunaehngyutithrrm 2016 873 634 919 edxa aebthaemn 2022 770 945 583 edxa elok aebthaemn mufwi 2017 312 136 671 aekhthwuaemn 2004 82 102 379 sukmnusyhnakakmrna 1993 5 635 204 disiyuniewirsaexaniemetdxxricinxlmufwis 4 501 125 2 2 250 563 ockekxr tlkxamhit 4 462 034 1 ockekxr tlkxamhit 2016 4 462 034 2 aebthaemn patha wayraysaw harli khwinn 2017 39 091 lakhrothrthsnpi 1966 3 957 343 2 1 978 672 ixmnusykhangkhaw 3 900 000 1 ixmnusykhangkhaw 1966 R 3 900 000 2 karklbmakhxngmnusykhangkhaw 2016 57 343 10 X emn 6 085 933 816 13 468 148 755 eddphul 2 785 896 609 phaphyntrchudhlk 3 059 525 837 7 437 075 120 sngkhramwnphikhatkuxnakht 746 045 700 1 sngkhramwnphikhatkuxnakht 2014 746 045 700 2 xaphxkhkhalips 2016 543 934 105 3 rwmphlngpracyban 2006 460 435 291 4 X emn 2 2003 407 711 549 5 run 1 2011 352 616 690 6 sukmnusyphlngehnuxolk 2000 296 339 528 7 dark finiks 2019 252 442 974 eddphul 1 568 508 764 2 784 254 382 eddphul 2 785 896 609 1 eddphul 2 2018 785 896 609 2 eddphul 2016 782 612 155 wulfewxrin 1 406 912 546 3 468 970 849 olaekn edxa wulfewxrin 619 021 436 1 olaekn edxa wulfewxrin 2017 619 021 436 2 edxa wulfewxrin 2013 414 828 246 3 kaenidwulfewxrin 2009 373 062 864 miwaethnthrunihm 2020 49 169 594 11 curassikh pharkh 6 007 113 023 6 1 001 185 504 curassikh ewild 1 671 537 444 curassikh ewilditrphakh 3 982 157 985 3 1 327 385 995 curassikh ewild 1 671 537 444 1 curassikh ewild 2015 1 671 537 444 2 xanackrlmslay 2018 1 309 484 461 3 thwngkhunxanackr 2022 1 001 136 080 curassikh pharkhitrphakh 2 024 955 038 3 674 985 013 curassikh pharkh kaenidihmidonesar 1 037 535 230 1 kaenidihmidonesar 1993 1 037 535 230 2 edxa lxst ewild 1997 618 638 999 3 curassikh pharkh 3 2001 368 780 809 12 midedilexirth 5 954 680 631 7 850 668 662 mhasngkhramchingphiphph 1 142 219 401 phaphyntrodypietxr aeckhsn 5 924 209 211 6 987 368 202 mhasngkhramchingphiphph 1 142 219 401 edxalxrdxxfedxarings 2 992 819 000 3 997 606 333 mhasngkhramchingphiphph 1 142 219 401 1 mhasngkhramchingphiphph 2003 1 147 633 833 2 sukhxkhxykhukuphiphph 2002 947 495 095 3 xphiniharaehwnkhrxngphiphph 2001 897 690 072 edxa hxbbith 2 935 490 211 3 978 496 737 edxa hxbbith karphcyphysudkhadkhid 1 021 103 568 1 karphcyphysudkhadkhid 2012 1 021 103 568 2 dinaednepliywrangkhxngsmxkh 2013 958 366 855 3 sngkhram 5 thph 2014 956 019 788 sukchingaehwnwiess 1978 30 471 420 13 thransfxremxrs 5 292 103 419 8 661 512 927 thransfxremxrs 3 1 123 794 079 phaphyntrchudhlk 5 286 242 818 7 755 177 545 thransfxremxrs 3 1 123 794 079 1 thransfxremxrs 3 2011 1 123 794 079 2 4 mhawibtiyukhsuyphnthu 2014 1 104 054 072 3 xphimhasngkhramaekhn 2009 836 303 693 4 mhawibtickrklsngharthlmckrwal 2007 709 709 780 5 5 xswinrunsudthay 2017 605 425 157 6 bmebilbi 2018 467 989 645 7 kaenidckrklxsur 2023 438 966 392 hunrbthransfxrmemxrs 1986 5 860 601 14 xwtar 5 243 168 195 2 2 621 584 098 xwtar 2 922 917 914 1 xwtar 2009 2 922 917 914 2 withiaehngsayna 2022 2 320 250 281 15 misetxraesb rayekinphikd 4 648 372 548 5 929 674 510 mineniyn 1 159 398 397 phaphyntrchudhlk 2 548 724 121 3 849 574 707 misetxraesb rayekinphikd 3 1 034 799 409 1 misetxraesb rayekinphikd 3 2017 1 034 800 131 2 misetxraesb rayekinphikd 2 2013 970 766 005 3 misetxraesb rayekinphikd 2010 543 157 985 phaphyntrchudmineniyn 2 099 648 427 2 1 049 824 214 mineniyn 1 159 444 662 1 mineniyn 2015 1 159 444 662 2 mineniyn 2 2022 940 203 765 16 ipherthsxxfedxaaekhribebiyn 4 522 597 761 5 904 519 552 sngkhrampisacocrsldsyxngolk 1 066 179 725 1 sngkhrampisacocrsldsyxngolk 2006 1 066 179 725 2 phcyphylasaynaxmvtsudkhxbolk 2011 1 043 871 802 3 phcyphylaocrsldsudkhxbolk 2007 963 420 425 4 sngkhramaekhnocrsldirchiph 2017 794 861 794 5 khunchiphkxngthphocrsldsyxngolk 2003 654 264 015 17 michchn ximphxssiebil 4 139 186 793 7 591 312 399 michchn ximphxssiebil fxllexath 791 657 398 1 fxllexath 2018 791 657 398 2 ptibtikarirenga 2011 694 713 380 3 ptibtikarrthxaphrang 2015 682 716 636 4 laphikdmrna txnthihnung 2023 567 535 383 5 faptibtikarsathanolk 2 2000 546 388 108 6 faptibtikarsathanolk 1996 457 696 391 7 exm ix thri michchnximphxssiebil 2006 398 479 497 18 echrkh 4 022 416 148 6 670 402 691 echrkh 2 932 395 557 phaphyntrchudhlk 2 982 773 022 4 745 693 256 echrkh 2 932 395 557 1 echrkh 2 2004 932 395 557 2 echrkh 3 2007 813 367 380 3 echrkh sukhsnt nirndr 2010 752 600 867 4 echrkh 2001 484 409 218 phaphyntrchudphus xin buths 1 039 643 126 2 519 821 563 phus xin buths 554 987 477 1 phus xin buths 2011 554 987 477 2 phus xin buths 2 2022 484 655 649 19 aewmiphr thiwilth 3 345 177 904 5 669 035 581 aewmiphrthiwilth 4 ebrkking dxwn phakh 2 829 685 377 1 4 ebrkking dxwn phakh 2 2012 829 685 377 2 4 ebrkking dxwn phakh 1 2011 712 171 856 3 2 niwmun 2009 709 827 462 4 3 xikhlips 2010 698 491 347 5 aewmiphr thiwilth 2008 392 616 625 6 aewmiphr thiwilth aewmiphr thiwilth 2 niwmun khxmob 2 385 237 20 ekmlaekm 3 305 563 751 5 661 112 750 ekmlaekm 2 aekhchchingifexxr 865 011 746 phaphyntrchudhlk 2 968 191 834 4 742 047 959 aekhchchingifexxr 865 011 746 1 2 aekhchchingifexxr 2013 865 011 746 2 mxkkingecy pharth 1 2014 755 357 103 3 ekmlaekm 2012 694 394 724 4 mxkkingecy pharth 2 2015 653 428 261 pthmbthekmlaekm 2023 337 371 917 Sphaphyntrchudthidaenineruxngxyuinckrwalediywkn sungbangphaphyntrkmiphaphyntrchudepnkhxngtwexng rayidechphaainshrthaelaaekhnada RDistributor rental duephimaekraychuxphaphyntrthithaenginsungsudinpraethsithy raychuxphaphyntraexniemchnthithaenginsungsud raychuxphaphyntrradbxarthithaenginsungsudxangxingaek 1 0 1 1 1 2 Pincus Roth Zachary January 8 2006 Movies aren t the only B O monsters Variety subkhnemux February 2 2014 Avatar Video Sales The Numbers Nash Information Services LLC subkhnemux November 12 2013 Unkind unwind The Economist March 17 2011 subkhnemux April 6 2022 Vogel Harold L 2010 Entertainment Industry Economics A Guide for Financial Analysis Cambridge University Press p 224 ISBN 978 1 107 00309 5 Most pictures would likely receive 20 to 25 of theatrical box office gross for two prime time network runs Clark Emma November 12 2001 How films make money BBC News subkhnemux April 12 2012 Seymour Lee December 18 2017 Over The Last 20 Years Broadway s Lion King Has Made More Money For Disney Than Star Wars Forbes subkhnemux July 28 2019 The Entertainment Glut Bloomberg February 15 1998 subkhnemux April 6 2022 Pixar Worldwide Unadjusted Box Office Mojo subkhnemux April 12 2012 Szalai Georg February 14 2011 Disney Cars Has Crossed 8 Billion in Global Retail Sales The Hollywood Reporter khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux March 19 2011 subkhnemux April 6 2022 Chmielewski Dawn C Keegan Rebecca June 21 2011 Merchandise sales drive Pixar s Cars franchise Los Angeles Times subkhnemux April 12 2012 Palmeri Christopher Sakoui Anousha November 7 2014 More Disney Fun and Games With Toy Story 4 in 2017 Bloomberg News subkhnemux June 30 2015 All Time Worldwide Box Office Grosses Box Office Mojo ekbcakaehlngedimemux December 29 2020 subkhnemux April 6 2022 link
สูงสุด