fbpx
วิกิพีเดีย

(เรือ) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 35 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก (ยักษ์) และก่อนหน้า (ลิง) จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำ ในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า “ร เรือ”

อักษรไทย
รูปพยัญชนะ
รูปสระ
–ั –ํ –ิ ' "
–ุ –ู –็
ฤๅ ฦๅ
รูปวรรณยุกต์
–่ –้ –๊ –๋
เครื่องหมายอื่น ๆ
–์ –๎ –ฺ
เครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ

อักษร ร เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้น ให้เสียง /r/ และพยัญชนะสะกด ให้เสียง /n/

ร ที่เป็นพยัญชนะสะกดซึ่งตามหลังสระ ออ จะไม่ปรากฏตัวออ ให้ใช้ ร ต่อท้ายพยัญชนะต้นไปได้เลย เช่น กร (กอน) พร (พอน) ละคร (ละ-คอน) เป็นต้น

เสียง

อักษร "ร" ตรงกับตัวเทวนาครี "र" ภาษามคธและภาษาสันสฤกตเป็นเสียงเปิดลิ้นม้วน [ɻ] แต่ปัจจุบันภาษาฮินดีกลายเป็นเสียงกระดกลิ้นปุ่มเหงือก [ɾ]

ร หัน

คำไทยบางคำที่ยืมมาจากภาษาเขมรและภาษาสันสกฤต จะมี ร ซ้อนกันสองตัวเรียกว่า ร หัน (รร) เมื่อตามหลังพยัญชนะต้นจะออกเสียงคล้ายมีสระ อะ และสะกดด้วยแม่กนหรือพยัญชนะตัวถัดไป เช่น บรรพชา (บัน-พะ-ชา) สรรพ (สับ) ธรรมะ (ทัม-มะ) เป็นต้น โดยมีหลัก หรือความนิยมในการใช้ ร หัน ดังนี้

  1. ใช้ในคำแผลงที่แผลงมาจาก ประ คระ กระ เช่น บรรทม บรรจุ ครรไล บรรจง กรรชิง
  2. ใช้ในคำแผลงที่แผลงมาจากคำที่มีตัวสะกดเป็นอย่างอื่น เช่น ภรรยา (บาลี ภริยา, สันสกฤต ภารยา) มรรค (บาลี มคฺค, สันสกฤต มารฺค) บรรยาย บรรษัท ฯลฯ
  3. ใช้เขียนคำที่รับมาจากภาษาสันสกฤต ซึ่งมีรูปศัพท์เดิม เป็น ร เรผะ เช่น กรรม (กรฺม) ธรรม (ธรฺม) วรรค (วรฺค) ฯลฯ

เป, นพย, ญชนะ, วท, ในบดาพย, ญชนะ, วของอ, กษไทย, ในลำด, บถ, ดจาก, กษ, และก, อนหน, ดอย, ในกล, มอ, กษต, ในะบบไตยางศ, อเ, ยกกำก, บว, กษไทย, ปพย, ญชนะก, จฉ, ฐฑ, ธน, ภม, สห, ปสะะ, ฤๅ, ฦๅ, ปวณย, กต, เค, องหมายอ, เค, องหมายวคตอนฯ, ฯลฯ, กษ, เป, นได, งพย, ญชนะต, ให, เส,. r erux epnphyychna twthi 35 inbrrdaphyychna 44 twkhxngxksrithy inladbthdcak y yks aelakxnhna l ling cdxyuinklumxksrta inrabbitryangs michuxeriykkakbwa r erux xksrithyrrupphyychnak kh kh kh Kh kh ng cch ch s ch y d t thth th n d t th th thn b p ph f ph f phm y r l w s s sh l x hrupsraa a i u u e o i i x w y v vi l lirupwrrnyukt ekhruxnghmayxun ekhruxnghmaywrrkhtxn l xksr r epnidthngphyychnatn ihesiyng r aelaphyychnasakd ihesiyng n r thiepnphyychnasakdsungtamhlngsra xx caimprakttwxx ihich r txthayphyychnatnipidely echn kr kxn phr phxn lakhr la khxn epntnesiyng aekikhxksr r trngkbtwethwnakhri र phasamkhthaelaphasasnsvktepnesiyngepidlinmwn ɻ aetpccubnphasahindiklayepnesiyngkradklinpumehnguxk ɾ r hn aekikhkhaithybangkhathiyummacakphasaekhmraelaphasasnskvt cami r sxnknsxngtweriykwa r hn rr emuxtamhlngphyychnatncaxxkesiyngkhlaymisra xa aelasakddwyaemknhruxphyychnatwthdip echn brrphcha bn pha cha srrph sb thrrma thm ma epntn odymihlk hruxkhwamniyminkarich r hn dngni ichinkhaaephlngthiaephlngmacak pra khra kra echn brrthm brrcu khrril brrcng krrching ichinkhaaephlngthiaephlngmacakkhathimitwsakdepnxyangxun echn phrrya bali phriya snskvt pharya mrrkh bali mkh kh snskvt mar kh brryay brrsth l ichekhiynkhathirbmacakphasasnskvt sungmirupsphthedim epn r erpha echn krrm kr m thrrm thr m wrrkh wr kh l bthkhwamekiywkbphasaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy phasaekhathungcak https th wikipedia org w index php title r amp oldid 8447318, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม