fbpx
วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2542

พุทธศักราช 2542 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1999 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันศุกร์ ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีเถาะ เอกศก จุลศักราช 1361 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)
  • ปีสากลแห่งผู้สูงอายุ
1999 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2542
ปฏิทินเกรกอเรียน1999
MCMXCIX
Ab urbe condita2752
ปฏิทินอาร์มีเนีย1448
ԹՎ ՌՆԽԸ
ปฏิทินอัสซีเรีย6749
ปฏิทินบาไฮ155–156
ปฏิทินเบงกอล1406
ปฏิทินเบอร์เบอร์2949
ปีในรัชกาลอังกฤษ47 Eliz. 2 – 48 Eliz. 2
พุทธศักราช2543
ปฏิทินพม่า1361
ปฏิทินไบแซนไทน์7507–7508
ปฏิทินจีน戊寅(ขาลธาตุดิน)
4695 หรือ 4635
    — ถึง —
己卯年 (เถาะธาตุดิน)
4696 หรือ 4636
ปฏิทินคอปติก1715–1716
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3165
ปฏิทินเอธิโอเปีย1991–1992
ปฏิทินฮีบรู5759–5760
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต2055–2056
 - ศกสมวัต1921–1922
 - กลียุค5100–5101
ปฏิทินโฮโลซีน11999
ปฏิทินอิกโบ999–1000
ปฏิทินอิหร่าน1377–1378
ปฏิทินอิสลาม1419–1420
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชเฮเซ 11
(平成11年)
ปฏิทินจูเช88
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4332
ปฏิทินหมินกั๋วROC 88
民國88年
เวลายูนิกซ์915148800–946684799

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

มกราคม-มิถุนายน

กรกฎาคม-ธันวาคม

วันเกิด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันถึงแก่กรรม

รางวัลโนเบล

2542, ทธศ, กราช, 2542, ตรงก, บป, คร, สต, กราช, 1999, เป, นป, ปกต, รท, นท, นแรกเป, นว, นศ, กร, ตามปฏ, นเกรกอเร, ยน, และเป, นป, เถาะ, เอกศก, ลศ, กราช, 1361, นท, เมษายน, เป, นว, นเถล, งศก, สากลแห, งผ, งอาย, ศตวรรษ, 21ป, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545199. phuththskrach 2542 trngkbpikhristskrach 1999 epnpipktisurthinthiwnaerkepnwnsukr tamptithinekrkxeriyn aelaepnpiethaa exksk culskrach 1361 wnthi 16 emsayn epnwnethlingsk pisaklaehngphusungxayustwrrs 19 20 21pi 2539 2540 2541 2542 2543 2544 25451999 inptithinxunptithinsuriykhtiithy2542ptithinekrkxeriyn1999MCMXCIXAb urbe condita2752ptithinxarmieniy1448ԹՎ ՌՆԽԸptithinxssieriy6749ptithinbaih155 156ptithinebngkxl1406ptithinebxrebxr2949piinrchkalxngkvs47 Eliz 2 48 Eliz 2phuththskrach2543ptithinphma1361ptithinibaesnithn7507 7508ptithincin戊寅年 khalthatudin 4695 hrux 4635 thung 己卯年 ethaathatudin 4696 hrux 4636ptithinkhxptik1715 1716ptithindiskhxrediy3165ptithinexthioxepiy1991 1992ptithinhibru5759 5760ptithinhindu wikrmsmwt2055 2056 sksmwt1921 1922 kliyukh5100 5101ptithinoholsin11999ptithinxikob999 1000ptithinxihran1377 1378ptithinxislam1419 1420ptithinyipunskrachehes 11 平成11年 ptithincuech88ptithincueliynekrkxeriynlb 13 wnptithinekahli4332ptithinhminkwROC 88民國88年ewlayuniks915148800 946684799klxngni dukhuyaek enuxha 1 phunapraethsithy 2 ehtukarn 2 1 mkrakhm mithunayn 2 2 krkdakhm thnwakhm 3 wnekid 3 1 mkrakhm 3 2 kumphaphnth 3 3 minakhm 3 4 mithunayn 3 5 krkdakhm 3 6 singhakhm 3 7 knyayn 3 8 phvscikayn 3 9 thnwakhm 4 wnthungaekkrrm 5 rangwloneblphunapraethsithy aekikhphramhakstriy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 9 mithunayn ph s 2489 13 tulakhm ph s 2559 naykrthmntri naychwn hlikphy 9 phvscikayn ph s 2540 9 kumphaphnth ph s 2544 ehtukarn aekikhmkrakhm mithunayn aekikh 1 mkrakhm praethsinklumshphaphyuorp 11 praethserimichskulenginyuor 2 mkrakhm ekhruxngbinkhxngshprachachatithukyingtkinpraethsaexngokla 16 kumphaphnth phuprathwngchawekhirdbukyudsthanthutkrisinkrungewiynna praethsxxsetriy odycbexkxkhrrachthutepntwprakniwhlaychwomngkxncaplxytwip 1 minakhm kxngkalngtidxawuthephahumu 150 khn bukocmtikhaynkthxngethiywinyuknda sngharchawyuknda 4 khn aelalkphatwnkthxngethiywchawtangchatiipepntwprakn 16 khn txmatwpraknthukkha 8 khn 26 minakhm hnxnemlissaocmtirabbxiemlthwolk 30 emsayn praethskmphuchaekhaepnsmachikladbthi 10 khxngsmakhmprachachatiaehngexechiytawnxxkechiyngit xaesiyn 17 phvsphakhm exhud barkh idrbeluxktngepnnaykrthmntrixisraexl 27 phvsphakhm slxbxdn milxechwich thukfxngrxnginkhxhaxachyakrrmsngkhramaelaxachyakrrmtxmnusychati cakehtukarninkhxsxwx 30 phvsphakhm kxngkalng ELN bukyudobsthemuxngxardin praethsokhlmebiyephuxcbtwprakn 160 khniperiykkhaith inwntxmaidplxytwprakn 80 khn 9 mithunayn sngkhramkhxsxwx shphnthsatharnrthsngkhmniymyuokslaewiyaelaxngkhkarnaot lngnaminsyyasntiphaph 27 mithunayn ekidehtulxbwangraebidaethnkhudecaanamnkhxngbristhechls inpraethsincieriyodyklumephuxkhwamphxephiynginaemnainecxrxxkmaxangkhwamrbphidchxbkrkdakhm thnwakhm aekikh 23 krkdakhm ekidehtuciekhruxngbin ethiywbin ANA 61 thiotekiyw praethsyipun 17 singhakhm ekidaephndinihwkhnad 7 4 indantawntkechiynghnuxkhxngturki thaihmiphuesiychiwitmakkwa 17 000 khn aelabadecb 44 000 khn 30 singhakhm chawtimxrtawnxxk lngprachamtiaeyktwepnxisracakxinodniesiy 15 knyayn shprachachaticdtngkxngkalngnanachatiintimxrtawnxxk 19 knyayn ehtukarnorngnganxblaiyraebidincnghwdechiyngihm ph s 2542 xaephxsnpatxngekidraebidaelaifihm miphuesiychiwit45ray 1 tulakhm klumnksuksaphmathitxtanrthbalthharbukyudsthanthutphmainkrungethphmhankhr cbtwprakn 89 khn 12 tulakhm ekidrthpraharnaody phlexkepxrews mucharraf inpakisthan 20 phvscikayn satharnrthprachachncinsngyanesinocwlaaerk khunsuxwkas 30 phvscikayn karchumnumprathwngkhxngklumtxtanolkaphiwtn thaihekidkhwamwunwayinthiprachumxngkhkarkarkhaolk n emuxngsiaextetil shrth 3 thnwakhm syyanwithyucakyanmarsophlaraelnedxrkhxngxngkhkarnasa khadhayipkxnthiyancaekhasubrryakaskhxngdawxngkharimnan 15 thnwakhm xngkhkarshprachachati prakasihwnwisakhbucha epnwnsakhykhxngolk 20 thnwakhm oprtuekssngmxbmaekakhunihkbsatharnrthprachachncin 24 thnwakhm sldxakasciekhruxngbinsaykarbinxinediythibincakkathmanthuipniwedli odymiphuodysarthnghmd 189 khn txmaphuodysarthnghmdthukplxytwemux 31 thnwakhm 31 thnwakhm wladimir putindarngtaaehnngprathanathibdirsesiy hlngcakbxris eyltsin laxxkcaktaaehnngwnekid aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiekidinpi ph s 2542 mkrakhm aekikh 28 mkrakhm wiphawi srithxng nkwxlelybxlhyingthimchatiithykumphaphnth aekikh minakhm aekikh 5 minakhm eyri silpinekahliitmithunayn aekikh 20 mithunayn yuxi misuona nkrxng nkdntri nangaebb aelankaesdngchawyipunkrkdakhm aekikh 5 krkdakhm khng hey wxn silpinchawekahliit 7 krkdakhm aekhlr khxreltt nkphaksesiyngchawaekhnadasinghakhm aekikh 2 singhakhm mark li nkrxngchawaekhnada 28 singhakhm ecachayniokhilaehngednmarkknyayn aekikh 22 knyayn khim oyhn silpinchawekahliit 29 knyayn chew eyna silpinchawekahliitphvscikayn aekikh 6 phvscikayn chchchuxr omksri nkwxlelybxlhyingthimchatiithythnwakhm aekikh 30 thnwakhm chxng aeklr otdiob nkfutbxlchawfrngesswnthungaekkrrm aekikh7 kumphaphnth smedcphrarachathibdihusesnaehngcxraedn prasuti 14 phvscikayn ph s 2478 7 minakhm saetnliy khubrik phukakbphaphyntrchawxemrikn ekid 26 krkdakhm ph s 2471 2 krkdakhm mariox phuos nkekhiyn ekid 15 tulakhm ph s 2463 16 krkdakhm cxhn exf ekhnendi cueniyr nkkdhmayaelasuxmwlchnchawxemrikn ekid 25 phvscikayn ph s 2503 28 krkdakhm pwy xungphakrn nkesrsthsastrchawithy ekid 9 minakhm ph s 2459 14 knyayn winy cullabuspa nkrxngchaychawithy ekid 12 mithunayn ph s 2465 rangwlonebl aekikhsakhaekhmi Ahmed H Zewail sakhawrrnkrrm kunethxr krss sakhasntiphaph xngkhkaraephthyirphrmaedn sakhafisiks Gerardus t Hooft Martinus J G Veltman sakhasrirwithyahruxkaraephthy kunethxr oblebl sakhaesrsthsastr Robert A Mundellkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb ph s 2542ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ph s 2542 amp oldid 9491343, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม