fbpx
วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2511

พุทธศักราช 2511 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1968 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันจันทร์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีวอก สัมฤทธิศก จุลศักราช 1330 (วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)
1968 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2511
ปฏิทินเกรกอเรียน1968
MCMLXVIII
Ab urbe condita2721
ปฏิทินอาร์มีเนีย1417
ԹՎ ՌՆԺԷ
ปฏิทินอัสซีเรีย6718
ปฏิทินบาไฮ124–125
ปฏิทินเบงกอล1375
ปฏิทินเบอร์เบอร์2918
ปีในรัชกาลอังกฤษ16 Eliz. 2 – 17 Eliz. 2
พุทธศักราช2512
ปฏิทินพม่า1330
ปฏิทินไบแซนไทน์7476–7477
ปฏิทินจีน丁未(มะแมธาตุไฟ)
4664 หรือ 4604
    — ถึง —
戊申年 (วอกธาตุดิน)
4665 หรือ 4605
ปฏิทินคอปติก1684–1685
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3134
ปฏิทินเอธิโอเปีย1960–1961
ปฏิทินฮีบรู5728–5729
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต2024–2025
 - ศกสมวัต1890–1891
 - กลียุค5069–5070
ปฏิทินโฮโลซีน11968
ปฏิทินอิกโบ968–969
ปฏิทินอิหร่าน1346–1347
ปฏิทินอิสลาม1387–1388
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชโชวะ 43
(昭和43年)
ปฏิทินจูเช57
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4301
ปฏิทินหมินกั๋วROC 57
民國57年

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

วันเกิด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ไม่ทราบวัน

วันถึงแก่กรรม

รางวัล

รางวัลโนเบล

อ้างอิง

2511, ทธศ, กราช, 2511, ตรงก, บป, คร, สต, กราช, 1968, เป, นป, อธ, กส, รท, นท, นแรกเป, นว, นจ, นทร, ตามปฏ, นเกรกอเร, ยน, และเป, นป, วอก, มฤทธ, ศก, ลศ, กราช, 1330, นท, เมษายน, เป, นว, นเถล, งศก, ศตวรรษ, 21ป, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 25141968, ในปฏ, นอ,. phuththskrach 2511 trngkbpikhristskrach 1968 epnpixthiksurthinthiwnaerkepnwncnthrtamptithinekrkxeriyn aelaepnpiwxk smvththisk culskrach 1330 wnthi 15 emsayn epnwnethlingsk stwrrs 19 20 21pi 2508 2509 2510 2511 2512 2513 25141968 inptithinxunptithinsuriykhtiithy2511ptithinekrkxeriyn1968MCMLXVIIIAb urbe condita2721ptithinxarmieniy1417ԹՎ ՌՆԺԷptithinxssieriy6718ptithinbaih124 125ptithinebngkxl1375ptithinebxrebxr2918piinrchkalxngkvs16 Eliz 2 17 Eliz 2phuththskrach2512ptithinphma1330ptithinibaesnithn7476 7477ptithincin丁未年 maaemthatuif 4664 hrux 4604 thung 戊申年 wxkthatudin 4665 hrux 4605ptithinkhxptik1684 1685ptithindiskhxrediy3134ptithinexthioxepiy1960 1961ptithinhibru5728 5729ptithinhindu wikrmsmwt2024 2025 sksmwt1890 1891 kliyukh5069 5070ptithinoholsin11968ptithinxikob968 969ptithinxihran1346 1347ptithinxislam1387 1388ptithinyipunskrachochwa 43 昭和43年 ptithincuech57ptithincueliynekrkxeriynlb 13 wnptithinekahli4301ptithinhminkwROC 57民國57年klxngni dukhuyaek enuxha 1 phunapraethsithy 2 ehtukarn 3 wnekid 3 1 mkrakhm 3 2 kumphaphnth 3 3 minakhm 3 4 emsayn 3 5 phvsphakhm 3 6 mithunayn 3 7 krkdakhm 3 8 singhakhm 3 9 knyayn 3 10 tulakhm 3 11 phvscikayn 3 12 thnwakhm 3 13 imthrabwn 4 wnthungaekkrrm 5 rangwl 5 1 rangwlonebl 6 xangxingphunapraethsithy aekikhphramhakstriy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 9 mithunayn ph s 2489 13 tulakhm ph s 2559 naykrthmntri cxmphl thnxm kittikhcr 9 thnwakhm ph s 2506 17 phvscikayn ph s 2514 ehtukarn aekikh21 mkrakhm thimfutbxlthimchatikhxngok kinchasachnaeliskaraekhngkhnfutbxlchingaechmpaehngchatiaexfrika khrngthi 6 n praethsexthioxepiy 16 minakhm sngkhramewiydnam thharxemriknsngharhmuphleruxnewiydnam 347 khn thiemuxngmilay inewiydnam 20 singhakhm kalngthhar 200 000 nay phrxmrththng 5 000 khn cakpraethsthilngnaminsnthisyyawxrsx rukranechkoksolwaekiy 28 singhakhm lxbsngharnaycxhn kxrdxn exkxkhrrachthutshrthpracakwetmala 6 knyayn swasiaelndprakasexkrach 2 tulakhm nksuksacanwnmak esiychiwitinehtukarnkhwamimsngbthangkaremuxngklangkrungemksioksiti emuxnghlwngkhxngpraethsemksiok sungepnewlaephiyng 10 wn kxnkaraekhngkhnkilaoxlimpikthiemksiokepnecaphaphcaerimkhun 11 tulakhm okhrngkarxaphxlol xngkhkarnasasngyanxaphxlol 7 phrxmnkbin 3 khnkhunsuxwkas epnyanxwkasinokhrngkarxaphxlollaaerkthiminkbinxwkaskhunipdwy 20 thnwakhm khatkrckrrasithakarkhatkrrmdwykaryingpunphkekhathisirsakhxng ebtti lu ecnesn aela edwid faraedy bnthnnelkhehxraemn nbepnkarkxehtukhatkrrmthisamrthyunynidepnkhrngaerkkhxngkhatkrtxenuxngrayniwnekid aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiekidinpi ph s 2511 mkrakhm aekikh 1 mkrakhm ok xin chik aechmpnkmwysaklchawekahliit 2 mkrakhm khiwba kuding cueniyr nkaesdngchawxemrikn 4 mkrakhm khthya imexxr nkitrkilachaweyxrmn xaelchngdri kama nkfutbxlchawbrasil 8 mkrakhm hiorki xioxka aechmpolkmwysaklchawyipun 10 mkrakhm xbrahm thxrers aechmpnkmwysaklchawewensuexla 13 mkrakhm cxn rdkin phufuksxnfutbxlchawxngkvs 14 mkrakhm aexlaexl khul ec aerpepxrchawxemrikn 15 mkrakhm xiyaki xurdngkarin 20 mkrakhm muhmhmdkhalyi xabikaesf nkkaremuxngchawkhirkis 22 mkrakhm hiorachi omariexa nkdntri nkaetngephlng chawyipun 26 mkrakhm phk chun hwa nkckryan nkckryanchawekahliehnux 28 mkrakhm sarah aemkhlachaeln nkrxng nkdntri nkaetngephlngchawaekhnada rakhim nkrxngaerpchawxemrikn 30 mkrakhm smedcphrarachathibdiefliepthi 6 aehngsepnkumphaphnth aekikh 1 kumphaphnth lisa mari ephrsliy nkaesdngchawxemrikn slkcit dlminthr nkaesdngaelanangaebbchawithy 3 kumphaphnth ecahyingaexngeclaaehngliketnsitn 7 kumphaphnth phrnthiphy nakhhiryknk nangngamckrwal nangsawithy 8 kumphaphnth aekri okhlaemn nkaesdngchawxemrikn budi xnduk nkaesdngaelankaesdngtlkchawxinodniesiy thungaekkrrm 11 mkrakhm ph s 2559 18 kumphaphnth mxlli ringwxld nkaesdng nkrxngaelanketnchawxemrikn 20 kumphaphnth ctuphr ecriyechux smachiksphaphuaethnrasdrkhxnaekn oyoka xichiona nkaesdnghyingchawyipun 22 kumphaphnth edlfin obexl phrarachthidanxksmrsin smedcphrarachathibdixlaebrthi 2 aehngebleyiym 29 kumphaphnth natacha epliynwithi nangaebbaelankaesdngchawithyminakhm aekikh 2 minakhm aedeniyl ekhrk nkaesdngchawxngkvs 11 minakhm lisa olb nkrxnghyingchawxemrikn 12 minakhm ldda aethmmi dkewirth thharchawxemrikn xarxn exkhharth nkaesdngchawxemrikn 14 minakhm yn ossnioxkh nkaesdngchaychaweyxrmn wletr xuok ordrieks nkmwysaklchawxarecntina 17 minakhm xthiwthn snithwngs n xyuthya nkaesdngchawithy 18 minakhm hu cun nkaesdngchawcin 19 minakhm ecachayoxod dyukaehngxxngkuaelm 20 minakhm exrikh ehxreselxr phucdkarthimfutbxlaelankfutbxlchawswis 23 minakhm paechta nkfutbxlchawsepn efrnnod xiexror nkfutbxlchawsepn 26 minakhm milxch yxksich phucdkarthimchawesxrebiy 28 minakhm aesngrawi xswrks misithyaelndewild 30 minakhm eslin dixxn nkrxngchawaekhnada 31 minakhm wichy rachannth nkmwysaklsmkhrelnemsayn aekikh 5 emsayn phxlla okhl nkrxng nkaetngephlngchawxemrikn 16 emsayn wikki ekreror phucdkarmwyplaxachiphchawxemrikn 17 emsayn ecachayemarithsaehngxxernc nsesa fn oflelinohefin 19 emsayn aexchliy cdd nkaesdngchawxemrikn 19 emsayn smedcphrarachathibdixumswatithi 3 aehngswasiaelnd 23 emsayn ecahyingxichha bint husesn 26 emsayn echin etxesin nkaesdng phuphlit aelaphukakbphaphyntrchawhxngkng 28 emsayn hawewird dxnld nkrxng nketn diec muxklxng aelankaetngephlngchawxngkvsphvsphakhm aekikh 2 phvsphakhm hikaru miodarikawa nkphakychaychawyipun 8 phvsphakhm exbnehliox epers aechmpnkmwysaklchawpanama 10 phvsphakhm wileliym rikl nkmwyplaxachiphchawxngkvs 12 phvsphakhm othni hxwk nksektbxrdchawxemrikn 13 phvsphakhm skxtt mxrrisn naykrthmntrikhnthi 30 19 phvsphakhm phxl hartnxll nkdntrichawxngkvs 21 phvsphakhm xnuwrrtn thbwng nkrxngnawngih rxk 26 phvsphakhm ecachayefredxrik mkudrachkumaraehngednmark 27 phvsphakhm dadxy aexnducar aechmpnkmwysaklchawfilippins 28 phvsphakhm ikhli mionk nkaesdngaelankrxngchawxxsetreliymithunayn aekikh 1 mithunayn ecsn odonaewn nkaesdng nkrxngchawxxsetreliy 10 mithunayn onabuotachi khnna nkphakychaychawyipun 11 mithunayn ecachayxaolxis ecachayrchthayathaehngliketnsitn 12 mithunayn ecahyingsibillaaehnglkesmebirk 13 mithunayn edwid ekry nkrxng nkpraphnthephlngchawxngkvs 14 mithunayn xukhnakin khuxerlsukh nkkaremuxngchawmxngokeliy 16 mithunayn xonthy cindamni phukakbkarsthanitarwcphuthrecaaixrxng cnghwdnrathiwas 20 mithunayn maaetxuch mxrawiaeytski nkkaremuxngchawopaelnd orebirt rxdrieks phukakbphaphyntr phuxanwykarsrangphaphyntr nkekhiynbthphaphyntr phukakbphaphchawxemrikn 25 mithunayn xduly ehluxngbriburn xditsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdxuthythani 26 mithunayn kudni othlaesiys oyhaenssn nkkaremuxngixsaelnd chxewxaenl mxxis phuprakxbkarchawehti epaol mldini nkfutbxlchawxitalikrkdakhm aekikh 5 krkdakhm ekhn xakhamtsu nkwadkartunchawyipun imekhil stulbark nkaesdngchawxemrikn 9 krkdakhm paoxol di kaniox nkfutbxlchawxitali 10 krkdakhm min yxngchun aechmpnkmwysaklchawekahliit xachinwiratu phrasngkhchawphma 16 krkdakhm aelrri aesngecxr wikiphiediy nkthurkicchawxemrikn wil efxrerl nkaesdngtlkchawxemrikn 19 krkdakhm smphr hlngci muslimchawithy 26 krkdakhm ecahyingysmin pahlawi mkudrachkumariaehngxihran witxr puxirra phucdkarthimfutbxl phucdkarthimchawoprtueks 27 krkdakhm khliff ekhxrtis nkaesdngchawniwsiaelnd cueliyn aemkhmahxn nkaesdngaelaxditnayaebbchawxemriknsinghakhm aekikh 4 singhakhm aedeniyl aed khim nkaesdngchawxemrikn ekahliit 5 singhakhm marin elx aepn nkkaremuxngchawfrngess 9 singhakhm cileliyn aexnedxrsn nkaesdngchawxemrikn aemkci phukakbchawxemrikn xirikh bana nkaesdngchaychawxxsetreliy 11 singhakhm ecahyingmaeblaehngxxernc nsesa 14 singhakhm ethxrri onthari nkaesdngchawxemrikn 16 singhakhm dmithri kharin nkfutbxlchawrsesiy slawicha yxkhanxwich nkfutbxlchawesxrebiy 23 singhakhm haciema omriyasu phucdkarthimfutbxlaelaxditnkfutbxlchawyipun 24 singhakhm ochxici funaki nkmwyplaxachiphaelaphubrryaychawyipun 25 singhakhm nxranisa xidris nkrxnghyingchawmaelesiy 27 singhakhm chior yachiora aechmpnkmwysaklchawyipunknyayn aekikh 1 knyayn aesmmwl durn aechmpnkmwysaklchawfilippins xudm aetphanich nkaesdng nkekhiyn nkphud 2 knyayn sinethiy wathrxs nkaesdngchawxemrikn 5 knyayn lxbsng sngeky nkkdhmaychawthiebt 7 knyayn ithkr phlsuwrrn nkekhluxnihwthangkaremuxngchawxisan 10 knyayn kay ritchi phuekhiynbth nksrangphaphyntr phukakbphaphyntrchawxngkvs 11 knyayn slaewn bilich xditnkfutbxlchawokhrexechiy 13 knyayn ckrphnth khrburithirochti nkrxng nkaesdng 16 knyayn mark aexnothni nkrxng nkrxng nkaetngephlng nkaesdngaelaoprdiwesxrchawxemrikn 17 knyayn tiot bilanxba nkfutbxlchawsepn khataln ecahyingmari aechnthl mkudrachkumariaehngkris xnastaechiy nkrxng nkrxng nkaetngephlngchawxemrikn 19 knyayn lila daws nkrxngchawemksikn 24 knyayn michioka hada nkaesdnghyingchawyipun 25 knyayn will smith nkaesdng nkrxngchawxemrikn ecachayfriosaehngxxernc nsesa sinphrachnm 12 singhakhm ph s 2556 28 knyayn enoxmi wxts nkaesdngchawxxsetreliy elna maeriy nkrxngchawswiedn 29 knyayn mksim osokhlxf nkkaremuxngaelankesrsthsastrchawrsesiytulakhm aekikh 5 tulakhm aednni aekhnnxn phukakbphaphyntrchawxngkvs thnychy srsriwichy phukakbphaphyntrokhsna 7 tulakhm thxm yxrk nkdntriaelankaetngephlngchawxngkvs 12 tulakhm hiwc aeckaemn nkaesdngchaychawxxsetrely nkrxngchaychawxxsetreliy 15 tulakhm didiey edchxng nkfutbxlchawfrngess 16 tulakhm ecachayeprod dyukaehngkhalaebriy 22 tulakhm echlbi linn nkrxng nkaetngephlng aelankaesdngchawxemrikn 28 tulakhm hwn xxrlnod exrnneds prathanathibdihxndurs 29 tulakhm sungku nkrxng oprdiwesxrdntri nkpraphnthephlngchawyipunphvscikayn aekikh 5 phvscikayn ec di exewxrmxr nkaesdngchawxemrikn aesm rxkewll nkaesdngchawxemrikn 6 phvscikayn ecxrri hyang wisahkr mhaesrsthichawxemrikn 14 12 phvscikayn pramwnskdi ophthisuwrrn nkmwysaklsmkhreln xaya hisakawa nkphakyhyingchawyipun 17 phvscikayn orbin hli nkkaremuxng nkwithyasastrkhxmphiwetxrchawcin 18 phvscikayn oxewn wilsn nkaesdngchawixrich xemrikn 22 phvscikayn rsms elxrdxrf opraekrmemxrchawednmark 24 phvscikayn yukihiora nkdntri nkdntrichawyipun 27 phvscikayn imekhil waraethn nkaesdngchawfrngess xemrikn 28 phvscikayn ekhng khitamura nkdntrichawyipunthnwakhm aekikh 2 thnwakhm lusi liw nkaesdngchawxemriknechuxsaycin 3 thnwakhm ebrnaedn efresxr nkaesdngchawaekhnada xemrikn 7 thnwakhm raechnthr limtrakul phukakbphaphyntrchawithy 8 thnwakhm imekhil okhl phuprakasnkmwyplaxachiph mwyplaxachiphchawxemrikn 9 thnwakhm ekhirt aexngekil nkmwyplaxachiphchawxemrikn 13 thnwakhm othni ekhxraern nkaesdngchawskxt 28 thnwakhm xisraexl xduraom nkaesdngphaphyntrxngkvs 31 thnwakhm cuont dixs nkekhiynnwniyaychawxemriknimthrabwn aekikh dwngeduxn yunyng nkrxnglukthunghmxla thnakr srichaphnthu nkethnnischawithy pietxr thiox ekhxrtis nkkhawchawxemrikn wrphl thxngkhachu nkethnnischaychawithy sakhr sukhsriwngs dankarcdkaraelaxngkhkr hssn xali khaxier nkkaremuxngaelanaykrthmntriosmaeliywnthungaekkrrm aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiesiychiwitinpi ph s 2511 4 emsayn martin luethxr khing cueniyr phunaeriykrxngsiththiphlemuxngchawxemrikn ekid 15 mkrakhm ph s 2472 1 mithunayn eheln ekhlelxr nkmnusythrrmchawxemrikn ekid 27 mithunayn ph s 2423 16 singhakhm surphl smbtiecriy rachaephlnglukthung ekid 25 knyayn ph s 2473 19 singhakhm cxrc aekmxf nkfisikschawyuekhrn ekid 4 minakhm ph s 2447 25 knyayn pricha xinthrpalit nampakka p xinthrpalit nkpraphnth ekid 12 phvsphakhm ph s 2453 20 thnwakhm cxhn sitnebkh nkekhiynchawxemrikn ekid 27 kumphaphnth ph s 2445 30 thnwakhm thrif li elkhathikarshprachachatikhnaerk ekid 16 krkdakhm ph s 2439 rangwl aekikhrangwlonebl aekikh sakhaekhmi Lars Onsager sakhawrrnkrrm khawabata yasunari sakhasntiphaph erxen kaaesng sakhafisiks Luis Walter Alvarez sakhasrirwithyahruxkaraephthy orebirt dbebilyu hxlliy hr okhphinth okhrana maraechll dbebilyu inernebirkxangxing aekikh ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ph s 2511 amp oldid 9702471, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม