สนับสนุน
www.wiki3.th-th.nina.az
pccubnthwolkmirthexkrachsungepnthiyxmrbcaknanachatiswnihy 196 rth thnghmdepnrthsmachikshprachachati ykewnnkhrrthwatikn paelsitn aelakhxsxwx aelamirthxik 7 aehngthiyngimidrbkaryxmrbcaknanachatiswnihyrththiidrbkarrbrxngcaknanachatiswnihythwipexechiy thi praeths emuxnghlwngchuxthwip chuxthangkarphasaithy phasaxngkvs phasaithy phasaxngkvs phasaithy phasaxngkvs1 kmphucha Cambodia rachxanackrkmphucha Kingdom of Cambodia phnmepy Phnom Penh2 katar Qatar rthkatar State of Qatar odha Doha3 ekahliit South Korea satharnrthekahli Republic of Korea osl Seoul4 ekahliehnux North Korea satharnrthprachathipityprachachnekahli Democratic People s Republic of Korea epiyngyang Pyongyang5 khaskhsthan Kazakhstan satharnrthkhaskhsthan Republic of Kazakhstan xstana Astana6 khirkissthan Kyrgyzstan satharnrthkhirkis Kyrgyz Republic bichekhk Bishkek7 khuewt Kuwait rthkhuewt State of Kuwait khuewtsiti Kuwait City8 cxreciy Georgia cxreciy Georgia thbilisi Tbilisi9 cxraedn Jordan rachxanackrhchimtcxraedn Hashemite Kingdom of Jordan xmman Amman10 cin China satharnrthprachachncin People s Republic of China pkking Beijing11 saxudixaraebiy Saudi Arabia rachxanackrsaxudixaraebiy Kingdom of Saudi Arabia riyad Riyadh12 sieriy Syria satharnrthxahrbsieriy Syrian Arab Republic damsks Damascus13 isprs Cyprus satharnrthisprs Republic of Cyprus niokhesiy Nicosia14 yipun Japan yipun Japan otekiyw Tokyo15 timxr elset Timor Leste satharnrthprachathipitytimxr elset Democratic Republic of Timor Leste dili Dili16 turki Turkiye satharnrthturki Republic of Turkiye xngkara Ankara17 etirkemnisthan Turkmenistan etirkemnisthan Turkmenistan xachkabt Ashgabat18 thacikisthan Tajikistan satharnrththacikisthan Republic of Tajikistan duchaneb Dushanbe19 ithy Thailand rachxanackrithy Kingdom of Thailand krungethphmhankhr Bangkok20 enpal Nepal shphnthsatharnrthprachathipityenpal Federal Democratic Republic of Nepal kathmanthu Kathmandu21 bruin Brunei bruindarussalam Brunei Darussalam bndaresxriebxkawn Bandar Seri Begawan22 bngklaeths Bangladesh satharnrthprachachnbngklaeths People s Republic of Bangladesh thaka Dhaka23 bahern Bahrain rachxanackrbahern Kingdom of Bahrain manama Manama24 pakisthan Pakistan satharnrthxislampakisthan Islamic Republic of Pakistan xislamabad Islamabad25 paelsitn Palestine rthpaelsitn State of Palestine eyrusaelm Jerusalem26 phma Myanmar satharnrthaehngshphaphphma Republic of the Union of Myanmar enpyidx Nay Pyi Taw27 filippins Philippines satharnrthfilippins Republic of the Philippines manila Manila28 phutan Bhutan rachxanackrphutan Kingdom of Bhutan thimphu Thimphu29 mxngokeliy Mongolia mxngokeliy Mongolia xulanbatar Ulan Bator30 mldifs Maldives satharnrthmldifs Republic of Maldives mael Male31 maelesiy Malaysia maelesiy Malaysia kwlalmepxr Kuala Lumpur32 eyemn Yemen satharnrtheyemn Republic of Yemen sana Sana a33 law Laos satharnrthprachathipityprachachnlaw Lao People s Democratic Republic ewiyngcnthn Vientiane34 elbanxn Lebanon satharnrthelbanxn Republic of Lebanon ebrut Beirut35 ewiydnam Vietnam satharnrthsngkhmniymewiydnam Socialist Republic of Vietnam hanxy Hanoi36 srilngka Sri Lanka satharnrthsngkhmniymprachathipitysrilngka Democratic Socialist Republic of Sri Lanka srichywrrthnpuraoktet Sri Jayawardenepura Kotte37 shrthxahrbexmierts United Arab Emirates shrthxahrbexmierts United Arab Emirates xabudabi Abu Dhabi38 singkhopr Singapore satharnrthsingkhopr Republic of Singapore singkhopr Singapore39 xfkanisthan Afghanistan exmiertxislamxfkanisthan Islamic Emirate of Afghanistan khabul Kabul40 xaesxribcan Azerbaijan satharnrthxaesxribcan Republic of Azerbaijan baku Baku41 xarmieniy Armenia satharnrthxarmieniy Republic of Armenia eyerwan Yerevan42 xinediy India satharnrthxinediy Republic of India niwedli New Delhi43 xinodniesiy Indonesia satharnrthxinodniesiy Republic of Indonesia cakarta Jakarta44 xirk Iraq satharnrthxirk Republic of Iraq aebkaedd Baghdad45 xisraexl Israel rthxisraexl State of Israel eyrusaelm Jerusalem46 xihran Iran satharnrthxislamxihran Islamic Republic of Iran etharan Tehran47 xusebkisthan Uzbekistan satharnrthxusebkisthan Republic of Uzbekistan thachekhnt Tashkent48 oxman Oman rthsultanoxman Sultanate of Oman mskt Muscathmayehtumiphunthithnginthwipexechiyaelathwipyuorp odyxngkhkarshprachachatithuxwaepnpraethsinthwipexechiyenuxngcakmixanaekhtaelaprachakrswnihyxyuinthwipni aetinbangkrniidrbkarcdihxyuinthwipyuorpenuxngcakmikhwamsmphnththangwthnthrrmaelakaremuxngrahwangpraethsinradbsungkbpraethsinthwipdngklaw miphunthithnghmdxyuinthwipexechiytameknththangphumisastr aetinbangkrniidrbkarcdihxyuinthwipyuorpenuxngcakmikhwamsmphnththangwthnthrrmaelakaremuxngrahwangpraethsinradbsungkbpraethsinthwipdngklaw inthangphumirthsastrthuxwaepnswnhnungkhxngthwipexechiy aethakphicarnatamhlkchiwphumisastrxaccdxyuinekhtoxechiyeniy emuxwnthi 29 phvscikayn ph s 2555 thiprachumsmchchaihyaehngshprachachatimimtiesiyngswnihyehnchxbihepliynsthanaphusngektkarnkhxngpaelsitncak hnwykaremuxngthiimichsmachik non member entity epn rththiimichsmachik non member state aebbediywkbnkhrrthwatikn sungethakbepnkaryxmrbxanacxthipitykhxngrthpaelsitnipodypriyay xnung kxnhnanirthpaelsitnidrbkarrbrxngxanacxthipitycakrthsmachikshprachachatiaelw 131 aehngrwmthngithy rthpaelsitnprakasiheyrusaelm swntawnxxk epnemuxnghlwng aetpccubntngthithakarrthbalxyuthiemuxngrxmllxh Ramallah inekhtewstaebngk aelathiemuxngkasa Gaza inchnwnkasa inpccubn sanknganrachbnthitysphakahndiheriykchuxthwipkhxngpraethsniidthng phma aela emiynma milksnaepnnkhrrth klawkhux twpraethsaelaemuxnghlwngmixanaekhtediywkn aeminpccubntxlibanidekhapkkhrxngpraethsaelakxtngexmiertxislamxfkanisthanaelw aetinradbnanachatirwmthungshprachachatiyngihkaryxmrbsatharnrthxislamxfkanisthanepnrthbalthithuktxngkhxngxfkanisthan hakphicarnatamhlkphumisastrkayphaphaelachiwphumisastr ekaatang thangdantawnxxkcaxyuinekhtoxechiyeniy aetinthangphumirthsastrthuxwathngpraethsepnswnhnungkhxngthwipexechiy khwamkhdaeyngrahwangxisraexlkbklumpraethsxahrbthaiheyrusaelmthukaebngxxkepnsxngswn swntawntkxyuinkhwamkhrxbkhrxngkhxngxisraexl aelaswntawnxxkxyuinkhwamkhrxbkhrxngkhxngcxraedn emuxsinsudsngkhramhkwn xisraexlsamarthyudeyrusaelmswntawnxxkidaelaprakasihtwemuxngeyrusaelmthnghmdepnemuxnghlwnginewlatxma aetkhnamntrikhwammnkhngaehngshprachachatimimtiimyxmrbkarprakasdngklaw hlaypraethscungtngsthanthutkhxngtnthiethlxawif Tel Aviv aethnodythuxwaemuxngniepnemuxnghlwngkhxngxisraexlphumiphakhoxechiyeniy thwipxxsetreliyaelahmuekaainmhasmuthraepsifik thi praeths emuxnghlwngchuxthwip chuxthangkarphasaithy phasaxngkvs phasaithy phasaxngkvs phasaithy phasaxngkvs1 khiribas Kiribati satharnrthkhiribas Republic of Kiribati tarawa Tarawa2 samw Samoa rthexkrachsamw Independent State of Samoa xapixa Apia3 txngnga Tonga rachxanackrtxngnga Kingdom of Tonga nukuxaolfa Nukuʻalofa4 tuwalu Tuvalu tuwalu Tuvalu funafuti Funafuti5 naxuru Nauru satharnrthnaxuru Republic of Nauru 6 niwsiaelnd New Zealand niwsiaelnd New Zealand ewllingtn Wellington7 papwniwkini Papua New Guinea rthexkrachpapwniwkini Independent State of Papua New Guinea phxrtmxrsbi Port Moresby8 paela Palau satharnrthpaela Republic of Palau engrulmud Ngerulmud9 fici Fiji satharnrthfici Republic of Fiji suwa Suva10 imokhrniechiy Micronesia shphnthrthimokhrniechiy Federated States of Micronesia palikir Palikir11 wanuwatu Vanuatu satharnrthwanuwatu Republic of Vanuatu phxrtwila Port Vila12 hmuekaaosolmxn Solomon Islands hmuekaaosolmxn Solomon Islands ohnixara Honiara13 hmuekaamaraechll Marshall Islands satharnrthhmuekaamaraechll Republic of the Marshall Islands macuor Majuro14 xxsetreliy Australia ekhruxrthxxsetreliy Commonwealth of Australia aekhnebxrra Canberrahmayehtuhnwynganrachkartang khxngkhiribasmithitngkracayxyutamekaaelk phayintarawasungepnchuxkhxngekaapakarngwngaehwn atoll aehnghnung odymithithakarrthbaltngxyubnekaayxychuxibriki Bairiki ekaaelkehlannrwmthngibrikiepnswnhnungkhxngekhtemuxngthangtxnitthieriykwaesathtarawa South Tarawa aehlngkhxmulbangaehngcungthuxexahnunginsxngchuxniepnchuxemuxnghlwngkhxngkhiribas aetinthinithuxtamprakassanknaykrthmntri eruxng kahndchuxpraeths dinaedn ekhtkarpkkhrxng aelaemuxnghlwng rwmthngaehlngkhxmulswnihysungphicarnawatwekaapakarngtarawathngekaaepnekhtemuxnghlwng echnediywkbtarawakhxngkhiribas funafutiepnchuxkhxngekaapakarngwngaehwnxnepnthitngemuxnghlwng bangaehngxacthuxwaemuxnghlwngkhxngtuwaluxyuthiofngafael Fongafale ekaayxyphayinfunafuti hruxwaxixaku Vaiaku hmubansungepnbriewnthitngrthbalbnekaaofngafael aetaehlngkhxmulswnihythuxwatwekaapakarngfunafutithngekaannepnekhtemuxnghlwngthnghmd immiemuxnghlwngxyangepnthangkar thithakarrthbalaelarthsphaaehngchatitngxyuinekhtyaern Yaren sungepnhnwykarbriharradblangsud cungxacthuxwayaernepnchuxemuxnghlwngodyxnuolmthwipyuorp thi praeths emuxnghlwngchuxthwip chuxthangkarphasaithy phasaxngkvs phasaithy phasaxngkvs phasaithy phasaxngkvs1 kris Greece satharnrthehlelnik Hellenic Republic exethns Athens2 khxsxwx Kosovo satharnrthkhxsxwx Republic of Kosovo phristina Pristina3 okhrexechiy Croatia satharnrthokhrexechiy Republic of Croatia saekrb Zagreb4 echkekiy Czechia satharnrthechk Czech Republic prak Prague5 sanmarion San Marino satharnrthsanmarion Republic of San Marino sanmarion San Marino6 esxrebiy Serbia satharnrthesxrebiy Republic of Serbia eblekrd Belgrade7 ednmark Denmark rachxanackrednmark Kingdom of Denmark okhepnehekn Copenhagen8 nkhrrthwatikn Vatican City State nkhrrthwatikn Vatican City State watikn Vatican9 nxrewy Norway rachxanackrnxrewy Kingdom of Norway xxsol Oslo10 enethxraelnd Netherlands rachxanackrenethxraelnd Kingdom of the Netherlands xmsetxrdm Amsterdam11 bxseniyaelaehxresokwina Bosnia and Herzegovina bxseniyaelaehxresokwina Bosnia and Herzegovina saraeyow Sarajevo12 blaekeriy Bulgaria satharnrthblaekeriy Republic of Bulgaria osefiy Sofia13 ebleyiym Belgium rachxanackrebleyiym Kingdom of Belgium brsesls Brussels14 eblarus Belarus satharnrtheblarus Republic of Belarus minskh Minsk15 oprtueks Portugal satharnrthoprtueks Portuguese Republic lisbxn Lisbon16 opaelnd Poland satharnrthopaelnd Republic of Poland wxrsx Warsaw17 frngess France satharnrthfrngess French Republic paris Paris18 finaelnd Finland satharnrthfinaelnd Republic of Finland ehlsingki Helsinki19 mxnetenokr Montenegro mxnetenokr Montenegro phxdkxritsa Podgorica20 mxlodwa Moldova satharnrthmxlodwa Republic of Moldova khichiena Chișinău21 mxlta Malta satharnrthmxlta Republic of Malta wleltta Valletta22 masiodeniyehnux North Macedonia satharnrthmasiodeniyehnux Republic of North Macedonia skxepiy Skopje23 omnaok Monaco rachrthomnaok Principality of Monaco omnaok Monaco24 yuekhrn Ukraine yuekhrn Ukraine ekhiyf Kiev25 eyxrmni Germany shphnthsatharnrtheyxrmni Federal Republic of Germany ebxrlin Berlin26 rsesiy Russia shphnthrthrsesiy Russian Federation mxsok Moscow27 ormaeniy Romania ormaeniy Romania bukhaerst Bucharest28 lkesmebirk Luxembourg rachrthlkesmebirk Grand Duchy of Luxembourg lkesmebirk Luxembourg29 ltewiy Latvia satharnrthltewiy Republic of Latvia rika Riga30 lithweniy Lithuania satharnrthlithweniy Republic of Lithuania wilnixs Vilnius31 lichethinchitn Liechtenstein rachrthlichethinchitn Principality of Liechtenstein wadus Vaduz32 sepn Spain rachxanackrsepn Kingdom of Spain madrid Madrid33 solwaekiy Slovakia satharnrthsolwk Slovak Republic bratislawa Bratislava34 solwieniy Slovenia satharnrthsolwieniy Republic of Slovenia lubliyana Ljubljana35 switesxraelnd Switzerland smaphnthrthswis Swiss Confederation aebrn Bern36 swiedn Sweden rachxanackrswiedn Kingdom of Sweden stxkohlm Stockholm37 shrachxanackr United Kingdom shrachxanackrbrietnihy aelaixraelndehnux United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland lxndxn London38 xxsetriy Austria satharnrthxxsetriy Republic of Austria ewiynna Vienna39 xndxrra Andorra rachrthxndxrra Principality of Andorra xndxrralaewya Andorra la Vella40 xitali Italy satharnrthxitali Italian Republic orm Rome41 exsoteniy Estonia satharnrthexsoteniy Republic of Estonia thallinn Tallinn42 aexlebeniy Albania satharnrthaexlebeniy Republic of Albania tirana Tirana43 ixsaelnd Iceland ixsaelnd Iceland erkhyawik Reykjavik44 ixraelnd Ireland ixraelnd Ireland dblin Dublin45 hngkari Hungary hngkari Hungary budaepst Budapesthmayehtuprakasexkrachcakesxrebiyaetephiyngfayediywinpi ph s 2551 pccubnyngimidrbkaryxmrbxyangepnthangkarcakshprachachati aetrthsmachikshprachachaticanwnekinkhrungidihkarrbrxngexkrachaelw aelaithyidsthapnakhwamsmphnththangkarthutkbpraethsniemuxpi ph s 2556 milksnaepnnkhrrth klawkhux twpraethsaelaemuxnghlwngmixanaekhtediywkn miphunthiswnihyxyuinthwipexechiytameknththangphumisastr aetodythwipthuxwaepnpraethsinthwipyuorp enuxngcakdinaedninekhtyuorpepnthitngemuxnghlwngaelamiprachakrxasyxyuhnaaennkwa aemcamikarichwli satharnrthixsaelnd ephuxeriykpraethsnixyubxykhrng aetchuxthangkarthiaethcringkhxngpraethskhux ixsaelnd twxyanghnungkhuxchuxrththrrmnuysunginphasaixsaelnderiykwa Stjornarskra lydveldisins Islands aemcaaepltrngtwidwa rththrrmnuyaehngsatharnrthixsaelnd aetkha lydveldisins satharnrth kmiidkhuntndwyxksrtwihy aesdngwamiidepnswnhnungkhxngchuxpraeths aetepnephiyngkhabrryayrupaebbkarpkkhrxngkhxngpraethsethann matra 4 khxngrththrrmnuyaehngixraelnd kh s 1937 idkahndiheriykchuxpraethswa ixraelnd swnwli satharnrthixraelnd nn inrthbyytisatharnrthixraelnd kh s 1948 rabuiwephiyngwa epnkhabrryay rupaebbkarpkkhrxng praeths ethann imidrabuwaepnchuxthangkarkhxngpraeths aelaaemcamikaraekikhephimetimrththrrmnuyaehngixraelndxikhlaykhrnginewlatxma aetkyngimmikarepliynaeplngbthbyytithiekiywkhxngkbchuxpraethsaetxyangidthwipaexfrika thi praeths emuxnghlwngchuxthwip chuxthangkarphasaithy phasaxngkvs phasaithy phasaxngkvs phasaithy phasaxngkvs1 kana Ghana satharnrthkana Republic of Ghana xkkra Accra2 kabxng Gabon satharnrthkabxng Gabonese Republic liebrxwil Libreville3 kabuewrdi Cabo Verde satharnrthkabuewrdi Republic of Cabo Verde iprya Praia4 kini Guinea satharnrthkini Republic of Guinea okhnakhri Conakry5 kini bisesa Guinea Bissau satharnrthkini bisesa Republic of Guinea Bissau bisesa Bissau6 aekmebiy The Gambia satharnrthaekmebiy Republic of The Gambia bncul Banjul7 oktdiwwr Cote d Ivoire satharnrthoktdiwwr Republic of Cote d Ivoire yamusuokr Yamoussoukro8 khxomors Comoros shphaphkhxomors Union of the Comoros omorni Moroni9 ekhnya Kenya satharnrthekhnya Republic of Kenya inorbi Nairobi10 aekhemxrun Cameroon satharnrthaekhemxrun Republic of Cameroon yaxuned Yaounde11 cibuti Djibouti satharnrthcibuti Republic of Djibouti cibuti Djibouti12 chad Chad satharnrthchad Republic of Chad xuncaemna N Djamena13 simbbew Zimbabwe satharnrthsimbbew Republic of Zimbabwe haraer Harare14 sudan Sudan satharnrthsudan Republic of the Sudan kharthum Khartoum15 sudanit South Sudan satharnrthsudanit Republic of South Sudan cuba Juba16 esechls Seychelles satharnrthesechls Republic of Seychelles wikthxeriy Victoria17 esenkl Senegal satharnrthesenkl Republic of Senegal dakar Dakar18 esatuaemxipringsip Sao Tome and Principe satharnrthprachathipityesatuaemxipringsip Democratic Republic of Sao Tome and Principe esatuaem Sao Tome19 esiyrralioxn Sierra Leone satharnrthesiyrralioxn Republic of Sierra Leone frithawn Freetown20 aesmebiy Zambia satharnrthaesmebiy Republic of Zambia lusaka Lusaka21 osmaeliy Somalia shphnthsatharnrthosmaeliy Federal Republic of Somalia omkadichu Mogadishu22 tuniesiy Tunisia satharnrthtuniesiy Tunisian Republic tunis Tunis23 otok Togo satharnrthotok Togolese Republic olem Lome24 aethnsaeniy Tanzania shsatharnrthaethnsaeniy United Republic of Tanzania ododma Dodoma25 namiebiy Namibia satharnrthnamiebiy Republic of Namibia windhuk Windhoek26 incieriy Nigeria shphnthsatharnrthincieriy Federal Republic of Nigeria xabuca Abuja27 inecxr Niger satharnrthinecxr Republic of the Niger nixaem Niamey28 bxtswana Botswana satharnrthbxtswana Republic of Botswana kaoboren Gaborone29 burundi Burundi satharnrthburundi Republic of Burundi kietka Gitega30 burkinafaos Burkina Faso burkinafaos Burkina Faso wakaduku Ouagadougou31 ebnin Benin satharnrthebnin Republic of Benin pxrot onow Porto Novo32 mxriechiys Mauritius satharnrthmxriechiys Republic of Mauritius phxrtluxis Port Louis33 mxrieteniy Mauritania satharnrthxislammxrieteniy Islamic Republic of Mauritania nuxakchxt Nouakchott34 madakskar Madagascar satharnrthmadakskar Republic of Madagascar xntananariow Antananarivo35 malawi Malawi satharnrthmalawi Republic of Malawi lilxngew Lilongwe36 mali Mali satharnrthmali Republic of Mali bamaok Bamako37 omsmbik Mozambique satharnrthomsmbik Republic of Mozambique maputu Maputo38 omrxkok Morocco rachxanackromrxkok Kingdom of Morocco rabt Rabat39 yuknda Uganda satharnrthyuknda Republic of Uganda kmpala Kampala40 rwnda Rwanda satharnrthrwnda Republic of Rwanda khikali Kigali41 liebiy Libya rthliebiy State of Libya triopli Tripoli42 elosoth Lesotho rachxanackrelosoth Kingdom of Lesotho maesru Maseru43 ilbieriy Liberia satharnrthilbieriy Republic of Liberia mxnorewiy Monrovia44 satharnrthkhxngok Republic of the Congo satharnrthkhxngok Republic of the Congo brasawil Brazzaville45 satharnrthprachathipitykhxngok Democratic Republic of the Congo satharnrthprachathipitykhxngok Democratic Republic of the Congo kinchasa Kinshasa46 satharnrthaexfrikaklang Central African Republic satharnrthaexfrikaklang Central African Republic bngki Bangui47 xiekhwthxeriylkini Equatorial Guinea satharnrthxiekhwthxeriylkini Republic of Equatorial Guinea malaob Malabo48 xiyipt Egypt satharnrthxahrbxiyipt Arab Republic of Egypt ikhor Cairo49 exthioxepiy Ethiopia shphnthsatharnrthprachathipityexthioxepiy Federal Democratic Republic of Ethiopia xaddisxababa Addis Ababa50 exriethriy Eritrea rthexriethriy State of Eritrea aexsmara Asmara51 exswatini Eswatini rachxanackrexswatini Kingdom of Eswatini xumbabani Mbabane52 aexngokla Angola satharnrthaexngokla Republic of Angola luxnda Luanda53 aexfrikait South Africa satharnrthaexfrikait Republic of South Africa phrithxeriy Pretoria54 aexlcieriy Algeria satharnrthprachathipityprachachnaexlcieriy People s Democratic Republic of Algeria aexleciyr Algiershmayehtuedimmichuxeriykepnphasaxngkvsaelaphasafrngesswa ekhpewird Cape Verde aela kp aewr Cap Vert tamladb cnkrathnginpi ph s 2556 rthbalidmimtiiheriykchuxpraethsepnphasaoprtueks khux kabuewrdi odyimmikaraeplepnphasatang aelaennwachuxeriykxyangepnthangkarinphasaxngkvskhux Republic of Cabo Verde aelainphasafrngesskhux Republique de Cabo Verde epnthiruckknmaaetdngediminchux ixwxriokhst Ivory Coast cnkrathnginpi ph s 2528 rthbalidprakasihichchuxpraethswa oktdiwwr sungepnrupphasafrngesskhxngixwxriokhstnnexng inthukphasarwmthngphasaxngkvsdwy aetinpccubn khnthwipkyngniymeriykpraethsniwaixwxriokhstechnedim miphunthibangswnxyuinthwipexechiythwipxemrikaehnux thi praeths emuxnghlwngchuxthwip chuxthangkarphasaithy phasaxngkvs phasaithy phasaxngkvs phasaithy phasaxngkvs1 krienda Grenada krienda Grenada esntcxrecs Saint George s2 kwetmala Guatemala satharnrthkwetmala Republic of Guatemala kwetmalasiti Guatemala City3 khxstarika Costa Rica satharnrthkhxstarika Republic of Costa Rica sanohes San Jose4 khiwba Cuba satharnrthkhiwba Republic of Cuba xabana Havana5 aekhnada Canada aekhnada Canada xxttawa Ottawa6 caemka Jamaica caemka Jamaica khingstn Kingston7 esntkhitsaelaenwis Saint Kitts and Nevis shphnthrthesntkhitsaelaenwis Federation of Saint Kitts and Nevis basaetr Basseterre8 esntluechiy Saint Lucia esntluechiy Saint Lucia aekhstris Castries9 esntwinesntaelaekrnadins Saint Vincent and the Grenadines esntwinesntaelaekrnadins Saint Vincent and the Grenadines khingsthawn Kingstown10 dxminika Dominica ekhruxrthdxminika Commonwealth of Dominica oros Roseau11 nikarakw Nicaragua satharnrthnikarakw Republic of Nicaragua manakw Managua12 barebods Barbados barebods Barbados bridcthawn Bridgetown13 bahamas Bahamas ekhruxrthbahamas Commonwealth of The Bahamas aenssx Nassau14 eblis Belize eblis Belize eblomaephn Belmopan15 panama Panama satharnrthpanama Republic of Panama panamasiti Panama City16 emksiok Mexico shrthemksiok United Mexican States emksioksiti Mexico City17 shrth United States shrthxemrika United States of America wxchingtn di si Washington D C 18 satharnrthodminikn Dominican Republic satharnrthodminikn Dominican Republic sanotodmingok Santo Domingo19 exlslwadxr El Salvador satharnrthexlslwadxr Republic of El Salvador sanslwadxr San Salvador20 aexnthikaaelabarbiwda Antigua and Barbuda aexnthikaaelabarbiwda Antigua and Barbuda esntcxns Saint John s21 hxndurs Honduras satharnrthhxndurs Republic of Honduras etkusiklpa Tegucigalpa22 ehti Haiti satharnrthehti Republic of Haiti pxrotaeprngs Port au Princehmayehturththrrmnuyaehngshphnthrthesntkhitsaelaenwis kh s 1983 kahndihsamartheriykchuxpraethsidthng shphnthrth esntkhitsaelaenwis aela shphnthrth esntkhrisotefxraelaenwis thwipxemrikait thi praeths emuxnghlwngchuxthwip chuxthangkarphasaithy phasaxngkvs phasaithy phasaxngkvs phasaithy phasaxngkvs1 kayxana Guyana satharnrthshkrnkayxana Cooperative Republic of Guyana cxrcthawn Georgetown2 okhlxmebiy Colombia satharnrthokhlxmebiy Republic of Colombia obokta Bogota3 chili Chile satharnrthchili Republic of Chile sntixaok Santiago4 surinam Suriname satharnrthsurinam Republic of Suriname paramariob Paramaribo5 triniaeddaelaotebok Trinidad and Tobago satharnrthtriniaeddaelaotebok Republic of Trinidad and Tobago phxrtxxfsepn Port of Spain6 brasil Brazil shphnthsatharnrthbrasil Federative Republic of Brazil brasieliy Brasilia7 obliewiy Bolivia rthphhuchnchatiobliewiy Plurinational State of Bolivia suekr Sucre8 parakwy Paraguay satharnrthparakwy Republic of Paraguay xasunsixxn Asuncion9 epru Peru satharnrthepru Republic of Peru lima Lima10 ewensuexla Venezuela satharnrthoblibarewensuexla Bolivarian Republic of Venezuela karaks Caracas11 xarecntina Argentina satharnrthxarecntina Argentine Republic bwonsixers Buenos Aires12 xurukwy Uruguay satharnrthoxeriynthlxurukwy Oriental Republic of Uruguay mxnetwiedox Montevideo13 exkwadxr Ecuador satharnrthexkwadxr Republic of Ecuador kiot Quitohmayehtubangkhrngidrbkarcdihepnpraethsinthwipxemrikaehnux aetemuxphicarnainaengphumisastrkayphaphcaphbwathngekaatriniaeddaelaekaaoteboktangtngxyubnihlthwipkhxngthwipxemrikait matra 6 khxngrththrrmnuyaehngrthobliewiy kh s 2009 kahndihsuekrepnemuxnghlwngxyangepnthangkarkhxngpraeths aetaehlngkhxmulhlayaehngthuxwalapas La Paz epnemuxnghlwng faybrihar enuxngcakrthsphaaelahnwynganrthbaltang tngxyuthinn matra 35 khxngrththrrmnuyaehngchatixarecntina kh s 1994 rabuiwwachuxthangkarkhxngpraethssamartheriykidthng shrthaehngaemnaephlt United Provinces of the River Plate smaphnthrthxarecntina Argentine Confederation aela satharnrthxarecntina Argentine Republic aetenuxngcaksxngchuxaerkmithimacakchuxthangkareka hnwyngantang cungniymeriykpraethsniodyichchuxwa satharnrthxarecntina makthisud chuxthangkarinphasasepnkhxngpraethsnikhux Republica Oriental del Uruguay sunghmaythung satharnrth thitngxyubn fngtawnxxkkhxng aemna xurukwy emuxaeplxxkmaepn Oriental Republic of Uruguay aela satharnrthoxeriynthlxurukwy cungthaihekidkhwamhmaykakwmaelakhladekhluxn khaaeplchuxpraethsepnphasaxngkvsthisuxkhwamhmaydngedimidchdecnthisudkhux Republic East of the Uruguay aetimepnthiniymethakhaaeplaerkrththiimidrbkarrbrxngcaknanachatiswnihythi rth emuxnghlwngchuxthwip chuxthangkarphasaithy phasaxngkvs phasaithy phasaxngkvs phasaithy phasaxngkvs1 esathxxssiechiy South Ossetia satharnrthesathxxssiechiy rthxalaeniy Republic of South Ossetia the State of Alania skhinwali Tskhinvali2 osmaliaelnd Somaliland satharnrthosmaliaelnd Republic of Somaliland harekysa Hargeisa3 ithwn Taiwan satharnrthcin Republic of China ithep Taipei4 thransnisetriy Transnistria satharnrthmxledewiyphridensotrwi Pridnestrovian Moldavian Republic tirspxl Tiraspol5 nxrethirnisprs Northern Cyprus satharnrthturkiaehngnxrethirnisprs Turkish Republic of Northern Cyprus nxrthniokhesiy North Nicosia6 satharnrthprachathipity xahrbsahrawi Sahrawi Arab Democratic Republic satharnrthprachathipityxahrbsahrawi Sahrawi Arab Democratic Republic exlxaxayun El Aaiun7 xbhaesiy Abkhazia satharnrthxbhaesiy Republic of Abkhazia suhumi Sukhumihmayehtupccubntkxyuphayitkarkhrxbkhrxngkhxngomrxkok swnthithakarrthbalphldthintngxyuthikhayphuxphyphliphyinekhtaexlcieriydinaednthi dinaedn emuxnghlwng sthanphaphphasaithy phasaxngkvs phasaithy phasaxngkvs1 krinaelnd Greenland nuk Nuuk dinaednpkkhrxngtnexngkhxngednmark2 kwm Guam haktya Hagatna dinaednkhxngshrth3 kwedxlup Guadeloupe bs aetr Basse Terre aekhwnaelacnghwdophnthaelkhxngfrngess4 kuraesa Curacao wilelmstd Willemstad praethsxngkhprakxbkhxngrachxanackrenethxraelnd5 ekaakliaeprtxn Clipperton Island dinaednkhxngfrngess6 ekaakhristmas Christmas Island dinaednkhxngxxsetreliy7 ekaacarwis Jarvis Island dinaednkhxngshrth8 ekaaesrraniya Serranilla Bank dinaednthiokhlxmebiy hxndurs nikarakw aelashrthtangxangsiththi9 ekaaesathcxreciyaelahmuekaaesathaesndwich South Georgia and the South Sandwich Islands dinaednkhxngshrachxanackrthixarecntinaxangsiththi10 ekaanxrfxlk Norfolk Island khingstn Kingston dinaednkhxngxxsetreliy11 ekaanaaewssa Navassa Island dinaednkhxngshrththiehtixangsiththi12 ekaabuaew Bouvet Island dinaednkhxngnxrewy13 ekaaebekxr Baker Island dinaednkhxngshrth14 ekaapietxrthi 1 Peter I Island dinaedninthwipaexntarktikathinxrewyxangsiththi15 ekaaewk Wake Island dinaednkhxngshrththihmuekaamaraechllxangsiththi16 ekaahawaelnd Howland Island dinaednkhxngshrth17 ekaaehirdaelahmuekaaaemkdxnld Heard Island and McDonald Islands dinaednkhxngxxsetreliy18 ekirnsiy Guernsey esntpietxrphxrt Saint Peter Port dinaednkhxng19 khwinmxdaelnd Queen Maud Land dinaedninthwipaexntarktikathinxrewyxangsiththi20 khxsxwx Kosovo phristina Pristina dinaednthiesxrebiyaelasatharnrthkhxsxwxtangxangsiththi21 khingaemnrif Kingman Reef dinaednkhxngshrth22 cxhnstnxathxll Johnston Atoll dinaednkhxngshrth23 ecxrsiy Jersey esntehlieyxr Saint Helier dinaednkhxng24 chieliynaexntarktikethrrithxri Chilean Antarctic Territory dinaedninthwipaexntarktikathichilixangsiththi25 sintmaretin Sint Maarten filipsburkh Philipsburg praethsxngkhprakxbkhxngrachxanackrenethxraelnd26 esntehelna xsesnchn aelatristndakunya Saint Helena Ascension and Tristan da Cunha ecmsthawn Jamestown dinaednkhxngshrachxanackr27 eswta Ceuta nkhrpkkhrxngtnexngkhxngsepnthiomrxkokxangsiththi28 aesng baretelmi Saint Barthelemy kustawiya Gustavia ekhtchumchnophnthaelkhxngfrngess29 aesng maraetng Saint Martin mariok Marigot ekhtchumchnophnthaelkhxngfrngess30 aesngpiaeyraelamiekxlng Saint Pierre and Miquelon aesng piaeyr Saint Pierre ekhtchumchnophnthaelkhxngfrngess31 otekela Tokelau dinaednkhxngniwsiaelnd32 ithwn Taiwan dinaednthicinaelaithwn satharnrthcin tangxangsiththi33 niwaekhliodeniy New Caledonia nuemxa Noumea ekhtchumchnrupaebbphiesskhxngfrngess34 niwew Niue xaolfi Alofi rthsmthbinrachxanackrniwsiaelnd35 enethxraelnd Netherlands xmsetxrdm Amsterdam praethsxngkhprakxbkhxngrachxanackrenethxraelnd36 britichxinediynoxechiynethrrithxri British Indian Ocean Territory dinaednkhxngshrachxanackr37 britichaexntarktikethrrithxri British Antarctic Territory dinaedninthwipaexntarktikathishrachxanackrxangsiththi38 baohnuexob Bajo Nuevo Bank dinaednthiokhlxmebiy caemka nikarakw aelashrthtangxangsiththi39 ebxrmiwda Bermuda aehmiltn Hamilton dinaednkhxngshrachxanackr40 pwyrotriok Puerto Rico sanhwn San Juan dinaednpkkhrxngtnexngkhxngshrth41 aephlimraxathxll Palmyra Atoll dinaednkhxngshrth42 efrnchekiyna French Guiana kaaeyn Cayenne aekhwnaelacnghwdophnthaelkhxngfrngess43 efrnchesaethirnaelaaexntarktikaelnds French Southern and Antarctic Lands dinaednophnthaelkhxngfrngessrwmkbdinaedninthwip aexntarktikathifrngessxangsiththi44 efrnchphxliniechiy French Polynesia paepexet Papeete ekhtchumchnophnthaelkhxngfrngess45 mxntesxrrt Montserrat phlimth Plymouth dinaednkhxngshrachxanackr46 maedra Madeira fungchal Funchal aekhwnpkkhrxngtnexngkhxngoprtueks47 mayxt Mayotte mamudsu Mamoudzou aekhwnaelacnghwdophnthaelkhxngfrngessthikhxomorsxangsiththi48 martinik Martinique fxr edx frxngs Fort de France aekhwnaelacnghwdophnthaelkhxngfrngess49 midewyxathxll Midway Atoll dinaednkhxngshrth50 emliya Melilla nkhrpkkhrxngtnexngkhxngsepnthiomrxkokxangsiththi51 yanimexn Jan Mayen dinaednkhxngnxrewy52 yibrxltar Gibraltar yibrxltar Gibraltar dinaednkhxngshrachxanackrthisepnxangsiththi53 rxssdiephnednsi Ross Dependency dinaedninthwipaexntarktikathiniwsiaelndxangsiththi54 erxuwniyng Reunion aesng edxni Saint Denis aekhwnaelacnghwdophnthaelkhxngfrngess55 wxlisaelafutuna Wallis and Futuna mata xutu Mata Utu ekhtchumchnophnthaelkhxngfrngess56 ewsethirnsahara Western Sahara dinaednthiomrxkokaelasatharnrthprachathipityxahrbsahrawitangxangsiththi57 sfalbar Svalbard lxngeyiyrebiyn Longyearbyen dinaednkhxngnxrewy58 hmuekaakhxrlsi Coral Sea Islands dinaednkhxngxxsetreliy59 hmuekaakhaaenri Canary Islands lsplmsedkrnkanaeriy santakrusedetenrief Las Palmas de Gran Canaria Santa Cruz de Tenerife aekhwnpkkhrxngtnexngkhxngsepn60 hmuekaakhuk Cook Islands xawarw Avarua rthsmthbinrachxanackrniwsiaelnd61 hmuekaaekhyaemn Cayman Islands cxrcthawn George Town dinaednkhxngshrachxanackr62 hmuekaaokhokhs khiling Cocos Keeling Islands dinaednkhxngxxsetreliy63 hmuekaaetiksaelaekhkhxs Turks and Caicos Islands okhebirnthawn Cockburn Town dinaednkhxngshrachxanackr64 hmuekaanxrethirnmaeriyna Northern Mariana Islands ispn Saipan dinaednpkkhrxngtnexngkhxngshrth65 hmuekaabritichewxrcin British Virgin Islands ordthawn Road Town dinaednkhxngshrachxanackr66 hmuekaaphitaekhrn Pitcairn Islands aexdmsthawn Adamstown dinaednkhxngshrachxanackr67 hmuekaafxlkaelnd Falkland Islands saetnliy Stanley dinaednkhxngshrachxanackrthixarecntinaxangsiththi68 hmuekaaaefor Faroe Islands thxrechan Torshavn dinaednpkkhrxngtnexngkhxngednmark69 a
สูงสุด