fbpx
วิกิพีเดีย

โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลซไฮเมอร์ หรือ โรคอัลไซเมอร์ (อังกฤษ: Alzheimer's disease หรือ AD) เป็นโรคการเสื่อมของระบบประสาทเรื้อรังที่ปกติเริ่มต้นช้า ๆ และค่อย ๆ มีอาการหนักขึ้นตามเวลา เป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดคือประมาณ 60–70% อาการเริ่มแรกที่พบบ่อยที่สุดได้แก่ การจำเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ค่อยได้ เมื่อโรคลุกลามมากขึ้น อาการอาจมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษา ความงุนงงสับสน (รวมทั้งหลงทางง่าย) อารมณ์แกว่ง เสียแรงจูงใจ ไม่ดูแลตนเองและมีปัญหาพฤติกรรม เมื่ออาการของบุคคลเสื่อมลง ผู้ป่วยมักปลีกตัวออกจากครอบครัวและสังคม การทำงานของร่างกายจะค่อย ๆ เสื่อมลงจนนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด แม้การลุกลามของโรคอาจมีความเร็วแตกต่างกันได้ แต่อายุคาดหมายการคงชีพตรงแบบหลังวินิจฉัยแล้วอยู่ที่ 3 ถึง 9 ปี

โรคอัลไซเมอร์
(Alzheimer's disease)
แผนภาพเปรียบเทียบระหว่างสมองของผู้สูงอายุปกติ (ซ้าย) และสมองผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ (ขวา) มีการชี้แสดงลักษณะที่แยกระหว่างทั้งสอง
สาขาวิชาประสาทวิทยา
อาการจำเหตุการณ์ปัจจุบันได้ยาก มีปัญหาด้านภาษา งุนงงสับสน อารมณ์แกว่ง
การตั้งต้น65 ปีขึ้นไป
ระยะดำเนินโรคระยะยาว
สาเหตุยังเข้าใจไม่มากนัก
ปัจจัยเสี่ยงพันธุกรรม ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ โรคซึมเศร้า ความดันโลหิตสูง
วิธีวินิจฉัยยึดอาการและการทดสอบการรู้หลังแยกสาเหตุอื่นที่เป็นไปได้
โรคอื่นที่คล้ายกันการเปลี่ยนตามวัยปกติ
ยาสารยับยั้งอะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส, สารต้านตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ (มีประโยชน์เล็กน้อย)
พยากรณ์โรคอายุคาดหมายคงชีพ 3–9 ปี
ความชุก29.8 ล้านคน (ปี 2558)
การเสียชีวิต1.9 ล้านคน (ปี 2558)

ยังไม่ค่อยเข้าใจสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ดีนัก ความเสี่ยงประมาณ 70% เชื่อว่าได้รับมาจากบิดามารดาของผู้ป่วยโดยปกติเกี่ยวข้องกับหลายยีน ปัจจัยเสี่ยงอื่นได้แก่ประวัติได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ โรคซึมเศร้าและความดันโลหิตสูง กระบวนการของโรคสัมพันธ์กับพลาก (plaque) และนิวโรไฟบริลลารีแทงเกิล (neurofibrillary tangle) ในสมอง การวินิจฉัยที่เป็นไปได้อาศัยประวัติความเจ็บป่วยและการทดสอบการรู้ กับการถ่ายภาพทางการแพทย์และการตรวจเลือดเพื่อแยกสาเหตุที่เป็นไปได้อย่างอื่น อาการเริ่มแรกมักเข้าใจผิดว่าเป็นการเปลี่ยนตามวัยปกติ การวินิจฉัยแน่ชัดจำเป็นต้องตรวจเนื้อเยื่อสมอง การออกกำลังกายและการฝึกสมอง ตลอดจนการเลี่ยงโรคอ้วนอาจลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ อย่างไรก็ดี หลักฐานสนับสนุนข้อแนะนำเหล่านี้ยังอ่อนอยู่ ไม่มียาหรืออาหารเสริมที่แสดงว่าลดความเสี่ยงของโรค

ไม่มีการรักษาใดหยุดหรือชะลอการลุกลามของโรค แม้การรักษาบางอย่างอาจลดอาการได้ชั่วคราว ผู้ป่วยจำเป็นต้องพึ่งพาขอความช่วยเหลือผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อย ๆ และมักเป็นภาระแก่ผู้ดูแล ความกดดันนี้อาจรวมถึงส่วนสังคม จิตวิทยา กายภาพและเศรษฐกิจ โปรแกรมออกกำลังกายอาจเป็นประโยชน์เกี่ยวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันและอาจสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของโรคได้ ปัญหาพฤติกรรมหรือโรคจิตเนื่องจากภาวะสมองเสื่อมมักรักษาด้วยยารักษาโรคจิต แต่ปกติไม่แนะนำ เพราะมีประโยชน์น้อยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัย

ในปี 2558 มีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ประมาณ 29.8 ล้านคนทั่วโลก มักเริ่มในผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป แม้ผู้ป่วย 4–5% เป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นเร็ว (early-onset Alzheimer's) โรคนี้เกิดในผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปประมาณ 6% ในปี 2558 โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 1.9 ล้านครั้ง จิตแพทย์และนักพยาธิวิทยาชาวเยอรมัน อาลัวส์ อัลซ์ไฮเมอร์ เป็นผู้ค้นพบโรคดังกล่าวในปี 2449 และโรคนี้ได้ชื่อตามเขา ในประเทศพัฒนาแล้ว โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่มีมูลค่าทางการเงินสูงสุดโรคหนึ่ง

อาการ

ระยะของโรคอัลไซเมอร์ (AD)
ผลของการเปลี่ยนตามวัยต่อความจำ (ไม่ใช่ AD)
 • หลงลืมบ้างเป็นครั้งคราว
 • วางสิ่งของผิดที่บางครั้ง
 • เสียความจำระยะสั้นเล็กน้อย
 • จำรายละเอียดแน่ชัดไม่ได้
อัลไซเมอร์ระยะแรก
 • จำไม่ได้ว่าลืมเป็นคราว ๆ
 • ลืมชื่อของครอบครัวหรือมิตรสหาย
 • เพื่อนหรือญาติใกล้ชิตอาจสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้
 • สับสนบ้างในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยคุ้นเคย
อัลไซเมอร์ระยะกลาง
 • จำสารสนเทศที่เพิ่งเรียนรู้ยากยิ่งขึ้น
 • สับสนเพิ่มขึ้นในหลายสถานการณ์
 • มีปัญหาการหลับ
 • มีปัญหาในการระบุตำแหน่งของตนเอง
อัลไซเมอร์ระยะท้าย
 • มีความสามารถในการคิดต่ำ
 • พูดลำบาก
 • สนทนาแบบเดิมซ้ำ
 • ก้าวร้าว กระวนกระวายหรือหวาดระแวงมากขึ้น

การดำเนินโรคอัลไซเมอร์แบ่งออกเป็น 4 ระยะ โดยมีแบบรูปความเสื่อมของการรู้และหน้าที่แบบลุกลาม

ระยะก่อนสมองเสื่อม

อาการแรกสุดมักเข้าใจผิดว่าเกิดขึ้นเองจากการเปลี่ยนตามวัย หรือเกิดจากภาวะเครียด การทดสอบทางจิตประสาทวิทยาอย่างละเอียดอาจแสดงความบกพร่องทางการรู้เล็กน้อย ซึ่งอาจพบได้ 8 ปีก่อนผู้ป่วยครบตามเกณฑ์ทางคลินิกสำหรับการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ อาการเริ่มแรกจะมีผลกระทบต่อความสามารถในกิจวัตรประจำวันที่ซับซ้อนส่วนใหญ่ ความบกพร่องที่เห็นชัดมากที่สุดคือการเสียความจำระยะสั้น ซึ่งปรากฏเป็นการจำข้อเท็จจริงที่เพิ่งรู้มาหมาด ๆ ได้ยาก และไม่สามารถรับสารสนเทศใหม่ได้

ปัญหาที่ตรวจจับได้ยากเกี่ยวกับหน้าที่การบริหารจัดการ อาทิความใส่ใจ, การวางแผน, ความยืดหยุ่น และความคิดเชิงนามธรรม หรือความบกพร่องของความจำเชิงอรรถศาสตร์ (การจำความหมายและความสัมพันธ์เชิงแนวคิด) อาจปรากฏอาการได้ในโรคอัลไซเมอร์ระยะแรก อาจพบภาวะไร้อารมณ์ได้ในระยะนี้และจะเป็นอาการทางจิตประสาทที่คงอยู่มากที่สุดตลอดระยะการดำเนินโรค อาการโรคซึมเศร้า ความหงุดหงิดและการรับรู้ความลำบากในการจำที่ตรวจจับได้ยากก็พบได้บ่อย ระยะก่อนคลินิกของโรคยังเรียกอีกอย่างว่า "ความบกพร่องทางการรู้เล็กน้อย" (MCI) ซักมักพบว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านระหว่างการเปลี่ยนตามวัยปกติกับภาวะสมองเสื่อม MCI อาจปรากฏอาการได้หลากหลาย และเมื่อการเสียความจำเป็นอาการเด่น จึงเรียกว่า "MCI ความจำเสื่อม" และมักพบว่าเป็นระยะบอกล่วงหน้าโรคอัลไซเมอร์

สมองเสื่อมระยะแรก

ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะมีความบกพร่องของความจำและการเรียนรู้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถวินิจฉัยอย่างแน่นอนได้ ผู้ป่วยจำนวนน้อยมีอาการบกพร่องทางภาษา หน้าที่การบริหาร การกำหนดรู้ (ภาวะเสียการระลึกรู้) หรือภาวะเสียการรู้ปฏิบัติเด่นกว่าปัญหาด้านความจำ โรคอัลไซเมอร์ไม่มีผลกระทบต่อความสามารถด้านความจำทั้งหมดเท่า ๆ กัน โดยความทรงจำระยะยาวของชีวิตผู้ป่วย (ความจำเชิงเหตุการณ์) ข้อเท็จจริงที่เรียนมา (ความจำเชิงอรรถศาสตร์) และความจำโดยปริยาย (implicit memory) คือ ความจำของร่างกายว่าทำสิ่งต่าง ๆ อย่างไร เช่น การใช้ช้อนส้อมรับประทานอาหาร) ล้วนได้รับผลกระทบน้อยกว่าความจำหรือความรู้ใหม่

ปัญหาทางภาษามีลักษณะเด่นคือการรวบคำให้สั้นและพูดหรือใช้ศัพท์ไม่ฉะฉานเหมือนเดิม ซึ่งทำให้ใช้ภาษาพูดหรือเขียนน้อยลง ในระยะนี้ปกติผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ยังสามารถสื่อสารความคิดพื้นฐานได้เพียงพอ เมื่อผู้ป่วยมีการกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การเขียน วาดภาพ หรือแต่งกาย อาจพบความบกพร่องของการประสานการเคลื่อนไหวและการวางแผน (ภาวะเสียการรู้ปฏิบัติ) บ้าง แต่โดยทั่วไปยังจับไม่ได้ เมื่อโรคดำเนินต่อไปผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์มักสามารถทำงานหลายอย่างได้ด้วยตัวเองแต่อาจต้องได้รับการช่วยเหลือหรือการกำกับสำหรับกิจกรรมที่ต้องอาศัยกระบวนการรู้อย่างมาก

สมองเสื่อมระยะปานกลาง

ในระยะนี้สมองจะเสื่อมลงเรื่อย ๆ จนสุดท้ายไม่สามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่ได้ อาการพูดลำบากจะชัดเจนเพราะไม่สามารถนึกคำศัพท์ได้ ทำให้ใช้ศัพท์ผิดหรือใช้คำอื่นมาแทน (paraphasia) บ่อย ผู้ป่วยค่อย ๆ เสียทักษะการอ่านและการเขียนมากขึ้น ลำดับการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนจะมีการประสานงานลดลงเรื่อย ๆ ตามการลุกลามของโรคอัลไซเมอร์ ทำให้ความเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้นไปด้วย ในระยะนี้ปัญหาความจำของผู้ป่วยจะเลวลง และผู้ป่วยอาจจำไม่ได้แม้แต่ญาติสนิทของตนเอง ความทรงจำระยะยาวซึ่งแต่เดิมยังปกติอยู่ ก็บกพร่อง

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตประสาทวิทยาพบมากขึ้น อาการแสดงทั่วไปได้แก่ การหนีออกจากบ้าน ความหงุดหงิดและไม่ล่องตัว ทำให้ร้องไห้ มีความก้าวร้าวอย่างไม่คาดคิดฉับพลัน หรือดื้อกับผู้ดูแล อาการสับสนหรือเห็นภาพหลอนในเวลากลางคืน (sundowning) ก็มีได้ ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ประมาณ 30% มีอาการเชื่อว่าบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่เปลี่ยนแปลงไป (เรียกว่า Delusional misidentification syndrome) และอาจมีอาการหลงผิดอย่างอื่น ผู้ป่วยอาจเสียวิจารณญาณต่อกระบวนการและข้อจำกัดของโรค (ภาวะเสียสำนึกความพิการ) อาจกลั้นปัสสาวะไม่ได้ อาการเหล่านี้ทำให้เกิดความเครียดต่อผู้ดูแลและญาติ ซึ่งอาจลดความเครียดดังกล่าวโดยการย้ายผู้ป่วยจากบ้านไปยังถานดูแลระยะยาวอื่น

สมองเสื่อมระยะสุดท้าย

ในระยะสุดท้าย ผู้ป่วยต้องพึ่งพาผู้ดูแลตลอดเวลา ทักษะทางภาษาของผู้ป่วยลดลงเหลือวลีง่าย ๆ หรือคำเดี่ยว ๆ จนสุดท้ายไม่สามารถพูดได้โดยสิ้นเชิง แม้ว่าผู้ป่วยเสียความสามารถด้านภาษาพูด แต่ยังมักเข้าใจและตอบสนองกลับมาด้วยการแสดงอารมณ์ แม้ผู้ป่วยยังมีลักษณะก้าวร้าว แต่ภาวะไร้อารมณ์สุดขั้วและอ่อนเพลียเป็นอาการที่พบมากกว่า ในที่สุดผู้ป่วยจะไม่สามารถทำกิจกรรมใดได้เลยแม้เป็นกิจกรรมง่ายที่สุดหากขาดผู้ช่วยเหลือ มวลกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวร่างกายลดลงจนผู้ป่วยติดเตียง และไม่สามารถป้อนอาหารด้วยตนเองได้ ปกติสาเหตุการเสียชีวิตเป็นปัจจัยภายนอก เช่น แผลกดทับติดเชื้อหรือโรคปอดบวม ไม่ใช่เสียชีวิตจากโรคอัลไซเมอร์โดยตรง

สาเหตุ

ยังไม่ทราบสาเหตุของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่ ยกเว้นผู้ป่วย 1% ถึง 5% ที่สามารถระบุข้อแตกต่างทางพันธุกรรมได้ มีสมมติฐานหลายอย่างเพื่อพยายามอธิบายสาเหตุของโรค

พันธุศาสตร์

โรคอัลไซเมอร์ (และส่วนประกอบความจำจากโรค) ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ในช่วง 49% ถึง 79% โดยอาศัยการทบทวนการศึกษาฝาแฝดและครอบครัว ผู้ป่วยประมาณ 0.1% มีรูปแบบทายกรรมลักษณะเด่นในวงศ์ตระกูล ซึ่งมีอายุเริ่มต้นก่อนอายุ 65 ปี โรคอัลไซเมอร์แบบนี้เรียก โรคอัลไซเมอร์ในวงศ์ตระกูลเกิดเร็ว โรคอัลไซเมอร์เกิดเร็วส่วนใหญ่ระบุสาเหตุได้ว่าเกิดจากการกลายพันธุ์ยีนตัวหนึ่งในบรรดาสามตัว คือ ยีนเข้ารหัสโปรตีนสารตั้งต้นแอมีลอยด์ (APP) และพรีเซนิลิน 1 และ 2 การกลายพันธุ์ของยีน APP และพรีเซนิลินเพิ่มการผลิตโปรตีนขนาดเล็ก ชื่อ เอบีตา42 (Aβ42) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในซีไนล์พลาก (senile plaque) การกลายพันธุ์บางอย่างเพียงแต่เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนระหว่าง Aβ42 และโปรตีนแบบสำคัญอย่างอื่น โดยเฉพาะเอบีตา40 (Aβ40) เท่านั้นโดยไม่เพิ่มระดับ Aβ42 อีกสองยีนที่สัมพันธ์กับโรคอัลไซเมอร์ทายกรรมลักษณะเด่น ได้แก่ ABCA7 และ SORL1

ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้แสดงทายกรรมลักษณะเด่น และเรียกว่า อัลไซเมอร์เกิดห่าง ๆ (sporadic AD) ซึ่งความแตกต่างทางสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมอาจเป็นปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ทราบดีที่สุด คือ ทายกรรมแอลลีลเอปไซลอน4 ของอะโปไลโปโปรตีนอี (APOE) ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระหว่าง 40 ถึง 80% มีแอลลีล APOEε4 อย่างน้อยหนึ่งแอลลีล แอลลีล APOEε เพิ่มความเสี่ยงของโรคสามเท่าในเฮเทอโรไซโกต และ 15 เท่าในโฮโมไซโกต ผลของสิ่งแวดล้อมและตัวดัดแปรพันธุกรรมทำให้เกิดเพเนแทรนซ์ไม่สมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับโรคในมนุษย์หลายชนิด ตัวอย่างเช่น ประชากรไนจีเรียมไแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ APOEε4 กับอุบัติการณ์หรืออายุเริ่มเป็นโรคอัลไซเมอร์ดังที่เห็นได้ในกลุ่มประชากรอื่น ความพยายามแรก ๆ ในการคัดกรองยีนที่อาจเป็นสาเหตุ 400 ยีนเพื่อหาความสัมพันธ์กับ AD เกิดห่าง ๆ และเกิดช้า (LOAD) ได้ผลลัพธ์เล็กน้อย การศึกษาความสัมพันธ์ทั้งจีโนมล่าสุดพบว่ามียีน 19 บริเวณที่ดูมีผลต่อความเสี่ยง ยีนเหล่านี้ได้แก่ CASS4, CELF1, FERMT2, HLA-DRB5, INPP5D, MEF2C, NME8, PTK2B, SORL1, ZCWPW1, SlC24A4, CLU, PICALM, CR1, BIN1, MS4A, ABCA7, EPHA1, และ CD2AP

แอลลีลในยีน TREM2 สัมพันธ์กับความเสี่ยงเกิดโรคอัลไซเมอร์ 3 ถึง 5 เท่า กลไกการออกฤทธิ์ที่มีการเสนอคือการผันแปรบางอย่างของ TREM2 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวในสมองไม่สามารถควบคุมปริมาณของบีตาแอมีลอยด์ได้ SNP จำนวนมากมีความสัมพันธ์กับการศึกษาในปี 2561 ที่เติม SNP 30 ชนิดเพื่อแยก AD ออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ ความจำ ภาษา ภาพและปริภูมิ และหน้าที่บริหาร

สมมติฐานโคลิเนอร์จิก

สมมติฐานเก่าที่สุดซึ่งการรักษาด้วยยาปัจจุบันพบมากที่สุดยึดเป็นพื้นฐาน ได้แก่ สมมติฐานโคลิเนอร์จิก (cholinergic hypothesis) ซึ่งเสนอว่าโรคอัลไซเมอร์เกิดจากการสังเคราะห์สารสื่อประสาทชนิดแอซิทิลโคลีน (acetylcholine) ลดลง สมมติฐานดังกล่าวปัจจุบันไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางแล้ว เนื่องจากการให้ยาเพื่อรักษาการขาดแอซิทิลโคลีนโดยตรงไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคอัลไซเมอร์มากนัก

สมมติฐานแอมีลอยด์

ในปี 2534 มีการตั้งสมมติฐานแอมีลอยด์ (amyloid hypothesis) ซึ่งมีมูลบทว่าการสะสมของแอมีลอยด์บีตา (amyloid beta; Aβ) เป็นสาเหตุหลักของโรคอัลไซเมอร์ ข้อสนับสนุนมูลบทนี้มาากตำแหน่งของยีนสำหรับโปรตีนสารตั้งต้นแอมีลอยด์ (APP) บนโครโมโซมคู่ที่ 21 ร่วมกับข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่มีแฝดสามของโครโมโซม 21 (กลุ่มอาการดาวน์) ซึ่งมีสำเนายีนเกินมาแทบทุกคนอย่างน้อยมีอาการแรกเริ่มของ AD เมื่ออายุย่าง 40 ปี นอกจากนี้ ไอโซฟอร์มจำเพาะหนึ่งของแอโพไลโปโปรตีน APOE4 เป็นปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมสำคัญหนึ่งของ AD แม้แอโพไลโปโปรตีนช่วยเสริมการสลายแอมีลอยด์บีตา แต่บางไอโซฟอร์มไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ดังก่าว (เช่น APOE4) นำไปสู่การสะสมแอมีลอยด์ส่วนเกินในสมอง หลักฐานเพิ่มเติมมาจากข้อค้นพบว่าหนูดัดแปลงพันธุกรรมแสดงรูปกลายพันธุ์ของยีน APP ของมนุษย์ก่อให้เกิดพลากแอมีลอยด์แบบสั่นและพยาธิสภาพสมองแบบคล้ายอัลไซเมอร์โดยมีความบกพร่องของการเรียนรู้เชิงปริภูมิ

พบว่าวัคซีนขั้นทดลองชนิดหนึ่งสามารถชำระพลากแอมีลอยด์ในการทดลองในมนุษย์ขั้นต้น แต่ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญใด ๆ ต่อภาวะสมองเสื่อม นักวิจัยจึงสงสัยว่าโอลิโกเมอร์ Aβ ที่มิใช่พลากเป็น Aβ รูปก่อโรคมากที่สุด โอลิโกเมอร์พิษเหล่านี้ ซึ่งเรียกว่า ไลแกนด์ฤทธิ์สั้นที่ได้จากแอมีลอยด์ (amyloid-derived diffusible ligands) จับกับตัวรับบนผิวเซลล์ประสาทและเปลี่ยนโครงสร้างของจุดประสานประสาท จึงรบกวนการสื่อสารของเซลล์ประสาท ตัวรับโอลิโกเมอร์ Aβ ตัวหนึ่งอาจเป็นโปรตีนพรีออน ซึ่งเป็นเดียวกับโปรตีนที่มีความเชื่อมโยงกับโรควัวบ้าและโรคในมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง โรคครอยตส์เฟลดต์-จาค็อบ ฉะนั้นจึงอาจเป็นการเชื่อมโยงกลไกพื้นเดิมของโรคการเสื่อมของระบบประสาทเหล่านี้กับโรคอัลไซเมอร์

ในปี 2552 มีการปรับทฤษฎี โดยเสนอว่าโปรตีนที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับโปรตีนบีตา-แอมีลอยด์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นบีตา-แอมีลอยด์เอง อาจเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอัลไซเมอร์ ทฤษฎีนี้เชื่อว่ากลไกที่สัมพันธ์กับแอมีลอยด์ซึ่งตัดการประสานของเซลล์ประสาทในสมองในระยะเติบโตเร็วในปฐมวัยอาจเกิดจากกระบวนการที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนตามวัยในชีวิตภายหลัง ทำให้เกิดความเสื่อมของเซลล์ประสาทในโรคอัลไซเมอร์ N-APP ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหนึ่งจากปลายเอ็น (N-terminus) ของ APP อยู่ติดกับแอมีลอยด์บีตา และหนึ่งในเอ็นไซม์ชนิดเดียวกันนี้ตัดออกจาก APP; N-APP กระตุ้นวิถีการทำลายตัวเองโดยการจับกับตัวรับของเซลล์ประสาทเรียก ตัวรับมรณะ 6 (DR 6 หรือ TNFRSF21); DR6 มีการแสดงออกสูงในบริเวณสมองของมนุษย์ที่ได้รับผลจากโรคอัลไซเมอร์มากที่สุด ฉะนั้นเป็นไปได้ที่วิถี N-APP/DR6 อาจถูกควบคุมในสมองวัยชราทำให้เกิดความเสียหาย ในแบบจำลองนี้ แอมีลอยด์บีตามีบทบาทส่งเสริมโดยการกดการทำหน้าที่ของจุดประสานประสาท

ต้นปี 2560 การทดลองเวอรูเบเซสแตด (verubecestat) ซึ่งยับยั้งโปรตีนบีตา-ซีครีเตส (beta-secretase) อันเป็นสาเหตุของการสร้างโปรตีนแอมีลอยด์บีตา ถูกระงับเนื่องจากคณะกรรมการอิสระพบว่า "แทบไม่มีโอกาสใด ๆ ในการค้นพบฤทธิ์ทางคลินิกเชิงบวก" ในปี 2561 และ 2562 การทดลองอื่น รวมทั้งอะดูแคนูแมบซึ่ลดความเข้มข้นของแอมีลอยด์บีตาล้มเหลว ทำให้บางคนตั้งคำถามว่าสมมติฐานแอมีลอยด์ยังสมเหตุสมผลอยู่หรือไม่

สมมติฐานเทา

 
สมมติฐานเทาใน AD ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงโปรตีนเทาทำให้เกิดการสลายของไมโครทิวบูลในเซลล์สมอง

สมมติฐานเทาเสนอว่าความผิดปกติของโปรตีนเป็นการเริ่มลำดับของโรค ในแบบจำลองนี้ เทาที่มีการเติมหมู่ฟอสเฟตมากเกิน (hyperphosphorylated tau) เริ่มจับคู่กับเทาสายอื่น จนสุดท้ายก่อเป็นนิวโรไฟบริลลารีแทงเกิล (neurofibrillary tangle) ภายในตัวเซลล์ประสาท ไมโครทิวบูลจะสลายตัว เกิดการทำลายโครงสร้างไซโทสเกเลตอนของเซลล์แล้วทำให้ระบบขนส่งของเซลล์ประสาทไม่ทำงานด้วย การไม่ทำงานของระบบขนส่งนี้อาจทำให้การสื่อสารทางชีวเคมีระหว่างเซลล์ประสททำหน้าที่ผิดปกติก่อน แล้วทำให้เซลล์ตายตามมา

สมมติฐานอื่น

มีการเสนอสมมติฐานระบบประสาทและหลอดเลือดซึ่งระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่อย่างเลวของตัวกั้นระหว่างเลือดกับสมอง นอกจากนี้ การติดเชื้อแบคทีเรียรูปเกลียว (spirochete) ยังมีความเชื่อมโยงกับภาวะสมองเสื่อม

ภาวะธำรงดุลของโลหะชีวภาพอย่างไอออนทองแดง เหล็กและสังกะสีใน AD เสียไป แม้ยังไม่ชัดเจนว่าภาวะดังกล่าวเป็นเหตุหรือผลของการเปลี่ยนแปลงโปรตีน ไอออนเหล่านี้ทั้งมีผลกระทบต่อและได้รับผลกระทบจากเทา APP และ APOE และการเสียการกำกับโปรตีนเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเครียดออกซิเจนซึ่งอาจส่งเสริมให้เกิดพยาธิสภาพ คุณภาพของการศึกษาเหล่านี้บางครั้งตกเป็นที่วิจารณ์ และความเชื่อมโยงนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ นักวิจัยส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับอะลูมิเนียม

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของ AD มาร์กเกอร์ทั่วกายสำหรับระบบภูมิคุ้มกันสืบทอดเป็นปัจจัยเสี่ยงของ AD ที่เกิดช้า มีหลักฐานเบื้อต้นว่าการสัมผัสกับมลภาวะทางอากาศอาจเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์

สมมติฐานหนึ่งว่าการเสียหน้าที่ของโอลิโกเดนโดรไซต์และไมอีลีนที่สัมพันธ์กับพวกมันระหว่างการเปลี่ยนตามวัยเอื้อต่อความเสียหายต่อแกนประสาทนำเข้า ซึ่งจะทำให้เกิการผลิตแอมีลอยด์และการเติมหมู่ฟอสเฟตมากเกินของเทาเป็นผลข้างเคียง

รีโทรเจนะซิส (retrogenesis) เป็นสมมติฐานเกี่ยวกับการพัฒนาและการลุกลามของโรคอัลไซเมอร์ที่แบร์รี ไรซ์เบิร์ก (Barry Reisberg) เป็นผู้เสนอในคริสต์ทศวรรษ 1980 สมมติฐานคือขณะที่ทารกในครรภ์ผ่านกระบวนการเจริญของประสาทนิวรูเลชัน (neurulation) แล้วสิ้นสุดด้วยไมอีลินเนชัน (myelination) สมองของผู้ป่วย AD ผ่านกระบวนการเสื่อมของประสาทแบบย้อนกลับเริ่มต้นจากการสลายไมอีลีนและการตายของแกนประสาทนำเข้า (เนื้อขาว) จนสิ้นสุดด้วยการตายของเนื้อเทา สมมติฐานยังว่า ทารกผ่านขั้นพัฒนาการของการรู้ ผู้ป่วย AD ผ่านกระบวนการย้อนกลับการเสื่อมของการรู้แบบก้าวหน้า ไรซ์เบิร์กพัฒนาเครื่องมือการประเมินการดูแลที่เรียก "FAST" (เครื่องมือการจัดระยะการประเมินเชิงหน้าที่) ซึ่งเขาว่าทำให้ผู้ดูแลผู้ปว่ย AD สามารถบอกระยะการลุกลามของโรคและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลชนิดที่จำเป็นในแต่ละระยะได้

พยาธิสรีรวิทยา

ดูบทความหลักที่: ชีวเคมีของโรคอัลไซเมอร์
 
จุลพยาธิสภาพของซีไนล์พลากในเปลือกสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ย้อมด้วยธาตุเงิน

ประสาทพยาธิสภาพ

ลักษณะที่พบในโรคอัลไซเมอร์คือการสูญเสียเซลล์ประสาทและจุดประสานประสาทภายในเปลือกสมองและบริเวณใต้เปลือกสมอง ทำให้เกิดการฝ่อที่เห็นได้ของสมองบริเวณที่เป็นโรค ซึ่งรวมถึงการเสื่อมของสมองกลีบขมับ (temporal lobe) และสมองกลีบข้าง (parietal lobe) และส่วนหนึ่งของสมองกลีบหน้า (frontal cortex) และรอยนูนซิงกูเลต (cingulate gyrus) ของสมอง นอกจากนี้ยังปรากฏความเสื่อมในนิวเคลียสก้านสมอง เช่น โลคัสซีรูเลียส (locus coeruleus) การศึกษาโดยใช้เอ็มอาร์ไอและเพ็ตบันทึกการลดขนาดของสมองบางบริเวณในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เมื่อผู้ป่วยมีการลุกลามจากการบกพร่องของการู้เล็กน้อยจนถึงโรคอัลไซเมอร์ เมื่อเทียบกับภาพคล้ายกันจากผู้ใหญ่สูงอายุกว่าที่มีสุขภาพดี

พลากแอมีลอยด์และนิวโรไฟบริลลารีแทงเกิล (neurofibrillary tangle) เห็นได้ชัดเจนด้วยกล้องจุลทรรศน์ในสมองผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ พลากมีลักษณะเป็นการสะสมของเพพไทด์แอมีลอยด์บีตาและสารองค์ประกอบของเซลล์ที่หนาแน่นและมักเป็นตะกอนอยู่ภายนอกและรอบ ๆ เซลล์ประสาท ส่วนนิวโรไฟบริลลารีแทงเกิลเกิดจากการรวมกลุ่มสะสมของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับไมโครทิวบูล ชื่อว่า โปรตีนเทา (tau protein) ซึ่งมีการเติมหมู่ฟอสเฟตมากผิดปกติ และสะสมอยู่ภายในเซลล์ประสาท แม้ว่าสมองของผู้สูงอายุหลายคนอาจพบพลากและแทงเกิลในสมองได้บ้างเนื่องจากความชราแต่สมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะพบปริมาณคราบดังกล่าวมากกว่าในสมองบางบริเวณ เช่น บริเวณสมองกลีบขมับ ส่วนลิวอีบอดี (Lewy body) ก็พบได้ไม่น้อยในสมองผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

ชีวเคมี

เอนไซม์ทำปฏิกิริยากับโปรตีนสารตั้งต้นแอมีลอยด์ (APP) และตัดโปรตีนเป็นท่อน ๆ ท่อนบีตาแอมีลอยด์มีความสำคัญในการก่อซีไนล์พลากใน AD

โรคอัลไซเมอร์จัดเป็นโรคโปรตีนม้วนพับผิดปกติ (protein misfolding disease) ที่เกิดจากการะสะสมพลากของโปรตีนแอมีลอยด์บีตาและโปรตีนเทาที่ม้วนพับผิดปกติในสมอง พลากเกิดจากเพปไทด์ขนาดเล็กยาวประมาณ 39–43 กรดอะมิโน ชื่อว่าแอมีลอยด์บีตา (Aβ) โดย Aβ เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของโปรตีนสารตั้งต้นแอมีลอยด์ (APP) โปรตีนนี้เป็นทรานสเมมเบรนโปรตีน (transmembrane protein) ที่แทรกทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท APP มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโต การดำรงชีวิต และการซ่อมแซมหลังได้รับบาดเจ็บของเซลล์ประสาท ในโรคอัลไซเมอร์ แกมมาซีครีเตสและบีตาซีครีเตสทำงานร่วมกันในกระบวนการการสลายโปรตีนซึ่งตัดแบ่ง APP ออกเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ ชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นเส้นใยแอมีลอยด์บีตา ซึ่งจับตัวเป็นก้อนตกตะกอนหนาแน่นอยู่นอกเซลล์ประสาท เรียกว่า ซีไนล์พลาก (senile plaque)

โรคอัลไซเมอร์ยังถือว่าเป็นความผิดปกติของโปรตีนเทา (tauopathy) เนื่องจากการสะสมโปรตีนเทาอย่างผิดปกติ เซลล์ประสาททุกเซลล์จะมีโครงร่างของเซลล์ (cytoskeleton) ซึ่งบางส่วนเกิดจากโครงสร้างที่เรียก ไมโครทิวบูล (microtubule) ไมโครทิวบูลนี้ทำหน้าที่เสมือนรางรถไฟคือเป็นเส้นทางลำเลียงสารอาหารและโมเลกุลจากตัวเซลล์ไปยังปลายแกนประสาทนำออก (axon) และนำกลับ โปรตีนที่ชื่อว่า เทา (tau; Τ) ทำหน้าที่ช่วยให้ไมโครทิวบูลเสถียรหลังเกิดปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชัน จึงเรียกโปรตีนเทาว่าเป็น โปรตีนที่สัมพันธ์กับไมโครทิวบูล (MAP) ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โปรตีนเทาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี คือมีปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชั่นมากกว่าปกติ ทำให้โปรตีนจับคู่กันเกิดเป็น นิวโรไฟบริลลารีแทงเกิล (neurofibrillary tangle) และรบกวนระบบการขนส่งของเซลล์ประสาท โปรตีนเทาที่มีพยาธิสภาพสามารถทำให้เซลล์ประสาทตายได้จากการเสียการกำกับแทรนส์โพเซเบิลเอลิมันต์ (transposable element)

กลไกการเกิดโรค

ยังไม่ทราบว่าการผลิตและการสะสมเพปไทด์แอมีลอยด์ทำให้เกิดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างไรแน่ชัด สมมติฐานแอมีลอยด์แต่เดิมชี้ว่าการสะสมเพปไทด์แอมีลอยด์เป็นเหตุการณ์ศูนย์กลางที่กระตุ้นให้เกิดความเสื่อมของเซลล์ประสาท การสะสมของกลุ่มเส้นใยแอมีลอยด์ซึ่งเชื่อว่าแอมิลอยด์แบบเป็นพิษที่ทำให้รบกวนภาวะธำรงดุลของไอออนแคลเซียมของเซลล์ ชักนำให้เกิดการตายของเซลล์ที่ตั้งโปรแกรมไว้หรืออะพอพโทซิส (apoptosis) นอกจากนี้ยังเป็นที่ทราบกันว่า Aβ เกิดขึ้นอย่างจำเพาะภายในไมโทคอนเดรียในเซลล์ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์บางตัวและการใช้กลูโคสของเซลล์ประสาท

กระบวนการอักเสบและไซโตไคน์ต่าง ๆ อาจมีบทบาทในพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ด้วย การอักเสบเป็นสารส่อทั่วไปของความเสียหายต่อเนื้อเยื่อในโรคต่าง ๆ และอาจเป็นผลจากความเสียหายต่อเนื้อเยื่อในโรคอัลไซเมอร์หรือเป็นสารส่อของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน มีหลักฐานอันตรกิริยาอย่างเข้มระหว่างเซลล์ประสาทกับกลไกภูมิคุ้มกันในสมองเพิ่มขึ้น โรคอ้วนและการอักเสบทั่วร่างอาจรบกวนกระบวนการภูมิคุ้มกันซึ่งส่งเสริมการลุกลามของอัลไซเมอร์

นอกจากนี้ยังมีการอธิบายการเปลี่ยนแปลงการกระจายของแฟกเตอร์บำรุงสมองต่าง ๆ และการแสดงตัวรับของแฟกเตอร์เหล่านี้อย่าง brain-derived neurotrophic factor (BDNF) ในโรคอัลไซเมอร์ด้วย

การวินิจฉัย

 
ภาพเพทสแกนของสมองผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์แสดงการสูญเสียการทำงานของสมองกลีบขมับ

การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์อาศัยประวัติของผู้ป่วย ประวัติที่ได้จากญาติ และการสังเกตพฤติกรรม หากมีลักษณเฉพาะทางประสาทวิทยาและจิตประสาทวิทยาและคัดภาวะอื่นออกไปแล้วเป็นการสนับสนุนการวินิจฉัย การศึกษาจากภาพทางรังสีวิทยาเพิ่มเติมด้วยการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ (ซีที) หรือการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (เอ็มอาร์ไอ) ร่วมกับเครื่องถ่ายภาพรังสีชนิดแกมมาหลายระนาบ (SPECT) หรือการถ่ายภาพรังสีระนาบด้วยการปล่อยโพซิตรอน (เพท) อาจช่วยในการคัดพยาธิสภาพทางสมองหรือชนิดย่อยของสมองเสื่อมอื่น ๆ ออกได้ ยิ่งไปกว่านั้น อาจช่วยพยากรณ์การเปลี่ยนจากขั้นบอกล่วงหน้าโรค (ความบกพร่องทางการรู้เล็กน้อย) เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้

การประเมินสติปัญญา เช่น การทดสอบความจำสามารถจำแนกระยะของโรคอัลไซเมอร์ได้ มีหน่วยงานทางการแพทย์หลายสถาบันสร้างเกณฑ์การวินิจฉัยสำหรับแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ได้ง่ายและเป็นมาตรฐานมากขึ้น บางครั้งสามารถยืนยันการวินิจฉัยหลังผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างแม่นยำจากการศึกษาชิ้นส่วนสมองด้วยวิธีการศึกษาเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์

เกณฑ์การวินิจฉัย

สถาบันโรคทางประสาทและการสื่อสารและโรคหลอดเลือดสมองแห่งชาติ (National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke) และสมาคมโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Association) ของสหรัฐสร้างเกณฑ์การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ NINCDS-ADRDA Alzheimer's Criteria ในปี 2527 และมีการปรับปรุงอย่างกว้างขวางในปี 2550 เกณฑ์การวินิจฉัยดังกล่าวกำหนดให้ผู้ป่วยปรากฏความบกพร่องในการรู้และสงสัยเป็นกลุ่มอาการภาวะสมองเสื่อมต้องได้รับการตรวจยืนยันโดยการประเมินทางจิตประสาทวิทยาเพื่อวินิจฉัยทางคลินิกว่ามีโอกาส (possible) หรืออาจ (probable) เป็นโรคอัลไซเมอร์ ส่วนการวินิจฉัยแน่นอนได้แก่การตรวจยืนยันทางจุลพยาธิวิทยา คือการตรวจเนื้อเยื่อสมองทางจุลทรรศน์ พบว่าเกณฑ์การวินิจฉัยดังกล่าวมีความเชื่อถือได้และความสมเหตุสมผลดีเมื่อเทียบกับการวินิจฉัยยืนยันทางจุลพยาธิวิทยา ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์มักพบความบกพร่องของในการรู้ 8 รูปแบบ ได้แก่ ด้านความจำ, ภาษา, ทักษะด้านความรู้สึก, ความใส่ใจ, ทักษะกล้ามเนื้อ, การรู้กาลเทศะและบุคคล, การแก้ปัญหา และความสามารถเชิงหน้าที่ รูปแบบการรู้ที่บกพร่องดังกล่าวเทียบเท่ากับเกณฑ์การวินิจฉัย NINCDS-ADRDA Alzheimer's Criteria ดังที่ระบุในเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช คู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต (DSM-IV-TR) ซึ่งตีพิมพ์โดยสมาคมจิตเวชศาสตร์อเมริกา

เครื่องมือในการวินิจฉัย

 
การตรวจคัดกรองโรคทางจิตประสาทวิทยาสามารถช่วยวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ได้ โดยในการทดสอบจะให้ผู้ป่วยวาดตามแบบที่แสดงในภาพข้างต้น จำคำศัพท์ อ่าน หรือลบเลขต่อเนื่อง

มีการใช้การทดสอบทางจิตประสาทวิทยาต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาวะทางจิตแบบย่อ (mini-mental state examination; MMSE) อย่างกว้างขวางเพื่อประเมินความบกพร่องในการรู้เพื่อใช้วินิจฉัยโรค ส่วนชุดแบบทดสอบที่ละเอียดและครอบคลุมกว่านี้มีความจำเป็นสำหรับผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง โดยเฉพะาอย่างยิ่งในระยะแรก ๆ ของโรคอัลไซเมอร์ การตรวจทางประสาทวิทยาในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะแรกโดยทั่วไปให้ผลปกติ ยกเว้นสำหรับการรู้เสื่อมอย่างชัดเจนเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ต่างจากผลที่เกิดจากกระบวนการของโรคอื่น รวมทั้งภาวะความจำเสื่อมจากสาเหตุอื่น

การตรวจทางประสาทวิทยาเพิ่มเติมมีความสำคัญในการวินิจฉัยแยกโรคโรคอัลไซเมอร์และโรคอื่น ๆ การซักประวัติจากสมาชิกในครอบครัวอาจช่วยในการประเมินโรค ผู้ดูแลผู้ป่วยอาจให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรชีวิตประจำวันของผู้ป่วย รวมทั้งความถดถอยของหน้าที่ทางจิตของผู้ป่วยตามเวลา ความเห็นหรือมุมมองของผู้ดูแลมักมีความสำคัญในการวินิจฉัยหากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์นั้นปกติไม่รับรู้ความเจ็บป่วยของตนเอง หลายครั้งครอบครัวอาจพบอาการของภาวะสมองเสื่อมระยะแรกได้ยากตั้งแต่แรกและอาจสื่อสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแม่นยำแก่แพทย์

การทดสอบเพิ่มเติมให้ข้อมูลเพิ่มในบางลักษณะของโรคหรือใช้เพื่อคัดการวินิจฉัยอื่นออก การตรวจเลือดสามารถช่วยระบุสาเหตุอื่นของภาวะความจำเสื่อมที่ไม่ใช่โรคอัลไซเมอร์ได้ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้มักพบได้น้อยแต่หายขาดได้ แพทย์ปกติตรวจการทำงานของไทรอยด์ ประเมินระดับวิตามินบี12 แยกโรคซิฟิลิส แยกปัญหาเมแทบอลิก (รวมทั้งการทดสอบการทำงานของไต ระดับอิเล็กโทรไลต์ และโรคเบาหวาน) ประเมินระดับโลหะหนัก (เช่น ตะกั่ว ปรอท) และภาวะโลหิตจาง และอาจจำเป็นต้องแยกอาการเพ้อ

การทดสอบทางจิตวิทยาสำหรับโรคซึมเศร้าอาจช่วยในการวินิจฉัยเพราะโรคซึมเศร้าสามารถเกิดร่วมกับโรคอัลไซเมอร์ หรือเป็นสาเหตุของความบกพร่องในการรู้

ไม่แนะนำให้ใช้ C-PIB-PET สแกนเป็นเครื่องมือวินิจฉัยระยะแรกหรือใช้พยากรณ์การพัฒนาโรคอัลไซเมอร์เมื่อบุคคลปรากฏอาการแสดงของความบกพร่องทางการรู้เล็กน้อย (MCI) เพราะมีความแม่นยำต่ำ หลักฐานไม่รองรับการใช้ ¹⁸F-FDG PET สแกนเป็นการทดสอบเดี่ยว ๆ เพื่อใช้ระบุบุคคลที่อาจเป็นโรคอัลไซเมอร์เช่นกัน

การป้องกัน

 
จากการศึกษาทางวิทยาการระบาด พบว่ากิจกรรมที่ใช้ทักษะทางสติปัญญาเช่นเล่นหมากรุกหรือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นประจำมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ที่ลดลง แม้จะไม่พบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลก็ตาม

ไม่มีหลักฐานชี้ชัดสนับสนุนว่ามีวิธีหนึ่งวิธีใดที่สามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างมีผล การศึกษาทั่วโลกว่าด้วยมาตรการป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์มักให้ผลขัดแย้งกัน การศึกษาทางวิทยาการระบาดเสนอว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สามารถแก้ไขได้อย่างอย่าง เช่น อาหาร ความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม หรือกิจกรรมทางสติปัญญา เป็นต้น กับโอกาสเกิดโรคอัลไซเมอร์ในประชากร แต่ยังต้องมีการวิจัยตลอดจนการทดลองทางคลินิกเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบว่าปัจจัยเหล่านี้สามารถช่วยลดโรคอัลไซเมอร์ได้หรือไม่

อาหาร

บุคคลที่รับประทานอาหารสุขภาพดี หรืออาหารญี่ปุ่น หรืออาหารเมดิเตอร์เรเนียนมีควมเสี่ยงเกิดโรคอัลไซเมอร์ลดลง อาหารเมดิเตอร์เรเนียนอาจช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วยได้ ส่วนุคลที่รับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงและคาร์โบไฮเดรตอย่างง่าย (มอโนหรือไดแซ็กคาไรด์) มีความเสี่ยงสูงกว่า มีการเสนอว่าประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเป็นกลไกการออกฤทธิ์ลดโรคอัลไซเมอร์

บางทีข้อสรุปต่อส่วนประกอบอาหารทำให้แน่ใจได้ยากเพราะผลแตกต่างกันระหว่างการศึกษาจากประชากรกับการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุม มีหลักานจำกัดว่าการใช้แอลกอฮอล์ปริมาณน้อยถึงปานกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไวน์แดง มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ที่ลดลง มีหลักฐานเบื้องต้นว่าคาเฟอีนอาจช่วยป้องกัน อาหารที่มีฟลาโวนอยด์สูงจำนวนหนึ่ง เช่น โกโก้ ไวน์แดงและชา อาจลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์

บทปฏิทัศน์เรื่องการใช้วิตามินและเกลือแร่ไม่พบว่ามีหลักฐานสอดคล้องกันในการแนะนำให้รับประทานวิตามินและเกลือแร่ ซึ่งรวมทั้งวิตามินเอ ซี รูปแอลฟาโทโคฟีรอลของวิตามินอี เซเลเนียม สังกะสี และกรดโฟลิกทั้งที่มีหรือไม่มีวิตามินบี12 หลักฐานจากการศึกษาแบบสุ่มที่มีการควบคุมครั้งหนึ่งบ่งชี้ว่ารูปแอลฟาโทโคฟีรอลของวิตามินอีอาจชะลอการเสื่อมของการรู้ แต่มีการตัดสินว่าหลักฐานนี้มีคุณภาพ "ปานกลาง" การทดลองที่พิจารณากรดโฟลิก (บี9) กับวิตามินบีอื่นไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการเสื่อมของการรู้ใด ๆ อาหารเสริมกรดไขมันโอเมกา-3 จากพืชแสัตว์ และกรดโดโคซาเฮ็กซาอีโนอิก (DHA) ไม่ปรากฏว่ามีประโยชน์ในโรคอัลไซเมอร์ระดับอ่อนถึงปานกลาง

สารเคอร์คิวมิน (curcumin) จากขมิ้นไม่พบประโยชน์ในมนุษย์แม้มีหลักฐานเบื้องต้นในสัตว์ ไม่มีหลักฐานสอดล้องกันและน่าเชื่อได้ว่าแปะก๊วยมีผลดีในการป้องกันความบกพร่องของการรู้และภาวะสมองเสื่อม จนถึงปี 2551 ไม่มีหลักฐานรูปธรรมว่าแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) มีผลช่วยลดอาการของโรคอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อม อย่างไรก็ดี การวิจัยบางส่วนต่อเอ็นโดแคนนาบินอยด์ (endocannabinoids) ดูมีหวัง

ยา

แม้ว่าปัจจัยเสี่ยงด้านโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น ภาวะเลือดมีคอเลสเทอรอลมาก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และการสูบบุหรี่ จะเกี่ยวข้องกับโอกาสเสี่ยงเกิดที่สูงขึ้นและระยะเวลาการดำเนินโรคอัลไซเมอร์ แต่การใช้ยากลุ่มสแตตินซึ่งเป็นยาลดคอเลสเทอรอลไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันหรือช่วยทำให้การดำเนินโรคอัลไซเมอร์ดีขึ้น

ในปี 2550 คาดกันว่าการใช้ยากลุ่มยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตรอยด์ (NSAIDs) เช่น แอสไพริน ไอบูโปรเฟน ในระยะยาวช่วยลดโอกาสเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้บ้าง หลักฐานเสนอว่า NSAIDs อาจลดการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับแอมีลอยด์พลาก แต่การทดลองถูกระงับเพราะมีผลเสียสูง ไม่มีการทดลองเพื่อป้องกันโรคใดสำเร็จเลย จนถึงปี 2554 มีการเสนอยาบางชนิดเป็นสารป้องกันก่อนเกิดอาการ แต่ดูมีประโยชน์ไม่เท่ากับการรักษา ฮอร์โมนทดแทนในสตรีหมดประจำเดือนซึ่งเคยใช้กันแต่เดิม อาจเพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมด้วยซ้ำ

วิถีชีวิต

บุคคลที่ดำเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะทางสติปัญญาเช่นอ่านหนังสือ เล่นหมากกระดาน เล่นปริศนาอักษรไขว้ เล่นดนตรี หรือมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นประจำมีความเสี่ยงการเกิดโรคอัลไซเมอร์ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสงวนการรู้ (cognitive reserve theory) ที่ระบุว่า ประสบการณ์ชีวิตบางอย่างส่งผลให้การทำหน้าที่ของประสาทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ปัจเจกบุคคลมีการสงวนการรู้ซึ่งชะลอการเกิดอาการแสดงของภาวะสมองเสื่อม การศึกษาชะลอการเกิดกลุ่มอาการโรคอัลไซเมอร์แต่ไม่เปลี่ยนระยะเวลาของโรค การเรียนภาษาที่สองแม้มีอายุมากแล้วดูเหมือนช่วยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ กิจกรรมทางกายก็มีความสัมพันธ์กับโอกาสการเกิดโรคอัลไซเมอร์ลดลงเช่นกัน การออกกำลังกายสัมพันธ์กับอัตราภาวะสมองเสื่อมที่ลดลง และยังมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

การบำบัดและการจัดการ

ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หาย การรักษาที่มีในปัจจุบันให้ผลดีเล็กน้อยต่ออาการแต่โดยสภาพแล้วเป็นเพื่อการประทังเท่านั้น การรักษาในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การรักษาด้วยยา การรักษาทางจิตสังคม และการให้การดูแลผู้ป่วย

การรักษาด้วยยา

 
รูปร่างโมเลกุล 3 มิติของโดเนเพซิล (donepezil) ซึ่งเป็นแอนติโคลีนเอสเทอเรส (anticholinesterase) ที่ใช้รักษาอาการโรคอัลไซเมอร์
 
โครงสร้างโมเลกุลของเมแมนทีน (memantine) ซึ่งได้รับการรับรองให้ใช้รักษาอาการโรคอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรง

ปัจจุบันมียาหรือเภสัชภัณฑ์ 5 ชนิดที่ใช้เพื่อรักษาอาการทางการรับรู้ในโรคอัลไซเมอร์ ประกอบด้วย 4 ชนิดเป็นแอนติโคลีนเอสเทอเรส (anticholinesterase) คือ tacrine, rivastigmine, galantamine และ donepezil และอีก 1 ชนิด คือเมแมนทีน (memantine) ซึ่งเป็นสารต้านตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ (NMDA receptor antagonist) ประโยชน์ของการใช้ยาเหล่านี้มีน้อย ไม่มียาใดที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าชะลอหรือหยุดการดำเนินโรคอย่างแท้จริง

ลักษณะของโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นทราบกันดี คือ กัมมันตภาพของเซลล์ประสาทโคลิเนอร์จิก (cholinergic) มีลดลง มีการใช้แอนติโคลีนเอสเทอเรสเพื่อลดอัตราการสลายแอซิทิลโคลีน (acetylcholine; ACh) ทำให้เพิ่มปริมาณความเข้มข้นของ ACh ในสมองเพื่อชดเชย ACh ที่มีปริมาณลดลงอันเนื่องจากการตายของเซลล์ประสาทโคลิเนอร์จิก มีหลักฐานประสิทธิผลของยาเหล่านี้ในโรคอัลไซเมอร์ขั้นเบาถึงปานกลาง และมีหลักฐานบ้างสำหรับการใช้ในระยะรุนแรง การใช้ยาเหล่านี้ในความบกพร่องทางการรู้เล็กน้อยไม่แสดงว่ามีผลชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์แม้แต่น้อย ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ คลื่นไส้อาเจียน ซึ่งอาการทั้งสองเชื่อมโยงกับปริมาณโคลิเนอร์จิกที่มากเกิน ผลข้างเคียงเหล่านี้พบได้ในประมาณ 10–20% ของผู้ใช้ยา และมีความรุนแรงระดับเบาถึงปานกลาง และสามารถจัดการได้โดยปรับขนาดยาช้า ๆ ผลที่พบน้อยลงมา เช่น ตะคริว หัวใจเต้นช้า เบื่ออาหาร น้ำหนักลด และเพิ่มการสร้างกรดกระเพาะ

กลูตาเมตเป็นสารสื่อประสาทชนิดกระตุ้นในระบบประสาท แต่หากมีปริมาณมากเกินในสมองอาจทำให้เซลล์ตายได้จากกระบวนการชื่อว่า ภาวะเอ็กไซโททอกซิก (excitotoxicity) อันเกิดจากการกระตุ้นอย่างมากเกินของตัวรับกลูตาเมต ภาวะเอ็กไซโททอกซิกไม่ได้เกิดเฉพาะในโรคอัลไซเมอร์ แต่ยังพบในโรคทางระบบประสาทอื่น เช่น โรคพาร์กินสันและโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis) เมแมนทีน (Memantine) เป็นสารต้านตัวรับเอ็นเอ็มดีเอชนิดไม่แข่งขัน (noncompetitive) ซึ่งใช้ครั้งแรกเป็นสารต้านไข้หวัดใหญ่ สารนี้จะทำงานในระบบกลูตาเมเทอร์จิกโดยขัดขวางตัวรับเอ็นเอ็มดีเอและยับยั้งการกระตุ้นมากเกินของกลูตาเมต เมแมนทีนมีประสิทธิภาพเล็กน้อยในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ชนิดปานกลางและรุนแรง ผลข้างเคียงของเมแมนทีนยังรายงานพบไม่บ่อยและไม่รุนแรง เช่น ประสาทหลอน สับสน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ และล้า การใช้ยาเมแมนทีนและโดเนเพซิลร่วมกันให้ประสิทธิผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่มีประสิทธิผลเพียงเล็กน้อยในทางคลินิก

ยารักษาโรคจิตนอกแบบ (atypical antipsychotics) มีประโยชน์ในการลดความก้าวร้าวและโรคจิตในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์อยู่บ้าง แต่ประโยชน์นั้นอาจมีน้อยกว่าผลข้างเคียงที่รุนแรง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ปัญหาการเคลื่อนไหวหรือการรู้ลดลง และการใช้ระยะยาวมีการแสดงว่าสัมพันธ์กับอัตราตายที่เพิ่มขึ้น การหยุดใช้ยาต้านโรคจิตในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ดูปลอดภัย

แม้ว่ายาฮูเปอร์ซีนเอ (Huperzine A) จะดูมีหวัง แต่ยังต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมก่อนแนะนำให้ใช้

การรักษาทางจิตสังคม

 
ห้องที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการบำบัดด้วยบูรณาการการรับความรู้สึก เรียกว่า สโนซีเลน (snoezelen) เป็นการบำบัดผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยจิตสังคมโดยมุ่งเน้นอารมณ์

มีการนำการรักษาทางจิตสังคมมาใช้เสริมกับการรักษาด้วยยา แบ่งออกเป็นวิธีมุ่งเน้นด้านพฤติกรรม (behaviour-oriented), อารมณ์ (emotion-oriented), การรู้ (cognition-oriented) หรือการกระตุ้น (stimulation-oriented) ส่วนงานวิจัยว่าด้วยประสิทธิผลนั้นยังหาไม่พบและไม่จำเพาะต่อโรคอัลไซเมอร์ แต่มุ่งเน้นไปยังภาวะสมองเสื่อมโดยรวมแทน

การแก้ไขพฤติกรรมคือการพยายามระบุและลดสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนและผลที่ตามมาของพฤติกรรมปัญหา วิธีดังกล่าวยังไม่แสดงผลสำเร็จในการทำให้หน้าที่โดยรวมดีขึ้น แต่สามารถช่วยลดปัญหาพฤติกรรมบางอย่างได้ เช่น การกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัจจุบันยังขาดข้อมูลคุณภาพสูงเกี่ยวกับประสิทธิผลของเทคนิคดังกล่าวในการรักษาปัญหาพฤติกรรมอื่น ๆ เช่น การหนีออกจากบ้าน ดนตรีบำบัดมีประสิทธิภาพลดอาการทางพฤติกรรมและจิต

การรักษาที่มุ่งเน้นด้านอารมณ์ได้แก่ การบำบัดด้วยความทรงจำ (reminiscence therapy; RT), การบำบัดด้วยการให้เหตุผล (validation therapy), จิตบำบัดแบบประคับประคอง (supportive psychotherapy), การบูรณาการการรับความรู้สึก (sensory integration) หรือที่เรียกว่า สโนซีเลน (snoezelen) และการบำบัดด้วยการจำลองการมีอยู่ (simulated presence therapy; SPT) บทปฏิทัศน์คอคแครนไม่พบหลักฐานว่าการรักษาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ จิตบำบัดแบบประคับประคองมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์รูปนัยน้อยหรือไม่มีเลย แต่แพทย์บางคนพบว่าวิธีดังกล่าวช่วยให้บุคคลที่มีการรู้บกพร่องเล็กน้อยปรับตัวเข้ากับความเจ็บป่วยของตนได้ การบำบัดด้วยความทรงจำเกี่ยวข้องกับการอภิปรายประสบการณ์ในอดีตเป็นกลุ่มหรือแยกเดี่ยว ซึ่งมีการใช้ภาพถ่าย สิ่งของในบ้าน บันทึกดนตรีและเสียง หรือสิ่งของที่คุ้นเคยอย่างอื่นในอดีตมาช่วย บทปฏิทัศน์ปี 2561 ของ RT พบว่าผลลัพธ์ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การทดลองมีขนาดเล็กและนัยสำคัญทางคลินิกที่น่าสงสัย และมีสถานที่แตกต่างกัน การบำบัดด้วยการจำลองการมีอยู่ตั้งอยู่บนทฤษฎีการยึดติด (attachment) และมีการเล่นบันทึกเสียงของญาติสนิทที่สุดของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ มีหลักฐานบ้างว่า SPT อาจลดพฤติกรรมท้าทาย ท้ายที่สุด การบำบัดด้วยการให้เหตุผลอาศัยพื้นฐานของการยอมรับความเป็นจริงและความจริงส่วนบุคคลของประสบการณ์ผู้อื่น ต่างจากการบูรณาการการรับความรู้สึก (sensory integration) ที่อาศัยการออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้ ไม่มีหลักฐานสนับสนุนประโยชน์ของการบำบัดสองวิธีนี้

เป้าหมายของการรักษาที่มุ่งเน้นการรู้คือการลดความบกพร่องในการรู้ (cognitive deficit) ซึ่งได้แก่การรับรู้ความเป็นจริงและการฟื้นฟูการรู้ การรับรู้ความเป็นจริง (reality orientation) ประกอบด้วยการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลา สถานที่ หรือบุคคลเพื่อช่วยให้เข้าใจตัวตนเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมและสถานที่ที่เขาอยู่ ในขณะที่การฟื้นฟูการรู้ (cognitive retraining) มุ่งพัฒนาความสามารถที่บกพร่องโดยการบริหารจิต ทั้งสองวิธีการแสดงประสิทธิผลบางส่วนในการทำให้ความสามารถด้านการรู้ดีขึ้น แม้ในบางการศึกษาผลดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและมีรายงานว่าเกิดผลเสียต่อผู้ป่วย เช่น ความคับข้องใจ

การรักษาที่มุ่งเน้นการกระตุ้น เช่น ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด การบำบัดโดยอาศัยสัตว์เลี้ยง กายภาพบำบัด และนันทนาการบำบัดชนิดอื่น การกระตุ้นมีการสนับสนุนอยู่บ้างเพื่อพัฒนาพฤติกรรม อารมณ์ และหน้าที่ อย่างไรก็ตาม การรักษาเหล่านี้นอกจากจะให้ผลดีในด้านการรักษาแล้วประโยชน์หลักยังช่วยพัฒนาทักษะในชีวิตประจำวันด้วย ประสิทธิผลของการกระตุ้นสมองที่ไม่รุกล้ำและการกระตุ้นสมองแบบรุกล้ำในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ยังไม่แน่ชัด

การดูแลผู้ป่วย

เหตุที่โรคอัลไซเมอร์ยังไม่สามารถรักษาหายขาดได้ และผู้ป่วยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ดูแลจึงมีความสำคัญในการรักษาและต้องช่วยจัดการดูแลอย่างระมัดระวังตลอดการดำเนินโรค

ในผู้ป่วยระยะแรกและระยะปานกลาง การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตช่วยให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากขึ้นและลดภาระต่อผู้ดูแลได้ ตัวอย่างเช่นการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้น การล็อกบ้านและรั้ว การติดป้ายหรือฉลากบนเครื่องใช้ภายในบ้านเพื่อบอกหรือเตือนผู้ป่วย หรือการใช้อุปกรณ์ชีวิตประจำวันที่มีการดัดแปลง ถ้าผู้ป่วยเริ่มมีปัญหาการรับประทาน อาจเตรียมอาหารเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือปั่น ถ้าผู้ป่วยเริ่มมีอาการกลืนลำบากอาจต้องใช้สายให้อาหาร (feeding tube) ในกรณีดังกล่าวผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวควรคำนึงถึงประสิทธิผลและจริยธรรมของการให้อาหารทางสายยางต่อเนื่อง ไม่มีข้อบ่งชี้ให้ทำการยึดยั้งผู้ป่วยอยู่กับที่ในทุกระยะของโรค แต่มีบางสถานการณ์จำเป็นต้องใช้วิธีดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายหรือทำอันตรายต่อผู้ดูแล

เมื่อโรคดำเนินไป อาจเกิดปัญหาทางการแพทย์อื่น ๆ ตามมา เช่น โรคในช่องปากและฟัน แผลกดทับ ขาดสารอาหาร ปัญหาสุขอนามัย หรือการติดเชื้อในทางเดินหายใจ ผิวหนังหรือตา การดูแลอย่างระมัดระวังช่วยป้องกันภาวะดังกล่าว และหากเกิดปัญหาดังกล่าวตามมาแล้วต้องรับการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ในระยะสุดท้ายของโรค การรักษาจะมุ่งเน้นการบรรเทาความรู้สึกไม่สะดวกสบายไปจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิต โดยมักอาศัยความช่วยเหลือของฮอสพิส (hospice)

การพยากรณ์โรค

 
การสูญเสียปีสุขภาวะสำหรับอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมอื่นต่อผู้อยู่อาศัย 100,000 คนในปี 2547
  ไม่มีข้อมูล
  ≤ 50
  50–70
  70–90
  90–110
  110–130
  130–150
  150–170
  170–190
  190–210
  210–230
  230–250
  ≥ 250

การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ในระยะแรกทำได้ยาก การวินิจฉัยแน่นอนมักต้องปรากฏความบกพร่องในการรู้ที่เป็นอันตรายต่อกิจวัตรประจำวันแม้ว่าผู้ป่วยจะยังสามารถอยู่โดยไม่พึ่งพาผู้อื่นได้ โรคจะดำเนินต่อไปจากปัญหาการรู้เล็กน้อยเช่นความจำเสื่อม ไปเป็นระยะที่รบกวนการรู้และอื่น ๆ จนไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ด้วยตัวเองได้ โดยเฉพาะในระยะท้ายของโรค

ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์มีการคาดหมายคงชีพน้อยกว่าประชากรปกติ อายุคาดหมายคงชีพหลังวินิจฉัยตรงแบบมีพิสัยระหว่าง 3 ถึง 10 ปี ผู้ป่วยน้อยกว่า 3% ดำรงชีวิตอยู่เกิน 14 ปีหลังได้รับการวินิจฉัย ลักษณะที่สำคัญของโรคนี้อันสัมพันธ์กับอัตรารอดชีพที่ลดลง คือ การเพิ่มความรุนแรงของความบกพร่องทางการรู้, การลดระดับการทำหน้าที่, ประวัติการล้ม, และการรบกวนการทดสอบทางประสาทวิทยา โรคอื่น ๆ ที่อาจเกิดร่วม เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน หรือประวัติการติดสุราก็เกี่ยวข้องกับการรอดชีพที่ลดลง แม้ว่าผู้ป่วยยิ่งเกิดโรคอัลไซเมอร์เร็วเท่าใดก็ยิ่งมีปีรอดชีพรวมนานขึ้น แต่การคาดหมายคงชีพจะลดลงเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับประชากรสุขภาพดีในกลุ่มที่มีอายุน้อย ชายมีแนวโน้มพยากรณ์รอดชีพน้อยกว่าหญิง

ปอดบวมและภาวะขาดน้ำเป็นสาเหตุสุดท้ายของการตายที่พบบ่อยที่สุด ส่วนมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบน้อยกว่าประชากรทั่วไป

วิทยาการระบาด

อัตราเกิดโรคหลังอายุ 65 ปี
อายุ ผู้ป่วยใหม่ต่อ
พันคน–ปี
65–69  3
70–74  6
75–79  9
80–84 23
85–89 40
90–   69

การศึกษาทางวิทยาการระบาดอาศัยการวัดหลัก 2 ชนิด คือ อุบัติการณ์และความชุกของโรค อุบัติการณ์คือจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ต่อหน่วยคน–เวลาที่เสี่ยงรับโรค (มักใช้จำนวนผู้ป่วยใหม่ต่อพันคน–ปี) ในขณะที่ความชุกของโรคคือจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่เป็นโรคในประชากรทั้งหมดในเวลาหนึ่ง

เมื่อพิจารณาอุบัติการณ์ การศึกษาตามแผน (cohort study) ติดตามประชากรที่ยังไม่มีโรคอัลไซเมอร์ในระยะเวลาหลายปี พบว่ามีอัตราเกิดภาวะสมองเสื่อมระหว่าง 10–15 ต่อพันคน–ปี และอัตราเป็นโรคอัลไซเมอร์ 5–8 ต่อพันคน–ปี ซึ่งหมายความว่าในจำนวนผู้ป่วยสมองเสื่อมใหม่ในแต่ละปีมีครึ่งหนึ่งเป็นโรคอัลไซเมอร์ การมีอายุมากขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคนี้ และอัตราอุบัติการณ์โรคในแต่ละช่วงวัยก็ไม่เท่ากันกล่าวคือหลังจากอายุ 65 ปีขึ้นไป ทุกๆ 5 ปีหลังจากนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอัลไซเมอร์จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า คือเพิ่มตั้งแต่ 3 จนถึง 69 ต่อพันคน–ปี นอกจากนี้อัตราอุบัติการณ์ยังแตกต่างกันระหว่างเพศ เพศหญิงจะมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรที่มีอายุมากกว่า 85 ปี ในสหรัฐ ความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคอัลไซเมอร์ในประชากรขาวที่มิใช่ฮิสแปนิกสูงกว่าประชากรดำที่มิใช่ฮิสแปนิก 26% ขณะที่ประชากรฮิสแปนิกมีความเสี่ยงต่ำกว่าประชากรขาวที่มิใช่ฮิสแปนิก 30%

ความชุกของโรคอัลไซเมอร์ในประชากรขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุบัติการณ์และอัตรารอด เนื่องจากอุบัติการณ์ของโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นตามอายุ การวิเคราะห์จึงจำเป็นต้องอาศัยอายุเฉลี่ยของประชากรที่สนใจด้วย มีการประมาณความชุกของโรคอัลไซเมอร์ในสหรัฐที่ประมาณ 1.6% ในปี 2543 ทั้งในประชากรทั้งหมดและในกลุ่มอายุ 65–74 ปี และมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็น 19% ในกลุ่มอายุ 75–84 ปี และ 42% ในกลุ่มอายุมากกว่า 84 ปี อัตราความชุกในประเทศกำลังพัฒนาน้อยกว่าในประเทศพัฒนาแล้ว องค์การอนามัยโลกประมาณว่าในปี 2548 ประชากรทั่วโลก 0.379% มีภาวะสมองเสื่อม และอุบัติการณ์จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.441% ในปี 2558 และเป็น 0.556% ในปี 2573 การศึกษาอื่นๆ ก็ให้ข้อสรุปที่ใกล้เคียงกัน การสึกษาอื่นให้ข้อสรุปคล้ายกัน ในการศึกษาครั้งหนึ่งประมาณว่าในปี 2549 ประชากรโลก 0.40% (พิสัย 0.17–0.89%; จำนวนสัมบูรณ์ 26.6 ล้านคน; พิสัย 11.4–59.4 ล้านคน) ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ และอัตราความชุกจะเพิ่มเป็น 3 เท่า และจำนวนสัมบูรณ์จะเพิ่มเป็น 4 เท่าในปี 2593

ประวัติศาสตร์

 
ออกุสต์ เด. (Auguste D) ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์รายแรกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอาลอยซ์ อัลซไฮเมอร์ เมื่อปี 2444

นักปรัชญาและแพทย์ในยุคกรีกโบราณและโรมันเชื่อมโยงวัยสูงอายุกับภาวะสมองเสื่อมที่เพิ่มขึ้น แต่ย่างเข้าปี 2444 กว่าที่จิตแพทย์ชาวเยอรมันชื่อ อาลอยซ์ อัลซไฮเมอร์ (Alois Alzheimer) สามารถระบุผู้ป่วยคนแรกด้วยโรคที่ต่อมาได้ชื่อว่า โรคอัลไซเมอร์ ในผู้ป่วยหญิงอายุ 55 ปีชื่อ ออกุสต์ เด. เขาติดตามผู้ป่วยรายนี้จนเสียชีวิตในปี 2449 และได้รายงานต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในปีนั้น จากนั้นเป็นเวลา 5 ปี มีรายงานผู้ป่วยที่มีอาการเดียวกัน 11 รายในเอกสารทางการแพทย์ รายงานบางส่วนเริ่มใช้คำว่า "โรคอัลไซเมอร์" แล้ว เอมิล เครเพลิน (Emil Kraepelin) อธิบายโรคนี้เป็นโรคใหม่เป็นครั้งแรกหลังระงับลักษณะทางคลินิก (หลงผิดและประสาทหลอน) และลักษณะทางพยาธิวิทยา (พลากหลอดเลือดแดงแข็ง) ที่อยู่ในรายงานต้นฉบับของออกุสต์ เด. เขาใส่ โรคอัลไซเมอร์ หรือที่เครเพลินเรียกว่า ภาวะสมองเสื่อมก่อนวัยชรา (presenile dementia) เข้าเป็นชนิดย่อยของ ภาวะสมองเสื่อมในวัยชรา ใน ตำราจิตเวชศาสตร์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 ซึ่งตีพิมพ์ปี 2453

สำหรับช่วงเวลาส่วนใหญ่ของคริสต์ศตวรรษที่ 20 การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์สงวนไว้สำหรับปัจเจกอายุระหว่าง 45 ถึง 65 ปีซึ่งมีอาการภาวะสมองเสื่อม ศัพทวิทยาเปลี่ยนหลังปี 2520 เมื่อการประชุมเรื่อง AD สรุปว่าการแสดงออกทางคลินิกและพยาธิวิทยาของภาวะสมองเสื่อมก่อนวัยชราและวัยชราแทบไม่ต่างกัน แม้ผู้ประพันธ์เสริมว่าทั้งนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีสาเหตุอย่างอื่น สุดท้ายทำให้การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ไม่ขึ้นกับอายุ มีการใช้คำว่า ภาวะสมองเสื่อมวัยชราชนิดอัลไซเมอร์ (SDAT) อยู่ช่วงหนึ่งเพื่ออธิบายโรคอัลไซเมอร์ในบุคคลอายุเกิน 65 ปี และคำว่า "โรคอัลไซเมอร์คลาสสิก" ใช้อธิบายบุคคลที่อายุน้อยกว่า 65 ปี สุดท้าย มีการเห็นชอบอย่าเป็นทาการให้ใช้โรคอัลไซเมอร์ในการตั้งชื่อทางการแพทย์เพื่ออธิบายบุคคลอายุเท่าใดก็ได้ที่มีรูปแบบอาการทั่วไป การดำเนินโรคและประสาทพยาธิวิทยาอันเป็นลักษณะของโรคอัลไซเมอร์

สังคมและวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายทางสังคม

ภาวะสมองเสื่อม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอัลไซเมอร์ อาจถือได้เป็นโรคที่เสียค่าใช้จ่ายสูงเป็นอันดับต้น ๆ สำหรับสังคมในทวีปยุโรปและสหรัฐ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในประเทศอื่นอย่างอาร์เจนตินา และเกาหลีใต้ ก็สูงและกำลังเพิ่มขึ้นเช่นกัน ราคาของโรคอาจเพิ่มขึ้นจากสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น และกลายเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ AD มีทั้งค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยตรง เช่น การบริบาลในสถานบริบาล ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ทางการแพทย์โดยตรง เช่น การบริบาลเวลากลางวันในบ้าน (in-home day care) และค่าใช้จ่ายโดยอ้อม เช่น ผลิตภาพที่เสียไปของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล มูลค่านี้แตกต่างกันไปตามการศึกษาต่าง ๆ แต่มูลค่าสำหรับภาวะสมองเสื่อมทั่วโลกคำนวณไว้ประมาณ 160,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนมูลค่าของโรคอัลไซเมอร์ในสหรัฐอาจถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

ค่าใช้จ่ายสำหรับสังคมมีที่มาจากการบริบาลระยะยาวโดยวิชาชีพสาธารณสุขมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรักษาในสถานพยาบาลซึ่งคิดเป็นสองในสามของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสังคม ค่าใช้จ่ายของการอาศัยที่บ้านก็สูงมากเช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อนำค่าใช้จ่ายโดยอ้อมสำหรับครอบครัว เช่น เวลาการให้การดูแลและรายได้ที่เสียไปของผู้ดูแล มาพิจารณาด้วย

ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อมและการมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง และมีความสัมพันธ์กับเวลาที่ต้องให้การดูแลที่จำเป็นสำรับการบริบาลทางกายภาพ ฉะนั้น การรักษาใด ๆ ที่ชะลอการเสื่อมของการรู้ ชะลอการรับรักษาในสถานพยาบาล หรือลดชั่วโมงของผู้ดูแลจะมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การประเมินการรักษาปัจจุบันทางเศรษฐกิจแสดงผลลัพธ์ทางบวก

ภาระของผู้ดูแล

ผู้ดูแลหลักมักเป็นคู่สมรสหรือญาติสนิท ทราบกันว่าโรคอัลไซเมอร์เป็นภาระใหญ่หวงต่อผู้ดูแลซึ่งมีทั้งแง่มุมทางสังคม จิตวิทยา กายภาพหรือเศรษฐกิจ ปกติผู้ป่วย AD และครอบครัวมักนิยมการบริบาลที่บ้าน ตัวเลือกนี้ยังชะลอหรือกำจัดความจำเป็นต้องได้รับากรบริบาลระดับที่เป็นวิชาชีพมากขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น กระนั้น ผู้อยู่อาศัยในสถานบริบาลสองในสามมีภาวะสมองเสื่อม

ผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมีอัตราโรคทางกายและจิตใจสูง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับปัญหาทางจิตสังคมที่เพิ่มขึ้นของผู้ดูแลหลัก ได้แก่ การมีผู้ป่วยที่บ้าน ผู้ดูแลเป็นคู่สมรส พฤติกรรมที่ต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งของผู้ป่วย เช่น โรคซึมเศร้า พฤติกรรมเปลี่ยน ประสาทหลอน ปัญหาการหลับหรือปัญหาการเดิน และการแยกตัวจากสังคม สำหรับปัญหาเศรษฐกิจ ผู้ดูแลครอบครัวมักต้องสละเวลางานเพื่อใช้เวลา 47 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ยกับผู้ป่วย AD ขณะที่มีค่าใช้จ่ายการบริบาลผู้ป่วยสูง ค่าใช้จ่ายโดยตรงและโดยอ้อมของการบริบาลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์โดยเฉี่ยอยู่ระหว่าง 18,000 ถึง 77,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีในสหรัฐ ขึ้นอยู่กับการศึกษา

การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมและการสอนยุทธศาสตร์การรับมือไม่ว่าแบบเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มปรากฏว่ามีประสิทธิผลในการเพิ่มสุขภาพจิตของผู้ดูแล

สื่อ

มีการพรรณนา AD ในภาพยนตร์อย่าง ไอริส (ปี 2544) ซึ่งยึดบันทึกความทรงจำของไอริส เมอร์ด็อค ภรรยาของจอห์น เบย์ลีย์; เดอะโน้ตบุ๊ก (ปี 2547) ซึ่งอิงนวนิยายชื่อเดียวกันโดยนิโคลัส สปากส์ในปี 2539; เมมโมรีส์ออฟทูมอร์โรว์ (ปี 2549) ซึ่งอิงนวนิยายชื่อเดียวกันโดยฮิโรชิ โอกิวาระ; อะเวย์ฟรอมเฮอร์ (ปี 2549) ซึ่งอิงตามนิยายสั้น เดอะแบร์เคมโอเวอร์เดอะเมาน์เทน ของอลิซ มันโร; อลิซ...ไม่ลืม (Still Alice, ปี 2557) มีเนื้อหาว่าด้วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ระยะแรก โดยอิงตามนวนิยายชื่อเดียวกันเมื่อปี 2550 โดยลิซา จีโนวา สารคดีว่าด้วยโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ มัลคอล์มแอนด์บาร์บารา: อะเลิฟสตอรี (ปี 2542) และ มัลคอล์มแอนด์บาร์บารา: เลิฟส์แฟร์เวล (ปี 2550) ซึ่งมีมัลคอล์ม พอยต์ตันนำแสดงทั้งสองเรื่อง

ทิศทางการวิจัย

ยา

ในรอบทศวรรษปี 2545–2555 มีการประเมินสารประกอบ 244 ชนิดในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1, 2 และ 3 และมีสารประกอบชนิดเดียว (เมแมนทีน) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ โซเลนซูแมบ (solanezumab) และอะดูคานูแมบ (aducanumab) ไม่แสดงว่ามีประสิทธิภาพในผู้ที่มีอาการของโรคอัลไซเมอร์แล้ว

พื้นที่การวิจัยหนึ่งมุ่งเน้นการรักษาพยาธิภาพโรคพื้นเดิม การลดระดับบีตาแอมีลอยด์เป็นเป้าหมายทั่วไปของสารประกอบที่กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวน (เช่น อะโปมอร์ฟีน) การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันหรือการให้วัคซีนสำหรับโปรตีนแอมีลอยด์เป็นวิธีการรักษาหนึ่งที่อยู่ระหว่างการศึกษา จะใช้การบำบัดแบบสันนิษฐาน (putative therapy) เพื่อรักษาผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว ซึ่งต่างจากการให้วัคซีนเพื่อป้องกัน ทั้งนี้ ตั้งอยู่บนมโนทัศน์ของการฝึกระบบภูมิคุ้มกันให้รับรู้ โจมตีและย้อนกลับซึ่งการสะสมแอมีอยด์เพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินโรค ตัวอย่างของวัคซีนป้องกันที่กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนได้แก่ ACC-001 แม้มีการระงับการทดลองในปี 2551 สารที่คล้ายกันอีกสารหนึ่ง ได้แก่ บาพินิวซูแมบ (bapineuzumab) ซึ่งเป็นแอนติบอดีที่ได้รับการออกแบบมาให้เหมือนกับแอนติบอดีต่อแอมีลอยด์ที่เหนี่ยวนำตามธรรมชาติ อย่างไรก็ดี พบว่าสารภูมิคุ้มกันบำบัดก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่น่ากังวลบางอย่าง เช่น ความผิดปกติของการสร้างภาพที่เกี่ยวข้องกับแอมีลอยด์ (amyloid-related imaging abnormalities) แนวทางการพัฒนายาอย่างอื่นคือสารที่ช่วยป้องกันระบบประสาท เช่น AL-108 และสารการลดอันตรกิริยาโลหะกับโปรตีน (metal-protein interaction attenuation agent) เช่น PBT2 ด้านโปรตีนรวมตัวที่ขัดขวางตัวรับทีเอ็นเอฟแอลฟา (TNFα receptor-blocking fusion protein) อีแทเนอร์เซปต์ (etanercept) ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ให้ความเชื่อมั่น

ในปี 2551 มีการทดลองทางคลินิกแยกกันสองการทดลองแสดงผลลัพธ์เชิงบวกในการเปลี่ยนการดำเนินโรคใน AD ขั้นเบาและปานกางด้วยเมทิลไทโอนิเนียมคลอไรด์ ซึ่งเป็นยายับยั้งการสะสมโปรตีนเทา และไดมีบอน สารต้านฮิสตามีน แต่การทดลองระยะที่ 3 ของไดมีบอนไม่มีผลเชิงบวกในจุดสิ้นสุดปฐมภูมิและทุติยภูมิ งานวิจัยเมทิลไทโอนิเนียมคลอไรด์แสดงว่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของเมทิลไทโอนิเนียมจากทางเดินอาหารได้รับผลกระทบจากการได้รับอาหารและความเป็นกรดของกระเพาะอาหาร ทำให้ขนาดยาแปรปรวนอย่างไม่คาดคิด สูตรที่มีการปรับให้เสถียรแล้วตัวใหม่ เช่น โปรดรัก LMTX อยู่ในการทดลองระยะที่ 3 (ในปี 2557)

การป้องกันเชิงพฤติกรรม

การวิจัยเรื่องผลของการทำสมาธิต่อการสงวนความจำและการทำหน้าที่เชิงการรู้ยังอยู่ในขั้นแรกเริ่ม บทปฏิทัศน์ในปี 2558 เสนอว่าการรักษาที่เน้นสติอาจป้องกันหรือชะลอการเกิดความบกพร่องทางการรู้เล็กน้อยและโรคอัลไซเมอร์ได้

การติดเชื้อและการส่งผ่าน

พบว่าไวรัสเริม HSV-1 อยู่ในบริเวณเดียวกับแอมีลอยด์พลาก ซึ่งมีการเสนอว่ามีความเป็นไปได้ที่สามารถรักษาหรือป้องกัน AD ด้วยยาต้านไวรัส การศึกษายาต้านไวรัสในการเพาะเซลล์ให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

มีการอธิบายการติดเชื้อราของสมองผู้ป่วย AD มีการเสนอสมมติฐานโดยนักจุลชีววิทยา แอล. คาร์ราสโค เมื่อกลุ่มของเขาพบสหสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างการติดเชื้อราทั่วร่างกับ AD งานวิจัยเพิ่มเติมเปิดเผยว่ามีการติดเชื้อราในบริเวณต่าง ๆ ของสมองผู้ป่วย AD แต่ไม่พบในปัจเจกควบคุม การติดเชื้อราอธิบายอาการที่สังเกตได้ในผู้ป่วย AD การดำเนินโรคอย่างช้าของ AD สมกับสภาพเรื้อรังของการติดเชื้อราทั่วกายบางชนิด ซึ่งอาจไม่มีอาการ ฉะนั้นจึงไม่ผิดสังเกตและไม่ได้รับการรักษา สมมติฐานเชื้อรายังเข้าได้กับสมมติฐาน AD อื่นที่มีอยู่แล้วอื่น เช่น สมมติฐานแอมีลอยด์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง ดังที่ อาร์. มัวร์และ อาร์. แทนซีในแบบจำลอง AD ของหนูและหนอน

นอกจากนี้ กำลังมีการศึกษาการส่งผ่านระหว่างบุคคลที่เป็นไปได้ในผู้ป่วยหายาก เช่น ในผู้ป่วยโกรทฮอร์โมน

การสร้างภาพ

ในบรรดาเทคนิคการสร้างภาพทางการแพทย์ เครื่องถ่ายภาพรังสีชนิดแกมมาหลายระนาบ (single photon emission computed tomography) ดูเหมือนดีที่สุดในการแยกโรคอัลไซเมอร์จากภาวะสมองเสื่อมชนิดอื่น และมีการแสดงว่าระดับความแม่นยำสูงกว่าเมื่อเทียบกับการทดสอบทางจิตวิทยาและการวิเคราะห์ประวัติทางการแพทย์ ความก้าวหน้าดังกล่าวนำให้มีการเสนอให้เป็นเกณฑ์การวินิจฉัยใหม่

การถ่ายภาพรังสีระนาบด้วยการปล่อยโพซิตรอน (เพท) ด้วยพิตต์สเบิร์กคอมพาวน์บี (PiB) ยังใช้สืบสวนโรคได้อยู่ แต่เภสัชรังสีเพทสแกนคล้ายกัน ชื่อ ฟอร์เบตาพีร์ (florbetapir) ซึ่งมีฟลูออรีน-18 นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่อยู่ได้นานกว่า เป็นเครื่องมือวินิจฉัยในโรคอัลไซเมอร์

การสร้างภาพแอมีลอยด์น่าจะใช้ร่วมกับมาร์กเกอร์อื่นมากกว่าใช้เป็นทางเลือกเดี่ยว ๆ เอ็มอาร์ไอเชิงปริมาตรสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงขนาดบริเวณต่าง ๆ ของสมองได้ การวัดบริเวณเห่านี้ว่าการฝ่อระหว่างการดำเนินโรคอัลไซเมอร์มีการแสดงผลลัพธ์ที่มีหวังว่าจะเป็นตัวบ่งชี้เพื่อวินิจฉัยในอนาคต และอาจมีราคาถูกกว่าวิธีสร้างภาพแบบอื่นที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

ในปี 2554 คณะกรรมการองค์การอาหารและยาสหรัฐออกเสียงเป็นเอกฉันท์แนะนำการอนุมัติฟอร์เบตาพีร์ สารที่ใช้สร้างภาพดังกล่าวสามารถช่วยตรวจจับพลากสมองของโรคอัไซเมอร์ได้ ผลสแกนเป็นลบบ่งชี้ว่ามีพลากกระจัดกระจายหรือไม่มีพลาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัย AD

การวินิจฉัย

มีการเน้นการวิจัยโรคอัลไซเมอร์ในด้านการวินิจฉัยโรคดังกล่าวก่อนเริ่มปรากฏอาการ มีการพัฒนาการทดสอบทางชีวเคมีหลายอย่างเพื่อให้ตรวจพบได้เร็วยิ่งขึ้น การทดสอบดังกล่าวบางอย่างเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์น้ำหล่อสมองไขสันหลังเพื่อหาบีตาแอมีลอยด์ ความเข้มข้นของโปรตีนเทารวม และโปรตีนเทา181พีที่เติมหมู่ฟอสเฟต การเจาะน้ำหล่อสมองไขสันหลังทำให้เจ็บปวดจึงควรเลี่ยงการเจาะซ้ำ ๆ การตรวจเลือดเพื่อหาไมโครอาร์เอ็นเอในระบบไหลเวียนและไบโอมาร์กเกอร์การอักเสบเป็นตัวบ่งชี้ทางเลือกที่อาจเป็นไปได้

เชิงอรรถ

 1. เดิมคือ สมาคมโรคอัลไซเมอร์และความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง (Alzheimer's Disease and Related Disorders Association)

อ้างอิง

 1. Burns A, Iliffe S (February 2009). "Alzheimer's disease". BMJ. 338: b158. doi:10.1136/bmj.b158. PMID 19196745.
 2. "Dementia Fact sheet". World Health Organization. 12 December 2017.
 3. Mendez MF (November 2012). "Early-onset Alzheimer's disease: nonamnestic subtypes and type 2 AD". Archives of Medical Research. 43 (8): 677–85. doi:10.1016/j.arcmed.2012.11.009. PMC 3532551. PMID 23178565.
 4. Ballard C, Gauthier S, Corbett A, Brayne C, Aarsland D, Jones E (March 2011). "Alzheimer's disease". Lancet. 377 (9770): 1019–31. doi:10.1016/S0140-6736(10)61349-9. PMID 21371747.
 5. (PDF). National Institute for Health and Care Excellence (NICE). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 5 December 2014. สืบค้นเมื่อ 30 November 2014.
 6. Commission de la transparence (June 2012). "Drugs for Alzheimer's disease: best avoided. No therapeutic advantage" [Drugs for Alzheimer's disease: best avoided. No therapeutic advantage]. Prescrire International. 21 (128): 150. PMID 22822592.
 7. Querfurth HW, LaFerla FM (January 2010). "Alzheimer's disease". The New England Journal of Medicine. 362 (4): 329–44. doi:10.1056/NEJMra0909142. PMID 20107219.
 8. GBD 2015 Disease Injury Incidence Prevalence Collaborators (October 2016). "Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015". Lancet. 388 (10053): 1545–1602. doi:10.1016/S0140-6736(16)31678-6. PMC 5055577. PMID 27733282.
 9. GBD 2015 Mortality Causes of Death Collaborators (October 2016). "Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015". Lancet. 388 (10053): 1459–1544. doi:10.1016/S0140-6736(16)31012-1. PMC 5388903. PMID 27733281.
 10. ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน 2017-07-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ข้อมูลปรับปรุงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เรียกดูเมื่อ 11 เมษายน พ.ศ. 2552
 11. บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับประเทศไทย (อังกฤษ-ไทย) ฉบับปี 2009. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2552.
 12. . National Institute on Aging. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 15 January 2012. สืบค้นเมื่อ 28 December 2011.
 13. Todd S, Barr S, Roberts M, Passmore AP (November 2013). "Survival in dementia and predictors of mortality: a review". International Journal of Geriatric Psychiatry. 28 (11): 1109–24. doi:10.1002/gps.3946. PMID 23526458.
 14. . National Institute on Aging. 29 July 2016. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 3 April 2017.
 15. Hsu D, Marshall GA (2017). "Primary and Secondary Prevention Trials in Alzheimer Disease: Looking Back, Moving Forward". Current Alzheimer Research. 14 (4): 426–40. doi:10.2174/1567205013666160930112125. PMC 5329133. PMID 27697063.
 16. Thompson CA, Spilsbury K, Hall J, Birks Y, Barnes C, Adamson J (July 2007). "Systematic review of information and support interventions for caregivers of people with dementia". BMC Geriatrics. 7: 18. doi:10.1186/1471-2318-7-18. PMC 1951962. PMID 17662119.
 17. Forbes D, Forbes SC, Blake CM, Thiessen EJ, Forbes S (April 2015). "Exercise programs for people with dementia". The Cochrane Database of Systematic Reviews (Submitted manuscript). 132 (4): CD006489. doi:10.1002/14651858.CD006489.pub4. PMID 25874613.
 18. National Institute for Health and Clinical Excellence. . National Institute for Health and Care Excellence (NICE). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 5 December 2014. สืบค้นเมื่อ 29 November 2014.
 19. . US Food and Drug Administration. 16 June 2008. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 29 November 2014. สืบค้นเมื่อ 29 November 2014.
 20. Bonin-Guillaume S, Zekry D, Giacobini E, Gold G, Michel JP (January 2005). "[The economical impact of dementia]". Presse Médicale (ภาษาฝรั่งเศส). 34 (1): 35–41. doi:10.1016/s0755-4982(05)83882-5. PMID 15685097.
 21. Meek PD, McKeithan K, Schumock GT (1998). "Economic considerations in Alzheimer's disease". Pharmacotherapy. 18 (2 Pt 2): 68–73, discussion 79–82. doi:10.1002/j.1875-9114.1998.tb03880.x (inactive 2019-07-19). PMID 9543467.
 22. (PDF). Consumer Reports Drug Effectiveness Review Project. Consumer Reports. พฤษภาคม 2012. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 5 กันยายน 2012. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2013.
 23. Waldemar G, Dubois B, Emre M, Georges J, McKeith IG, Rossor M, Scheltens P, Tariska P, Winblad B (January 2007). "Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer's disease and other disorders associated with dementia: EFNS guideline". European Journal of Neurology. 14 (1): e1–26. doi:10.1111/j.1468-1331.2006.01605.x. PMID 17222085.
 24. Bäckman L, Jones S, Berger AK, Laukka EJ, Small BJ (September 2004). "Multiple cognitive deficits during the transition to Alzheimer's disease". Journal of Internal Medicine. 256 (3): 195–204. doi:10.1111/j.1365-2796.2004.01386.x. PMID 15324363.
 25. Perneczky R, Pohl C, Sorg C, Hartmann J, Komossa K, Alexopoulos P, Wagenpfeil S, Kurz A (2006). "Complex activities of daily living in mild cognitive impairment: conceptual and diagnostic issues". Age Ageing. 35 (3): 240–245. doi:10.1093/ageing/afj054. PMID 16513677.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 26. Arnáiz E, Almkvist O (2003). "Neuropsychological features of mild cognitive impairment and preclinical Alzheimer's disease". Acta Neurol. Scand., Suppl. 179: 34–41. doi:10.1034/j.1600-0404.107.s179.7.x. PMID 12603249. |access-date= requires |url= (help)
 27. Kazui H, Matsuda A, Hirono N; และคณะ (2005). "Everyday memory impairment of patients with mild cognitive impairment". Dement Geriatr Cogn Disord. 19 (5–6): 331–7. doi:10.1159/000084559. PMID 15785034. สืบค้นเมื่อ 2008-06-12. Explicit use of et al. in: |author= (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 28. Rapp MA, Reischies FM (2005). "Attention and executive control predict Alzheimer disease in late life: results from the Berlin Aging Study (BASE)". American Journal of Geriatric Psychiatry. 13 (2): 134–141. doi:10.1176/appi.ajgp.13.2.134. PMID 15703322.
 29. Spaan PE, Raaijmakers JG, Jonker C (2003). "Alzheimer's disease versus normal ageing: a review of the efficiency of clinical and experimental memory measures". Journal of Clinical Experimental Neuropsychology. 25 (2): 216–233. doi:10.1076/jcen.25.2.216.13638. PMID 12754679.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 30. Craig D, Mirakhur A, Hart DJ, McIlroy SP, Passmore AP (2005). "A cross-sectional study of neuropsychiatric symptoms in 435 patients with Alzheimer's disease". American Journal of Geriatric Psychiatry. 13 (6): 460–468. doi:10.1176/appi.ajgp.13.6.460. PMID 15956265.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 31. Robert PH, Berr C, Volteau M, Bertogliati C, Benoit M, Sarazin M, Legrain S, Dubois B (2006). "Apathy in patients with mild cognitive impairment and the risk of developing dementia of Alzheimer's disease: a one-year follow-up study". Clin Neurol Neurosurg. 108 (8): 733–736. doi:10.1016/j.clineuro.2006.02.003. PMID 16567037.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 32. Palmer K, Berger AK, Monastero R, Winblad B, Bäckman L, Fratiglioni L (2007). "Predictors of progression from mild cognitive impairment to Alzheimer disease". Neurology. 68 (19): 1596–1602. doi:10.1212/01.wnl.0000260968.92345.3f. PMID 17485646.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 33. Small BJ, Gagnon E, Robinson B (2007). "Early identification of cognitive deficits: preclinical Alzheimer's disease and mild cognitive impairment". Geriatrics. 62 (4): 19–23. PMID 17408315. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 34. Grundman M, Petersen RC, Ferris SH, Thomas RG, Aisen PS, Bennett DA, และคณะ (January 2004). "Mild cognitive impairment can be distinguished from Alzheimer disease and normal aging for clinical trials". Archives of Neurology. 61 (1): 59–66. doi:10.1001/archneur.61.1.59. PMID 14732621.
 35. Förstl H, Kurz A (1999). "Clinical features of Alzheimer's disease". European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. 249 (6): 288–290. doi:10.1007/s004060050101. PMID 10653284.
 36. Carlesimo GA, Oscar-Berman M (1992). "Memory deficits in Alzheimer's patients: a comprehensive review". Neuropsychol Rev. 3 (2): 119–69. doi:10.1007/BF01108841. PMID 1300219. Unknown parameter |month= ignored (help)
 37. Jelicic M, Bonebakker AE, Bonke B (1995). "Implicit memory performance of patients with Alzheimer's disease: a brief review". International Psychogeriatrics. 7 (3): 385–392. doi:10.1017/S1041610295002134. PMID 8821346.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 38. Frank EM (1994). "Effect of Alzheimer's disease on communication function". J S C Med Assoc. 90 (9): 417–23. PMID 7967534. Unknown parameter |month= ignored (help)
 39. Becker JT, Overman AA (2002). "[The semantic memory deficit in Alzheimer's disease]". Rev Neurol (ภาษาสเปน). 35 (8): 777–83. PMID 12402233.
 40. Hodges JR, Patterson K (1995). "Is semantic memory consistently impaired early in the course of Alzheimer's disease? Neuroanatomical and diagnostic implications". Neuropsychologia. 33 (4): 441–59. doi:10.1016/0028-3932 (94) 00127-B Check |doi= value (help). PMID 7617154. Unknown parameter |month= ignored (help)
 41. Benke T (1993). "Two forms of apraxia in Alzheimer's disease". Cortex. 29 (4): 715–25. PMID 8124945. Unknown parameter |month= ignored (help)
 42. Forbes KE, Shanks MF, Venneri A (2004). "The evolution of dysgraphia in Alzheimer's disease". Brain Res. Bull. 63 (1): 19–24. doi:10.1016/j.brainresbull.2003.11.005. PMID 15121235. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 43. Galasko D, Schmitt F, Thomas R, Jin S, Bennett D (2005). "Detailed assessment of activities of daily living in moderate to severe Alzheimer's disease". Journal of the International Neuropsychology Society. 11 (4): 446–453. PMID 16209425.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 44. Galasko D, Schmitt F, Thomas R, Jin S, Bennett D (2005). "Detailed assessment of activities of daily living in moderate to severe Alzheimer's disease". J Int Neuropsychol Soc. 11 (4): 446–53. PMID 16209425. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 45. Sartori G, Snitz BE, Sorcinelli L, Daum I (2004). "Remote memory in advanced Alzheimer's disease". Arch Clin Neuropsychol. 19 (6): 779–89. doi:10.1016/j.acn.2003.09.007. PMID 15288331. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 46. Volicer L, Harper DG, Manning BC, Goldstein R, Satlin A (2001). "Sundowning and circadian rhythms in Alzheimer's disease". Am J Psychiatry. 158 (5): 704–11. doi:10.1176/appi.ajp.158.5.704. PMID 11329390. สืบค้นเมื่อ 2008-08-27. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 47. อาการทางประสาทจิตเวช:
  • Scarmeas N, Brandt J, Blacker D; และคณะ (2007). "Disruptive behavior as a predictor in Alzheimer disease". Arch. Neurol. 64 (12): 1755–61. doi:10.1001/archneur.64.12.1755. PMID 18071039. Unknown parameter |month= ignored (help); Explicit use of et al. in: |author= (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  • Tatsch MF, Bottino CM, Azevedo D; และคณะ (2006). "Neuropsychiatric symptoms in Alzheimer disease and cognitively impaired, nondemented elderly from a community-based sample in Brazil: prevalence and relationship with dementia severity". Am J Geriatr Psychiatry. 14 (5): 438–45. doi:10.1097/01.JGP.0000218218.47279.db. PMID 16670248. Unknown parameter |month= ignored (help); Explicit use of et al. in: |author= (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  • Volicer L, Bass EA, Luther SL (2007). "Agitation and resistiveness to care are two separate behavioral syndromes of dementia". J Am Med Dir Assoc. 8 (8): 527–32. doi:10.1016/j.jamda.2007.05.005. PMID 17931577. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 48. Honig LS, Mayeux R (2001). "Natural history of Alzheimer's disease". Aging (Milano). 13 (3): 171–82. PMID 11442300. Unknown parameter |month= ignored (help)
 49. Gold DP, Reis MF, Markiewicz D, Andres D (1995). "When home caregiving ends: a longitudinal study of outcomes for caregivers of relatives with dementia". J Am Geriatr Soc. 43 (1): 10–6. PMID 7806732. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 50. Bär M, Kruse A, Re S (2003). "[Situations of emotional significance in residents suffering from dementia]". Z Gerontol Geriatr (ภาษาเยอรมัน). 36 (6): 454–62. doi:10.1007/s00391-003-0191-0. PMID 14685735. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 51. Souren LE, Franssen EH, Reisberg B (1995). "Contractures and loss of function in patients with Alzheimer's disease". J Am Geriatr Soc. 43 (6): 650–5. PMID 7775724. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 52. Berkhout AM, Cools HJ, van Houwelingen HC (1998). "The relationship between difficulties in feeding oneself and loss of weight in nursing-home patients with dementia". Age Ageing. 27 (5): 637–41. doi:10.1093/ageing/27.5.637. PMID 12675103. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 53. Wada H, Nakajoh K, Satoh-Nakagawa T; และคณะ (2001). "Risk factors of aspiration pneumonia in Alzheimer's disease patients". Gerontology. 47 (5): 271–6. doi:10.1159/000052811. PMID 11490146. Explicit use of et al. in: |author= (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 54. Gambassi G, Landi F, Lapane KL, Sgadari A, Mor V, Bernabei R (1999). "Predictors of mortality in patients with Alzheimer's disease living in nursing homes". J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr. 67 (1): 59–65. PMC 1736445. PMID 10369823. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 55. . Alzheimer's Association. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 7 October 2011. สืบค้นเมื่อ 1 October 2011. While scientists know Alzheimer's disease involves progressive brain cell failure, the reason cells fail isn't clear.
 56. Reitz C, Mayeux R (April 2014). "Alzheimer disease: epidemiology, diagnostic criteria, risk factors and biomarkers". Biochemical Pharmacology. 88 (4): 640–51. doi:10.1016/j.bcp.2013.12.024. PMC 3992261. PMID 24398425.
 57. Wilson RS, Barral S, Lee JH, Leurgans SE, Foroud TM, Sweet RA, Graff-Radford N, Bird TD, Mayeux R, Bennett DA (2011). "Heritability of different forms of memory in the Late Onset Alzheimer's Disease Family Study". Journal of Alzheimer's Disease. 23 (2): 249–55. doi:10.3233/JAD-2010-101515. PMC 3130303. PMID 20930268.
 58. Blennow K, de Leon MJ, Zetterberg H (July 2006). "Alzheimer's disease". Lancet. 368 (9533): 387–403. doi:10.1016/S0140-6736(06)69113-7. PMID 16876668.
 59. Waring SC, Rosenberg RN (March 2008). "Genome-wide association studies in Alzheimer disease". Archives of Neurology. 65 (3): 329–34. doi:10.1001/archneur.65.3.329. PMID 18332245.
 60. Selkoe DJ (June 1999). "Translating cell biology into therapeutic advances in Alzheimer's disease". Nature. 399 (6738 Suppl): A23–31. doi:10.1038/19866. PMID 10392577.
 61. Borchelt DR, Thinakaran G, Eckman CB, Lee MK, Davenport F, Ratovitsky T, และคณะ (November 1996). "Familial Alzheimer's disease-linked presenilin 1 variants elevate Abeta1-42/1-40 ratio in vitro and in vivo". Neuron. 17 (5): 1005–13. doi:10.1016/S0896-6273(00)80230-5. PMID 8938131.
 62. Kim, JH (December 2018). "Genetics of Alzheimer's Disease". Dementia and Neurocognitive Disorders. 17 (4): 131–36. doi:10.12779/dnd.2018.17.4.131. PMC 6425887. PMID 30906402.
 63. Strittmatter WJ, Saunders AM, Schmechel D, Pericak-Vance M, Enghild J, Salvesen GS, Roses AD (March 1993). "Apolipoprotein E: high-avidity binding to beta-amyloid and increased frequency of type 4 allele in late-onset familial Alzheimer disease". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 90 (5): 1977–81. doi:10.1073/pnas.90.5.1977. PMC 46003. PMID 8446617.
 64. Mahley RW, Weisgraber KH, Huang Y (April 2006). "Apolipoprotein E4: a causative factor and therapeutic target in neuropathology, including Alzheimer's disease". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 103 (15): 5644–51. Bibcode:2006PNAS..103.5644M. doi:10.1073/pnas.0600549103. PMC 1414631. PMID 16567625.
 65. Hall K, Murrell J, Ogunniyi A, Deeg M, Baiyewu O, Gao S, Gureje O, Dickens J, Evans R, Smith-Gamble V, Unverzagt FW, Shen J, Hendrie H (January 2006). "Cholesterol, APOE genotype, and Alzheimer disease: an epidemiologic study of Nigerian Yoruba". Neurology. 66 (2): 223–27. doi:10.1212/01.wnl.0000194507.39504.17. PMC 2860622. PMID 16434658.
 66. Gureje O, Ogunniyi A, Baiyewu O, Price B, Unverzagt FW, Evans RM, และคณะ (January 2006). "APOE epsilon4 is not associated with Alzheimer's disease in elderly Nigerians". Annals of Neurology. 59 (1): 182–85. doi:10.1002/ana.20694. PMC 2855121. PMID 16278853.
 67. Lambert JC, Ibrahim-Verbaas CA, Harold D, Naj AC, Sims R, Bellenguez C, และคณะ (December 2013). "Meta-analysis of 74,046 individuals identifies 11 new susceptibility loci for Alzheimer's disease". Nature Genetics. 45 (12): 1452–58. doi:10.1038/ng.2802. PMC 3896259. PMID 24162737.
 68. Jonsson T, Stefansson H, Steinberg S, Jonsdottir I, Jonsson PV, Snaedal J, และคณะ (January 2013). "Variant of TREM2 associated with the risk of Alzheimer's disease". The New England Journal of Medicine (Original article). 368 (2): 107–16. doi:10.1056/NEJMoa1211103. PMC 3677583. PMID 23150908.
 69. Guerreiro R, Wojtas A, Bras J, Carrasquillo M, Rogaeva E, Majounie E, และคณะ (January 2013). "TREM2 variants in Alzheimer's disease". The New England Journal of Medicine (Original article). 368 (2): 117–27. doi:10.1056/NEJMoa1211851. PMC 3631573. PMID 23150934.
 70. Mukherjee S, Mez J, Trittschuh EH, Saykin AJ, Gibbons LE, Fardo DW, และคณะ (December 2018). "Genetic data and cognitively defined late-onset Alzheimer's disease subgroups". Molecular Psychiatry. doi:10.1038/s41380-018-0298-8. PMC 6548676. PMID 30514930.
 71. Shen ZX (2004). "Brain cholinesterases: II. The molecular and cellular basis of Alzheimer's disease". Med Hypotheses. 63 (2): 308–21. doi:10.1016/j.mehy.2004.02.031. PMID 15236795.
 72. Hardy J, Allsop D (1991). "Amyloid deposition as the central event in the aetiology of Alzheimer's disease". Trends Pharmacol. Sci. 12 (10): 383–88. doi:10.1016/0165-6147 (91) 90609-V Check |doi= value (help). PMID 1763432. Unknown parameter |month= ignored (help)
 73. Mudher A, Lovestone S (2002). "Alzheimer's disease-do tauists and baptists finally shake hands?". Trends Neurosci. 25 (1): 22–26. doi:10.1016/S0166-2236 (00) 02031-2 Check |doi= value (help). PMID 11801334. Unknown parameter |month= ignored (help)
 74. Nistor M, Don M, Parekh M; และคณะ (2007). "Alpha- and beta-secretase activity as a function of age and beta-amyloid in Down syndrome and normal brain". Neurobiol Aging. 28 (10): 1493–1506. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2006.06.023. PMID 16904243. Unknown parameter |month= ignored (help); Explicit use of et al. in: |author= (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 75. Lott IT, Head E (2005). "Alzheimer disease and Down syndrome: factors in pathogenesis". Neurobiol Aging. 26 (3): 383–89. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2004.08.005. PMID 15639317. Unknown parameter |month= ignored (help)
 76. Polvikoski T, Sulkava R, Haltia M, Kainulainen K, Vuorio A, Verkkoniemi A, Niinistö L, Halonen P, Kontula K (November 1995). "Apolipoprotein E, dementia, and cortical deposition of beta-amyloid protein". The New England Journal of Medicine. 333 (19): 1242–47. doi:10.1056/NEJM199511093331902. PMID 7566000.
 77. Transgenic mice:
  • Games D, Adams D, Alessandrini R, Barbour R, Berthelette P, Blackwell C, Carr T, Clemens J, Donaldson T, Gillespie F (February 1995). "Alzheimer-type neuropathology in transgenic mice overexpressing V717F beta-amyloid precursor protein". Nature. 373 (6514): 523–27. doi:10.1038/373523a0. PMID 7845465.
  • Masliah E, Sisk A, Mallory M, Mucke L, Schenk D, Games D (September 1996). "Comparison of neurodegenerative pathology in transgenic mice overexpressing V717F beta-amyloid precursor protein and Alzheimer's disease". The Journal of Neuroscience. 16 (18): 5795–811. doi:10.1523/JNEUROSCI.16-18-05795.1996. PMID 8795633.
  • Hsiao K, Chapman P, Nilsen S, Eckman C, Harigaya Y, Younkin S, Yang F, Cole G (October 1996). "Correlative memory deficits, Abeta elevation, and amyloid plaques in transgenic mice". Science. 274 (5284): 99–102. doi:10.1126/science.274.5284.99. PMID 8810256.
  • Lalonde R, Dumont M, Staufenbiel M, Sturchler-Pierrat C, Strazielle C (November 2002). "Spatial learning, exploration, anxiety, and motor coordination in female APP23 transgenic mice with the Swedish mutation". Brain Research. 956 (1): 36–44. doi:10.1016/S0006-8993(02)03476-5. PMID 12426044.
 78. Laurén J, Gimbel DA, Nygaard HB, Gilbert JW, Strittmatter SM (February 2009). "Cellular prion protein mediates impairment of synaptic plasticity by amyloid-beta oligomers". Nature. 457 (7233): 1128–32. doi:10.1038/nature07761. PMC 2748841. PMID 19242475.
 79. Nikolaev A, McLaughlin T, O'Leary DD, Tessier-Lavigne M (February 2009). "APP binds DR6 to trigger axon pruning and neuron death via distinct caspases". Nature. 457 (7232): 981–89. Bibcode:2009Natur.457..981N. doi:10.1038/nature07767. PMC 2677572. PMID 19225519.
 80. Feuerstein, Adam (14 February 2017). . New York City: TheStreet, Inc. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 16 February 2017.Merck Alzheimer's Drug Study Halted Early for Futility Independent study monitors concluded that there was "virtually no chance of finding a positive clinical effect."
 81. "After A Big Failure, Scientists And Patients Hunt For A New Type Of Alzheimer's Drug". NPR.org. สืบค้นเมื่อ 17 May 2019.
 82. Gallagher, James (2 May 2019). "Dementia is 'greatest health challenge'". สืบค้นเมื่อ 17 May 2019.
 83. Goedert M, Spillantini MG, Crowther RA (July 1991). "Tau proteins and neurofibrillary degeneration". Brain Pathology. 1 (4): 279–86. doi:10.1111/j.1750-3639.1991.tb00671.x. PMID 1669718.
 84. Iqbal K, Alonso A, Chen S, Chohan MO, El-Akkad E, Gong CX, Khatoon S, Li B, Liu F, Rahman A, Tanimukai H, Grundke-Iqbal I (January 2005). "Tau pathology in Alzheimer disease and other tauopathies". Biochimica et Biophysica Acta. 1739 (2–3): 198–210. doi:10.1016/j.bbadis.2004.09.008. PMID 15615638.
 85. Chun W, Johnson GV (January 2007). "The role of tau phosphorylation and cleavage in neuronal cell death". Frontiers in Bioscience. 12: 733–56. doi:10.2741/2097. PMID 17127334.
 86. Deane R, Zlokovic BV (April 2007). "Role of the blood-brain barrier in the pathogenesis of Alzheimer's disease". Current Alzheimer Research. 4 (2): 191–97. doi:10.2174/156720507780362245. PMID 17430246.
 87. Miklossy J (August 2011). "Alzheimer's disease - a neurospirochetosis. Analysis of the evidence following Koch's and Hill's criteria". Journal of Neuroinflammation. 8 (1): 90. doi:10.1186/1742-2094-8-90. PMC 3171359. PMID 21816039.
 88. Allen, HB (27 June 2016). "Alzheimer's Disease: Assessing the Role of Spirochetes, Biofilms, the Immune System, and Amyloid-β with Regard to Potential Treatment and Prevention". Journal of Alzheimer's Disease. 53 (4): 1271–76. doi:10.3233/JAD-160388. PMC 5008232. PMID 27372648.
 89. Xu H, Finkelstein DI, Adlard PA (12 June 2014). "Interactions of metals and Apolipoprotein E in Alzheimer's disease". Frontiers in Aging Neuroscience. 6: 121. doi:10.3389/fnagi.2014.00121. PMC 4054654. PMID 24971061. Although we still do not know if the metal ion dyshomeostasis present in AD is a cause or consequence of the disease, there is a growing body of evidence showing a direct correlation between metal ions and key AD-related key proteins.
 90. Su B, Wang X, Nunomura A, Moreira PI, Lee HG, Perry G, Smith MA, Zhu X (December 2008). "Oxidative stress signaling in Alzheimer's disease". Current Alzheimer Research. 5 (6): 525–32. doi:10.2174/156720508786898451. PMC 2780015. PMID 19075578.
 91. Kastenholz B, Garfin DE, Horst J, Nagel KA (2009). "Plant metal chaperones: a novel perspective in dementia therapy". Amyloid. 16 (2): 81–83. doi:10.1080/13506120902879392. PMID 20536399.
 92. . Facts about dementia. Alzheimer's Society. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 27 October 2005. สืบค้นเมื่อ 14 October 2005.
 93. Bondy SC (January 2016). "Low levels of aluminum can lead to behavioral and morphological changes associated with Alzheimer's disease and age-related neurodegeneration". Neurotoxicology (Submitted manuscript). 52: 222–29. doi:10.1016/j.neuro.2015.12.002. PMID 26687397.
 94. Kandimalla R, Vallamkondu J, Corgiat EB, Gill KD (March 2016). "Understanding Aspects of Aluminum Exposure in Alzheimer's Disease Development". Brain Pathology. 26 (2): 139–54. doi:10.1111/bpa.12333. PMID 26494454.
 95. Santibáñez M, Bolumar F, García AM (November 2007). "Occupational risk factors in Alzheimer's disease: a review assessing the quality of published epidemiological studies". Occupational and Environmental Medicine. 64 (11): 723–32. doi:10.1136/oem.2006.028209. PMC 2078415. PMID 17525096.
 96. Lidsky TI (May 2014). "Is the Aluminum Hypothesis dead?". Journal of Occupational and Environmental Medicine. 56 (5 Suppl): S73–79. doi:10.1097/jom.0000000000000063. PMC 4131942. PMID 24806729.
 97. Yegambaram M, Manivannan B, Beach TG, Halden RU (2015). "Role of environmental contaminants in the etiology of Alzheimer's disease: a review". Current Alzheimer Research. 12 (2): 116–46. doi:10.2174/1567205012666150204121719. PMC 4428475. PMID 25654508.
 98. Cataldo JK, Prochaska JJ, Glantz SA (2010). "Cigarette smoking is a risk factor for Alzheimer's Disease: an analysis controlling for tobacco industry affiliation". Journal of Alzheimer's Disease. 19 (2): 465–80. doi:10.3233/JAD-2010-1240. PMC 2906761. PMID 20110594.
 99. Eikelenboom P, van Exel E, Hoozemans JJ, Veerhuis R, Rozemuller AJ, van Gool WA (2010). "Neuroinflammation - an early event in both the history and pathogenesis of Alzheimer's disease". Neuro-Degenerative Diseases. 7 (1–3): 38–41. doi:10.1159/000283480. PMID 20160456.
 100. Moulton PV, Yang W (2012). "Air pollution, oxidative stress, and Alzheimer's disease". Journal of Environmental and Public Health (Review). 2012: 1–9. doi:10.1155/2012/472751. PMC 3317180. PMID 22523504.
 101. Bartzokis G (August 2011). "Alzheimer's disease as homeostatic responses to age-related myelin breakdown". Neurobiology of Aging. 32 (8): 1341–71. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2009.08.007. PMC 3128664. PMID 19775776.
 102. Cai Z, Xiao M (2016). "Oligodendrocytes and Alzheimer's disease". The International Journal of Neuroscience. 126 (2): 97–104. doi:10.3109/00207454.2015.1025778. PMID 26000818.
 103. Reisberg B, Franssen EH, Hasan SM, Monteiro I, Boksay I, Souren LE, และคณะ (1999). "Retrogenesis: clinical, physiologic, and pathologic mechanisms in brain aging, Alzheimer's and other dementing processes". European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. 249 Suppl 3 (3): 28–36. doi:10.1007/pl00014170. PMID 10654097.
 104. Alves GS, Oertel Knöchel V, Knöchel C, Carvalho AF, Pantel J, Engelhardt E, Laks J (2015). "Integrating retrogenesis theory to Alzheimer's disease pathology: insight from DTI-TBSS investigation of the white matter microstructural integrity". BioMed Research International. 2015: 291658. doi:10.1155/2015/291658. PMC 4320890. PMID 25685779.
 105. Brenner Carson, Verna (2015). Caregiving for Alzheimer's Disease. New York: Springer New York Academy of Sciences. pp. 1–9. ISBN 978-1-4939-2406-6.
 106. Wenk GL (2003). "Neuropathologic changes in Alzheimer's disease". The Journal of Clinical Psychiatry. 64 Suppl 9: 7–10. PMID 12934968.
 107. Braak H, Del Tredici K (December 2012). "Where, when, and in what form does sporadic Alzheimer's disease begin?". Current Opinion in Neurology. 25 (6): 708–14. doi:10.1097/WCO.0b013e32835a3432. PMID 23160422.
 108. Desikan RS, Cabral HJ, Hess CP, Dillon WP, Glastonbury CM, Weiner MW, Schmansky NJ, Greve DN, Salat DH, Buckner RL, Fischl B (August 2009). "Automated MRI measures identify individuals with mild cognitive impairment and Alzheimer's disease". Brain. 132 (Pt 8): 2048–57. doi:10.1093/brain/awp123. PMC 2714061. PMID 19460794.
 109. Moan R (20 July 2009). "MRI Software Accurately IDs Preclinical Alzheimer's Disease". Diagnostic Imaging. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 16 May 2016. สืบค้นเมื่อ 7 January 2013.
 110. Tiraboschi P, Hansen LA, Thal LJ, Corey-Bloom J (2004). "The importance of neuritic plaques and tangles to the development and evolution of AD". Neurology. 62 (11): 1984–9. PMID 15184601. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 111. Bouras C, Hof PR, Giannakopoulos P, Michel JP, Morrison JH (1994). "Regional distribution of neurofibrillary tangles and senile plaques in the cerebral cortex of elderly patients: a quantitative evaluation of a one-year autopsy population from a geriatric hospital". Cereb. Cortex. 4 (2): 138–50. doi:10.1093/cercor/4.2.138. PMID 8038565.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 112. Kotzbauer PT, Trojanowsk JQ, Lee VM (October 2001). "Lewy body pathology in Alzheimer's disease". Journal of Molecular Neuroscience. 17 (2): 225–32. doi:10.1385/JMN:17:2:225. PMID 11816795.
 113. Hashimoto M, Rockenstein E, Crews L, Masliah E (2003). "Role of protein aggregation in mitochondrial dysfunction and neurodegeneration in Alzheimer's and Parkinson's diseases". Neuromolecular Med. 4 (1–2): 21–36. doi:10.1385/NMM:4:1-2:21. PMID 14528050.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 114. Priller C, Bauer T, Mitteregger G, Krebs B, Kretzschmar HA, Herms J (2006). "Synapse formation and function is modulated by the amyloid precursor protein". J. Neurosci. 26 (27): 7212–21. doi:10.1523/JNEUROSCI.1450-06.2006. PMID 16822978. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 115. Turner PR, O'Connor K, Tate WP, Abraham WC (2003). "Roles of amyloid precursor protein and its fragments in regulating neural activity, plasticity and memory". Prog. Neurobiol. 70 (1): 1–32. doi:10.1016/S0301-0082 (03) 00089-3 Check |doi= value (help). PMID 12927332. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 116. Hooper NM (2005). "Roles of proteolysis and lipid rafts in the processing of the amyloid precursor protein and prion protein". Biochem. Soc. Trans. 33 (Pt 2): 335–8. doi:10.1042/BST0330335. PMID 15787600. Unknown parameter |month= ignored (help)
 117. Ohnishi S, Takano K (2004). "Amyloid fibrils from the viewpoint of protein folding". Cell. Mol. Life Sci. 61 (5): 511–24. doi:10.1007/s00018-003-3264-8. PMID 15004691. Unknown parameter |month= ignored (help)
 118. Hernández F, Avila J (2007). "Tauopathies". Cell. Mol. Life Sci. 64 (17): 2219–33. doi:10.1007/s00018-007-7220-x. PMID 17604998. Unknown parameter |month= ignored (help)
 119. Sun W, Samimi H, Gamez M, Zare H, Frost B (August 2018). "Pathogenic tau-induced piRNA depletion promotes neuronal death through transposable element dysregulation in neurodegenerative tauopathies". Nature Neuroscience. 21 (8): 1038–48. doi:10.1038/s41593-018-0194-1. PMC 6095477. PMID 30038280.
 120. Van Broeck B, Van Broeckhoven C, Kumar-Singh S (2007). "Current insights into molecular mechanisms of Alzheimer disease and their implications for therapeutic approaches". Neurodegener Dis. 4 (5): 349–65. doi:10.1159/000105156. PMID 17622778.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 121. Yankner BA, Duffy LK, Kirschner DA (1990). "Neurotrophic and neurotoxic effects of amyloid beta protein: reversal by tachykinin neuropeptides". Science (journal). 250 (4978): 279–82. doi:10.1126/science.2218531. PMID 2218531. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 122. Chen X, Yan SD (2006). "Mitochondrial Abeta: a potential cause of metabolic dysfunction in Alzheimer's disease". IUBMB Life. 58 (12): 686–94. doi:10.1080/15216540601047767. PMID 17424907. Unknown parameter |month= ignored (help)
 123. Greig NH, Mattson MP, Perry T; และคณะ (2004). "New therapeutic strategies and drug candidates for neurodegenerative diseases: p53 and TNF-alpha inhibitors, and GLP-1 receptor agonists". Ann. N. Y. Acad. Sci. 1035: 290–315. doi:10.1196/annals.1332.018. PMID 15681814. Unknown parameter |month= ignored (help); Explicit use of et al. in: |author= (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 124. Heneka MT, Carson MJ, El Khoury J, Landreth GE, Brosseron F, Feinstein DL, และคณะ (April 2015). "Neuroinflammation in Alzheimer's disease". The Lancet. Neurology. 14 (4): 388–405. doi:10.1016/S1474-4422(15)70016-5. PMC 5909703. PMID 25792098.
 125. Tapia-Arancibia L, Aliaga E, Silhol M, Arancibia S (November 2008). "New insights into brain BDNF function in normal aging and Alzheimer disease". Brain Research Reviews. 59 (1): 201–20. doi:10.1016/j.brainresrev.2008.07.007. PMID 18708092.
 126. Schindowski K, Belarbi K, Buée L (February 2008). "Neurotrophic factors in Alzheimer's disease: role of axonal transport". Genes, Brain, and Behavior. 7 (Suppl 1): 43–56. doi:10.1111/j.1601-183X.2007.00378.x. PMC 2228393. PMID 18184369.
 127. Mendez MF (2006). "The accurate diagnosis of early-onset dementia". International Journal of Psychiatry Medicine. 36 (4): 401–412. doi:10.2190/Q6J4-R143-P630-KW41. PMID 17407994.
 128. Klafki HW, Staufenbiel M, Kornhuber J, Wiltfang J (2006). "Therapeutic approaches to Alzheimer's disease". Brain. 129 (Pt 11): 2840–55. doi:10.1093/brain/awl280. PMID 17018549. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 129. "Dementia: Quick reference guide" (PDF). London: (UK) National Institute for Health and Clinical Excellence. 2006. ISBN 1-84629-312-X. สืบค้นเมื่อ 2008-02-22. Unknown parameter |month= ignored (help)
 130. Schroeter ML, Stein T, Maslowski N, Neumann J (October 2009). "Neural correlates of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment: a systematic and quantitative meta-analysis involving 1351 patients". NeuroImage. 47 (4): 1196–206. doi:10.1016/j.neuroimage.2009.05.037. PMC 2730171. PMID 19463961.
 131. McKhann G, Drachman D, Folstein M, Katzman R, Price D, Stadlan EM (1984). "Clinical diagnosis of Alzheimer's disease: report of the NINCDS-ADRDA Work Group under the auspices of Department of Health and Human Services Task Force on Alzheimer's Disease". Neurology. 34 (7): 939–44. PMID 6610841. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 132. Dubois B, Feldman HH, Jacova C, Dekosky ST, Barberger-Gateau P, Cummings J, และคณะ (August 2007). "Research criteria for the diagnosis of Alzheimer's disease: revising the NINCDS-ADRDA criteria". The Lancet. Neurology. 6 (8): 734–46. doi:10.1016/S1474-4422(07)70178-3. PMID 17616482.
 133. Blacker D, Albert MS, Bassett SS, Go RC, Harrell LE, Folstein MF (1994). "Reliability and validity of NINCDS-ADRDA criteria for Alzheimer's disease. The National Institute of Mental Health Genetics Initiative". Arch. Neurol. 51 (12): 1198–204. PMID 7986174. Unknown parameter |month= ignored (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 134. American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV-TR (4th Edition Text Revision ed.). Washington DC: American Psychiatric Association. ISBN 0890420254.
 135. Ito N (1996). "[Clinical aspects of dementia]". Hokkaido Igaku Zasshi (ภาษาญี่ปุ่น). 71 (3): 315–20. PMID 8752526. Unknown parameter |month= ignored (help)
 136. Tombaugh TN, McIntyre NJ (1992). "The mini-mental state examination: a comprehensive review". J Am Geriatr Soc. 40 (9): 922–35. PMID 1512391. Unknown parameter |month= ignored (help)
 137. Pasquier F (1999). "Early diagnosis of dementia: neuropsychology". J. Neurol. 246 (1): 6–15. doi:10.1007/s004150050299. PMID 9987708. Unknown parameter |month= ignored (help)
 138. Harvey PD, Moriarty PJ, Kleinman L; และคณะ (2005). "The validation of a caregiver assessment of dementia: the Dementia Severity Scale". Alzheimer Dis Assoc Disord. 19 (4): 186–94. doi:10.1097/01.wad.0000189034.43203.60. PMID 16327345. Explicit use of et al. in: |author= (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 139. Antoine C, Antoine P, Guermonprez P, Frigard B (2004). "[Awareness of deficits and anosognosia in Alzheimer's disease.]". Encephale (ภาษาฝรั่งเศส). 30 (6): 570–7. PMID 15738860.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 140. Cruz VT, Pais J, Teixeira A, Nunes B (2004). "[The initial symptoms of Alzheimer disease: caregiver perception]". Acta Med Port (ภาษาโปรตุเกส). 17 (6): 435–44. PMID 16197855.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 141. Clarfield AM (2003). "The decreasing prevalence of reversible dementias: an updated meta-analysis". Arch. Intern. Med. 163 (18): 2219–29. doi:10.1001/archinte.163.18.2219. PMID 14557220. Unknown parameter |month= ignored (help)
 142. Geldmacher DS, Whitehouse PJ (1997). "Differential diagnosis of Alzheimer's disease". Neurology. 48 (5 Suppl 6): S2–9.
โรคอ, ลไซเมอร, โรคอ, ลซไฮเมอร, หร, งกฤษ, alzheimer, disease, หร, เป, นโรคการเส, อมของระบบประสาทเร, อร, งท, ปกต, เร, มต, นช, และค, อย, อาการหน, กข, นตามเวลา, เป, นภาวะสมองเส, อมท, พบได, อยท, ดค, อประมาณ, อาการเร, มแรกท, พบบ, อยท, ดได, แก, การจำเหต, การณ, จจ, นไ. orkhxlsihemxr 10 hrux orkhxlisemxr 11 xngkvs Alzheimer s disease hrux AD epnorkhkaresuxmkhxngrabbprasatheruxrngthipktierimtncha aelakhxy mixakarhnkkhuntamewla 1 2 epnphawasmxngesuxmthiphbidbxythisudkhuxpraman 60 70 xakarerimaerkthiphbbxythisudidaek karcaehtukarnpccubnimkhxyid 1 emuxorkhluklammakkhun xakarxacmipyhaeruxngkarichphasa khwamngunngngsbsn rwmthnghlngthangngay xarmnaekwng esiyaerngcungic imduaeltnexngaelamipyhaphvtikrrm 1 2 emuxxakarkhxngbukhkhlesuxmlng phupwymkpliktwxxkcakkhrxbkhrwaelasngkhm karthangankhxngrangkaycakhxy esuxmlngcnnaipsukaresiychiwitinthisud 12 aemkarluklamkhxngorkhxacmikhwamerwaetktangknid aetxayukhadhmaykarkhngchiphtrngaebbhlngwinicchyaelwxyuthi 3 thung 9 pi 7 13 orkhxlisemxr Alzheimer s disease aephnphaphepriybethiybrahwangsmxngkhxngphusungxayupkti say aelasmxngphupwyorkhxlisemxr khwa mikarchiaesdnglksnathiaeykrahwangthngsxngsakhawichaprasathwithyaxakarcaehtukarnpccubnidyak mipyhadanphasa ngunngngsbsn xarmnaekwng 1 2 kartngtn65 pikhunip 3 rayadaeninorkhrayayaw 2 saehtuyngekhaicimmaknk 1 pccyesiyngphnthukrrm idrbbadecbthisirsa orkhsumesra khwamdnolhitsung 1 4 withiwinicchyyudxakaraelakarthdsxbkarruhlngaeyksaehtuxunthiepnipid 5 orkhxunthikhlayknkarepliyntamwypkti 1 yasarybyngxaesthilokhlinexsetxers sartantwrbexnexmdiex mipraoychnelknxy 6 phyakrnorkhxayukhadhmaykhngchiph 3 9 pi 7 khwamchuk29 8 lankhn pi 2558 2 8 karesiychiwit1 9 lankhn pi 2558 9 yngimkhxyekhaicsaehtukhxngorkhxlisemxrdink 1 khwamesiyngpraman 70 echuxwaidrbmacakbidamardakhxngphupwyodypktiekiywkhxngkbhlayyin 4 pccyesiyngxunidaekprawtiidrbbadecbthisirsa orkhsumesraaelakhwamdnolhitsung 1 krabwnkarkhxngorkhsmphnthkbphlak plaque aelaniworifbrillariaethngekil neurofibrillary tangle insmxng 4 karwinicchythiepnipidxasyprawtikhwamecbpwyaelakarthdsxbkarru kbkarthayphaphthangkaraephthyaelakartrwceluxdephuxaeyksaehtuthiepnipidxyangxun 5 xakarerimaerkmkekhaicphidwaepnkarepliyntamwypkti 1 karwinicchyaenchdcaepntxngtrwcenuxeyuxsmxng 4 karxxkkalngkayaelakarfuksmxng tlxdcnkareliyngorkhxwnxacldkhwamesiyngkhxngorkhxlisemxr xyangirkdi hlkthansnbsnunkhxaenanaehlaniyngxxnxyu 4 14 immiyahruxxaharesrimthiaesdngwaldkhwamesiyngkhxngorkh 15 immikarrksaidhyudhruxchalxkarluklamkhxngorkh aemkarrksabangxyangxacldxakaridchwkhraw 2 phupwycaepntxngphungphakhxkhwamchwyehluxphupwymakkhuneruxy aelamkepnpharaaekphuduael 16 khwamkddnnixacrwmthungswnsngkhm citwithya kayphaphaelaesrsthkic 16 opraekrmxxkkalngkayxacepnpraoychnekiywkbkhwamsamarthinkarprakxbkicwtrpracawnaelaxacsamarthprbprungphllphthkhxngorkhid 17 pyhaphvtikrrmhruxorkhcitenuxngcakphawasmxngesuxmmkrksadwyyarksaorkhcit aetpktiimaenana ephraamipraoychnnxyaelaephimkhwamesiyngtxkaresiychiwitkxnwy 18 19 inpi 2558 miphupwyorkhxlisemxrpraman 29 8 lankhnthwolk 2 8 mkeriminphumixayutngaet 65 pikhunip aemphupwy 4 5 epnorkhxlisemxrepnerw early onset Alzheimer s 3 orkhniekidinphumixayutngaet 65 pikhunippraman 6 inpi 2558 orkhxlisemxrepnsaehtukhxngkaresiychiwit 1 9 lankhrng 9 citaephthyaelankphyathiwithyachaweyxrmn xalws xlsihemxr epnphukhnphborkhdngklawinpi 2449 aelaorkhniidchuxtamekha inpraethsphthnaaelw orkhxlisemxrepnorkhthimimulkhathangkarenginsungsudorkhhnung 20 21 enuxha 1 xakar 1 1 rayakxnsmxngesuxm 1 2 smxngesuxmrayaaerk 1 3 smxngesuxmrayapanklang 1 4 smxngesuxmrayasudthay 2 saehtu 2 1 phnthusastr 2 2 smmtithanokhlienxrcik 2 3 smmtithanaexmilxyd 2 4 smmtithanetha 2 5 smmtithanxun 3 phyathisrirwithya 3 1 prasathphyathisphaph 3 2 chiwekhmi 3 3 klikkarekidorkh 4 karwinicchy 4 1 eknthkarwinicchy 4 2 ekhruxngmuxinkarwinicchy 5 karpxngkn 5 1 xahar 5 2 ya 5 3 withichiwit 6 karbabdaelakarcdkar 6 1 karrksadwyya 6 2 karrksathangcitsngkhm 6 3 karduaelphupwy 7 karphyakrnorkh 8 withyakarrabad 9 prawtisastr 10 sngkhmaelawthnthrrm 10 1 khaichcaythangsngkhm 10 2 pharakhxngphuduael 10 3 sux 11 thisthangkarwicy 11 1 ya 11 2 karpxngknechingphvtikrrm 11 3 kartidechuxaelakarsngphan 11 4 karsrangphaph 11 5 karwinicchy 12 echingxrrth 13 xangxing 14 bthxanephim 15 aehlngkhxmulxunxakar aekikhrayakhxngorkhxlisemxr AD 22 phlkhxngkarepliyntamwytxkhwamca imich AD hlnglumbangepnkhrngkhraw wangsingkhxngphidthibangkhrng esiykhwamcarayasnelknxy caraylaexiydaenchdimidxlisemxrrayaaerkcaimidwalumepnkhraw lumchuxkhxngkhrxbkhrwhruxmitrshay ephuxnhruxyatiiklchitxacsngektkarepliynaeplngid sbsnbanginsthankarnthiimkhxykhunekhyxlisemxrrayaklangcasarsnethsthiephingeriynruyakyingkhun sbsnephimkhuninhlaysthankarn mipyhakarhlb mipyhainkarrabutaaehnngkhxngtnexngxlisemxrrayathaymikhwamsamarthinkarkhidta phudlabak snthnaaebbedimsa kawraw krawnkrawayhruxhwadraaewngmakkhun kardaeninorkhxlisemxraebngxxkepn 4 raya odymiaebbrupkhwamesuxmkhxngkarruaelahnathiaebbluklam rayakxnsmxngesuxm aekikh xakaraerksudmkekhaicphidwaekidkhunexngcakkarepliyntamwy hruxekidcakphawaekhriyd 23 karthdsxbthangcitprasathwithyaxyanglaexiydxacaesdngkhwambkphrxngthangkarruelknxy sungxacphbid 8 pikxnphupwykhrbtameknththangkhliniksahrbkarwinicchyorkhxlisemxr 24 xakarerimaerkcamiphlkrathbtxkhwamsamarthinkicwtrpracawnthisbsxnswnihy 25 khwambkphrxngthiehnchdmakthisudkhuxkaresiykhwamcarayasn sungpraktepnkarcakhxethccringthiephingrumahmad idyak aelaimsamarthrbsarsnethsihmid 26 27 pyhathitrwccbidyakekiywkbhnathikarbriharcdkar xathikhwamisic karwangaephn khwamyudhyun aelakhwamkhidechingnamthrrm hruxkhwambkphrxngkhxngkhwamcaechingxrrthsastr karcakhwamhmayaelakhwamsmphnthechingaenwkhid xacpraktxakaridinorkhxlisemxrrayaaerk 28 29 xacphbphawairxarmnidinrayaniaelacaepnxakarthangcitprasaththikhngxyumakthisudtlxdrayakardaeninorkh 30 31 32 xakarorkhsumesra khwamhngudhngidaelakarrbrukhwamlabakinkarcathitrwccbidyakkphbidbxy rayakxnkhlinikkhxngorkhyngeriykxikxyangwa khwambkphrxngthangkarruelknxy MCI 33 skmkphbwaepnrayaepliynphanrahwangkarepliyntamwypktikbphawasmxngesuxm MCI xacpraktxakaridhlakhlay aelaemuxkaresiykhwamcaepnxakaredn cungeriykwa MCI khwamcaesuxm aelamkphbwaepnrayabxklwnghnaorkhxlisemxr 34 smxngesuxmrayaaerk aekikh phupwyorkhxlisemxrcamikhwambkphrxngkhxngkhwamcaaelakareriynrumakkhuneruxy cnsamarthwinicchyxyangaennxnid phupwycanwnnxymixakarbkphrxngthangphasa hnathikarbrihar karkahndru phawaesiykarralukru hruxphawaesiykarruptibtiednkwapyhadankhwamca 35 orkhxlisemxrimmiphlkrathbtxkhwamsamarthdankhwamcathnghmdetha kn odykhwamthrngcarayayawkhxngchiwitphupwy khwamcaechingehtukarn khxethccringthieriynma khwamcaechingxrrthsastr aelakhwamcaodypriyay implicit memory khux khwamcakhxngrangkaywathasingtang xyangir echn karichchxnsxmrbprathanxahar lwnidrbphlkrathbnxykwakhwamcahruxkhwamruihm 36 37 pyhathangphasamilksnaednkhuxkarrwbkhaihsnaelaphudhruxichsphthimchachanehmuxnedim sungthaihichphasaphudhruxekhiynnxylng inrayanipktiphupwyorkhxlisemxryngsamarthsuxsarkhwamkhidphunthanidephiyngphx 38 39 40 emuxphupwymikarklamenuxmdelk echn karekhiyn wadphaph hruxaetngkay xacphbkhwambkphrxngkhxngkarprasankarekhluxnihwaelakarwangaephn phawaesiykarruptibti bang aetodythwipyngcbimid 41 emuxorkhdaenintxipphupwyorkhxlisemxrmksamarththanganhlayxyangiddwytwexngaetxactxngidrbkarchwyehluxhruxkarkakbsahrbkickrrmthitxngxasykrabwnkarruxyangmak 35 smxngesuxmrayapanklang aekikh inrayanismxngcaesuxmlngeruxy cnsudthayimsamarthphungtnexngid odyimsamarthprakxbkicwtrpracawnswnihyid 35 xakarphudlabakcachdecnephraaimsamarthnukkhasphthid thaihichsphthphidhruxichkhaxunmaaethn paraphasia bxy phupwykhxy esiythksakarxanaelakarekhiynmakkhun 38 42 ladbkarekhluxnihwthisbsxncamikarprasannganldlngeruxy tamkarluklamkhxngorkhxlisemxr thaihkhwamesiyngtxkarhklmephimkhunipdwy 43 inrayanipyhakhwamcakhxngphupwycaelwlng aelaphupwyxaccaimidaemaetyatisnithkhxngtnexng 44 khwamthrngcarayayawsungaetedimyngpktixyu kbkphrxng 45 karepliynaeplngphvtikrrmaelacitprasathwithyaphbmakkhun xakaraesdngthwipidaek karhnixxkcakban khwamhngudhngidaelaimlxngtw thaihrxngih mikhwamkawrawxyangimkhadkhidchbphln hruxduxkbphuduael xakarsbsnhruxehnphaphhlxninewlaklangkhun sundowning kmiid 46 phupwyorkhxlisemxrpraman 30 mixakarechuxwabukhkhl singkhxng hruxsthanthiepliynaeplngip eriykwa Delusional misidentification syndrome aelaxacmixakarhlngphidxyangxun 47 phupwyxacesiywicarnyantxkrabwnkaraelakhxcakdkhxngorkh phawaesiysanukkhwamphikar xacklnpssawaimid 48 xakarehlanithaihekidkhwamekhriydtxphuduaelaelayati sungxacldkhwamekhriyddngklawodykaryayphupwycakbanipyngthanduaelrayayawxun 35 49 smxngesuxmrayasudthay aekikh inrayasudthay phupwytxngphungphaphuduaeltlxdewla thksathangphasakhxngphupwyldlngehluxwlingay hruxkhaediyw cnsudthayimsamarthphudidodysineching 38 aemwaphupwyesiykhwamsamarthdanphasaphud aetyngmkekhaicaelatxbsnxngklbmadwykaraesdngxarmn 50 aemphupwyyngmilksnakawraw aetphawairxarmnsudkhwaelaxxnephliyepnxakarthiphbmakkwa 35 inthisudphupwycaimsamarththakickrrmididelyaemepnkickrrmngaythisudhakkhadphuchwyehlux mwlklamenuxaelakarekhluxnihwrangkayldlngcnphupwytidetiyng 51 aelaimsamarthpxnxahardwytnexngid 52 pktisaehtukaresiychiwitepnpccyphaynxk echn aephlkdthbtidechuxhruxorkhpxdbwm imichesiychiwitcakorkhxlisemxrodytrng 53 54 saehtu aekikhyngimthrabsaehtukhxngphupwyorkhxlisemxrswnihy ykewnphupwy 1 thung 5 thisamarthrabukhxaetktangthangphnthukrrmid 55 56 mismmtithanhlayxyangephuxphyayamxthibaysaehtukhxngorkh phnthusastr aekikh orkhxlisemxr aelaswnprakxbkhwamcacakorkh thaythxdthangphnthukrrmidinchwng 49 thung 79 57 odyxasykarthbthwnkarsuksafaaefdaelakhrxbkhrw phupwypraman 0 1 mirupaebbthaykrrmlksnaedninwngstrakul sungmixayuerimtnkxnxayu 65 pi 58 orkhxlisemxraebbnieriyk orkhxlisemxrinwngstrakulekiderw orkhxlisemxrekiderwswnihyrabusaehtuidwaekidcakkarklayphnthuyintwhnunginbrrdasamtw khux yinekharhsoprtinsartngtnaexmilxyd APP aelaphriesnilin 1 aela 2 59 karklayphnthukhxngyin APP aelaphriesnilinephimkarphlitoprtinkhnadelk chux exbita42 Ab42 sungepnxngkhprakxbhlkinsiinlphlak senile plaque 60 karklayphnthubangxyangephiyngaetepliynaeplngxtraswnrahwang Ab42 aelaoprtinaebbsakhyxyangxun odyechphaaexbita40 Ab40 ethannodyimephimradb Ab42 61 xiksxngyinthismphnthkborkhxlisemxrthaykrrmlksnaedn idaek ABCA7 aela SORL1 62 phupwyorkhxlisemxrswnihyimidaesdngthaykrrmlksnaedn aelaeriykwa xlisemxrekidhang sporadic AD sungkhwamaetktangthangsingaewdlxmaelaphnthukrrmxacepnpccyesiyng pccyesiyngthangphnthukrrmthithrabdithisud khux thaykrrmaexllilexpislxn4 khxngxaopilopoprtinxi APOE 63 64 phupwyorkhxlisemxrrahwang 40 thung 80 miaexllil APOEe4 xyangnxyhnungaexllil 64 aexllil APOEe ephimkhwamesiyngkhxngorkhsamethainehethxorisokt aela 15 ethainohomisokt 58 phlkhxngsingaewdlxmaelatwddaeprphnthukrrmthaihekidephenaethrnsimsmburnsungehmuxnkborkhinmnusyhlaychnid twxyangechn prachakrincieriymiaesdngkhwamsmphnthrahwangpriman APOEe4 kbxubtikarnhruxxayuerimepnorkhxlisemxrdngthiehnidinklumprachakrxun 65 66 khwamphyayamaerk inkarkhdkrxngyinthixacepnsaehtu 400 yinephuxhakhwamsmphnthkb AD ekidhang aelaekidcha LOAD idphllphthelknxy 58 59 karsuksakhwamsmphnththngcionmlasudphbwamiyin 19 briewnthidumiphltxkhwamesiyng 67 yinehlaniidaek CASS4 CELF1 FERMT2 HLA DRB5 INPP5D MEF2C NME8 PTK2B SORL1 ZCWPW1 SlC24A4 CLU PICALM CR1 BIN1 MS4A ABCA7 EPHA1 aela CD2AP 67 aexllilinyin TREM2 smphnthkbkhwamesiyngekidorkhxlisemxr 3 thung 5 etha 68 69 klikkarxxkvththithimikaresnxkhuxkarphnaeprbangxyangkhxng TREM2 inesllemdeluxdkhawinsmxngimsamarthkhwbkhumprimankhxngbitaaexmilxydid SNP canwnmakmikhwamsmphnthkbkarsuksainpi 2561 thietim SNP 30 chnidephuxaeyk AD xxkepn 6 hmwd idaek khwamca phasa phaphaelapriphumi aelahnathibrihar 70 smmtithanokhlienxrcik aekikh smmtithanekathisudsungkarrksadwyyapccubnphbmakthisudyudepnphunthan idaek smmtithanokhlienxrcik cholinergic hypothesis sungesnxwaorkhxlisemxrekidcakkarsngekhraahsarsuxprasathchnidaexsithilokhlin acetylcholine ldlng smmtithandngklawpccubnimidrbkarsnbsnunxyangkwangkhwangaelw enuxngcakkarihyaephuxrksakarkhadaexsithilokhlinodytrngimmiprasiththiphaphinkarrksaorkhxlisemxrmaknk 71 smmtithanaexmilxyd aekikh inpi 2534 mikartngsmmtithanaexmilxyd amyloid hypothesis sungmimulbthwakarsasmkhxngaexmilxydbita amyloid beta Ab epnsaehtuhlkkhxngorkhxlisemxr 72 73 khxsnbsnunmulbthnimaaktaaehnngkhxngyinsahrboprtinsartngtnaexmilxyd APP bnokhromosmkhuthi 21 rwmkbkhxethccringwabukhkhlthimiaefdsamkhxngokhromosm 21 klumxakardawn sungmisaenayinekinmaaethbthukkhnxyangnxymixakaraerkerimkhxng AD emuxxayuyang 40 pi 74 75 nxkcakni ixosfxrmcaephaahnungkhxngaexophilopoprtin APOE4 epnpccyesiyngthangphnthukrrmsakhyhnungkhxng AD aemaexophilopoprtinchwyesrimkarslayaexmilxydbita aetbangixosfxrmimkhxymiprasiththiphaphinkarthahnathidngkaw echn APOE4 naipsukarsasmaexmilxydswnekininsmxng 76 hlkthanephimetimmacakkhxkhnphbwahnuddaeplngphnthukrrmaesdngrupklayphnthukhxngyin APP khxngmnusykxihekidphlakaexmilxydaebbsnaelaphyathisphaphsmxngaebbkhlayxlisemxrodymikhwambkphrxngkhxngkareriynruechingpriphumi 77 phbwawkhsinkhnthdlxngchnidhnungsamarthcharaphlakaexmilxydinkarthdlxnginmnusykhntn aetimmiphlxyangminysakhyid txphawasmxngesuxm nkwicycungsngsywaoxliokemxr Ab thimiichphlakepn Ab rupkxorkhmakthisud oxliokemxrphisehlani sungeriykwa ilaekndvththisnthiidcakaexmilxyd amyloid derived diffusible ligands cbkbtwrbbnphiwesllprasathaelaepliynokhrngsrangkhxngcudprasanprasath cungrbkwnkarsuxsarkhxngesllprasath twrboxliokemxr Ab twhnungxacepnoprtinphrixxn sungepnediywkboprtinthimikhwamechuxmoyngkborkhwwbaaelaorkhinmnusythiekiywkhxng orkhkhrxytsefldt cakhxb channcungxacepnkarechuxmoyngklikphunedimkhxngorkhkaresuxmkhxngrabbprasathehlanikborkhxlisemxr 78 inpi 2552 mikarprbthvsdi odyesnxwaoprtinthismphnthiklchidkboprtinbita aexmilxyd sungimcaepntxngepnbita aexmilxydexng xacepnsaehtusakhykhxngorkhxlisemxr thvsdiniechuxwaklikthismphnthkbaexmilxydsungtdkarprasankhxngesllprasathinsmxnginrayaetiboterwinpthmwyxacekidcakkrabwnkarthismphnthkbkarepliyntamwyinchiwitphayhlng thaihekidkhwamesuxmkhxngesllprasathinorkhxlisemxr 79 N APP sungepnchinswnhnungcakplayexn N terminus khxng APP xyutidkbaexmilxydbita aelahnunginexnismchnidediywknnitdxxkcak APP N APP kratunwithikarthalaytwexngodykarcbkbtwrbkhxngesllprasatheriyk twrbmrna 6 DR 6 hrux TNFRSF21 79 DR6 mikaraesdngxxksunginbriewnsmxngkhxngmnusythiidrbphlcakorkhxlisemxrmakthisud channepnipidthiwithi N APP DR6 xacthukkhwbkhuminsmxngwychrathaihekidkhwamesiyhay inaebbcalxngni aexmilxydbitamibthbathsngesrimodykarkdkarthahnathikhxngcudprasanprasathtnpi 2560 karthdlxngewxruebessaetd verubecestat sungybyngoprtinbita sikhriets beta secretase xnepnsaehtukhxngkarsrangoprtinaexmilxydbita thukrangbenuxngcakkhnakrrmkarxisraphbwa aethbimmioxkasid inkarkhnphbvththithangkhlinikechingbwk 80 inpi 2561 aela 2562 karthdlxngxun rwmthngxaduaekhnuaembsuldkhwamekhmkhnkhxngaexmilxydbitalmehlw thaihbangkhntngkhathamwasmmtithanaexmilxydyngsmehtusmphlxyuhruxim 81 82 smmtithanetha aekikh smmtithanethain AD rabuwa karepliynaeplngoprtinethathaihekidkarslaykhxngimokhrthiwbulinesllsmxng smmtithanethaesnxwakhwamphidpktikhxngoprtinepnkarerimladbkhxngorkh 73 inaebbcalxngni ethathimikaretimhmufxseftmakekin hyperphosphorylated tau erimcbkhukbethasayxun cnsudthaykxepnniworifbrillariaethngekil neurofibrillary tangle phayintwesllprasath 83 imokhrthiwbulcaslaytw ekidkarthalayokhrngsrangisothsekeltxnkhxngesllaelwthaihrabbkhnsngkhxngesllprasathimthangandwy 84 karimthangankhxngrabbkhnsngnixacthaihkarsuxsarthangchiwekhmirahwangesllprasththahnathiphidpktikxn aelwthaiheslltaytamma 85 smmtithanxun aekikh mikaresnxsmmtithanrabbprasathaelahlxdeluxdsungrabuwaxacekiywkhxngkbkarthahnathixyangelwkhxngtwknrahwangeluxdkbsmxng 86 nxkcakni kartidechuxaebkhthieriyrupekliyw spirochete yngmikhwamechuxmoyngkbphawasmxngesuxm 87 88 phawatharngdulkhxngolhachiwphaphxyangixxxnthxngaedng ehlkaelasngkasiin AD esiyip aemyngimchdecnwaphawadngklawepnehtuhruxphlkhxngkarepliynaeplngoprtin ixxxnehlanithngmiphlkrathbtxaelaidrbphlkrathbcaketha APP aela APOE 89 aelakaresiykarkakboprtinehlanixackxihekidkhwamekhriydxxksiecnsungxacsngesrimihekidphyathisphaph 90 91 92 93 94 khunphaphkhxngkarsuksaehlanibangkhrngtkepnthiwicarn 95 96 aelakhwamechuxmoyngniyngepnthithkethiyngknxyu 97 nkwicyswnihyimsnbsnunkhwamsmphnthechingehtuphlkbxalumieniym 96 karsubbuhriepnpccyesiyngthisakhykhxng AD 98 markekxrthwkaysahrbrabbphumikhumknsubthxdepnpccyesiyngkhxng AD thiekidcha 99 mihlkthanebuxtnwakarsmphskbmlphawathangxakasxacepnpccysngesrimtxkarekidorkhxlisemxr 100 smmtithanhnungwakaresiyhnathikhxngoxliokednodristaelaimxilinthismphnthkbphwkmnrahwangkarepliyntamwyexuxtxkhwamesiyhaytxaeknprasathnaekha sungcathaihekikarphlitaexmilxydaelakaretimhmufxseftmakekinkhxngethaepnphlkhangekhiyng 101 102 riothrecnasis retrogenesis epnsmmtithanekiywkbkarphthnaaelakarluklamkhxngorkhxlisemxrthiaebrri irsebirk Barry Reisberg epnphuesnxinkhristthswrrs 1980 103 smmtithankhuxkhnathitharkinkhrrphphankrabwnkarecriykhxngprasathniwruelchn neurulation aelwsinsuddwyimxilinenchn myelination smxngkhxngphupwy AD phankrabwnkaresuxmkhxngprasathaebbyxnklberimtncakkarslayimxilinaelakartaykhxngaeknprasathnaekha enuxkhaw cnsinsuddwykartaykhxngenuxetha 104 smmtithanyngwa tharkphankhnphthnakarkhxngkarru phupwy AD phankrabwnkaryxnklbkaresuxmkhxngkarruaebbkawhna 103 irsebirkphthnaekhruxngmuxkarpraeminkarduaelthieriyk FAST ekhruxngmuxkarcdrayakarpraeminechinghnathi sungekhawathaihphuduaelphupwy AD samarthbxkrayakarluklamkhxngorkhaelaihkhaaenanaekiywkbkarduaelchnidthicaepninaetlarayaid 103 105 phyathisrirwithya aekikhdubthkhwamhlkthi chiwekhmikhxngorkhxlisemxr culphyathisphaphkhxngsiinlphlakinepluxksmxngkhxngphupwyorkhxlisemxr yxmdwythatuengin prasathphyathisphaph aekikh lksnathiphbinorkhxlisemxrkhuxkarsuyesiyesllprasathaelacudprasanprasathphayinepluxksmxngaelabriewnitepluxksmxng thaihekidkarfxthiehnidkhxngsmxngbriewnthiepnorkh sungrwmthungkaresuxmkhxngsmxngklibkhmb temporal lobe aelasmxngklibkhang parietal lobe aelaswnhnungkhxngsmxngklibhna frontal cortex aelarxynunsingkuelt cingulate gyrus khxngsmxng 106 nxkcakniyngpraktkhwamesuxminniwekhliyskansmxng echn olkhssirueliys locus coeruleus 107 karsuksaodyichexmxarixaelaephtbnthukkarldkhnadkhxngsmxngbangbriewninphupwyorkhxlisemxremuxphupwymikarluklamcakkarbkphrxngkhxngkaruelknxycnthungorkhxlisemxr emuxethiybkbphaphkhlaykncakphuihysungxayukwathimisukhphaphdi 108 109 phlakaexmilxydaelaniworifbrillariaethngekil neurofibrillary tangle ehnidchdecndwyklxngculthrrsninsmxngphupwyorkhxlisemxr 110 phlakmilksnaepnkarsasmkhxngephphithdaexmilxydbitaaelasarxngkhprakxbkhxngesllthihnaaennaelamkepntakxnxyuphaynxkaelarxb esllprasath swnniworifbrillariaethngekilekidcakkarrwmklumsasmkhxngoprtinthiekiywkhxngkbimokhrthiwbul chuxwa oprtinetha tau protein sungmikaretimhmufxseftmakphidpkti aelasasmxyuphayinesllprasath aemwasmxngkhxngphusungxayuhlaykhnxacphbphlakaelaaethngekilinsmxngidbangenuxngcakkhwamchraaetsmxngkhxngphupwyorkhxlisemxrcaphbprimankhrabdngklawmakkwainsmxngbangbriewn echn briewnsmxngklibkhmb 111 swnliwxibxdi Lewy body kphbidimnxyinsmxngphupwyorkhxlisemxr 112 chiwekhmi aekikh exnismthaptikiriyakboprtinsartngtnaexmilxyd APP aelatdoprtinepnthxn thxnbitaaexmilxydmikhwamsakhyinkarkxsiinlphlakin AD orkhxlisemxrcdepnorkhoprtinmwnphbphidpkti protein misfolding disease thiekidcakkarasasmphlakkhxngoprtinaexmilxydbitaaelaoprtinethathimwnphbphidpktiinsmxng 113 phlakekidcakephpithdkhnadelkyawpraman 39 43 krdxamion chuxwaaexmilxydbita Ab ody Ab epnchinswnhnungkhxngoprtinsartngtnaexmilxyd APP oprtinniepnthransemmebrnoprtin transmembrane protein thiaethrkthaluphaneyuxhumesllprasath APP mikhwamcaepntxkarecriyetibot kardarngchiwit aelakarsxmaesmhlngidrbbadecbkhxngesllprasath 114 115 inorkhxlisemxr aekmmasikhrietsaelabitasikhrietsthanganrwmkninkrabwnkarkarslayoprtinsungtdaebng APP xxkepnchinswnelk 116 chinswnchinhnungthiekidkhuncaklayepnesniyaexmilxydbita sungcbtwepnkxntktakxnhnaaennxyunxkesllprasath eriykwa siinlphlak senile plaque 110 117 orkhxlisemxryngthuxwaepnkhwamphidpktikhxngoprtinetha tauopathy enuxngcakkarsasmoprtinethaxyangphidpkti esllprasaththukesllcamiokhrngrangkhxngesll cytoskeleton sungbangswnekidcakokhrngsrangthieriyk imokhrthiwbul microtubule imokhrthiwbulnithahnathiesmuxnrangrthifkhuxepnesnthanglaeliyngsarxaharaelaomelkulcaktwesllipyngplayaeknprasathnaxxk axon aelanaklb oprtinthichuxwa etha tau T thahnathichwyihimokhrthiwbulesthiyrhlngekidptikiriyafxsofrielchn cungeriykoprtinethawaepn oprtinthismphnthkbimokhrthiwbul MAP inphupwyxlisemxr oprtinethacaekidkarepliynaeplngthangekhmi khuxmiptikiriyafxsofrielchnmakkwapkti thaihoprtincbkhuknekidepn niworifbrillariaethngekil neurofibrillary tangle aelarbkwnrabbkarkhnsngkhxngesllprasath 118 oprtinethathimiphyathisphaphsamarththaihesllprasathtayidcakkaresiykarkakbaethrnsophesebilexlimnt transposable element 119 klikkarekidorkh aekikh yngimthrabwakarphlitaelakarsasmephpithdaexmilxydthaihekidphyathisphaphkhxngorkhxlisemxridxyangiraenchd 120 smmtithanaexmilxydaetedimchiwakarsasmephpithdaexmilxydepnehtukarnsunyklangthikratunihekidkhwamesuxmkhxngesllprasath karsasmkhxngklumesniyaexmilxydsungechuxwaaexmilxydaebbepnphisthithaihrbkwnphawatharngdulkhxngixxxnaekhlesiymkhxngesll chknaihekidkartaykhxngesllthitngopraekrmiwhruxxaphxphothsis apoptosis 121 nxkcakniyngepnthithrabknwa Ab ekidkhunxyangcaephaaphayinimothkhxnedriyinesllthiepnorkhxlisemxr sungipybyngkarthangankhxngexnismbangtwaelakarichkluokhskhxngesllprasath 122 krabwnkarxkesbaelaisotikhntang xacmibthbathinphyathisphaphkhxngorkhxlisemxrdwy karxkesbepnsarsxthwipkhxngkhwamesiyhaytxenuxeyuxinorkhtang aelaxacepnphlcakkhwamesiyhaytxenuxeyuxinorkhxlisemxrhruxepnsarsxkhxngkartxbsnxngthangphumikhumkn 123 mihlkthanxntrkiriyaxyangekhmrahwangesllprasathkbklikphumikhumkninsmxngephimkhun orkhxwnaelakarxkesbthwrangxacrbkwnkrabwnkarphumikhumknsungsngesrimkarluklamkhxngxlisemxr 124 nxkcakniyngmikarxthibaykarepliynaeplngkarkracaykhxngaefketxrbarungsmxngtang aelakaraesdngtwrbkhxngaefketxrehlanixyang brain derived neurotrophic factor BDNF inorkhxlisemxrdwy 125 126 karwinicchy aekikh phaphephthsaeknkhxngsmxngphupwyorkhxlisemxraesdngkarsuyesiykarthangankhxngsmxngklibkhmb karwinicchyorkhxlisemxrxasyprawtikhxngphupwy prawtithiidcakyati aelakarsngektphvtikrrm hakmilksnechphaathangprasathwithyaaelacitprasathwithyaaelakhdphawaxunxxkipaelwepnkarsnbsnunkarwinicchy 127 128 karsuksacakphaphthangrngsiwithyaephimetimdwykarthayphaphrngsiswntdxasykhxmphiwetxr sithi hruxkarsrangphaphdwyerosaennsaemehlk exmxarix rwmkbekhruxngthayphaphrngsichnidaekmmahlayranab SPECT hruxkarthayphaphrngsiranabdwykarplxyophsitrxn ephth xacchwyinkarkhdphyathisphaphthangsmxnghruxchnidyxykhxngsmxngesuxmxun xxkid 129 yingipkwann xacchwyphyakrnkarepliyncakkhnbxklwnghnaorkh khwambkphrxngthangkarruelknxy epnorkhxlisemxrid 130 karpraeminstipyya echn karthdsxbkhwamcasamarthcaaenkrayakhxngorkhxlisemxrid 23 mihnwynganthangkaraephthyhlaysthabnsrangeknthkarwinicchysahrbaephthyephuxihkarwinicchyorkhxlisemxridngayaelaepnmatrthanmakkhun bangkhrngsamarthyunynkarwinicchyhlngphupwyesiychiwitidxyangaemnyacakkarsuksachinswnsmxngdwywithikarsuksaenuxeyuxdwyklxngculthrrsn 131 eknthkarwinicchy aekikh sthabnorkhthangprasathaelakarsuxsaraelaorkhhlxdeluxdsmxngaehngchati National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke aelasmakhmorkhxlisemxr Alzheimer s Association a khxngshrthsrangeknthkarwinicchyorkhxlisemxrthiepnthiniymichknmakthisud khux NINCDS ADRDA Alzheimer s Criteria inpi 2527 131 aelamikarprbprungxyangkwangkhwanginpi 2550 132 eknthkarwinicchydngklawkahndihphupwypraktkhwambkphrxnginkarruaelasngsyepnklumxakarphawasmxngesuxmtxngidrbkartrwcyunynodykarpraeminthangcitprasathwithyaephuxwinicchythangkhlinikwamioxkas possible hruxxac probable epnorkhxlisemxr swnkarwinicchyaennxnidaekkartrwcyunynthangculphyathiwithya khuxkartrwcenuxeyuxsmxngthangculthrrsn phbwaeknthkarwinicchydngklawmikhwamechuxthuxidaelakhwamsmehtusmphldiemuxethiybkbkarwinicchyyunynthangculphyathiwithya 133 inphupwyorkhxlisemxrmkphbkhwambkphrxngkhxnginkarru 8 rupaebb idaek dankhwamca phasa thksadankhwamrusuk khwamisic thksaklamenux karrukalethsaaelabukhkhl karaekpyha aelakhwamsamarthechinghnathi rupaebbkarruthibkphrxngdngklawethiybethakbeknthkarwinicchy NINCDS ADRDA Alzheimer s Criteria dngthirabuineknthkarwinicchyorkhthangcitewch khumuxkarwinicchyaelasthitisahrbkhwamphidpktithangcit DSM IV TR sungtiphimphodysmakhmcitewchsastrxemrika 134 135 ekhruxngmuxinkarwinicchy aekikh kartrwckhdkrxngorkhthangcitprasathwithyasamarthchwywinicchyorkhxlisemxrid odyinkarthdsxbcaihphupwywadtamaebbthiaesdnginphaphkhangtn cakhasphth xan hruxlbelkhtxenuxng mikarichkarthdsxbthangcitprasathwithyatang echn kartrwcsukhphawathangcitaebbyx mini mental state examination MMSE xyangkwangkhwangephuxpraeminkhwambkphrxnginkarruephuxichwinicchyorkh swnchudaebbthdsxbthilaexiydaelakhrxbkhlumkwanimikhwamcaepnsahrbphllphththimikhwamnaechuxthuxsung odyechphaaxyangyinginrayaaerk khxngorkhxlisemxr 136 137 kartrwcthangprasathwithyainphupwyorkhxlisemxrrayaaerkodythwipihphlpkti ykewnsahrbkarruesuxmxyangchdecnethann sungimidtangcakphlthiekidcakkrabwnkarkhxngorkhxun rwmthngphawakhwamcaesuxmcaksaehtuxunkartrwcthangprasathwithyaephimetimmikhwamsakhyinkarwinicchyaeykorkhorkhxlisemxraelaorkhxun 23 karskprawticaksmachikinkhrxbkhrwxacchwyinkarpraeminorkh phuduaelphupwyxacihkhxmulthisakhyekiywkbkhwamsamarthinkarprakxbkicwtrchiwitpracawnkhxngphupwy rwmthngkhwamthdthxykhxnghnathithangcitkhxngphupwytamewla 138 khwamehnhruxmummxngkhxngphuduaelmkmikhwamsakhyinkarwinicchyhakphupwyorkhxlisemxrnnpktiimrbrukhwamecbpwykhxngtnexng 139 hlaykhrngkhrxbkhrwxacphbxakarkhxngphawasmxngesuxmrayaaerkidyaktngaetaerkaelaxacsuxsarkhxmulthiimthuktxngaemnyaaekaephthy 140 karthdsxbephimetimihkhxmulephiminbanglksnakhxngorkhhruxichephuxkhdkarwinicchyxunxxk kartrwceluxdsamarthchwyrabusaehtuxunkhxngphawakhwamcaesuxmthiimichorkhxlisemxrid 23 sungsaehtuehlanimkphbidnxyaethaykhadid 141 aephthypktitrwckarthangankhxngithrxyd praeminradbwitaminbi12 aeykorkhsifilis aeykpyhaemaethbxlik rwmthngkarthdsxbkarthangankhxngit radbxielkothrilt aelaorkhebahwan praeminradbolhahnk echn takw prxth aelaphawaolhitcang aelaxaccaepntxngaeykxakarephxkarthdsxbthangcitwithyasahrborkhsumesraxacchwyinkarwinicchyephraaorkhsumesrasamarthekidrwmkborkhxlisemxr hruxepnsaehtukhxngkhwambkphrxnginkarru 142 143 imaenanaihich C PIB PET saeknepnekhruxngmuxwinicchyrayaaerkhruxichphyakrnkarphthnaorkhxlisemxremuxbukhkhlpraktxakaraesdngkhxngkhwambkphrxngthangkarruelknxy MCI 144 ephraamikhwamaemnyata hlkthanimrxngrbkarich F FDG PET saeknepnkarthdsxbediyw ephuxichrabubukhkhlthixacepnorkhxlisemxrechnkn 145 karpxngkn aekikh cakkarsuksathangwithyakarrabad phbwakickrrmthiichthksathangstipyyaechnelnhmakrukhruxptismphnththangsngkhmepnpracamikhwamechuxmoyngkbkhwamesiyngorkhxlisemxrthildlng aemcaimphbkhwamsmphnthechingehtuphlktam immihlkthanchichdsnbsnunwamiwithihnungwithiidthisamarthpxngknorkhxlisemxridxyangmiphl karsuksathwolkwadwymatrkarpxngknhruxchalxkarekidorkhxlisemxrmkihphlkhdaeyngkn karsuksathangwithyakarrabadesnxwamikhwamsmphnthrahwangpccythisamarthaekikhidxyangxyang echn xahar khwamesiyngkhxngorkhhwicaelahlxdeluxd phlitphnthephschkrrm hruxkickrrmthangstipyya epntn kboxkasekidorkhxlisemxrinprachakr aetyngtxngmikarwicytlxdcnkarthdlxngthangkhlinikephimetimephuxhakhatxbwapccyehlanisamarthchwyldorkhxlisemxridhruxim 15 xahar aekikh bukhkhlthirbprathanxaharsukhphaphdi hruxxaharyipun hruxxaharemdietxrereniynmikhwmesiyngekidorkhxlisemxrldlng 146 xaharemdietxrereniynxacchwyprbprungphllphthkhxngphupwyid 147 swnukhlthirbprathanxaharthimiikhmnximtwsungaelakharobihedrtxyangngay mxonhruxidaeskkhaird mikhwamesiyngsungkwa 148 mikaresnxwapraoychntxrabbhwicaelahlxdeluxdkhxngxaharemdietxrereniynepnklikkarxxkvththildorkhxlisemxr 149 bangthikhxsruptxswnprakxbxaharthaihaenicidyakephraaphlaetktangknrahwangkarsuksacakprachakrkbkarthdlxngaebbsumthimikarkhwbkhum mihlkancakdwakarichaexlkxhxlprimannxythungpanklang odyechphaaxyangyingiwnaedng mikhwamsmphnthkbkhwamesiyngtxorkhxlisemxrthildlng 146 mihlkthanebuxngtnwakhaefxinxacchwypxngkn 150 xaharthimiflaownxydsungcanwnhnung echn okok iwnaedngaelacha xacldkhwamesiyngkhxngorkhxlisemxr 151 152 bthptithsneruxngkarichwitaminaelaekluxaerimphbwamihlkthansxdkhlxngkninkaraenanaihrbprathanwitaminaelaekluxaer sungrwmthngwitaminex 153 154 si 155 156 rupaexlfaothokhfirxlkhxngwitaminxi 157 eseleniym 158 sngkasi 159 160 aelakrdoflikthngthimihruximmiwitaminbi12 161 hlkthancakkarsuksaaebbsumthimikarkhwbkhumkhrnghnungbngchiwarupaexlfaothokhfirxlkhxngwitaminxixacchalxkaresuxmkhxngkarru aetmikartdsinwahlkthannimikhunphaph panklang 157 karthdlxngthiphicarnakrdoflik bi9 kbwitaminbixunimphbkhwamsmphnthxyangminysakhykbkaresuxmkhxngkarruid 162 xaharesrimkrdikhmnoxemka 3 cakphuchaestw aelakrdodokhsaehksaxionxik DHA impraktwamipraoychninorkhxlisemxrradbxxnthungpanklang 163 164 sarekhxrkhiwmin curcumin cakkhminimphbpraoychninmnusyaemmihlkthanebuxngtninstw 165 immihlkthansxdlxngknaelanaechuxidwaaepakwymiphldiinkarpxngknkhwambkphrxngkhxngkarruaelaphawasmxngesuxm 166 cnthungpi 2551 immihlkthanrupthrrmwaaekhnnabinxyd cannabinoids miphlchwyldxakarkhxngorkhxlisemxrhruxphawasmxngesuxm 167 xyangirkdi karwicybangswntxexnodaekhnnabinxyd endocannabinoids dumihwng 168 ya aekikh aemwapccyesiyngdanorkhhlxdeluxdhwic echn phawaeluxdmikhxelsethxrxlmak khwamdnolhitsung ebahwan aelakarsubbuhri caekiywkhxngkboxkasesiyngekidthisungkhunaelarayaewlakardaeninorkhxlisemxr 169 170 aetkarichyaklumsaettinsungepnyaldkhxelsethxrxlimmiprasiththiphlinkarpxngknhruxchwythaihkardaeninorkhxlisemxrdikhun 171 172 inpi 2550 khadknwakarichyaklumyaaekxkesbchnidimichsetrxyd NSAIDs echn aexsiphrin ixbuoprefn inrayayawchwyldoxkasekidorkhxlisemxridbang 173 hlkthanesnxwa NSAIDs xacldkarxkesbthiekiywkhxngkbaexmilxydphlak aetkarthdlxngthukrangbephraamiphlesiysung 15 immikarthdlxngephuxpxngknorkhidsaercely 15 cnthungpi 2554 mikaresnxyabangchnidepnsarpxngknkxnekidxakar aetdumipraoychnimethakbkarrksa 174 hxromnthdaethninstrihmdpracaeduxnsungekhyichknaetedim xacephimkhwamesiyngphawasmxngesuxmdwysa 175 176 withichiwit aekikh bukhkhlthidaeninkickrrmthitxngichthksathangstipyyaechnxanhnngsux elnhmakkradan elnprisnaxksrikhw elndntri hruxmiptismphnththangsngkhmepnpracamikhwamesiyngkarekidorkhxlisemxrldlng 177 178 sungsxdkhlxngkbthvsdikarsngwnkarru cognitive reserve theory thirabuwa prasbkarnchiwitbangxyangsngphlihkarthahnathikhxngprasathmiprasiththiphaphmakyingkhunthaihpceckbukhkhlmikarsngwnkarrusungchalxkarekidxakaraesdngkhxngphawasmxngesuxm karsuksachalxkarekidklumxakarorkhxlisemxraetimepliynrayaewlakhxngorkh 179 kareriynphasathisxngaemmixayumakaelwduehmuxnchwychalxkarekidorkhxlisemxr 180 kickrrmthangkaykmikhwamsmphnthkboxkaskarekidorkhxlisemxrldlngechnkn 179 karxxkkalngkaysmphnthkbxtraphawasmxngesuxmthildlng 181 aelayngmiprasiththiphaphinkarldkhwamrunaerngkhxngxakarinphupwyorkhxlisemxr 182 karbabdaelakarcdkar aekikhpccubnyngimmikarrksaorkhxlisemxrihhay karrksathimiinpccubnihphldielknxytxxakaraetodysphaphaelwepnephuxkarprathngethann karrksainpccubnaebngxxkepn 3 rupaebb khux karrksadwyya karrksathangcitsngkhm aelakarihkarduaelphupwy karrksadwyya aekikh ruprangomelkul 3 mitikhxngodenephsil donepezil sungepnaexntiokhlinexsethxers anticholinesterase thiichrksaxakarorkhxlisemxr okhrngsrangomelkulkhxngemaemnthin memantine sungidrbkarrbrxngihichrksaxakarorkhxlisemxrkhnrunaerng pccubnmiyahruxephschphnth 5 chnidthiichephuxrksaxakarthangkarrbruinorkhxlisemxr prakxbdwy 4 chnidepnaexntiokhlinexsethxers anticholinesterase khux tacrine rivastigmine galantamine aela donepezil aelaxik 1 chnid khuxemaemnthin memantine sungepnsartantwrbexnexmdiex NMDA receptor antagonist praoychnkhxngkarichyaehlaniminxy 6 183 184 immiyaidthiaesdngihehnchdecnwachalxhruxhyudkardaeninorkhxyangaethcringlksnakhxngorkhxlisemxrthiepnthrabkndi khux kmmntphaphkhxngesllprasathokhlienxrcik cholinergic mildlng 185 mikarichaexntiokhlinexsethxersephuxldxtrakarslayaexsithilokhlin acetylcholine ACh thaihephimprimankhwamekhmkhnkhxng ACh insmxngephuxchdechy ACh thimiprimanldlngxnenuxngcakkartaykhxngesllprasathokhlienxrcik 186 mihlkthanprasiththiphlkhxngyaehlaniinorkhxlisemxrkhnebathungpanklang 187 184 183 aelamihlkthanbangsahrbkarichinrayarunaerng 183 karichyaehlaniinkhwambkphrxngthangkarruelknxyimaesdngwamiphlchalxkarekidorkhxlisemxraemaetnxy 188 phlkhangekhiyngthiphbbxythisud idaek khlunisxaeciyn sungxakarthngsxngechuxmoyngkbprimanokhlienxrcikthimakekin phlkhangekhiyngehlaniphbidinpraman 10 20 khxngphuichya aelamikhwamrunaerngradbebathungpanklang aelasamarthcdkaridodyprbkhnadyacha 189 phlthiphbnxylngma echn takhriw hwicetncha ebuxxahar nahnkld aelaephimkarsrangkrdkraephaa 187 klutaemtepnsarsuxprasathchnidkratuninrabbprasath aethakmiprimanmakekininsmxngxacthaiheslltayidcakkrabwnkarchuxwa phawaexkisoththxksik excitotoxicity xnekidcakkarkratunxyangmakekinkhxngtwrbklutaemt phawaexkisoththxksikimidekidechphaainorkhxlisemxr aetyngphbinorkhthangrabbprasathxun echn orkhpharkinsnaelaorkhplxkprasathesuxmaekhng multiple sclerosis 190 emaemnthin Memantine 191 epnsartantwrbexnexmdiexchnidimaekhngkhn noncompetitive sungichkhrngaerkepnsartanikhhwdihy sarnicathanganinrabbklutaemethxrcikodykhdkhwangtwrbexnexmdiexaelaybyngkarkratunmakekinkhxngklutaemt 190 emaemnthinmiprasiththiphaphelknxyinkarrksaorkhxlisemxrchnidpanklangaelarunaerng 192 phlkhangekhiyngkhxngemaemnthinyngraynganphbimbxyaelaimrunaerng echn prasathhlxn sbsn ewiynsirsa pwdsirsa aelala 193 karichyaemaemnthinaelaodenephsilrwmknihprasiththiphlxyangminysakhythangsthiti aetmiprasiththiphlephiyngelknxyinthangkhlinik 194 yarksaorkhcitnxkaebb atypical antipsychotics mipraoychninkarldkhwamkawrawaelaorkhcitinphupwyorkhxlisemxrxyubang aetpraoychnnnxacminxykwaphlkhangekhiyngthirunaerng echn orkhhlxdeluxdsmxng pyhakarekhluxnihwhruxkarruldlng 195 196 aelakarichrayayawmikaraesdngwasmphnthkbxtrataythiephimkhun 196 karhyudichyatanorkhcitinphupwyorkhxlisemxrduplxdphy 197 aemwayahuepxrsinex Huperzine A cadumihwng aetyngtxngmihlkthanephimetimkxnaenanaihich 198 karrksathangcitsngkhm aekikh hxngthixxkaebbmaepnphiessephuxkarbabddwyburnakarkarrbkhwamrusuk eriykwa sonsieln snoezelen epnkarbabdphupwysmxngesuxmdwycitsngkhmodymungennxarmn mikarnakarrksathangcitsngkhmmaichesrimkbkarrksadwyya aebngxxkepnwithimungenndanphvtikrrm behaviour oriented xarmn emotion oriented karru cognition oriented hruxkarkratun stimulation oriented swnnganwicywadwyprasiththiphlnnynghaimphbaelaimcaephaatxorkhxlisemxr aetmungennipyngphawasmxngesuxmodyrwmaethn 199 karaekikhphvtikrrmkhuxkarphyayamrabuaelaldsingthiekidkhunkxnaelaphlthitammakhxngphvtikrrmpyha withidngklawyngimaesdngphlsaercinkarthaihhnathiodyrwmdikhun 200 aetsamarthchwyldpyhaphvtikrrmbangxyangid echn karklnpssawaimid 201 pccubnyngkhadkhxmulkhunphaphsungekiywkbprasiththiphlkhxngethkhnikhdngklawinkarrksapyhaphvtikrrmxun echn karhnixxkcakban 202 203 dntribabdmiprasiththiphaphldxakarthangphvtikrrmaelacit 204 karrksathimungenndanxarmnidaek karbabddwykhwamthrngca reminiscence therapy RT karbabddwykarihehtuphl validation therapy citbabdaebbprakhbprakhxng supportive psychotherapy karburnakarkarrbkhwamrusuk sensory integration hruxthieriykwa sonsieln snoezelen aelakarbabddwykarcalxngkarmixyu simulated presence therapy SPT bthptithsnkhxkhaekhrnimphbhlkthanwakarrksadngklawmiprasiththiphaph 205 citbabdaebbprakhbprakhxngmikarsuksathangwithyasastrrupnynxyhruximmiely aetaephthybangkhnphbwawithidngklawchwyihbukhkhlthimikarrubkphrxngelknxyprbtwekhakbkhwamecbpwykhxngtnid 199 karbabddwykhwamthrngcaekiywkhxngkbkarxphiprayprasbkarninxditepnklumhruxaeykediyw sungmikarichphaphthay singkhxnginban bnthukdntriaelaesiyng hruxsingkhxngthikhunekhyxyangxuninxditmachwy bthptithsnpi 2561 khxng RT phbwaphllphthimepnipinthisthangediywkn karthdlxngmikhnadelkaelanysakhythangkhlinikthinasngsy aelamisthanthiaetktangkn 206 karbabddwykarcalxngkarmixyutngxyubnthvsdikaryudtid attachment aelamikarelnbnthukesiyngkhxngyatisniththisudkhxngphupwyorkhxlisemxr mihlkthanbangwa SPT xacldphvtikrrmthathay 207 208 thaythisud karbabddwykarihehtuphlxasyphunthankhxngkaryxmrbkhwamepncringaelakhwamcringswnbukhkhlkhxngprasbkarnphuxun tangcakkarburnakarkarrbkhwamrusuk sensory integration thixasykarxxkkalngkayephuxkratunprasathsmphsepnphunthan thngni immihlkthansnbsnunpraoychnkhxngkarbabdsxngwithini 209 210 epahmaykhxngkarrksathimungennkarrukhuxkarldkhwambkphrxnginkarru cognitive deficit sungidaekkarrbrukhwamepncringaelakarfunfukarru karrbrukhwamepncring reality orientation prakxbdwykarrbrukhxmulekiywkbewla sthanthi hruxbukhkhlephuxchwyihekhaictwtnekiywkbsphawaaewdlxmaelasthanthithiekhaxyu inkhnathikarfunfukarru cognitive retraining mungphthnakhwamsamarththibkphrxngodykarbriharcit thngsxngwithikaraesdngprasiththiphlbangswninkarthaihkhwamsamarthdankarrudikhun 211 212 aeminbangkarsuksaphldngklawekidkhunephiyngchwkhrawaelamiraynganwaekidphlesiytxphupwy echn khwamkhbkhxngic 199 karrksathimungennkarkratun echn silpababd dntribabd karbabdodyxasystweliyng kayphaphbabd aelannthnakarbabdchnidxun karkratunmikarsnbsnunxyubangephuxphthnaphvtikrrm xarmn aelahnathi xyangirktam karrksaehlaninxkcakcaihphldiindankarrksaaelwpraoychnhlkyngchwyphthnathksainchiwitpracawndwy 199 prasiththiphlkhxngkarkratunsmxngthiimruklaaelakarkratunsmxngaebbruklainphupwyorkhxlisemxryngimaenchd 213 karduaelphupwy aekikh ehtuthiorkhxlisemxryngimsamarthrksahaykhadid aelaphupwyimsamarthtxbsnxngkhwamtxngkarkhxngtwexngmakkhuneruxy phuduaelcungmikhwamsakhyinkarrksaaelatxngchwycdkarduaelxyangramdrawngtlxdkardaeninorkhinphupwyrayaaerkaelarayapanklang karprbepliynsingaewdlxmthixyuxasyaelawithichiwitchwyihphupwymikhwamplxdphymakkhunaelaldpharatxphuduaelid 214 215 twxyangechnkarprbepliynsphaphaewdlxmihphupwyichchiwitpracawnngaykhun karlxkbanaelarw kartidpayhruxchlakbnekhruxngichphayinbanephuxbxkhruxetuxnphupwy hruxkarichxupkrnchiwitpracawnthimikarddaeplng 199 216 217 thaphupwyerimmipyhakarrbprathan xacetriymxaharepnchinelk hruxpn 218 thaphupwyerimmixakarklunlabakxactxngichsayihxahar feeding tube inkrnidngklawphuduaelaelasmachikinkhrxbkhrwkhwrkhanungthungprasiththiphlaelacriythrrmkhxngkarihxaharthangsayyangtxenuxng 219 220 immikhxbngchiihthakaryudyngphupwyxyukbthiinthukrayakhxngorkh aetmibangsthankarncaepntxngichwithidngklawephuxpxngknimihphupwyekidxntrayhruxthaxntraytxphuduael 199 emuxorkhdaeninip xacekidpyhathangkaraephthyxun tamma echn orkhinchxngpakaelafn aephlkdthb khadsarxahar pyhasukhxnamy hruxkartidechuxinthangedinhayic phiwhnnghruxta karduaelxyangramdrawngchwypxngknphawadngklaw aelahakekidpyhadngklawtammaaelwtxngrbkarrksaodyphuechiywchay 54 221 inrayasudthaykhxngorkh karrksacamungennkarbrrethakhwamrusukimsadwksbayipcnkrathngphupwyesiychiwit odymkxasykhwamchwyehluxkhxnghxsphis hospice 222 karphyakrnorkh aekikh karsuyesiypisukhphawasahrbxlisemxraelaphawasmxngesuxmxuntxphuxyuxasy 100 000 khninpi 2547 immikhxmul 50 50 70 70 90 90 110 110 130 130 150 150 170 170 190 190 210 210 230 230 250 250 karwinicchyorkhxlisemxrinrayaaerkthaidyak karwinicchyaennxnmktxngpraktkhwambkphrxnginkarruthiepnxntraytxkicwtrpracawnaemwaphupwycayngsamarthxyuodyimphungphaphuxunid orkhcadaenintxipcakpyhakarruelknxyechnkhwamcaesuxm ipepnrayathirbkwnkarruaelaxun cnimxacdarngchiwitxyudwytwexngid odyechphaainrayathaykhxngorkh 35 phupwyorkhxlisemxrmikarkhadhmaykhngchiphnxykwaprachakrpkti 223 xayukhadhmaykhngchiphhlngwinicchytrngaebbmiphisyrahwang 3 thung 10 pi 223 phupwynxykwa 3 darngchiwitxyuekin 14 pihlngidrbkarwinicchy 224 lksnathisakhykhxngorkhnixnsmphnthkbxtrarxdchiphthildlng khux karephimkhwamrunaerngkhxngkhwambkphrxngthangkarru karldradbkarthahnathi prawtikarlm aelakarrbkwnkarthdsxbthangprasathwithya orkhxun thixacekidrwm echn orkhhwic ebahwan hruxprawtikartidsurakekiywkhxngkbkarrxdchiphthildlng 225 226 aemwaphupwyyingekidorkhxlisemxrerwethaidkyingmipirxdchiphrwmnankhun aetkarkhadhmaykhngchiphcaldlngepnphiessemuxethiybkbprachakrsukhphaphdiinklumthimixayunxy 227 chaymiaenwonmphyakrnrxdchiphnxykwahying 224 228 pxdbwmaelaphawakhadnaepnsaehtusudthaykhxngkartaythiphbbxythisud swnmaerngepnsaehtukaresiychiwitthiphbnxykwaprachakrthwip 228 withyakarrabad aekikhxtraekidorkhhlngxayu 65 pi 229 xayu phupwyihmtxphnkhn pi65 69 370 74 675 79 980 84 2385 89 4090 69karsuksathangwithyakarrabadxasykarwdhlk 2 chnid khux xubtikarnaelakhwamchukkhxngorkh xubtikarnkhuxcanwnphupwyrayihmtxhnwykhn ewlathiesiyngrborkh mkichcanwnphupwyihmtxphnkhn pi inkhnathikhwamchukkhxngorkhkhuxcanwnphupwythnghmdthiepnorkhinprachakrthnghmdinewlahnungemuxphicarnaxubtikarn karsuksatamaephn cohort study tidtamprachakrthiyngimmiorkhxlisemxrinrayaewlahlaypi phbwamixtraekidphawasmxngesuxmrahwang 10 15 txphnkhn pi aelaxtraepnorkhxlisemxr 5 8 txphnkhn pi 229 230 sunghmaykhwamwaincanwnphupwysmxngesuxmihminaetlapimikhrunghnungepnorkhxlisemxr karmixayumakkhunepnpccyesiynghlkkhxngorkhni aelaxtraxubtikarnorkhinaetlachwngwykimethaknklawkhuxhlngcakxayu 65 pikhunip thuk 5 pihlngcaknnkhwamesiyngthicaekidorkhxlisemxrcaephimkhunepnsxngetha khuxephimtngaet 3 cnthung 69 txphnkhn pi 229 230 nxkcaknixtraxubtikarnyngaetktangknrahwangephs ephshyingcamikhwamesiyngmakkwathicaepnorkhxlisemxrodyechphaaxyangyinginprachakrthimixayumakkwa 85 pi 230 231 inshrth khwamesiyngkaresiychiwitcakorkhxlisemxrinprachakrkhawthimiichhisaepniksungkwaprachakrdathimiichhisaepnik 26 khnathiprachakrhisaepnikmikhwamesiyngtakwaprachakrkhawthimiichhisaepnik 30 232 khwamchukkhxngorkhxlisemxrinprachakrkhunkbpccytang echn xubtikarnaelaxtrarxd enuxngcakxubtikarnkhxngorkhxlisemxrephimkhuntamxayu karwiekhraahcungcaepntxngxasyxayuechliykhxngprachakrthisnicdwy mikarpramankhwamchukkhxngorkhxlisemxrinshrththipraman 1 6 inpi 2543 thnginprachakrthnghmdaelainklumxayu 65 74 pi aelamixtraephimkhunepn 19 inklumxayu 75 84 pi aela 42 inklumxayumakkwa 84 pi 233 xtrakhwamchukinpraethskalngphthnanxykwainpraethsphthnaaelw 234 xngkhkarxnamyolkpramanwainpi 2548 prachakrthwolk 0 379 miphawasmxngesuxm aelaxubtikarncaephimkhunepn 0 441 inpi 2558 aelaepn 0 556 inpi 2573 235 karsuksaxun kihkhxsrupthiiklekhiyngkn 234 karsuksaxunihkhxsrupkhlaykn inkarsuksakhrnghnungpramanwainpi 2549 prachakrolk 0 40 phisy 0 17 0 89 canwnsmburn 26 6 lankhn phisy 11 4 59 4 lankhn pwyepnorkhxlisemxr aelaxtrakhwamchukcaephimepn 3 etha aelacanwnsmburncaephimepn 4 ethainpi 2593 236 prawtisastr aekikh xxkust ed Auguste D phupwyorkhxlisemxrrayaerkthiidrbkarwinicchyodyxalxys xlsihemxr emuxpi 2444 nkprchyaaelaaephthyinyukhkrikobranaelaormnechuxmoyngwysungxayukbphawasmxngesuxmthiephimkhun 237 aetyangekhapi 2444 kwathicitaephthychaweyxrmnchux xalxys xlsihemxr Alois Alzheimer samarthrabuphupwykhnaerkdwyorkhthitxmaidchuxwa orkhxlisemxr inphupwyhyingxayu 55 pichux xxkust ed ekhatidtamphupwyraynicnesiychiwitinpi 2449 aelaidrayngantxsatharnchnepnkhrngaerkinpinn 238 caknnepnewla 5 pi miraynganphupwythimixakarediywkn 11 rayinexksarthangkaraephthy raynganbangswnerimichkhawa orkhxlisemxr aelw 237 exmil ekhrephlin Emil Kraepelin xthibayorkhniepnorkhihmepnkhrngaerkhlngrangblksnathangkhlinik hlngphidaelaprasathhlxn aelalksnathangphyathiwithya phlakhlxdeluxdaedngaekhng thixyuinrayngantnchbbkhxngxxkust ed ekhais orkhxlisemxr hruxthiekhrephlineriykwa phawasmxngesuxmkxnwychra presenile dementia ekhaepnchnidyxykhxng phawasmxngesuxminwychra in taracitewchsastr chbbphimphkhrngthi 8 sungtiphimphpi 2453 239 sahrbchwngewlaswnihykhxngkhriststwrrsthi 20 karwinicchyorkhxlisemxrsngwniwsahrbpceckxayurahwang 45 thung 65 pisungmixakarphawasmxngesuxm sphthwithyaepliynhlngpi 2520 emuxkarprachumeruxng AD srupwakaraesdngxxkthangkhlinikaelaphyathiwithyakhxngphawasmxngesuxmkxnwychraaelawychraaethbimtangkn 240 aemphupraphnthesrimwathngniyngmikhwamepnipidwaxacmisaehtuxyangxun sudthaythaihkarwinicchyorkhxlisemxrimkhunkbxayu 241 mikarichkhawa phawasmxngesuxmwychrachnidxlisemxr SDAT xyuchwnghnungephuxxthibayorkhxlisemxrinbukhkhlxayuekin 65 pi aelakhawa orkhxlisemxrkhlassik ichxthibaybukhkhlthixayunxykwa 65 pi sudthay mikarehnchxbxyaepnthakarihichorkhxlisemxrinkartngchuxthangkaraephthyephuxxthibaybukhkhlxayuethaidkidthimirupaebbxakarthwip kardaeninorkhaelaprasathphyathiwithyaxnepnlksnakhxngorkhxlisemxr 242 sngkhmaelawthnthrrm aekikhkhaichcaythangsngkhm aekikh phawasmxngesuxm aelaodyechphaaxyangyingorkhxlisemxr xacthuxidepnorkhthiesiykhaichcaysungepnxndbtn sahrbsngkhminthwipyuorpaelashrth 20 21 khnathikhaichcayinpraethsxunxyangxarecntina 243 aelaekahliit 244 ksungaelakalngephimkhunechnkn rakhakhxngorkhxacephimkhuncaksngkhmthimiphusungxayumakkhun aelaklayepnpyhasngkhmthisakhy khaichcaythiekiywkhxngkb AD mithngkhaichcaythangkaraephthyodytrng echn karbribalinsthanbribal khaichcaythimiichthangkaraephthyodytrng echn karbribalewlaklangwninban in home day care aelakhaichcayodyxxm echn phlitphaphthiesiyipkhxngthngphupwyaelaphuduael 21 mulkhaniaetktangkniptamkarsuksatang aetmulkhasahrbphawasmxngesuxmthwolkkhanwniwpraman 160 000 landxllarshrth 245 swnmulkhakhxngorkhxlisemxrinshrthxacthung 100 000 landxllarshrthtxpi 21 khaichcaysahrbsngkhmmithimacakkarbribalrayayawodywichachiphsatharnsukhmakthisud odyechphaaxyangyingkarrbrksainsthanphyabalsungkhidepnsxnginsamkhxngkhaichcaythnghmdkhxngsngkhm 20 khaichcaykhxngkarxasythibanksungmakechnkn odyechphaaemuxnakhaichcayodyxxmsahrbkhrxbkhrw echn ewlakarihkarduaelaelarayidthiesiyipkhxngphuduael maphicarnadwy 246 khaichcayephimkhuntamkhwamrunaerngkhxngphawasmxngesuxmaelakarmiphvtikrrmepliynaeplng 247 aelamikhwamsmphnthkbewlathitxngihkarduaelthicaepnsarbkarbribalthangkayphaph 246 chann karrksaid thichalxkaresuxmkhxngkarru chalxkarrbrksainsthanphyabal hruxldchwomngkhxngphuduaelcamipraoychnthangesrsthkic karpraeminkarrksapccubnthangesrsthkicaesdngphllphththangbwk 21 pharakhxngphuduael aekikh phuduaelhlkmkepnkhusmrshruxyatisnith 248 thrabknwaorkhxlisemxrepnpharaihyhwngtxphuduaelsungmithngaengmumthangsngkhm citwithya kayphaphhruxesrsthkic 16 249 250 pktiphupwy AD aelakhrxbkhrwmkniymkarbribalthiban 251 tweluxkniyngchalxhruxkacdkhwamcaepntxngidrbakrbribalradbthiepnwichachiphmakkhunaelaesiykhaichcaymakkhun 251 252 krann phuxyuxasyinsthanbribalsxnginsammiphawasmxngesuxm 199 phuduaelphupwysmxngesuxmmixtraorkhthangkayaelaciticsung 253 pccythismphnthkbpyhathangcitsngkhmthiephimkhunkhxngphuduaelhlk idaek karmiphupwythiban phuduaelepnkhusmrs phvtikrrmthitxngichkhwamphyayamxyangyingkhxngphupwy echn orkhsumesra phvtikrrmepliyn prasathhlxn pyhakarhlbhruxpyhakaredin aelakaraeyktwcaksngkhm 254 255 sahrbpyhaesrsthkic phuduaelkhrxbkhrwmktxngslaewlanganephuxichewla 47 chwomngtxspdahodyechliykbphupwy AD khnathimikhaichcaykarbribalphupwysung khaichcayodytrngaelaodyxxmkhxngkarbribalphupwyorkhxlisemxrodyechiyxyurahwang 18 000 thung 77 500 dxllarshrthtxpiinshrth khunxyukbkarsuksa 246 248 karbabdthangkhwamkhidaelaphvtikrrmaelakarsxnyuththsastrkarrbmuximwaaebbediywhruxepnklumpraktwamiprasiththiphlinkarephimsukhphaphcitkhxngphuduael 16 256 sux aekikh mikarphrrnna AD inphaphyntrxyang ixris pi 2544 sungyudbnthukkhwamthrngcakhxngixris emxrdxkh phrryakhxngcxhn ebyliy 257 edxaontbuk pi 2547 sungxingnwniyaychuxediywknodyniokhls spaksinpi 2539 258 emmomrisxxfthumxrorw pi 2549 sungxingnwniyaychuxediywknodyhiorchi oxkiwara 259 xaewyfrxmehxr pi 2549 sungxingtamniyaysn edxaaebrekhmoxewxredxaemanethn khxngxlis mnor 260 xlis imlum Still Alice pi 2557 mienuxhawadwysastracarymhawithyalyokhlmebiysungpwyepnorkhxlisemxrrayaaerk odyxingtamnwniyaychuxediywknemuxpi 2550 odylisa cionwa sarkhdiwadwyorkhxlisemxr idaek mlkhxlmaexndbarbara xaelifstxri pi 2542 aela mlkhxlmaexndbarbara elifsaefrewl pi 2550 sungmimlkhxlm phxyttnnaaesdngthngsxngeruxng 261 262 263 thisthangkarwicy aekikhya aekikh inrxbthswrrspi 2545 2555 mikarpraeminsarprakxb 244 chnidinkarthdlxngthangkhlinikrayathi 1 2 aela 3 aelamisarprakxbchnidediyw emaemnthin thiidrbxnumticakkhnakrrmkarxaharaelayashrth 264 oselnsuaemb solanezumab aelaxadukhanuaemb aducanumab imaesdngwamiprasiththiphaphinphuthimixakarkhxngorkhxlisemxraelw 265 phunthikarwicyhnungmungennkarrksaphyathiphaphorkhphunedim karldradbbitaaexmilxydepnepahmaythwipkhxngsarprakxbthikalngxyurahwangkarsubswn echn xaopmxrfin 266 karbabddwyphumikhumknhruxkarihwkhsinsahrboprtinaexmilxydepnwithikarrksahnungthixyurahwangkarsuksa 267 caichkarbabdaebbsnnisthan putative therapy ephuxrksaphuthiidrbkarwinicchyaelw sungtangcakkarihwkhsinephuxpxngkn thngni tngxyubnmonthsnkhxngkarfukrabbphumikhumknihrbru ocmtiaelayxnklbsungkarsasmaexmixydephuxepliynaeplngkardaeninorkh 268 twxyangkhxngwkhsinpxngknthikalngxyurahwangkarsubswnidaek ACC 001 269 270 aemmikarrangbkarthdlxnginpi 2551 271 sarthikhlayknxiksarhnung idaek baphiniwsuaemb bapineuzumab sungepnaexntibxdithiidrbkarxxkaebbmaihehmuxnkbaexntibxditxaexmilxydthiehniywnatamthrrmchati 272 xyangirkdi phbwasarphumikhumknbabdkxihekidxakarimphungprasngkhcakkarichyathinakngwlbangxyang echn khwamphidpktikhxngkarsrangphaphthiekiywkhxngkbaexmilxyd amyloid related imaging abnormalities 273 aenwthangkarphthnayaxyangxunkhuxsarthichwypxngknrabbprasath echn AL 108 274 aelasarkarldxntrkiriyaolhakboprtin metal protein interaction attenuation agent echn PBT2 275 danoprtinrwmtwthikhdkhwangtwrbthiexnexfaexlfa TNFa receptor blocking fusion protein xiaethenxrespt etanercept sungihphllphththiihkhwamechuxmn 276 inpi 2551 mikarthdlxngthangkhlinikaeykknsxngkarthdlxngaesdngphllphthechingbwkinkarepliynkardaeninorkhin AD khnebaaelapankangdwyemthilithoxnieniymkhlxird sungepnyaybyngkarsasmoprtinetha 277 278 aelaidmibxn sartanhistamin 279 aetkarthdlxngrayathi 3 khxngidmibxnimmiphlechingbwkincudsinsudpthmphumiaelathutiyphumi 280 281 282 nganwicyemthilithoxnieniymkhlxirdaesdngwachiwprimanxxkvththikhxngemthilithoxnieniymcakthangedinxaharidrbphlkrathbcakkaridrbxaharaelakhwamepnkrdkhxngkraephaaxahar thaihkhnadyaaeprprwnxyangimkhadkhid 283 sutrthimikarprbihesthiyraelwtwihm echn oprdrk LMTX xyuinkarthdlxngrayathi 3 inpi 2557 284 karpxngknechingphvtikrrm aekikh karwicyeruxngphlkhxngkarthasmathitxkarsngwnkhwamcaaelakarthahnathiechingkarruyngxyuinkhnaerkerim 285 bthptithsninpi 2558 esnxwakarrksathiennstixacpxngknhruxchalxkarekidkhwambkphrxngthangkarruelknxyaelaorkhxlisemxrid 286 kartidechuxaelakarsngphan aekikh phbwaiwrserim HSV 1 xyuinbriewnediywkbaexmilxydphlak 287 sungmikaresnxwamikhwamepnipidthisamarthrksahruxpxngkn AD dwyyataniwrs 287 288 karsuksayataniwrsinkarephaaesllihphllphththinaphungphxic 289 mikarxthibaykartidechuxrakhxngsmxngphupwy AD 290 mikaresnxsmmtithanodynkculchiwwithya aexl kharrasokh emuxklumkhxngekhaphbshsmphnththangsthitirahwangkartidechuxrathwrangkb AD 291 nganwicyephimetimepidephywamikartidechuxrainbriewntang khxngsmxngphupwy AD aetimphbinpceckkhwbkhum 292 293 kartidechuxraxthibayxakarthisngektidinphupwy AD kardaeninorkhxyangchakhxng AD smkbsphapheruxrngkhxngkartidechuxrathwkaybangchnid sungxacimmixakar channcungimphidsngektaelaimidrbkarrksa 292 smmtithanechuxrayngekhaidkbsmmtithan AD xunthimixyuaelwxun echn smmtithanaexmilxyd sungsamarthxthibayidwaepnkartxbsnxngkhxngrabbphumikhumkntxkartidechuxinrabbprasathswnklang 294 295 296 dngthi xar mwraela xar aethnsiinaebbcalxng AD khxnghnuaelahnxnnxkcakni kalngmikarsuksakarsngphanrahwangbukhkhlthiepnipidinphupwyhayak 297 echn inphupwyokrthhxromn 298 karsrangphaph aekikh inbrrdaethkhnikhkarsrangphaphthangkaraephthy ekhruxngthayphaphrngsichnidaekmmahlayranab single photon emission computed tomography duehmuxndithisudinkaraeykorkhxlisemxrcakphawasmxngesuxmchnidxun aelamikaraesdngwaradbkhwamaemnyasungkwaemuxethiybkbkarthdsxbthangcitwithyaaelakarwiekhraahprawtithangkaraephthy 299 khwamkawhnadngklawnaihmikaresnxihepneknthkarwinicchyihm 23 132 karthayphaphrngsiranabdwykarplxyophsitrxn ephth dwyphittsebirkkhxmphawnbi PiB yngichsubswnorkhidxyu aetephschrngsiephthsaeknkhlaykn chux fxrebtaphir florbetapir sungmifluxxrin 18 niwikhldkmmntrngsithixyuidnankwa epnekhruxngmuxwinicchyinorkhxlisemxr 300 301 karsrangphaphaexmilxydnacaichrwmkbmarkekxrxunmakkwaichepnthangeluxkediyw 302 exmxarixechingprimatrsamarthtrwccbkarepliynaeplngkhnadbriewntang khxngsmxngid karwdbriewnehaniwakarfxrahwangkardaeninorkhxlisemxrmikaraesdngphllphththimihwngwacaepntwbngchiephuxwinicchyinxnakht aelaxacmirakhathukkwawithisrangphaphaebbxunthikalngsuksaxyuinpccubn 303 inpi 2554 khnakrrmkarxngkhkarxaharaelayashrthxxkesiyngepnexkchnthaenanakarxnumtifxrebtaphir 304 sarthiichsrangphaphdngklawsamarthchwytrwccbphlaksmxngkhxngorkhxisemxrid 305 phlsaeknepnlbbngchiwamiphlakkracdkracayhruximmiphlak sungimsxdkhlxngkbkarwinicchy AD 306 karwinicchy aekikh mikarennkarwicyorkhxlisemxrindankarwinicchyorkhdngklawkxnerimpraktxakar 307 mikarphthnakarthdsxbthangchiwekhmihlayxyangephuxihtrwcphbiderwyingkhun karthdsxbdngklawbangxyangekiywkhxngkbkarwiekhraahnahlxsmxngikhsnhlngephuxhabitaaexmilxyd khwamekhmkhnkhxngoprtinetharwm aelaoprtinetha181phithietimhmufxseft 308 karecaanahlxsmxngikhsnhlngthaihecbpwdcungkhwreliyngkarecaasa kartrwceluxdephuxhaimokhrxarexnexinrabbihlewiynaelaiboxmarkekxrkarxkesbepntwbngchithangeluxkthixacepnipid 308 echingxrrth aekikh edimkhux smakhmorkhxlisemxraelakhwamphidpktithiekiywkhxng Alzheimer s Disease and Related Disorders Association xangxing aekikh 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 Burns A Iliffe S February 2009 Alzheimer s disease BMJ 338 b158 doi 10 1136 bmj b158 PMID 19196745 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 Dementia Fact sheet World Health Organization 12 December 2017 3 0 3 1 Mendez MF November 2012 Early onset Alzheimer s disease nonamnestic subtypes and type 2 AD Archives of Medical Research 43 8 677 85 doi 10 1016 j arcmed 2012 11 009 PMC 3532551 PMID 23178565 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 Ballard C Gauthier S Corbett A Brayne C Aarsland D Jones E March 2011 Alzheimer s disease Lancet 377 9770 1019 31 doi 10 1016 S0140 6736 10 61349 9 PMID 21371747 5 0 5 1 Dementia diagnosis and assessment PDF National Institute for Health and Care Excellence NICE khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim PDF emux 5 December 2014 subkhnemux 30 November 2014 6 0 6 1 Commission de la transparence June 2012 Drugs for Alzheimer s disease best avoided No therapeutic advantage Drugs for Alzheimer s disease best avoided No therapeutic advantage Prescrire International 21 128 150 PMID 22822592 7 0 7 1 Querfurth HW LaFerla FM January 2010 Alzheimer s disease The New England Journal of Medicine 362 4 329 44 doi 10 1056 NEJMra0909142 PMID 20107219 8 0 8 1 GBD 2015 Disease Injury Incidence Prevalence Collaborators October 2016 Global regional and national incidence prevalence and years lived with disability for 310 diseases and injuries 1990 2015 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015 Lancet 388 10053 1545 1602 doi 10 1016 S0140 6736 16 31678 6 PMC 5055577 PMID 27733282 9 0 9 1 GBD 2015 Mortality Causes of Death Collaborators October 2016 Global regional and national life expectancy all cause mortality and cause specific mortality for 249 causes of death 1980 2015 a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015 Lancet 388 10053 1459 1544 doi 10 1016 S0140 6736 16 31012 1 PMC 5388903 PMID 27733281 sphthbyytirachbnthitysthan Archived 2017 07 15 thi ewyaebkaemchchin khxmulprbprungwnthi 6 singhakhm ph s 2544 eriykduemux 11 emsayn ph s 2552 bychicaaenkorkhrahwangpraeths chbbpraethsithy xngkvs ithy chbbpi 2009 sanknoybayaelayuththsastr sanknganpldkrathrwngsatharnsukh 2552 About Alzheimer s Disease Symptoms National Institute on Aging khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 15 January 2012 subkhnemux 28 December 2011 Todd S Barr S Roberts M Passmore AP November 2013 Survival in dementia and predictors of mortality a review International Journal of Geriatric Psychiatry 28 11 1109 24 doi 10 1002 gps 3946 PMID 23526458 So What Can You Do National Institute on Aging 29 July 2016 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 3 April 2017 15 0 15 1 15 2 15 3 Hsu D Marshall GA 2017 Primary and Secondary Prevention Trials in Alzheimer Disease Looking Back Moving Forward Current Alzheimer Research 14 4 426 40 doi 10 2174 1567205013666160930112125 PMC 5329133 PMID 27697063 16 0 16 1 16 2 16 3 Thompson CA Spilsbury K Hall J Birks Y Barnes C Adamson J July 2007 Systematic review of information and support interventions for caregivers of people with dementia BMC Geriatrics 7 18 doi 10 1186 1471 2318 7 18 PMC 1951962 PMID 17662119 Forbes D Forbes SC Blake CM Thiessen EJ Forbes S April 2015 Exercise programs for people with dementia The Cochrane Database of Systematic Reviews Submitted manuscript 132 4 CD006489 doi 10 1002 14651858 CD006489 pub4 PMID 25874613 National Institute for Health and Clinical Excellence Low dose antipsychotics in people with dementia National Institute for Health and Care Excellence NICE khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 5 December 2014 subkhnemux 29 November 2014 Information for Healthcare Professionals Conventional Antipsychotics US Food and Drug Administration 16 June 2008 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 29 November 2014 subkhnemux 29 November 2014 20 0 20 1 20 2 Bonin Guillaume S Zekry D Giacobini E Gold G Michel JP January 2005 The economical impact of dementia Presse Medicale phasafrngess 34 1 35 41 doi 10 1016 s0755 4982 05 83882 5 PMID 15685097 21 0 21 1 21 2 21 3 21 4 Meek PD McKeithan K Schumock GT 1998 Economic considerations in Alzheimer s disease Pharmacotherapy 18 2 Pt 2 68 73 discussion 79 82 doi 10 1002 j 1875 9114 1998 tb03880 x inactive 2019 07 19 PMID 9543467 Evaluating Prescription Drugs Used to Treat Alzheimer s Disease Comparing Effectiveness Safety and Price PDF Consumer Reports Drug Effectiveness Review Project Consumer Reports phvsphakhm 2012 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim PDF emux 5 knyayn 2012 subkhnemux 1 phvsphakhm 2013 23 0 23 1 23 2 23 3 23 4 Waldemar G Dubois B Emre M Georges J McKeith IG Rossor M Scheltens P Tariska P Winblad B January 2007 Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer s disease and other disorders associated with dementia EFNS guideline European Journal of Neurology 14 1 e1 26 doi 10 1111 j 1468 1331 2006 01605 x PMID 17222085 Backman L Jones S Berger AK Laukka EJ Small BJ September 2004 Multiple cognitive deficits during the transition to Alzheimer s disease Journal of Internal Medicine 256 3 195 204 doi 10 1111 j 1365 2796 2004 01386 x PMID 15324363 Perneczky R Pohl C Sorg C Hartmann J Komossa K Alexopoulos P Wagenpfeil S Kurz A 2006 Complex activities of daily living in mild cognitive impairment conceptual and diagnostic issues Age Ageing 35 3 240 245 doi 10 1093 ageing afj054 PMID 16513677 CS1 maint multiple names authors list link Arnaiz E Almkvist O 2003 Neuropsychological features of mild cognitive impairment and preclinical Alzheimer s disease Acta Neurol Scand Suppl 179 34 41 doi 10 1034 j 1600 0404 107 s179 7 x PMID 12603249 access date requires url help Kazui H Matsuda A Hirono N aelakhna 2005 Everyday memory impairment of patients with mild cognitive impairment Dement Geriatr Cogn Disord 19 5 6 331 7 doi 10 1159 000084559 PMID 15785034 subkhnemux 2008 06 12 Explicit use of et al in author help CS1 maint multiple names authors list link Rapp MA Reischies FM 2005 Attention and executive control predict Alzheimer disease in late life results from the Berlin Aging Study BASE American Journal of Geriatric Psychiatry 13 2 134 141 doi 10 1176 appi ajgp 13 2 134 PMID 15703322 Spaan PE Raaijmakers JG Jonker C 2003 Alzheimer s disease versus normal ageing a review of the efficiency of clinical and experimental memory measures Journal of Clinical Experimental Neuropsychology 25 2 216 233 doi 10 1076 jcen 25 2 216 13638 PMID 12754679 CS1 maint multiple names authors list link Craig D Mirakhur A Hart DJ McIlroy SP Passmore AP 2005 A cross sectional study of neuropsychiatric symptoms in 435 patients with Alzheimer s disease American Journal of Geriatric Psychiatry 13 6 460 468 doi 10 1176 appi ajgp 13 6 460 PMID 15956265 CS1 maint multiple names authors list link Robert PH Berr C Volteau M Bertogliati C Benoit M Sarazin M Legrain S Dubois B 2006 Apathy in patients with mild cognitive impairment and the risk of developing dementia of Alzheimer s disease a one year follow up study Clin Neurol Neurosurg 108 8 733 736 doi 10 1016 j clineuro 2006 02 003 PMID 16567037 CS1 maint multiple names authors list link Palmer K Berger AK Monastero R Winblad B Backman L Fratiglioni L 2007 Predictors of progression from mild cognitive impairment to Alzheimer disease Neurology 68 19 1596 1602 doi 10 1212 01 wnl 0000260968 92345 3f PMID 17485646 CS1 maint multiple names authors list link Small BJ Gagnon E Robinson B 2007 Early identification of cognitive deficits preclinical Alzheimer s disease and mild cognitive impairment Geriatrics 62 4 19 23 PMID 17408315 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link Grundman M Petersen RC Ferris SH Thomas RG Aisen PS Bennett DA aelakhna January 2004 Mild cognitive impairment can be distinguished from Alzheimer disease and normal aging for clinical trials Archives of Neurology 61 1 59 66 doi 10 1001 archneur 61 1 59 PMID 14732621 35 0 35 1 35 2 35 3 35 4 35 5 Forstl H Kurz A 1999 Clinical features of Alzheimer s disease European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 249 6 288 290 doi 10 1007 s004060050101 PMID 10653284 Carlesimo GA Oscar Berman M 1992 Memory deficits in Alzheimer s patients a comprehensive review Neuropsychol Rev 3 2 119 69 doi 10 1007 BF01108841 PMID 1300219 Unknown parameter month ignored help Jelicic M Bonebakker AE Bonke B 1995 Implicit memory performance of patients with Alzheimer s disease a brief review International Psychogeriatrics 7 3 385 392 doi 10 1017 S1041610295002134 PMID 8821346 CS1 maint multiple names authors list link 38 0 38 1 38 2 Frank EM 1994 Effect of Alzheimer s disease on communication function J S C Med Assoc 90 9 417 23 PMID 7967534 Unknown parameter month ignored help Becker JT Overman AA 2002 The semantic memory deficit in Alzheimer s disease Rev Neurol phasasepn 35 8 777 83 PMID 12402233 Hodges JR Patterson K 1995 Is semantic memory consistently impaired early in the course of Alzheimer s disease Neuroanatomical and diagnostic implications Neuropsychologia 33 4 441 59 doi 10 1016 0028 3932 94 00127 B Check doi value help PMID 7617154 Unknown parameter month ignored help Benke T 1993 Two forms of apraxia in Alzheimer s disease Cortex 29 4 715 25 PMID 8124945 Unknown parameter month ignored help Forbes KE Shanks MF Venneri A 2004 The evolution of dysgraphia in Alzheimer s disease Brain Res Bull 63 1 19 24 doi 10 1016 j brainresbull 2003 11 005 PMID 15121235 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link Galasko D Schmitt F Thomas R Jin S Bennett D 2005 Detailed assessment of activities of daily living in moderate to severe Alzheimer s disease Journal of the International Neuropsychology Society 11 4 446 453 PMID 16209425 CS1 maint multiple names authors list link Galasko D Schmitt F Thomas R Jin S Bennett D 2005 Detailed assessment of activities of daily living in moderate to severe Alzheimer s disease J Int Neuropsychol Soc 11 4 446 53 PMID 16209425 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link Sartori G Snitz BE Sorcinelli L Daum I 2004 Remote memory in advanced Alzheimer s disease Arch Clin Neuropsychol 19 6 779 89 doi 10 1016 j acn 2003 09 007 PMID 15288331 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link Volicer L Harper DG Manning BC Goldstein R Satlin A 2001 Sundowning and circadian rhythms in Alzheimer s disease Am J Psychiatry 158 5 704 11 doi 10 1176 appi ajp 158 5 704 PMID 11329390 subkhnemux 2008 08 27 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link xakarthangprasathcitewch Scarmeas N Brandt J Blacker D aelakhna 2007 Disruptive behavior as a predictor in Alzheimer disease Arch Neurol 64 12 1755 61 doi 10 1001 archneur 64 12 1755 PMID 18071039 Unknown parameter month ignored help Explicit use of et al in author help CS1 maint multiple names authors list link Tatsch MF Bottino CM Azevedo D aelakhna 2006 Neuropsychiatric symptoms in Alzheimer disease and cognitively impaired nondemented elderly from a community based sample in Brazil prevalence and relationship with dementia severity Am J Geriatr Psychiatry 14 5 438 45 doi 10 1097 01 JGP 0000218218 47279 db PMID 16670248 Unknown parameter month ignored help Explicit use of et al in author help CS1 maint multiple names authors list link Volicer L Bass EA Luther SL 2007 Agitation and resistiveness to care are two separate behavioral syndromes of dementia J Am Med Dir Assoc 8 8 527 32 doi 10 1016 j jamda 2007 05 005 PMID 17931577 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link Honig LS Mayeux R 2001 Natural history of Alzheimer s disease Aging Milano 13 3 171 82 PMID 11442300 Unknown parameter month ignored help Gold DP Reis MF Markiewicz D Andres D 1995 When home caregiving ends a longitudinal study of outcomes for caregivers of relatives with dementia J Am Geriatr Soc 43 1 10 6 PMID 7806732 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link Bar M Kruse A Re S 2003 Situations of emotional significance in residents suffering from dementia Z Gerontol Geriatr phasaeyxrmn 36 6 454 62 doi 10 1007 s00391 003 0191 0 PMID 14685735 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link Souren LE Franssen EH Reisberg B 1995 Contractures and loss of function in patients with Alzheimer s disease J Am Geriatr Soc 43 6 650 5 PMID 7775724 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link Berkhout AM Cools HJ van Houwelingen HC 1998 The relationship between difficulties in feeding oneself and loss of weight in nursing home patients with dementia Age Ageing 27 5 637 41 doi 10 1093 ageing 27 5 637 PMID 12675103 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link Wada H Nakajoh K Satoh Nakagawa T aelakhna 2001 Risk factors of aspiration pneumonia in Alzheimer s disease patients Gerontology 47 5 271 6 doi 10 1159 000052811 PMID 11490146 Explicit use of et al in author help CS1 maint multiple names authors list link 54 0 54 1 Gambassi G Landi F Lapane KL Sgadari A Mor V Bernabei R 1999 Predictors of mortality in patients with Alzheimer s disease living in nursing homes J Neurol Neurosurg Psychiatr 67 1 59 65 PMC 1736445 PMID 10369823 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link What We Know Today About Alzheimer s Disease Alzheimer s Association khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 7 October 2011 subkhnemux 1 October 2011 While scientists know Alzheimer s disease involves progressive brain cell failure the reason cells fail isn t clear Reitz C Mayeux R April 2014 Alzheimer disease epidemiology diagnostic criteria risk factors and biomarkers Biochemical Pharmacology 88 4 640 51 doi 10 1016 j bcp 2013 12 024 PMC 3992261 PMID 24398425 Wilson RS Barral S Lee JH Leurgans SE Foroud TM Sweet RA Graff Radford N Bird TD Mayeux R Bennett DA 2011 Heritability of different forms of memory in the Late Onset Alzheimer s Disease Family Study Journal of Alzheimer s Disease 23 2 249 55 doi 10 3233 JAD 2010 101515 PMC 3130303 PMID 20930268 58 0 58 1 58 2 Blennow K de Leon MJ Zetterberg H July 2006 Alzheimer s disease Lancet 368 9533 387 403 doi 10 1016 S0140 6736 06 69113 7 PMID 16876668 59 0 59 1 Waring SC Rosenberg RN March 2008 Genome wide association studies in Alzheimer disease Archives of Neurology 65 3 329 34 doi 10 1001 archneur 65 3 329 PMID 18332245 Selkoe DJ June 1999 Translating cell biology into therapeutic advances in Alzheimer s disease Nature 399 6738 Suppl A23 31 doi 10 1038 19866 PMID 10392577 Borchelt DR Thinakaran G Eckman CB Lee MK Davenport F Ratovitsky T aelakhna November 1996 Familial Alzheimer s disease linked presenilin 1 variants elevate Abeta1 42 1 40 ratio in vitro and in vivo Neuron 17 5 1005 13 doi 10 1016 S0896 6273 00 80230 5 PMID 8938131 Kim JH December 2018 Genetics of Alzheimer s Disease Dementia and Neurocognitive Disorders 17 4 131 36 doi 10 12779 dnd 2018 17 4 131 PMC 6425887 PMID 30906402 Strittmatter WJ Saunders AM Schmechel D Pericak Vance M Enghild J Salvesen GS Roses AD March 1993 Apolipoprotein E high avidity binding to beta amyloid and increased frequency of type 4 allele in late onset familial Alzheimer disease Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 90 5 1977 81 doi 10 1073 pnas 90 5 1977 PMC 46003 PMID 8446617 64 0 64 1 Mahley RW Weisgraber KH Huang Y April 2006 Apolipoprotein E4 a causative factor and therapeutic target in neuropathology including Alzheimer s disease Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 103 15 5644 51 Bibcode 2006PNAS 103 5644M doi 10 1073 pnas 0600549103 PMC 1414631 PMID 16567625 Hall K Murrell J Ogunniyi A Deeg M Baiyewu O Gao S Gureje O Dickens J Evans R Smith Gamble V Unverzagt FW Shen J Hendrie H January 2006 Cholesterol APOE genotype and Alzheimer disease an epidemiologic study of Nigerian Yoruba Neurology 66 2 223 27 doi 10 1212 01 wnl 0000194507 39504 17 PMC 2860622 PMID 16434658 Gureje O Ogunniyi A Baiyewu O Price B Unverzagt FW Evans RM aelakhna January 2006 APOE epsilon4 is not associated with Alzheimer s disease in elderly Nigerians Annals of Neurology 59 1 182 85 doi 10 1002 ana 20694 PMC 2855121 PMID 16278853 67 0 67 1 Lambert JC Ibrahim Verbaas CA Harold D Naj AC Sims R Bellenguez C aelakhna December 2013 Meta analysis of 74 046 individuals identifies 11 new susceptibility loci for Alzheimer s disease Nature Genetics 45 12 1452 58 doi 10 1038 ng 2802 PMC 3896259 PMID 24162737 Jonsson T Stefansson H Steinberg S Jonsdottir I Jonsson PV Snaedal J aelakhna January 2013 Variant of TREM2 associated with the risk of Alzheimer s disease The New England Journal of Medicine Original article 368 2 107 16 doi 10 1056 NEJMoa1211103 PMC 3677583 PMID 23150908 Guerreiro R Wojtas A Bras J Carrasquillo M Rogaeva E Majounie E aelakhna January 2013 TREM2 variants in Alzheimer s disease The New England Journal of Medicine Original article 368 2 117 27 doi 10 1056 NEJMoa1211851 PMC 3631573 PMID 23150934 Mukherjee S Mez J Trittschuh EH Saykin AJ Gibbons LE Fardo DW aelakhna December 2018 Genetic data and cognitively defined late onset Alzheimer s disease subgroups Molecular Psychiatry doi 10 1038 s41380 018 0298 8 PMC 6548676 PMID 30514930 Shen ZX 2004 Brain cholinesterases II The molecular and cellular basis of Alzheimer s disease Med Hypotheses 63 2 308 21 doi 10 1016 j mehy 2004 02 031 PMID 15236795 Hardy J Allsop D 1991 Amyloid deposition as the central event in the aetiology of Alzheimer s disease Trends Pharmacol Sci 12 10 383 88 doi 10 1016 0165 6147 91 90609 V Check doi value help PMID 1763432 Unknown parameter month ignored help 73 0 73 1 Mudher A Lovestone S 2002 Alzheimer s disease do tauists and baptists finally shake hands Trends Neurosci 25 1 22 26 doi 10 1016 S0166 2236 00 02031 2 Check doi value help PMID 11801334 Unknown parameter month ignored help Nistor M Don M Parekh M aelakhna 2007 Alpha and beta secretase activity as a function of age and beta amyloid in Down syndrome and normal brain Neurobiol Aging 28 10 1493 1506 doi 10 1016 j neurobiolaging 2006 06 023 PMID 16904243 Unknown parameter month ignored help Explicit use of et al in author help CS1 maint multiple names authors list link Lott IT Head E 2005 Alzheimer disease and Down syndrome factors in pathogenesis Neurobiol Aging 26 3 383 89 doi 10 1016 j neurobiolaging 2004 08 005 PMID 15639317 Unknown parameter month ignored help Polvikoski T Sulkava R Haltia M Kainulainen K Vuorio A Verkkoniemi A Niinisto L Halonen P Kontula K November 1995 Apolipoprotein E dementia and cortical deposition of beta amyloid protein The New England Journal of Medicine 333 19 1242 47 doi 10 1056 NEJM199511093331902 PMID 7566000 Transgenic mice Games D Adams D Alessandrini R Barbour R Berthelette P Blackwell C Carr T Clemens J Donaldson T Gillespie F February 1995 Alzheimer type neuropathology in transgenic mice overexpressing V717F beta amyloid precursor protein Nature 373 6514 523 27 doi 10 1038 373523a0 PMID 7845465 Masliah E Sisk A Mallory M Mucke L Schenk D Games D September 1996 Comparison of neurodegenerative pathology in transgenic mice overexpressing V717F beta amyloid precursor protein and Alzheimer s disease The Journal of Neuroscience 16 18 5795 811 doi 10 1523 JNEUROSCI 16 18 05795 1996 PMID 8795633 Hsiao K Chapman P Nilsen S Eckman C Harigaya Y Younkin S Yang F Cole G October 1996 Correlative memory deficits Abeta elevation and amyloid plaques in transgenic mice Science 274 5284 99 102 doi 10 1126 science 274 5284 99 PMID 8810256 Lalonde R Dumont M Staufenbiel M Sturchler Pierrat C Strazielle C November 2002 Spatial learning exploration anxiety and motor coordination in female APP23 transgenic mice with the Swedish mutation Brain Research 956 1 36 44 doi 10 1016 S0006 8993 02 03476 5 PMID 12426044 Lauren J Gimbel DA Nygaard HB Gilbert JW Strittmatter SM February 2009 Cellular prion protein mediates impairment of synaptic plasticity by amyloid beta oligomers Nature 457 7233 1128 32 doi 10 1038 nature07761 PMC 2748841 PMID 19242475 79 0 79 1 Nikolaev A McLaughlin T O Leary DD Tessier Lavigne M February 2009 APP binds DR6 to trigger axon pruning and neuron death via distinct caspases Nature 457 7232 981 89 Bibcode 2009Natur 457 981N doi 10 1038 nature07767 PMC 2677572 PMID 19225519 Feuerstein Adam 14 February 2017 Merck Alzheimer s Drug Study Halted Early for Futility New York City TheStreet Inc khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 16 February 2017 Merck Alzheimer s Drug Study Halted Early for Futility Independent study monitors concluded that there was virtually no chance of finding a positive clinical effect After A Big Failure Scientists And Patients Hunt For A New Type Of Alzheimer s Drug NPR org subkhnemux 17 May 2019 Gallagher James 2 May 2019 Dementia is greatest health challenge subkhnemux 17 May 2019 Goedert M Spillantini MG Crowther RA July 1991 Tau proteins and neurofibrillary degeneration Brain Pathology 1 4 279 86 doi 10 1111 j 1750 3639 1991 tb00671 x PMID 1669718 Iqbal K Alonso A Chen S Chohan MO El Akkad E Gong CX Khatoon S Li B Liu F Rahman A Tanimukai H Grundke Iqbal I January 2005 Tau pathology in Alzheimer disease and other tauopathies Biochimica et Biophysica Acta 1739 2 3 198 210 doi 10 1016 j bbadis 2004 09 008 PMID 15615638 Chun W Johnson GV January 2007 The role of tau phosphorylation and cleavage in neuronal cell death Frontiers in Bioscience 12 733 56 doi 10 2741 2097 PMID 17127334 Deane R Zlokovic BV April 2007 Role of the blood brain barrier in the pathogenesis of Alzheimer s disease Current Alzheimer Research 4 2 191 97 doi 10 2174 156720507780362245 PMID 17430246 Miklossy J August 2011 Alzheimer s disease a neurospirochetosis Analysis of the evidence following Koch s and Hill s criteria Journal of Neuroinflammation 8 1 90 doi 10 1186 1742 2094 8 90 PMC 3171359 PMID 21816039 Allen HB 27 June 2016 Alzheimer s Disease Assessing the Role of Spirochetes Biofilms the Immune System and Amyloid b with Regard to Potential Treatment and Prevention Journal of Alzheimer s Disease 53 4 1271 76 doi 10 3233 JAD 160388 PMC 5008232 PMID 27372648 Xu H Finkelstein DI Adlard PA 12 June 2014 Interactions of metals and Apolipoprotein E in Alzheimer s disease Frontiers in Aging Neuroscience 6 121 doi 10 3389 fnagi 2014 00121 PMC 4054654 PMID 24971061 Although we still do not know if the metal ion dyshomeostasis present in AD is a cause or consequence of the disease there is a growing body of evidence showing a direct correlation between metal ions and key AD related key proteins Su B Wang X Nunomura A Moreira PI Lee HG Perry G Smith MA Zhu X December 2008 Oxidative stress signaling in Alzheimer s disease Current Alzheimer Research 5 6 525 32 doi 10 2174 156720508786898451 PMC 2780015 PMID 19075578 Kastenholz B Garfin DE Horst J Nagel KA 2009 Plant metal chaperones a novel perspective in dementia therapy Amyloid 16 2 81 83 doi 10 1080 13506120902879392 PMID 20536399 Aluminium and Alzheimer s disease Facts about dementia Alzheimer s Society khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 27 October 2005 subkhnemux 14 October 2005 Bondy SC January 2016 Low levels of aluminum can lead to behavioral and morphological changes associated with Alzheimer s disease and age related neurodegeneration Neurotoxicology Submitted manuscript 52 222 29 doi 10 1016 j neuro 2015 12 002 PMID 26687397 Kandimalla R Vallamkondu J Corgiat EB Gill KD March 2016 Understanding Aspects of Aluminum Exposure in Alzheimer s Disease Development Brain Pathology 26 2 139 54 doi 10 1111 bpa 12333 PMID 26494454 Santibanez M Bolumar F Garcia AM November 2007 Occupational risk factors in Alzheimer s disease a review assessing the quality of published epidemiological studies Occupational and Environmental Medicine 64 11 723 32 doi 10 1136 oem 2006 028209 PMC 2078415 PMID 17525096 96 0 96 1 Lidsky TI May 2014 Is the Aluminum Hypothesis dead Journal of Occupational and Environmental Medicine 56 5 Suppl S73 79 doi 10 1097 jom 0000000000000063 PMC 4131942 PMID 24806729 Yegambaram M Manivannan B Beach TG Halden RU 2015 Role of environmental contaminants in the etiology of Alzheimer s disease a review Current Alzheimer Research 12 2 116 46 doi 10 2174 1567205012666150204121719 PMC 4428475 PMID 25654508 Cataldo JK Prochaska JJ Glantz SA 2010 Cigarette smoking is a risk factor for Alzheimer s Disease an analysis controlling for tobacco industry affiliation Journal of Alzheimer s Disease 19 2 465 80 doi 10 3233 JAD 2010 1240 PMC 2906761 PMID 20110594 Eikelenboom P van Exel E Hoozemans JJ Veerhuis R Rozemuller AJ van Gool WA 2010 Neuroinflammation an early event in both the history and pathogenesis of Alzheimer s disease Neuro Degenerative Diseases 7 1 3 38 41 doi 10 1159 000283480 PMID 20160456 Moulton PV Yang W 2012 Air pollution oxidative stress and Alzheimer s disease Journal of Environmental and Public Health Review 2012 1 9 doi 10 1155 2012 472751 PMC 3317180 PMID 22523504 Bartzokis G August 2011 Alzheimer s disease as homeostatic responses to age related myelin breakdown Neurobiology of Aging 32 8 1341 71 doi 10 1016 j neurobiolaging 2009 08 007 PMC 3128664 PMID 19775776 Cai Z Xiao M 2016 Oligodendrocytes and Alzheimer s disease The International Journal of Neuroscience 126 2 97 104 doi 10 3109 00207454 2015 1025778 PMID 26000818 103 0 103 1 103 2 Reisberg B Franssen EH Hasan SM Monteiro I Boksay I Souren LE aelakhna 1999 Retrogenesis clinical physiologic and pathologic mechanisms in brain aging Alzheimer s and other dementing processes European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 249 Suppl 3 3 28 36 doi 10 1007 pl00014170 PMID 10654097 Alves GS Oertel Knochel V Knochel C Carvalho AF Pantel J Engelhardt E Laks J 2015 Integrating retrogenesis theory to Alzheimer s disease pathology insight from DTI TBSS investigation of the white matter microstructural integrity BioMed Research International 2015 291658 doi 10 1155 2015 291658 PMC 4320890 PMID 25685779 Brenner Carson Verna 2015 Caregiving for Alzheimer s Disease New York Springer New York Academy of Sciences pp 1 9 ISBN 978 1 4939 2406 6 Wenk GL 2003 Neuropathologic changes in Alzheimer s disease The Journal of Clinical Psychiatry 64 Suppl 9 7 10 PMID 12934968 Braak H Del Tredici K December 2012 Where when and in what form does sporadic Alzheimer s disease begin Current Opinion in Neurology 25 6 708 14 doi 10 1097 WCO 0b013e32835a3432 PMID 23160422 Desikan RS Cabral HJ Hess CP Dillon WP Glastonbury CM Weiner MW Schmansky NJ Greve DN Salat DH Buckner RL Fischl B August 2009 Automated MRI measures identify individuals with mild cognitive impairment and Alzheimer s disease Brain 132 Pt 8 2048 57 doi 10 1093 brain awp123 PMC 2714061 PMID 19460794 Moan R 20 July 2009 MRI Software Accurately IDs Preclinical Alzheimer s Disease Diagnostic Imaging khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 16 May 2016 subkhnemux 7 January 2013 110 0 110 1 Tiraboschi P Hansen LA Thal LJ Corey Bloom J 2004 The importance of neuritic plaques and tangles to the development and evolution of AD Neurology 62 11 1984 9 PMID 15184601 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link Bouras C Hof PR Giannakopoulos P Michel JP Morrison JH 1994 Regional distribution of neurofibrillary tangles and senile plaques in the cerebral cortex of elderly patients a quantitative evaluation of a one year autopsy population from a geriatric hospital Cereb Cortex 4 2 138 50 doi 10 1093 cercor 4 2 138 PMID 8038565 CS1 maint multiple names authors list link Kotzbauer PT Trojanowsk JQ Lee VM October 2001 Lewy body pathology in Alzheimer s disease Journal of Molecular Neuroscience 17 2 225 32 doi 10 1385 JMN 17 2 225 PMID 11816795 Hashimoto M Rockenstein E Crews L Masliah E 2003 Role of protein aggregation in mitochondrial dysfunction and neurodegeneration in Alzheimer s and Parkinson s diseases Neuromolecular Med 4 1 2 21 36 doi 10 1385 NMM 4 1 2 21 PMID 14528050 CS1 maint multiple names authors list link Priller C Bauer T Mitteregger G Krebs B Kretzschmar HA Herms J 2006 Synapse formation and function is modulated by the amyloid precursor protein J Neurosci 26 27 7212 21 doi 10 1523 JNEUROSCI 1450 06 2006 PMID 16822978 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link Turner PR O Connor K Tate WP Abraham WC 2003 Roles of amyloid precursor protein and its fragments in regulating neural activity plasticity and memory Prog Neurobiol 70 1 1 32 doi 10 1016 S0301 0082 03 00089 3 Check doi value help PMID 12927332 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link Hooper NM 2005 Roles of proteolysis and lipid rafts in the processing of the amyloid precursor protein and prion protein Biochem Soc Trans 33 Pt 2 335 8 doi 10 1042 BST0330335 PMID 15787600 Unknown parameter month ignored help Ohnishi S Takano K 2004 Amyloid fibrils from the viewpoint of protein folding Cell Mol Life Sci 61 5 511 24 doi 10 1007 s00018 003 3264 8 PMID 15004691 Unknown parameter month ignored help Hernandez F Avila J 2007 Tauopathies Cell Mol Life Sci 64 17 2219 33 doi 10 1007 s00018 007 7220 x PMID 17604998 Unknown parameter month ignored help Sun W Samimi H Gamez M Zare H Frost B August 2018 Pathogenic tau induced piRNA depletion promotes neuronal death through transposable element dysregulation in neurodegenerative tauopathies Nature Neuroscience 21 8 1038 48 doi 10 1038 s41593 018 0194 1 PMC 6095477 PMID 30038280 Van Broeck B Van Broeckhoven C Kumar Singh S 2007 Current insights into molecular mechanisms of Alzheimer disease and their implications for therapeutic approaches Neurodegener Dis 4 5 349 65 doi 10 1159 000105156 PMID 17622778 CS1 maint multiple names authors list link Yankner BA Duffy LK Kirschner DA 1990 Neurotrophic and neurotoxic effects of amyloid beta protein reversal by tachykinin neuropeptides Science journal 250 4978 279 82 doi 10 1126 science 2218531 PMID 2218531 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link Chen X Yan SD 2006 Mitochondrial Abeta a potential cause of metabolic dysfunction in Alzheimer s disease IUBMB Life 58 12 686 94 doi 10 1080 15216540601047767 PMID 17424907 Unknown parameter month ignored help Greig NH Mattson MP Perry T aelakhna 2004 New therapeutic strategies and drug candidates for neurodegenerative diseases p53 and TNF alpha inhibitors and GLP 1 receptor agonists Ann N Y Acad Sci 1035 290 315 doi 10 1196 annals 1332 018 PMID 15681814 Unknown parameter month ignored help Explicit use of et al in author help CS1 maint multiple names authors list link Heneka MT Carson MJ El Khoury J Landreth GE Brosseron F Feinstein DL aelakhna April 2015 Neuroinflammation in Alzheimer s disease The Lancet Neurology 14 4 388 405 doi 10 1016 S1474 4422 15 70016 5 PMC 5909703 PMID 25792098 Tapia Arancibia L Aliaga E Silhol M Arancibia S November 2008 New insights into brain BDNF function in normal aging and Alzheimer disease Brain Research Reviews 59 1 201 20 doi 10 1016 j brainresrev 2008 07 007 PMID 18708092 Schindowski K Belarbi K Buee L February 2008 Neurotrophic factors in Alzheimer s disease role of axonal transport Genes Brain and Behavior 7 Suppl 1 43 56 doi 10 1111 j 1601 183X 2007 00378 x PMC 2228393 PMID 18184369 Mendez MF 2006 The accurate diagnosis of early onset dementia International Journal of Psychiatry Medicine 36 4 401 412 doi 10 2190 Q6J4 R143 P630 KW41 PMID 17407994 Klafki HW Staufenbiel M Kornhuber J Wiltfang J 2006 Therapeutic approaches to Alzheimer s disease Brain 129 Pt 11 2840 55 doi 10 1093 brain awl280 PMID 17018549 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link Dementia Quick reference guide PDF London UK National Institute for Health and Clinical Excellence 2006 ISBN 1 84629 312 X subkhnemux 2008 02 22 Unknown parameter month ignored help Schroeter ML Stein T Maslowski N Neumann J October 2009 Neural correlates of Alzheimer s disease and mild cognitive impairment a systematic and quantitative meta analysis involving 1351 patients NeuroImage 47 4 1196 206 doi 10 1016 j neuroimage 2009 05 037 PMC 2730171 PMID 19463961 131 0 131 1 McKhann G Drachman D Folstein M Katzman R Price D Stadlan EM 1984 Clinical diagnosis of Alzheimer s disease report of the NINCDS ADRDA Work Group under the auspices of Department of Health and Human Services Task Force on Alzheimer s Disease Neurology 34 7 939 44 PMID 6610841 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link 132 0 132 1 Dubois B Feldman HH Jacova C Dekosky ST Barberger Gateau P Cummings J aelakhna August 2007 Research criteria for the diagnosis of Alzheimer s disease revising the NINCDS ADRDA criteria The Lancet Neurology 6 8 734 46 doi 10 1016 S1474 4422 07 70178 3 PMID 17616482 Blacker D Albert MS Bassett SS Go RC Harrell LE Folstein MF 1994 Reliability and validity of NINCDS ADRDA criteria for Alzheimer s disease The National Institute of Mental Health Genetics Initiative Arch Neurol 51 12 1198 204 PMID 7986174 Unknown parameter month ignored help CS1 maint multiple names authors list link American Psychiatric Association 2000 Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM IV TR 4th Edition Text Revision ed Washington DC American Psychiatric Association ISBN 0890420254 Ito N 1996 Clinical aspects of dementia Hokkaido Igaku Zasshi phasayipun 71 3 315 20 PMID 8752526 Unknown parameter month ignored help Tombaugh TN McIntyre NJ 1992 The mini mental state examination a comprehensive review J Am Geriatr Soc 40 9 922 35 PMID 1512391 Unknown parameter month ignored help Pasquier F 1999 Early diagnosis of dementia neuropsychology J Neurol 246 1 6 15 doi 10 1007 s004150050299 PMID 9987708 Unknown parameter month ignored help Harvey PD Moriarty PJ Kleinman L aelakhna 2005 The validation of a caregiver assessment of dementia the Dementia Severity Scale Alzheimer Dis Assoc Disord 19 4 186 94 doi 10 1097 01 wad 0000189034 43203 60 PMID 16327345 Explicit use of et al in author help CS1 maint multiple names authors list link Antoine C Antoine P Guermonprez P Frigard B 2004 Awareness of deficits and anosognosia in Alzheimer s disease Encephale phasafrngess 30 6 570 7 PMID 15738860 CS1 maint multiple names authors list link Cruz VT Pais J Teixeira A Nunes B 2004 The initial symptoms of Alzheimer disease caregiver perception Acta Med Port phasaoprtueks 17 6 435 44 PMID 16197855 CS1 maint multiple names authors list link Clarfield AM 2003 The decreasing prevalence of reversible dementias an updated meta analysis Arch Intern Med 163 18 2219 29 doi 10 1001 archinte 163 18 2219 PMID 14557220 Unknown parameter month ignored help Geldmacher DS Whitehouse PJ 1997 Differential diagnosis of Alzheimer s disease Neurology 48 5 Suppl 6 S2 9 a, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม